Hizmetlinin işyar kadrosuna vekaleti mümkün mü?

Aşağıda benzeri hizmetli yahut memurun, vazifeli veya lider kadrosuna vekalet şartları alınacak sevap farkı tabela şeklinde gösterilmiştir.

Tıpkısı kamu kurumunda hizmetli olarak fariza yapıyorum ve 4 yıllık fakülte mezunuyum. Kurumum isterse memur veya lider kadrosuna vekaleten atanabilir miyim ve vekalet ücreti ile munzam ifa alabilir miyim?

Kamu gelgel ve kuruluşları umumi adına bu zümre atamalara yunak bakmamaktadır. Fakat, odacı personelin yaptığı birçok işin hususi sektöre yaptırılmaya başlanması bunların memur kabilinden çalıştırılmasına mesnet hazırlamıştır. Bu bağlamda tayin şartlarının taşınması halinde memur yahut reis kadrolarına vekalet verilmesine engel ayrımsız boyut bulunmamaktadır.

657 sınırlanmış Heybet Memurları Kanununun 86 ve 175 inci maddelerinde vekaleten atamaya ilişik koşullar ve vekalet ücreti ödenecek haller düzenlenmiştir. Bu çerçevede, kurum içinden yahut diğer kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi üzere, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur.

Diğer yandan, Taraf ödeme kararnamesinin Vekaleti düzenleyen 9’uncu maddesinde; 657 çevrilmiş Kanunun 86 ncı maddesi gereğince kurumlarınca tıpkısı göreve gurur içinden veya değişik kurumlardan vekalet ettirilenlere ne hallerde vekalet ücreti verileceği açıklanmıştır.

Buna bakarak, vekaletin, 657 mahdut Kanunun 86 ncı maddesine binaen yapılması ve bu hususun onayda müstahkem olması, vekaletin, Bakanlar Kurulu kararı yahut müşterek değişmeyen ile atama yapılması gereken takım veya görevler amacıyla ilişkin Icra Vekili, farklı grup yahut görevler üzere asili atamaya izinli mir tarafından verilmesi, vekillerin, umumi ve ait özel mevzuatı layıkıyla asaleten atanmada aranan kamu şartları (asaleten atanmada imtihan şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) bir arada taşımaları kaydıyla; vekalet ettikleri ekip veya görevler için bu Değişmeyen mucibince öngörülen zam ve tazminatların hep kesin tutarının, asli kadro yahut görevleri karşılığında çalışarak aldıkları bindirim ve tazminatların mecmu net tutarından aşkın olması halinde, aradaki fark; 657 çevrilmiş Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin çalışarak yapıldığı sürece ödenmektedir.

Yukarıda tamlanan şartları ayrımsız arada taşımayanlara, önel müddeti, almanak müsaade, bahane izni, çor izni, geçici fariza, vekalet, görevden tenkil, tutuklanma, gözaltına alınma, bakım içi eğitim bilimi, kurs veya seminer zımnında görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere, vekaletleri esnasında yıllık cevaz, bahane izni, hastalık izni, vekalet görevine ilişkin olmayan arızi fariza, görevden tenkil, tutuklanma, gözaltına alınma, bakım içi terbiye, kurs, seminer ve benzeri nedenlerle vekalet görevine küşayiş verenlere (duruluk verdikleri eyyam amacıyla), vekalet dolayısıyla öngörülen bindirim ve tazminatlar ödenmeyecektir.

Son adına; Kurumunuz görevde itila yönetmeliğinde hususi aynı yiyecek düzenlenmemişse bu kol için öngörülen yukarıda vadi sunulan hükümlerdeki şartları taşımanız halinde memur kadrosuna vekaleten atanmanız mümkündür. Bu durumu henüz somutlaştırmak gerekirse 5 inci dereceli hizmetli kadrosunda görev yapıyorsanız 5 inci aşamalı bir işyar kadrosuna vekaleten atanmanız mümkündür ve görevde itila sınavı dışındaki diğer şartları taşımanız gerekmektedir. Vekalet dolayısıyla odacı kadrosunun remiks ve tazminatı ile memurun remiks ve tazminatı arasındaki farkı çalıştığınız sürece almanız gerekmektedir.

Vekaleten atamalarda memurlar.kesin yerine açıklığa dolamak istediğimiz aynı başka başlık dahi vekalet ücretinin başlangıçta mi yoksa çalışıldıktan sonra mı ödeneceği hususudur. Vekalet ücretleri maaşlar kadar başlarken ödenmemektedir. Gene almanak cevaz ve kulp izinlerinde vekalet zımnında öngörülen bindirim ve tazminatlar ödenmemektedir.

Vekaleten yapılan atamalarda ücret fiili iş karşılığı ödenir ve başlangıçta ödenmez.

Görevli (Asli Kadro) Reis (Vekalet Edilen Takım) Hakediş1er     Zam Tutarı 500×0,0234128=11,70 700x 0,0234128 = 16,39 Özel Bakım Tazminatı Tutarı 9.500×0,073837 x 0,49= 343,71 9.500 x 0,073837 x 0,6= 420,87 Zam ve ÖHT Toplamı 355,41 437,26 Kesintiler     Işaret Vergisi 355,41x 0,00759= 2,70 437,26 x0,00759= 3,32 Gelir Vergisi 11,70 x 0,15=1,75 16,39 x0,15=2,46 Ara Toplamı 4,45 5,78 Kemiksiz Hacim (355,41-4,45 )= 350,96 (437,26-5,78 )=431,48 Fark 431,48-350,96 =80,52

Odacı (Birincil Kol) Şef (Vekalet Edilen Takım) Hakedişler     Zam Tutarı 500×0,0234128=11,70 700x 0,0234128 = 16,39 Hususi Hizmet Tazminatı Tutarı 9.500×0,073837 x 0,45= 315,65 9.500 x 0,073837 x 0,6= 420,87 Remiks ve ÖHT Toplamı 327,35 437,26 Kesintiler     Kaşe Vergisi 327,35 x 0,00759= 2,48 437,26 x0,00759= 3,32 Gelir Vergisi 11,70 x 0,15=1,75 16,39 x0,15=2,46 Gedik Toplamı 4,23 5,78 Net Hacim (327,35-4,23 )= 323,12 (437,26-5,78 )=431,48 Ayırt 431,48-323,12 = 108,36

Görüleceği için, bakan memura, vekalet edilen kol üzere mezkûr Değişmeyen layıkıyla öngörülen remiks ve tazminatların toplam kemiksiz tutarının, birincil kadro ve görevi karşılığında çalışarak alınan remiks ve tazminatların mecmu kemiksiz tutarından çok olması nedeniyle, yukarıda hesaplanan aradaki ayırt, 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapılmasını müteakip ödenecektir.

Vekaleten atamalarda ilişik ifa usulü ve şartları

161 saf nolu Mehabet Memurları Kanunu Umumi Tebliğinde bu durum açıklığa kavuşturulmuştur.

KAPAT X

Bu Tebliğe bakarak; 375 sayılı Yasa Mesabesinde Kararnamenin ilişik 9 uncu maddesinin bir numara fıkrası göre mülhak ifa yapılan personelden; kurumlarınca aynı kadroya gelgel içinden yahut çalım dışından vekalet ettirilenlere, vekaletin 657 çevrilmiş Kanunun 86 ncı maddesine güvenerek yapılmış ve bu hususun onayda müstahkem olması, vekalet görevinin Bakanlar Kurulu kararı yahut birlikte karar ile tayin yapılması müstelzim kadrolar amacıyla ilişkin nazır, farklı kadrolar için asili atamaya çıkışlı amir vasıtasıyla verilmesi, vekalet eden personelin asaleten atanmada aranan tekmil şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadrolar için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması karışma) taşıması kaydıyla vekalet ettikleri kol üzere öngörülen ilişik ödemenin asli kadroları üzere öngörülen ekleme ödemeden aşkın olması halinde, aradaki ayırt, mülhak 9 uncu maddenin beşinci fıkrası layıkıyla vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görev fiilen yapıldığı sürece ödenecektir.

Fakat önel müddeti, almanak müsaade, bahane izni, çor ve refakat izni, geçici fariza, vekalet, görevden uzaklaştırma, hizmet içi eğitim, seminer ve ağırşak nedenleriyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenler ile ekleme 9 uncu maddenin beşinci fıkrasında öngörülen cümle şartları bir arada taşımadıkları üzere tedviren görevlendirildikleri kabul edilecek olanlara ek ödeme farkı ödenmeyecektir.

Denk: Hizmetli kadrosunda mevcut ve 1 inci dereceden mahiye düzlük tıpkısı personelin abes memur kadrosuna vekaleten atanması halinde ilgiliye vekalet zımnında yapılacak ilişik ödeme farkı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Mülhak Ödeme Oranı (%) Brüt Ek Ifa (TL) Nitelik Vergisi (TL) Kesin Cirim (TL) Odacı (Birincil Grup) 90 9500×0,073837×0,9 = 631,30 631,30×0,00759 = 4,79 626,51 Vazifeli (Vekalet edilen takım) 110 9500×0,073837×1,1 = 771,59 771,59×0,00759 = 5,85 765,74 Ayırt ödemesi Vekalet edilen takım katma ifa tutarıAsli kadro eklenmiş ödeme tutarı 765,74 – 626,51 139,23

..

Ek Ifa Oranı (%) Brüt Ilişik Ifa (TL) Nitelik Vergisi (TL) Net Cirim (TL) Hizmetli (Birincil Ekip) 90 9500×0,073837×0,9 = 631,30 631,30×0,00759 = 4,79 626,51 Lider (Vekalet edilen kol) 115 9500×0,073837×1,15 = 806,67 806,67×0,00759 = 6,12 800,55 Ayırt ödemesi Vekalet edilen kol munzam ödeme tutarıAsli kol eklenmiş ifa tutarı 800,55 – 626,51 174,04

Share: