Havari doçentlik düzenlemesi R.G.’de yayımlandı. İşte 10 maddede yapılan değişiklikler

6 Mart 2018 günlü Resmi Gazetede yayımlanan 7100 çevrilmiş Kanununla koruyucu doçentlik, doçentlik, ehlivukuf, lektör, terbiye öğretim planlamacısı ve araştırma görevlisi unvanlarında fark yapıldı.

6 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7100 sayılı Kanununla apotr doçentlik, doçentlik, ehlivukuf, okutman, yetişek öğretim planlamacısı ve asistan unvanlarında farklılık yapıldı.

İŞTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

1- Havari Doçentlik unvanı “Doktor akademisyen” yerine değiştirilmiştir.

2- 2547 basit Yükseköğretim Kanununa yer düzlük Okutman ve Öğretim yardıcısı tanımları kaldırılmıştır. “Okutman”, “ehlivukuf” ve “eğitim bilimi talim planlamacısı” takım unvanları “Öğretim Yardımcısı” namına değiştirilmiştir.

3- Doçent unvanı “Üniversitelerarası Asamble tarafından sunulan doçentlik akademik unvanına eş kişidir.” şeklinde tanımlanmıştır.Tanımda elan ilk vadi kayran “Doçentlik sınavını başarmış” tevessül etmek ibaresi kaldırılmıştır. ÜAK, Doçentlik başvurularında ilişik olgun yahut nutuk alanında jüriler oluşturup, adayların yayın ve çalışmalarını YYÖK aracılığıyla belirlenen esas ve usuller kapsamında değerlendirip, ehliyetli im ve çalışmaya ehil olan adaylara doçentlik unvanı verecektir.

4- Üniversitelerarası Kurul bünyesinde 11 şahsiyet aynı yönetim kurulu oluşturuldu. Umumi Heyet, ÜAK Başkanının birlikte bilgi-mühendislik, sağlık ve içtimai ulum alanlarından üçer uzuv ve domuzuna sanatlar alanından aynı üyeden oluşacak.

5- Yardımcı doçentliğe nasıp antetli 23. bap “Doktor Akademisyen” kendisine değiştirilmiştir. Maddede elden henüz geçmiş düzlük düzlük, zat bili alanında Türkçe’den ecnebi dile, yabancı dilden Türkçe’ye 150200 kelimelik ayrımsız çeviriyi havi ecnebi açkı sınavını başarmak şartı kaldırılmıştır.

Gene koruyucu doçentler 2 yahut 3 yıllık sürelerle yer çokça 12 yılığına atanabilirken, hekim tedris üyeleri 4 yıllığına atanabilecek ve 12 sene sınırlaması olmayacaktır.

ESKİ HUSUS YENİ ÖZELLIK Madde 23a. Bire Bir üniversite biriminde yıldızlı mevcut apotr doçentlik, isteklilerin başvurması için rektörlükçe ilan edilir. Fakültelerde ve fakültelere sadık kuruluşlarda dekan, rektörlüğe vabeste enstitü ve yüksekokullarda müdürler; biri o birimin yöneticisi, biri bile o darülfünun dışından görünmek için üç profesör yahut doçent tespit ederek bunlardan adayların rastgele biri hakkında yazılmış plan isterler. Dekan veya ilgili müdür kişi dalavere kurullarının görüşünü da aldıktan bilahare önerilerini rektöre sunar. Atama, rektör aracılığıyla yapılır.

Apotr doçentler ayrımsız üniversitede rastgele seferinde ikişer yahut üçer yıllık süreler için genişlik çok 12 yıla kadar atanabilirler. Değme atama süresi sonunda fariza kendiliğinden sona erer.

b. Apotr doçentliğe atanmada aranacak şerait:

(1) Doktora yahut tıpta uzmanlık unvanını yahut Üniversitelerarası Kurulun önerisi konusunda Yükseköğretim Kurulunca belirleme edilecek galiba nutuk dallarının birinde yeterlilik kazanmış tutmak,

(2) Fakülte, enstitü yahut akademi dümen kurullarınca, biri o dilin öğretim üyesi kalkışmak amacıyla seçilecek üç kişilik bir jüri vasıtasıyla; sınava girenin özlük marifet alanında Türkçe’den yabancı dile, ecnebi dilden Türkçe’ye 150200 kelimelik benzeri çeviriyi havi ecnebi açacak sınavını başarmak.

c. Üniversiteler, apotr doçentlik kadrosuna nasıp amacıyla bu maddede aranan asgari koşulların yanında, Yükseköğretim Kurulunun onayını almak yoluyla, özellikle bilimsel kaliteyi çoğaltmak amacına müteveccih yerine, bili disiplinleri arasındaki farklılıkları dahi göz önünde bulundurarak, afaki ve denetlenebilir nitelikte eklenmiş şartlar belirleyebilirler.

YÖN 4- 2547 basit Kanunun 23 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Doktor Öğretim Üyesi

KONU 23-a) Yükseköğretim kurumlarında zahir mevcut doktor akademisyen kadroları rektörlükçe zar edilir. İlan edilen bu kadrolara fakültelerde dekan; sair birimlerde müdürler, biri o birimin yöneticisi biri üstelik o yükseköğretim kurumunun dışından kalkmak için üç müderris veya doçent belirleme ederek bunlardan adayların seçme biri hakkında bağlanmış kuvve isterler. Dekan yahut ilişik başöğretmen dalavere kurullarının görüşünü aldıktan sonraları önerilerini rektöre sunar. Atama rektör yoluyla sunma haddinden fazla dört sene müddet ile yapılır. Seçme nasıp süresinin böylecene görev kendinden sona erer. Fariza süresi sona erenler baştan atanabilirler.

b) Doktor öğretim üyeliğine atanabilmek üzere, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve baytar hekimlikte eksperlik unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üstüne Yükseköğretim Kurulunca tayin edilen belli konuşma dallarının birinde liyakat kazanmış kalkmak gerekir.

c) Yükseköğretim kurumları, doktor öğretim üyesi kadrosuna atama amacıyla Yükseköğretim Kurulunun onayını ahzetmek yoluyla, münhasıran bilimsel kaliteyi tezyit etmek amacına yönelik yerine, fen disiplinleri arasındaki farklılıkları birlikte göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ilişik koşullar belirleyebilirler.”

6- Doçentlik unvanını düzenleyen maddede aranjman yapılmıştır. Doeçntlik unvanını almak için yapılacak başvuracaklarda, YÖK tarafından yapılan merkezi bire bir ecnebi anahtar sınavından yahut uluslararası geçerliliği YÖK aracılığıyla akseptans edilen ayrımsız sınavdan en beş altı 55 fakül ahiz şartı bitmeme edecektir.

Doçentlik unvanı amacıyla juri aracılığıyla yapılacak yayın incelemesi uygulaması bitmeme edecek. Buna melfuf kendisine objektif ve denetlenebilir nitelikte katma şerait belirlenebilecek. Şayet bu sözlü imtihan şeklinde olacaksa, bu aday sınavı ÜAK yapacak. Henüz evvel yavuklu sınavı juri yapıyordu.

Doçentlik uvanını alanların Doçentlik kadrolarına atanmada bozuk uygulamaya devam edilecektir.

7- Doktora çalışmalarını tamamlamış araştırma görevlilrine ibret görevi verilebilecvektir. 12 saati aşan öğüt görevinde haftada arz fazla 10 saate kadar eklenmiş ibret ücreti verilecektir.

Sair taraftan, yükseköğretim kurumlarının kılgısal birimlerinde fariza yapacak olan talim görevlileri için ibret yükü aranmayacak ve bunlara öğüt ücreti ödenmeyecek.

8- Ehlivukuf, araç, yetişek öğretim planlamacısı kadrolarında fariza yapmakta iken bu Kanunla öğretim yardımcısı kadrolarına atanmış sayılanlara ibret görevi verilmemesi uygulaması devam edecektir.

9- Hekim öğretim görevlilerinin maaşlarına 100 TL civarında zam yapılacak.

KAPAT X

10- Açıkgöz ve Kenar Güvenlik Akademisi, Savaş Okulları, Astsubay Çığır Faziletkâr Okulları, Polis Akademisi, Milli Defans Üniversitesi, TODAİE’üstelik birlikte analog tensikat yapılmıştır.

7100 dar Kanunun tekmil metni amacıyla tıklayınız.

Share: