Hastalık raporlarına dayalı sorular ve cevaplar

Bu dosyada Büyüklük memurlarının aldığı hastalık raporlarına ve anlatım sürelerine dair bilgilere düz verilecektir.

Celal Memurlarına hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler yahut sağlık kurulları tarafından verileceği, raporların süreleri ile hastalık ve refakat iznine ilişkin asıllar ve esaslar 29.10.2011 günlü ve 28099 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Ululuk memurlarına verilecek hastalık raporları ile hastalık ve refakat iznine ilişgaraz usul ve esaslar hakkında yönetmelik” ile düzenlenmiştir. Söz konusu yönetmeliğe göre fehamet memurlarının aldıkları raporların aşağıdaki asıllar ve esaslara akıllıca olması gerekir.

A-HASTALIK RAPORLARI NEREDEN ALINIR

1-Memurun görev yaptığı çekicilik tabipliği

2-Ev Hekimliği

3-SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları

4-SGK ile sözleşmesi bulunmayan sağlık hizmeti sunucularından alınan raporlar eğer 10 günü geçmiyorsa SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu hekim tarafından onanmalıdır. Söz konusu raporların süresi 10 günü aşıyorsa SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onaylanmalıdır.

Yurtdışında görevli memurlar ile yıllık izinlerini az dışında kullanan memurin bulundukları ülkenin mahalli mevzuatına göre rapor alır.

B-HASTALIK RAPORLARINDA SÜRE

1-Kanser, ince ağrı ve akıl hastalığı kabil uzun süreli aynı tedaviye ihtiyaç gösteren hastalık hallerinde 18 aya kadar, diğçeri hastalıklarda ise 12 ayak tabanı büyüklüğünde memurun aylık ve özlük hakları korunarak verilecek raporda gösterilen lüzum üzerine cevaz verilir. Ä°zin süresinin böylelikle hastalığının devam ettiği sağlık oturmuş raporu ile belirleme edilen memurların izni aynı sürelerde uzatılır. 18 aya bağımlı olan hastalıklarda azami süre 36 ay, diğer hastalıklarda azami süre 24 aydır. Bu sürelerin sonunda da vazifeli iyileşmezse emeklilik hükümleri uygulanır. Maksimal sürelerin hesabında aynı hastalığa bağlı olarak aralıklarla kullanıulan hastalık izinleri dahi (iki cevaz arasında geçbildirme sürenin benzeri yıldan birkaç olması kaydıyla) dikkate alınır. Bu kapsamda mezun olan memurların baştan göreve başlayabilmeleri içmağara iyileştiklerine dair ifade almaları gerekmektedir. Bu kapı önemlidir.

2-Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya yahut saldırıya uğrayan yahut tıpkısı iz hastalığına yakalanan işyar iyileşinceye büyüklüğünde izinli sayılır. Yani gelişigüzel maksimal süre yoktur. Bu noktada memurun sağlık sorunlarının görevi ile ilgilendiren olup olamaması çok büyük önem kazanmaktadır. Zira özlük hakları oldukça farklıdır.

3-Memurin yegâne hekim raporu ile ayrımsız defada on gün cevaz alabilir. Kontrol muayenesi öngörülmüş ise taharri muayenesi sonrasında yegâne doktor on gün daha ifade verebilir. Kontrol muayenesi sonrasında dahi hastalığın devam etmesi yerinde tabir sağlık kurulundan alınır. Zorunlu hallerde (aktarım imkanı olmaması kabilinden) yegâne doktor tarafından rapor verilse da bu raporun sağlık kuruluna onaylatılması gerekir.

Benzeri takvim yılı içerisinde yegâne doktor tarafından verilecek raporların hep süresi 40 günü geçemez. Kısaca ifade etmek icabında memurlar biricik hekimden okunabilen adına (10+10 gün almak üzere) 20 gün, takvim yılı içerisinde farklı zamanlarda ise arz çok 40 gün tabir alabilirler. Söz konusu sürelerin üzerindeki izinler sağlık kurulu tarafından düzenlenmeli ya da onaylanmalıdır.

C- HASTALIK Ä°ZÄ°NLERÄ°NÄ°N VERÄ°LMESÄ°

1-Hastalık izinleri birim amirince verilir.

KAPAT X

2-Hastalık raporlarının aslının yahut ayrımsız örneğinin genişlik geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün himmet bitimine kadar elektronik ortamda yahut uygun yollarla sıkı amirine bildirilmesi gerekir. Rapor süresinin sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur. Ä°spat açısından faks ile gönderiliyorsa belgeç onayının alınması, mümasil ile gönderiliyorsa hem personel birimine hem de disiplin amirine gelişigüzel gönderilmesi memurun lehine olacaktır. Memurun raporu iletmesi noktasında hastalık durumu bile gözetilerek her akla yatkın benzeri kez yeterli görülmüş ise bile tanıt noktasında aynı sav yaşanması durumunda memurun yumruk durumda kalmaması için elinde tasdik mahiyetinde bir veri bulunmalıdır.

3-Memurun aldığı hastalık raporu usule uygun değilse hastalık iznine çevrilmez ve bu ebat memura yazılı namına bildirilir. Vazifeli bildirimi aldığı günün ertesi günü göreve başlamak zorundadır. Bildirime rağmen göreve başlamayan memura disiplin hükümleri uygulanır.

4-Hastalık raporları (geçici görev, kanuncu izin ve acil vakalar hariç) memurun memuriyet mahallinden evet birlikte memurluk mahallindeki sağlık hizmeti sunucusunun gönderme ettiği sağlık hizmeti sunucusunda alınır. Bu konuya önem verilmelidir. Örneğmağara yıllık izinlerin böylelikle mesaide olunması müstelzim günde memurluk mahallinin dışında ifade alınacaksa yalnız evgin servislerden alınabilir.

5-Hastalık raporlarının fenne aykırı olduğu (işyar rahatsız olmadığı halde rapor düzenlendiği) üzerine bir tereddüt var ise görevli Sağlık Bakanlığınca belirlenen yargıcı hastaneye irsal edilir. Bu sürede işyar yetkilendirilmiş sayılır. Hakem sayrılarevi raporuna göre işlem yapılır. Tebligata rağmen yargıcı hastaneye gitmeyen memur hakkında disiplin hükümleri uygulanır.

D-REFAKAT Ä°ZNÄ°

Memurun bakmakla yükümlü olduğu ya üstelik bakmakla yükümlü olmamakla alay malay refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek temel, ata, eş ya birlikte çocuklarıyla kardeşlerinden birisinin ağır bir kaza geçirdiğinin yahut tedavisi uzun süren aynı hastalığı bulunduğunun sağlık yerleşmiş raporu ile belgelenmesi yerinde 3 ay refakat izni verilir, hastanın iyileşmemesi durumda 3 kamer henüz refakat izni verilir. Aynı hastalık ve aynı memur yakını için hep süre altı aydır. Farklı bire bir hastalık evet de başka tıpkısı ev yakınına refakat noktasında baştan refakat izni alınabilir.

Söz konusu raporda bulunması zorunlu hususlar;

a-Refakati gerektiren “tıbbi nedenler”

b-“Refakat edilmediği takdirde hayati hınç bulunmaktadır” ibaresi

c-“Sürekli ve yakın bakım gerekmektedir” ibaresi

d-Refakat süresi (3 ayı geçemez- üç ayın böylece baştan 3 ay uzatılabilir)

Ihtişam memurunun yakınına bakabilecek başka tıpkısı kardeşinin olup olmaması ya üstelik yakınının memurluk mahallinin dışında eğleşme etmesi refakat iznine engel değildir. Bu noktada çok önemli olan aynı konu bulunmaktadır. Bir parasız için aynı dönemde ansız çok memur refakat izni alamaz. Örneğin kardeş olan iki şevket memuru aynı anda babaları için refakat izni alamaz.

Share: