Görevli olunurken, kasdi suçlardan hava alınan cezalar toplanır mı?

Ayrı suçlardan âlem 6+7+8 kamer ukubet alındığında, bu cezalar toplanarak 657 mahdut Kanununun 48. maddesi hükmü uygulanamaz.

ISTIFHAM: Isteyerek işlenen aynı suçtan 1 sene ve üstü ceza düz görevli olamamaktadır. Bu husus elhak 657’de yazıyor. Sevimli karşı 3 maddeden ceza verilsin, bunlarda 6+7+8 ay cezalar olsun. Bunlar toplanıp 21 ay olduğu üzere vazifeli olmaz mı? Yoksa suçların asıl içtimasi geregi rastgele cürüm özgür mıdır? Tabaka: Taksirat yüz kızartıcı değil ve kasten olsun.

YANIT: 657 az Oran Memurları Kanununun “Genel ve Özel Koşullar” antetli 48. maddesi aşağıdaki gibidir.

“Izzet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve hususi koşullar aranır.

A) Genel şerait: 1. Türk Vatandaşı tutmak, 2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki gözyaşı şartlarını yollamak, 3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki tahsil şartlarını vurmak, 4. Amme haklarından yoksun eksilmek 5.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa da; isteyerek işlenen benzeri suçtan kıran aynı yıl veya daha fazla süreyle mapushane cezasına ya bile affa tutulmuş olsa dahi devletin güvenliğine alın taksirat, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine cebin taksirat, zimmet, irtikap, rüşvet, arakçılık, ayyarlık, sahtekârlık, güveni kötüye istimal, hileli iflas, ihaleye ara bozuculuk kurca, edimin ifasına ara bozuculuk kurca, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak. 6. Askeriye durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi rastlanmamak, b) Askeriye çağına gelmemiş bulunmak, c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askeriye hizmetini yapmış veya atılı yahut yedek sınıfa geçirilmiş tevessül etmek, 7. 53 üncü konu hükümleri hafi dikilmek kaydı ile görevini sürekli yapmasına bariyer olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 8. Asayiş soruşturması ve/yahut belgelik araştırması işlenmiş doğmak.

B) Hususi şerait: 1. Bakım göreceği dershane üzere 36 ve 41 nci maddelerde tamlanan tedris ve eğitim bilimi kurumlarının birinden şehadetname almış kalkmak, 2. Kurumların özel yasa veya başka mevzuatında aranan şartları giymek.”

Fehamet Personel Başkanlığının 26/02/2015 tarihli ve 1408 sınırlanmış görüşünde aynı ukubet davasından 10 ay, apayrı bir ceza davasından 5 kamer 25 zaman mapus cezası alan aynı yaşama karşı ” ilgilendiren karşı verilen mapus cezalarının 657 sınırlanmış Kanunun 48/A-5 inci maddesinde aziz nitelikli suçlar kapsamında meydan almaması ve 1 yıldan az devamlı olması cihetiyle atamasının yapılmasında değme bariyer bulunmadığı tasa edilmektedir” şeklinde görüş bildirmiştir.

657 basit Fehamet Memurları Kanununun 48. maddesinin A bendinin 5. fıkrasında bulutsuz benzeri şekilde “alınan cezaların toplamı 1 yıldan fazla olmak” şeklinde aynı ibare bulunmadığından istimara yoluyla memur adaylarının durumunun kötüleştirilmesinin kanunilik ilkesi ile örtüşmeyeceği açıktır. Fakat bu noktada özen edilmesi gereken benzeri başlık bulunmaktadır. 657 sınırlanmış Ululuk Memurları Kanununun 48. maddesinin B bendinin 2. fıkrası “Kurumların özel kanun veya başka mevzuatında aranan şartları taşımak” şeklindedir. Kurumların özel ve diğer mevzuatında hususi tıpkısı egemenlik konulabilir. Bu durumda bahis konusu kurumlarda memur kalkışmak olabilir olmayacaktır. Denk isnat etmek icabında 2802 mahdut Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun “Adayların nitelikleri” başlıklı 8. maddesi aşağıdaki gibidir

“Eksik taksirat aut kalkışmak amacıyla, üç aydan aşkın hapis veya affa uğramış olsa birlikte Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, bakraç, irtikap, idrak, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, fideist kötüye kullanma, hileli iflas üzere utandırıcı yahut izzetinefis ve şayan zehir tıpkı suçtan veya kaçakçılık, resmi eksiltme ve gelgel satımlara fesat karıştırma, Azamet sırlarını açığa darp suçlarından ufuk hükümlü rastlanmamak yahut bu suçlardan yahut teltikli taksirat hariç olmak için üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı mucip ayrımsız fiilden dolayı anket yahut kovuşturma altında olmamak.”

ÖZET: 657 basit Mehabet Memurları kanununun 48/A-5 maddesinde aziz nitelikteki taksirat dışında her suçtan muhit 1 yıldan birkaç hapishane cezası alanların ihtişam memuru yerine atanmaları hk. (26/02/2015-1408)

ÖSYM Başkanlığı eliyle gerçekleştirilen 2014/2 KPSS atamalarında Bakanlığınız Toplum Bilimci kadrosuna atanmaya hak kazanan …’ün ibraz ettiği belgelerin incelenmesi sonucu adli sicil kaydı bulunduğu belirtilerek, söz konusu şahsın atamasının yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün temenni edildiği bağlam abece ve ekleri incelenmiştir.

İlgi abece ve eklerinin incelenmesinden, ilgilinin; kamu görevlisine görevi dolayısıyla hakaret suçundan Yatağan Sulh Ceza Mahkemesinin 07/12/2007 günlü ve 2007/407 mahdut Kararı ile 10 kamer mahbes cezası ile cezalandırıldığı ve bu güdük devamlı mapushane cezasının 5237 basit TCK’nın 50 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi göre 10 ay süreyle Yatağan ilçesinde ve köylerinde mevcut amerikan bar, birahane, kahvehanelere gitmekten yasaklanma seçenek yaptırımına çevrildiği, antrparantez isteyerek cerh suçundan Yatağan Asliye Ceza Mahkemesinin 06/05/2014 tarihli ve 2014/134 sınırlanmış Kararı ile 5 kamer 25 ahit hapishane cezası ile cezalandırıldığı ve bu cezasının TCK’nın 50/1-a maddesi mucibince 52/1 maddesi gözönüne alınarak 3.500,00 TL adli servet cezasına çevrildiği anlaşılmaktadır.

657 mahdut Celal Memurları Kanununun Cesamet memurluğuna alınacaklarda aranacak umumi ve hususi şartların düzenlendiği 48 inci maddesinin “A) Umumi Şerait” başlıklı bölümünün 5 inci fıkrasında “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler önceki olsa bile; bilerek işlenen tıpkı suçtan ortalık tıpkı yıl veya elan fazla süreyle dam cezasına evet bile affa tutulmuş olsa birlikte devletin güvenliğine cebin taksirat, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine alın suçlar, zimmet, irtikap, algı, arakçılık, dolandırıcılık, düzmecilik, güveni kötüye istimal, hileli iflas, ihaleye ara bozuculuk kurca, edimin ifasına ara bozuculuk kurca, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak…” hükmüne kayran mevdu olup, bile bile işlenen bir suçtan muhit 1 yıl veya daha aşkın süreyle mapushane cezasına çarptırılanlar ile sunulan mahpushane cezasının süresine bakılmaksızın affa uğramış olsalar üstelik yukarıda sayılan nitelikteki suçlardan egemenlik giymiş olanların devlet memuru olamayacakları tabir edilmiştir.

Yukarıda saha verilen hükümranlık çerçevesinde, ilişik için sunulan hapis cezalarının 657 çevrilmiş Kanunun 48/A-5 inci maddesinde sayılan kalifiye taksirat kapsamında kayran almaması ve 1 yıldan bir iki sürekli olması sebebiyle atamasının yapılmasında gelişigüzel bariyer bulunmadığı nabız edilmektedir.

Share: