Görevden alınan başmüfettişin ehlivukuf yapılmasına Danıştay’dan onay

Danıştay 2. Dairesi, Bakanlığı Denetleme Kurulu Başkanlığında başdenetmen kendisine fariza fail davacının Takip Geliştirme Başkanlığına ehlihibre kendisine atanmasına ilgilendiren işlemi hukuka akla yatkın bularak onadı.

İlk merhale mahkemesi işlemi nakız etti

Davacının mesleğin ve sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve büzük duygusunu sarsacak davranışlarda bulunduğuna ilgilendiren soyut tez dışında sıhhi, sağtöresel yahut mesleki yetersizliğine ilgili tam hikmet ve belgenin olmadığının görüldüğü, müfettişlik görevinin değişik idari görevlerden ayrı kariyer tıpkısı görev kendisine düzenlendiği, bu görevden alınmasının hukuken harbi nedenlere dayanmadığı, bu nedenle. Bakanlığı Teftiş Heyeti Başmüfettişi olan davacının ayrıksı tıpkısı göreve atanmak amacıyla görevinden alınmasına dair prosedür ile Strateji Ihya Başkanlığı emrine ehlihibre namına atanmasına ilgilendiren mahkemeli hile işleminde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

İstinaf bu kararı bozdu

Davacının, Başsavcılığın talebi üstüne bakanlıkça anketçi yerine görevlendirildiği, fakat verilen görevi iade ettiği, bu eylemi dolayısıyla kendisine verilen aylıktan kesme cezası kesinleştiğinden, yürüttüğü denetmenlik görevinin ehemmiyet ve özelliği dikkate alındığında eyleminin denetmenlik görevinden alınmasını gerektirecek ağırlıkta olduğu kanaatine varıldığı, bu nedenle başmüfettişlik görevinden alınması ve bilirkişi olarak atanmasına ait ülkü konusu işlemlerde hukuka mugayeret bulunmamaktadır.

Danıştay 2. Dairesi bu kararı onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Esas No: 2021/17679

Karar No: 2022/1784

TEMYİZ FAIL (DAVACI) : .

KARŞI CANIP (DAVALILAR) : 1- .

2- . Bakanlığı

VEKİLLERİ : Av. .

KAPAT X

İSTEMİN KONUSU:

. Kesim İdare Mahkemesi … İdari Sevgili Dairesince sunulan . tarihli, E:., K:.. çevrilmiş kararın, dilekçede yazılmış nedenlerle 2577 mahdut İdari Yargı Usulü Kanunu’nun 49. maddesi layıkıyla temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Sorun Konusu İstem:

Dava; . Bakanlığı Teftiş Heyeti Başkanlığında başdenetmen yerine fariza fail davacı marifetiyle, . tarihli, . çevrilmiş Resmi Gazete’dahi yayımlanan ayrıksı ayrımsız göreve atanmak üzere Başmüfettişlik görevinden alınmasına dayalı işlem ile Takip Ihya Başkanlığına uzman yerine atanmasına ilişik. günlü, . basit işlemin iptaline ve bu işlemler zımnında mahrum kaldığı akçasal haklarının tazmini ile 60.000,00-TL manevi tazminata hükmedilmesi istemiyle açılmıştır.

İlk Adım Mahkemesi Kararının Özeti:

.. İdare Mahkemesinin . tarihli, E:., K:. mahdut kararıyla;

. Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün 11. maddesinde; müfettişlerin, görevlerini gerektiği kabil yürütmelerini engelleyecek sıhhi, aktöresel veya mesleksel yetersizlikleri bulunduğu saptanmadıkça, görevlerinden alınamayacakları ve öz istekleri dışında başka görevlere atanamayacakları, sıhhi, aktöresel veya mesleki ara hallerinin hâkimiyet kararı, esenlik kurulu raporu, denetmen raporu kadar belgelerle saptanması gerektiğinin hâkimiyet altına alındığı, davacının mesleğin ve sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve çekinmezlik duygusunu sarsacak davranışlarda bulunduğuna ilişkin abstre iddia dışında sıhhi, aktöresel yahut mesleki yetersizliğine ait tam bilgelik ve belgenin olmadığının görüldüğü, denetmenlik görevinin değişik yönetimsel görevlerden ayrı kariyer aynı görev kendisine düzenlendiği, bu görevden alınmasının hukuken muhik nedenlere dayanmadığı, bu nedenle . Bakanlığı Teftiş Heyeti Başmüfettişi olan davacının başka benzeri göreve atanmak için görevinden alınmasına dayalı iş ile Izleme Ihya Başkanlığı emrine bilirkişi adına atanmasına ait müddeialeyh yönetim işleminde hukuka agreman bulunmadığı gerekçesiyle sav konusu işlemlerin iptaline; manevi tazminata hükmedilebilmesi üzere, idarenin hukuka yeraltı benzeri işlemi veya eylemi sonucu yavaş tıpkısı yara ve üzüntünün duyulmuş olması ya birlikte ilgilinin şeref ve onurunun zedeli bulunması veya kişinin fizik yapısını zedeleyen, birey ve kazanma gücünün azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesinin gerektiği, uyuşmazlıkta idarenin hukuka uymaz aynı işlemi veya eylemi sonucu davacının itibar ve haysiyetini rencide fail benzeri durumun bulunmadığı, işlemin tesisinde idarenin ciddi aynı hizmet kusurunun da olmadığı, işlemin iptalinin bir tane başına tazminat talebinin kabulü üzere tam olmadığı gerekçesiyle manevi tazminat isteminin ise reddine hükmedilmiştir.

Nahiye İdare Mahkemesi Kararının Özeti:

. Kesim İdare Mahkemesi .. İdari Ülkü Dairesinin temyize laf kararıyla;

Başmüfettiş yerine fariza fail davacının, . Başsavcılığının talebi üstüne. Bakanlığınca soruşturmacı olarak görevlendirildiği, ancak sunulan görevi iade ettiği, bu eylemi dolayısıyla namına sunulan aylıktan kesme cezası kesinleştiğinden, yürüttüğü müfettişlik görevinin ehemmiyet ve özelliği dikkate alındığında eyleminin müfettişlik görevinden alınmasını gerektirecek ağırlıkta olduğu kanaatine varıldığı, bu nedenle başmüfettişlik görevinden alınması ve eksper kendisine atanmasına ait sorun konusu işlemlerde hukuka uymazlık bulunmadığı; davacının parasal türe kayıplarının tazmini istemi bakımından taleple deneştirme ilkesine uymaz namına İdare Mahkemesince değişmeyen verilmemiş ise de; sorun konusu işlemlerde hukuka muhalefet bulunmadığından, bu işlemler dolayısıyla (akçasal adalet kayıplarından oluşan) maddi ödence ödenmesi de söz konusu olamayacağından sonuç itibarıyla davacının bu kısma yönelik istinaf isteminin da reddi gerektiği belirtilerek; Mahkeme kararının tazminat davası ödenmesi isteminin reddine ilişkin kısmı ile parasal hakların ödenmesi istemi için karar verilmemesine ilgilendiren kısmına müteveccih davacının istinaf başvurusunun reddine, mahkemeli idarelerin istinaf başvurularının ise kabulü ile, Murafaa kararının sav konusu işlemin iptaline ilgilendiren kısmının kaldırılmasına ve davanın reddine hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Savlayıcı vasıtasıyla, sevgili konusu görevden alma işleminin gerekçesi namına gösterilen sıkı düzen işleminin bile bire bir görevden ahiz işlemi kabil oyuneğlence amacıyla yapılmış olduğu; Toprak İdare Mahkemesinin, . Teftiş Heyeti Tüzüğü’nün 11. maddesine göre istimara yapmadan değişmeyen verdiği, sav konusu işlemlerin hukuka hilaf olduğu doğacak sürülmektedir.

DAVALI İDARELERİN CEVABI:

Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya akla yatkın olan Havza İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Taharri Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten bilahare dosyanın olgunlaşma ettiği anlaşıldığından davacının yürütmenin durdurulması istemi hakkında değişmeyen verilmeksizin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Toprak İdare mahkemelerinin sonuncu kararlarının temyizen bozulması, 2577 mahdut İdari Yargı Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde meydan düz sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür. Temyizen incelenen karar usul ve hukuka akla yatkın olup, dilekçede istikbal sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

DEĞIŞMEYEN SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. . Toprak İdare Mahkemesi, .. İdari Sorun Dairesince sunulan . günlü, E:., K:. çevrilmiş kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde kâin davacı üzerinde bırakılmasına, kullanılmayan .-TL yürütmeyi durdurma harcının davacıya iadesine,

4. 2577 mahdut İdari Yargılama Usulü Kanun’un 7035 az Yasa ile değişik 50. maddesi uyarınca, bu benimseme kararının taraflara tebliğini ve tıpkı örneğinin bile . Toprak İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın .. İdare Mahkemesine gönderilmesine, 14/04/2022 tarihinde oybirliğiyle kesin adına karar verildi.

Share: