Gezici görev tazminatı, geriye doğru kaç yıl için irade edilebilir?

2017 ila 2019 yılları arasında, gezmen görev tazminatını alamayan benzeri görevli, kaç yıl içerisinde nasıl irade edebilir?

ISTIFHAM: … ilçe tarım ve orman müdürlüğünde teknikerim. 2016’nın temmuz ayından itibaren yer kontrolüne çıkmaktayım. 2017’nin ocak ayından itibaren seyyanen görev tazminatı alıkıymetlendirme. Ancak 2017-2018-ve 2019 üçasker aylık şeklinde ödenen yerey tazminatı almadım. Geriye dönük yerey tazminatı alabilir miyim? Alırsam hangi kabil evrak ve dokümanlar lazım? Hangi kanunun hangi maddelerini misal tutmalıyım?

CEVAP: Öncelikle aşağıdaki hususu vurgulamak gerekmektedir:

Bilindiği üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 uncu maddesinde, birincil görevleri gereği memurluk mahalli dışında ve belirli bire bir görev bölgesi içinde çalışarak turist namına görev fail memur ve hizmetlilere gündelik ve kat masrafı Ödenmeyeceği, bunlardan görev unvanları ile iş ve çalışma özellikleri akla yatkın görülenlere Bakanlığımızca ara sınav edilen cetvellere dayanılarak çalışarak gezgin görev yaptıkları günler için almakta oldukları aylık/ekip derecelerine göre müstahak oldukları yurtiçi gündeliklerinin üçte birinin günlük ödence olarak verileceği hüküm altına alınmıştır.

Dolayısıyla, turist görev tazminatının yemeden içmeden birincil görevleri gereği memurluk mahalli dışında fiilen gezgin namına görev özne ve görev unvanları ile iş ve çalışma özellikleri akla yatkın görülen ve ara sınav edilen cetvellerde san ve sayıları belirtilen personele ödenmesi gerekmektedir.

Görüldüğü üzere burada 3 şarka aranmaktadır:

-Asli görevleri gereği memurluk mahalli dışında olacak,

-Muayyen bir görev bölgesi içinde olacak,

-Fiilen seyyar yerine görev yapılacak.

Örneğmağara, herhangi bir Tarım ve Orman Ä°lçe Müdürlüğünde 1 ay süre ile geçici kendisine görevlendirilen aynı personele, geçici görev gündeliği almakta iken aynı günleri havi görevlendirilme dolayısıyla anılan Kanunun 49 uncu maddesine göre gezgin görev tazminatı ödenmesi mümkün değildir. (Hazne Ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Finansal Arama Umumi Müdürlüğünün 27/03/2019 tarihinde Bakanlığınıza verdiği görüşkap).

Diğçeri taraftan, 657 sayılı Büyüklük Memurları Kanunu ve aynı Kanununun ekleme geçici 9’uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara, 17/4/2006 günlü ve 2006/10344 sayılı Kabine Kararı ile yürürlüğe konulan “Oran Memurlarına Ödenecek Bindirim ve Tazminatlara Ä°lişamaç Karar”a kötü II sayılı Cetvelin (E) Beceri Hizmetler Bölümünün 6’ncı sırasında, Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personel muayyen şartlara ve sınırlamalara uyulması koşcelil ile muhtemelen oranlarda melfuf özel hizmet tazminatı ödeneceği ve ödemelerin görevin çalışarak namına getirilmesinden sonraları üççeri aylık dörutubet sonlarında yapılacağı hükme bağlanmıştır.

“2016 nın temmuz ayından itibaren toprak kontrolüne çıkmaktayım” ibaresinden birincil göreviniz gereği memuriyet mahalli dışında, makul ayrımsız görev bölgesi içinde fiilen gezmen yerine görev yaptığınız anlaşılmakta ise (ki bunları kurumunuzdan temin edeceğiniz görevlendirme belgeleri ile tanıtlama etmeniz gerekmektedir) yapacağınız işlemler şu şekildedir:

657 sayılı Büyüklük Memurları Kanununun 21 inci maddesinde saha alan, “Cesamet memurları kurumlarıyla ilgilendiren resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat; amirleri yahut kurumları tarafından kendilerine makbul idari gösteri ve işlemlerden dolayı şikayet ve sevgili açma hakkına sahiptirler.

Müracaat ve şikayetler söz veya yazı ile sunma yakın amirden başlayarak gün yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır.

KAPAT X

Müracaat ve şikayetler incelenerek yer kısa zamanda ilgiliye bildirilir. Müracaat ve şikayetlerle ilişik esas ve usuller Cumhurbaşkanınca hazırlanacak bire bir yönetmelikle düzenlenir.” hükmü gereğtafsilatlı yanlışlığın düzeltilmesi hususunda “gün marifetiyle” amirlerinize başvurmanız gerekmektedir. Ä°lgili Yönetmelikte belirlenen süre zarfında şahsızınıza ayrımsız yanit verilerek laf açıklığa kavuşturulacaktır.

2- Başvurunuz üzerine, yanlışlık varsa mülhak bordro olarak hesaplanıp ödenmesi gerekmektedir. Bu öağıt yapılır iken hesaplanan ilişik bordroda ödemenin yapılması gerektiği rötar ay ve yıldaki maaş katsayıları baz alınması gerekmektedir. Bu konudaki antlaşma aşımı süresi ise, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 34 üncü maddesine göre, hizmetin yapıldığı yılı izlem eden yıldan başlamak üzere 5 yıldır.

Ä°lgili yön şu şekildedir:

“Ä°lgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak beş yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli ayrımsız mazerete dayanmaksızın, yazılı kâm edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar zamanaşımına uğrayarak amme idareleri lehine düşleşker.”

Süre kaçırılmış ise sorun yolu yegâne seçenektir.

3- Başvurunuzun reddedilmesi veya hiç karşilik verilmemesi halinde; reddedildiği tarihten başlayarak 60 gün, Müracaat ve şikayet yönetmeliğine göre ise 30 gün içinde yanit verilmeyen dilekçenize 31. Günden başlayarak 60 gün içinde sevgili açmanız gerekmektedir.

İşlemin sakat tarihlerde yapılmış olması sizi tereddüde düşürmesin.

Parasal haklarda, gelişigüzel başvuruyla alay malay ülkü açma süresi yeniden başlayacağına ilişgaraz Danıştayın kararları bulunduğu kabil mali hakların 10 yıllık zamanaşımı süresi içinde istenebileceğine ilişgaraz kararı bile bulunmaktadır.

Share: