Görevlendirme marifetiyle çalışzaman KİT personelinin sicil amirinin tespitinde önemli karar

Danışyorgan, görevlendirme yoluyla başka unvanda çalışdakika personelin sicilinin, 6 aydan teferruatlı süre alay malay çalıştığı sicil amirince doldurulması gerektiğine değişmeyen verdi.

TEÄ°AŞ’ta görev özne sözleşmeli uygulayımcı başka benzeri yerde şef yerine görevlendirilmiştir.

Başka aynı unvanda görevlendirme yoluyla çalışan sözleşmeli personelin sicillerini dolduracak amirlerin, görev unvanına göre mi, görevlendirildiği unvana göre mi saptanacağı üzerine mevzuatta bir hüküm düzlük almaktadır.

Açıulan aynı davada, Danışdenktaş 5. Dairesi, personelin o yıla ilgili raporunun 6 aydan çok çalıştığı sicil amiri tarafından doldurulacağı yolundaki Yönetmelik hükmünden hareketle, görevlendirme vasıtasıyla başka unvanda çalışzaman personelin sicilinin, 6 aydan çok sürmesi halinde görevlendirme yoluyla çalıştığı unvana göre belirlenecek sicil amiri tarafından düzenlenmesi gerektiği sonucuna varmıştır.

İşte Duruşma kararı

T.C.
DANIŞBEDEL
Beşinci Daire

Ana No : 2014/9404 Değişmeyen No: 2015/5627

Özeti: Görevlendirme tarafından başka unvanda çalışzaman personelin sicilinin, 6 aydan ince süre gelişigüzel çalıştığı sicil amirince doldurulması gerektiği hakkında.

Temyiz Eden (Davalı): … Neşelilik Dağıtım A.Ş.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danışhemayar Beşinci Dairesince, Danışdenk Dava Daireleri arasındaki işbölümünün belirlendiği Danışdenk Başkanlık Kurulu’nun 22.12.2014 tarihli ve 2014/17 sayılı kararı sonucu dosyanın Danışemsal Ä°kindar Dairesinden iletildiği görülerek, işin gereği düşünüldü:

Sav; … Faaliyet Dağıtım Anomim Şirketi Şanlıurfa Ä°l Müdürlüğü emrinde sözleşmeli uygulayımcı adına görev eden davacı tarafından, 2011 yılı sicil ve başarı değerlendirmesi raporunun 88 puanla (B) kendisine değerlendirilmesi işleminin iptali ve bu işlem nedeniyle uğradığı maddesel kayıplarının yasalı faiziyle alay malay ödenmesine hükmedilmesi istemiyle açılmıştır.

Şanlıurfa 1. Ä°dare Mahkemesince; Türkiye Ruh Ä°letim Anonim Şirketi Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği’nin 4. maddesinde sicil ve başarı değerlemesi raporlarını doldurmakla görevlendirilen birinci ve ikinci sicil amirlerinin yapışık listede gösterildiğinin hükme bağlandığı, anılan Yönetmeliğin 15.12.2010 gündüz ve 27786 sayılı Resmi Gazeteyle değişik Eklenmiş-2 sayılı Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Cetveli’nde Taşra Teşkilatinda sicil verilecek “Başmühendis, Şef’ unvanı için 1. Sicil Amirinin “Kadro Başmühendisi, Müdür” olduğu, 2.Sicil Amirinin ise “Müdür, Kol Müdür Yardımcısı” olduğunun belirtildiği, davacının 2011 sicil döneminde “şef’ namına görev yaptığı ve sicil değerlendirme raporunun 1. sicil amiri sıfatıyla Kadro Başmühendisi yahut Müdürü tarafından düzenlenmesi gerekmekte iken, Halkla Ä°lişkiler Şefi tarafından düzenlenen 2011 yılı yönetici durumundaki sözleşmeli personel sicil ve başarı değerlendirme raporunda hukuka uyarlılık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiş; davacı hakkında yeniden sicil raporu düzenlenecek olduğundan akçasal hukuk bakımından karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmiştir.

Davalı Ä°dare, ülkü konusu işlemin hukuka uygun olduğunu ati sürmekte ve Ä°dare Mahkemesi kararının iptale ilişamaç kısmı yönünden temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 41’inci maddesinde, sicil vermeye izinli amirlerin ve siciller ile ilgili diğer hususların Cesamet Personel Başkanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kumsal kararı ile yürürlüğe konulacak aynı yönetmelikle belirleneceği belirtilmiş, anıulan hüküm ana alınarak hazırlanan ve 15.11.1990 günlü, 20696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak vasıtasıyla yürürlüğe giren Kamu kazançlı Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmeliğmağara 7. maddesinde; Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların, Mehabet Personel Başkanlığının makul görüşü üzerine seçme sözleşmeli personelin birinci sicil amiri ilgili kişilerin bağlı olduğu birim amiri olacak şekilde bir numara ve ikinci sicil amirlerini yönetim kurullarınca çıkarılacak yönetmeliklerle tayin edecekleri belirtildikten sonraları; 8. maddesinin üçüncü fıkrasında; yıl içinde görev yeri yahut unvanı değişyer sözleşmeli personelin o yıla ilişik sicil ve başarı değerlemesi raporunun 6 aydan aşkın çalıştığı yerdeki sicil amiri tarafından doldurulacağı belirtilmiş, başlıklı 9. maddesinin birinci fıkrasında; haklarında sicil ve başarı değerlemesi raporu düzenlenecek sözleşmeli personelin, değerlendirilmelerini yapacak sicil amirlerinin yanında sunma az 6 ay çalışmış olmalarının şdal olduğu hükme bağlanmıştır.

KAPAT X

Bu Yönetmeliğin 7’nci maddesine dayamlarak hazırlanan 14.09.2002 günlü ve 24876 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Hareketlilik Ä°letim Anonim Şirketi Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği’nin 4. maddesinde, Türkiye Faaliyet Ä°letim Laedri Şirketi Minval ve Taşra Teşkilatında çalışzaman sözleşmeli personel ile bu personelin sicil ve başarı değerlemesi raporlarım doldurmakla görevlendirilen birinci ve ikinci sicil amirlerinin fena listede gösterildiği açıklanmış; değişik Katma-2 sayılı Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Cetveü’nde Taşra Teşkilatında sicil verilecek “Başmühendis, Şef’ unvanları için 1.Sicil Amirinin “Ekip Başmühendisi, Müdür”, 2. Sicil Amirinin ise “Müdür, Grup Müdür Yardımcısı” olduğu belirtilmiştir.

Değinilen bu düzenlemelerde görevlendirme aracılığıyla başka unvanlarda çalışdakika personelin sicillerini dolduracak amirlerin, görev unvanına göre mi, görevlendirildiği unvana göre mi saptanacağı üzerine bire bir hükme saha verilmemiştir. Bu nedenle, yıl içinde görev yeri yahut unvanı değişsunma personelin o yıla ilgili raporunun 6 aydan fazla çalıştığı sicil amiri tarafından doldurulacağı yolundaki Yönetmelik hükmünden hareketle, görevlendirme suretiyle başka unvanda çalışzaman personelin sicilinin, 6 aydan aşkın sürmesi halinde görevlendirme kanalıyla çalıştığı unvana göre belirlenecek sicil amiri tarafından düzenlenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Dosyanın incelenmesinden; 06.02.1985 tarihinde sözleşmeli tekniker namına göreve başlayan davacının 01.11.2010 tarihinde Toroslar Hayatiyet Dağitım Laedri Şirketi Gaziantep Ä°l Müdürlüğü emrine naklen atandığı, 01.01.2011-31.12.2011 tarihlerini kapsayan 2011 yılı sicil döneminde Karkamış Ä°lçe İşletme Şefliğinde “İşletme Şefi” yerine görevlendirildiği, 2011 döneminde hakkında düzenlenen “yönetici durumundaki sözleşmeli personel sicil ve başarı değerlendirmesi raporu”nun (B) düzeyinde değerlendirilmesi üzerine temyizen Ä°ncelenmekte olan davayı açtığı anlaşılmıştır.

Temyiz edilen kararla, davacının 2011 sicil döneminde şef namına görev yaptığı ve sicil değerlendirme raporunun 1. Sicil Amiri sıfatıyla Ekip Başmühendisi veya Müdürü tarafından düzenlenmesi gerektiği anlaşıldığından Halkla Ä°lişkiler Şefi tarafından düzenlenen 2011 yılı yönetici durumundaki sözleşmeli personel sicil ve başarı değerlendirme raporunda hukuka uyarlılık bulunmadığı gerekçesiyle söz konusu ifade halel edilmiş ise üstelik; davacımn görevlendirildiği unvanda sicil dönemi içinde 6 aydan fazla çalışmış olması cihetiyle sicil amirlerinin bu unvana göre belirlenmesi gerektiği hususuna kararda değinilmemiş olması bozmayı gerektirir nitelikte bulunmamış; Ä°dare Mahkemesi kararında, sonucu itibariyle hukuki isabetsizlik görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin reddiyle, Şanlıurfa 1. Ä°dare Mahkemesince sunulan ve hüküm fıkrası itibariyle hukuka akla yatkın bulunan 31.10.2013 günlü, E:2012/489; K:2013/2187 sayılı kararın yukarıbirlikte belirtilen gerekçeyle onanmasına; temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı üzerinde bırakılmasına, 26.05.2015 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

Ä°dare Mahkemesince verilen değişmeyen ve dayandığı gerekçe hususiyet ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir illet üstelik bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği görüşüyle karara karşıyım.

Share: