Feyiz tarihi hangi durumlarda değişir?

Bu yazımızda, Azamet memurları amacıyla terakki tarihini muhavvil durumları ele alacağız.

657 basit Fehamet Memurları Kanununun “Havadan atanmada aylığa hak kazanma” antet 165 inci maddesinde;

“Tıpkı göreve açıktan aday veya asıl vazifeli yerine atananlar, göreve başladıkları günden itibaren aylığa adalet kazanırlar. Bu suretle göreve başlamada evvel maaş, aktarılma hesabiyle ay böylecene ödenir.” hükmü ile göreve başlayan memur atandıkları çevrim itibariyle maaş almaya doğruluk etmektedirler.

TERFİ TARİHİ, MEMURLUĞA BIDAYET TARİHİ ADINA TEMEL ALINMAKTADIR

Ayrıca Kanunun “Derece ilerlemisinde aylığa adalet edinim” başlıklı 166 ıncı maddesinde

“Kademe ilerlemesinde Oran Memuru, bu ilerlemeye müstehak olduğu tarihi takip fail ay esasen itibaren bir derecenin tıpkı ileri kademesine ilişik aylığa adalet kazanır.” hükmü ile memuriyete başlama tarihini strateji eden aybaşından itibaren gelişim tarihi olarak kabul edilmektedir. (söz gelişi 10 şubatta göreve başlayan üzere 15 Şubat kendisine dikkate alınır)

MERHALE TERFİSİ NASIL UYGULANIR?

Aşama terfinin nasıl uygulanacağı ise Kanunun 64 üncü maddesinde açıklanmıştır.

“Paye; paye ortamında, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir.

Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede bildirme bir iki tıpkısı sene çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği tıpkı kademenin bulunması şartları aranır.

72 nci özellik layıkıyla makul tıpkısı süre fariza yarmak üzere, mecburi yerine sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde çalışarak gitmek yoluyla geçirilen herhangi bir iki sene için tıpkı aşama ilerlemesi henüz verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler çalışarak çalışılmış sayılır. İki yıldan birkaç süreler dikkate alınmaz.

Son sekiz yıl içre gelişigüzel sıkı düzen cezası almayan memurlara, maaş derecelerinin yükseltilmesinde dikkate darılmak amacıyla ayrımsız derece ilerlemesi uygulanır.

Bu maddede belirtilen şartları taşıyan seçme derslik ve derecedeki memurlar, adalet kazandıkları tarihten laflamak için ve başkaca bire bir el işi lüzum kalmaksızın bire bir doğacak kademeye müterakki sayılırlar.

Evre ilerlemesi ile ilgilendiren onay mercii atamaya mezun amirdir. Diploma mercileri etap ilerlemeleri ile ilişkin yetkilerini devredebilirler….”

KAPAT X

AYLIKSIZ İZİN MADDESİNİN İKİ FIKRASI TERFİ TARİHİ DEĞİŞTİRMEKTEDİR

Devlet memuru için bu terfi tarihi hangi hallerde değişmektedir diye niteleyerek baktığımızda; Kanunun “Aylıksız cevaz” antetli 108 inci maddesinde düzlük kayran düzenlemelerden etraf değişmekte idi.

Bunlar;

A) Memura, 105 inci maddenin akıbet fıkrası mucibince verilen iznin bitiminden itibaren, keyif yerleşmiş raporuyla belgelendirilmesi üzere, istekleri konusunda onsekiz taban kadar maaşsız cevaz verilebilir.

B) Tevellüt eden memura, 104 üncü husus göre sunulan tevellüt sonrası analık izni süresinin veya bire bir maddenin (F) fıkrası gereğince sunulan cevaz süresinin bitiminden; eşi mevlit özne memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri konusunda yirmidört aya kadar aylıksız cevaz verilir.

C) Üç yaşını doldurmamış benzeri çocuğu eşiyle birlikte yahut münferit kendisine döl edinen memurin ile işyar olmayan eşin münferit kendisine enik edinmesi halinde görevli olan eşlerine, 104 üncü maddenin (A) fıkrası gereğince sunulan sekiz haftalık iznin yahut tıpkısı maddenin (F) fıkrası göre izin kullanılması halinde bu iznin bitiminden itibaren, istekleri üzerine yirmi dört taban büyüklüğünde aylıksız cevaz verilir. Bala edinen değme iki eşin işyar olması durumunda bu müddet, eşlerin talebi üstüne yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki sektör halinde eşlere kullandırılabilir.

D) Hususi burs sağlayan ve bu burstan yararlanma etmesi için kendilerine aylıksız müsaade verilenler da dahil girmek için burslu kendisine ya üstelik bütçe imkanlarıyla yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilen yahut daima görevle yurtiçine ya dahi yurtdışına atanan veya sunu az altı ay süreyle yurtdışında arızi adına görevlendirilen memurlar veya farklı personel kanunlarına tabi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin görevli olan eşleri ile 77 nci maddeye bakarak izin verilenlerin işyar olan eşlerine fariza yahut öğrenim süresi zarfında maaşsız müsaade verilebilir.

E) Memura, almanak izinde anne alınan süreler itibarıyla ilkokul bakım yılını tamamlamış olması ve isteği halinde memuriyeti boyunca ve bildirme çok iki defada kullanılmak için, toplam bire bir yıla kadar maaşsız cevaz verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, yabansı çözme yahut genel hayata dokunaklı afet havadan ilan edilen bölgelere 72 nci konu layıkıyla anlaşılan ayrımsız süre fariza beğenmek üzere zorunlu adına daim görevle atananlar için bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu köşe yazısı hükmü uygulanmaz.

F) Aylıksız cevaz süresinin bitiminden önceki mazereti mucip sebebin ortadan kalkması halinde, on çevrim ortamında göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on ahit içre görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır.

G) Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askeriye süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız yetkilendirilmiş sayılır.

RICAL İÇİN ASKERLİK

Bu mazeret izinlerini kullanan memurlardan erkekler üzere askerlikte geçen süreler 83 üncü maddede meydan düzlük aranjman ile aşama ilerlemesinde sayılmaktadır.

“Bunların muvazzaf askerlikte geçen süreleri muvazzaf askerliğe ayrıldıkları tam iktisap etmiş oldukları derecede aşama ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir

MEMURLAR İÇİN DOĞUMA İLİŞKİN AYLIKSIZ İZİN SÜRELERİ

Memurin amacıyla 29.01.2016 günlü ve 6663 dar Kanunun 5 maddesi ile yapılan düzenleme yapılana kadar doğumdan hava kullanılan ücretsiz izinler rütbe ilerlemesinde dikkate alınmıyordu.

“108 inci maddenin (B) fıkrası layıkıyla kullanılan maaşsız izin süreleri, gelişigüzel yıl amacıyla bire bir rütbe ilerlemesi ve değme üç yıl amacıyla aynı merhale yükselmesi bulunmak suretiyle değerlendirilir.”

Fakat bu aranjman geçmişe yürümediği için Kanunun meriyet tarihinden ahir doğum işleyen memurlardan ücretsiz müsaade kullananlar üzere uygulanacaktır.

Kanunun 108 inci maddesinin (B) ve (G) fıkraları dışında beğenilen bahane izinleri kıdemden sayılmayacağı üzere makbul müsaade süresi kadar kıdem yılı zımnında terakki tarihi değişmeyecektir.

Antrparantez; elan ikincil mevzuat adına asıllar ve esasları düzenleyen Bakanlar Kurulu Kararı çıkmadığından yürürlüğe giremeyen “Mevlit sonrası noksan zamanlı say” antetli Mülhak Konu 43 bile ;

“…Derece yükselmesi ile mertebe ilerlemesi için aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki bakım süreleri yarım yamalak adına dikkate alınır….” hükmü gereği bu düzenlemeden yararlanan memurlar içre tefeyyüz tarihi değişecektir.

Share: