Fehamet memuru, ücretsiz izindeyken çalışabilir mi?

Celal memuru ücretsiz izinde iken çalışamaz. Sağlık primleri Çap tarafından yatırıldığı için, sağlık hizmeti hakkı bitmeme paha. Aylıksız izin, Ihtişam memurlarının ihtiyaca dayanarak Kanunla verilmiş olan belli başlı sürelerde görevlerinden ayrı kalma tercihlerini istimal durumudur. Doğum dolayısıyla ayrılma, eşlerin yurtdışında olmasından kaynaklı ayrılma yahut öğrenim görme durumlarında dolayı ayrılma, yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilme nedeniyle ayrılma vb. davranışlar olabilmektedir. Bu ayrılma şekilleri çekilme değildir.

Bu ayrılma şekilleri, Celal memuru baştan göreve dökocakarı büyüklüğünde, zat kadrosunun Kurumu tarafından himaye edilmesi mecburi olan tıpkısı durumdur.

Ücretsiz izne ayrılan memurun kadrosu korunduğu kabil bu süreler içerisinde Kurumlarınca da Içtimai Güvenlik Kurumuna çabucak sağlık primleri gönderilir. Bu süre içerisinde üstelik işyar Şevket güvencesi kapsamındadır.

Aylıksız Ä°zin adına adlandırılan bu gelişme süresinde görevinden ayrı kaldığı devir içerisinde Heybet memuruna Kurumlarınca benzeri öağıt yapılmaz, kişiler üstelik böyle tıpkı talepte bulunamaz yahut bulunmuş olsa bile bir öağıt yapılmaz.

Aylıksız izne ayrılan Celal memurunun aylıksız izin süresinin böylecene görevine başlaması gerekmektedir. Başlamadığı takdirde, kişi memuriyetten çekilmiş sayılır, dolayısıyla müstafi sayılır ve göreviyle ilişiği kesilir.

Aylıksız izinde görevli sigortalı yerine çalışırsa ne tamam:

Aylıksız izinde olan vazifeli sigortalı adına çalışırsa bu süreler bu memurun emeklilik bakım sürelerinden sayılmaz. Yemeden Içmeden sigortalı namına çalıştığı sürelerdeki işin karşılığını almış evet. Şayet sigortalı olarak çalışırken işyeri bunu SGK kaydına alırsa üstelik geçerli sayılmaz.

Ayrıca, memur kadrosuyla ilişkisi bitmeme edenin sigortalı adına tıpkı sağlık getirici işte çalışması da sakıncalı olmaktadır. 657 sayılı Heybet Memurları Kanunu Yön 28 hükmü şu şekildedir:

“Ticaret ve diğçeri kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı:
Husus 28(Değişik: 30/5/1974KHK12; Değiştirilerek kabul: 15/5/19751897/1 md.)
Memurin Türk Tecim Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek tıpkı faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari bakan veya kollektif şirketlerde kuma veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). ..Memurlar, mesleksel faaliyette veya azade meslek icrasında düşmek üzere idarehane, büro, muayenehane ve aynı yerler açamaz; gerçekleme kişilere, özel ahbaplık tüzel kişilerine veya amme kurumu niteliğindeki iz kuruluşlarına ilişik gelişigüzel iş durumunda yahut vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.
Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki çığır kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, teftiş ve düzen bağı kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda tamlanan görevler bu yasaklamanın dışındadır.
Eşleri, reşit sıfır veya kısıtlanmış olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde kâin memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler”

Memur içmağara ücretsiz izinde geçarz sürelerini nasıl memurluk hizmetinden saydırabilir:

Memurlar ücretsiz izinde iken her ay borç tutarlarını Toplumsal Güvenlik Kurumuna göndererek seçme kamer hizmet sürelerini artırabilirler.

Yahut ücretsiz izin bittikten sonraları yeniden kadrosuna yine döndüğünde ücretsiz izinde geçarz sürelere ilgili borç tutarını bir seferde Sosyal Güvenlik Kurumuna ögeçmek vasıtasıyla bakım sürelerini artırabilirler.

Share: