Eskimemiş Akademik Motivasyon Ödeneği Yönetmeliği, neleri değiştirdi?

Yeni Akademik Heveslendirme Ödeneği Yönetmeliği, 31 Ara 2016 günlü 3 üncü mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tamam yeni yönetmelik neleri değiştirdi?

Bilindiği için, öğretim elemanlarının yıl içerisinde yapmış olduğu bilimsel ameliyat üzerinden hesaplanan puana eşit 12 kamer boyunca aylıklarına arttırma namına verilen Akademik Heveslendirme Ödeneğine ait bu sene müracaat döneminin yaklaştığını ve özellikle yönetmelikte gâh hususların yeniden düzenlenmesi gerektiğini 14 Teşrinisani 2016 tarihli yazımızda gündeme taşımıştık.

Ayrıca, 30 Mabeyin 2016 tarihli haberimizde, akademik heveslendirme müracaat döneminin yaklaştığını ve yönetmeliğin halen değiştirilmediğini ifade ettik.

Bunun üzerine, Yeni Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği, 31 Aralık 2016 tarihinde 3 üncü mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi ve eski yönetmelik kaldırıldı.

Bu kapsamda, yönetmelikte getirilen eskimemiş düzenlemeleri bir tane biricik, sakat yönetmeliğe göre fark yapılan hükümlerden majör gördüklerimizi karşılaştırmalı olarak açıklamaya çalışacağız :

1- “DÜZ ENDEKSLERİ” ile ilişik sakat yönetmelikte seçme düzenleme yer almazken, eskimemiş yönetmelikte düzlük endeksleri, “Üniversitelerarası Asamble Başkanlığı eliyle hazırlanıp YÖK vasıtasıyla onaylanan doçentlik başvurusu üzere kabul edilen” şeklinde tanımlanmıştır.

2- Kullanılmamış yönetmelikte “ARAŞTIRMA” kavramının tanımı ile ait değişikliğe gidilmiş olup, aşağıdaki tabloda eski ve yönetmelik gösterilmiştir.

ESKİ YÖNETMELİK

YENİ YÖNETMELİK

Araştırma : Tedrisat elemanının çalıştığı gurur vasıtasıyla ve araştırmanın ait olduğu kurumlarca ilkin onaylı, başlangıcı belgelenmiş, çalışmanın serencam raporu tıpkı kurumlarca tescillenmiş, rastgele proje kapsamında yürütülmemiş, sunma bir iki üç ay süreyle yapılmış çarkıt bilgileri test etmeye, tıpkısı problemi çözmeye veya çözümleme etmeye, aynı teoriyi geliştirmeye, kullanılmamış ayrımsız teori ortaya koymaya, eskimemiş vukuf, aplikasyon, teknoloji yahut yaratıcı eser üretmeye müteveccih, süreçleri raporlaştırılmış, Yükseköğretim Müesses ve yükseköğretim kurumlan tarafından hesaplı değiş programlarının motivasyon kapsamı dışında mütezayit ve bu Yönetmelikteki değişik faaliyet türlerine girmeyen sistemli çalışmalardır.

Araştırı : Proje kapsamında olmamak koşuluyla; yükseköğretim kurumu ile ulusal/uluslararası çekicilik ve kuruluşların kayıtlı mutabakatı veya onayı ile başlatılmış, araştırmacıların kendi kurumu dışında bir darülfünun ya üstelik araştırı kurumunda görevlendirilmek yoluyla genişlik bir iki üç kamer süreyle bakir bilgiler üretilmesi, teknolojik problemlerin çözümlenmesi/analiz edilmesi, yenilikçi iz, süreç, işaret yahut tasarımlar geliştirilmesi üzere ilmî esaslara makul yerine yürütülmüş ve sonuç raporu ait kurumların izinli mercilerince muvaffakiyetli bulunarak sonuçlandırılmış ve bu Yönetmelikteki başka elektrik türlerine girmeyen sistematik çalışmalardır.

3- Yönetmelikte “HAKEMLİ DERGİ“lerin tanımında düzenlemeye gidilmiş olup, bozuk yönetmelikte kayran düzlük “yer az beş sene intişar şartı“nda esnekliğe gidilmiştir.

ESKİ YÖNETMELİK

YENİ YÖNETMELİK

Hakemli dergi: Sunma az ilkokul sene süreyle ahenktar namına yayımlanmakta olan hakemli dergiyi anlatım kırat.

Hakemli dergi: Yılda yer az tıpkı yol kalkmak üzere, akıbet üç yıldır düzenli yerine yayımlanmakta olan hakemli dergiyi anlatım valör.

4- Yönetmelikte “BERGÜZAR”ad tanımında düzenlemeye gidilmiştir. Kullanılmamış yönetmeliğe göre, ihsan veren alım ve kuruluşların heyetlerinde araştırmacının alanından uzmanların de bulunması gerektiği anlatım edilmiştir.

ESKİ YÖNETMELİK

YENİ YÖNETMELİK

Bergüzar: Talim elemanının, kadrosunun bulunduğu nazariye marifetiyle verilenler dünya gelmek üzere akademik cümbüş alanında gerçekleştirdiği faaliyetlere kıymet adına mevdu akademik ve sanatsal ödülleri rapor kıymet.

Armağan: Talim elemanının, kadrosunun bulunduğu çekicilik marifetiyle verilenler dış olmak üzere akademik ruh alanında gerçekleştirdiği faaliyetlere denk adına, alanında hayatiyet gösteren patika organizasyonları ile kamu yahut hususi kuruluşlar tarafından, üyeleri ortada araştırmacının alanından uzmanların da bulunduğu benzeri kurulun değerlendirmesi sonucunda sunulan ulusal veya arsıulusal düzeyde akademik ve sanatsal ödülleri tabir kıymetiharbiye.

5- Yönetmelikte “PROJE” tanımında düzenlemeye gidilmiştir. Sakat yönetmelikte kayran düzlük “sosyal problemlerin çözümlenmesi üzere” ifadesi madde metninden kaldırılmıştır. Buna bakarak yalnız teknolojik problemlerin çözümlenmesine müteveccih yapılan projeler akademik teşvikte dikkate alınacaktır.

ESKİ YÖNETMELİK

YENİ YÖNETMELİK

Proje : Konusu, amacı, kapsamı, süresi, hususi şartları ve bütçesi lokalize; bakir bilgiler üretilmesi ve ilmî yorumlarının yapılması veya teknolojik/içtimai problemlerin çözümlenmesi amacıyla ilmî esaslara makul namına gerçekleştirilen ve serencam raporu ilgilendiren kurumlarca akseptans edilmiş çalışmaları ifade bedel.

Ilmî kıymetlendirme süreci sonucunda millî yahut uluslararası kurumlarca onaylanarak bütçe desteği sağlanmış olup, yeni bilgiler üretilmesi, ilmî yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi üzere bilimsel esaslara makul namına yürütülmüş ve akıbet raporu çıkışlı mercilerce muvaffakiyetli bulunarak kapatılmış araştırı çalışmalarını rapor porte.

6- Yönetmelikte “TASARIM” tanımında düzenlemeye gidilmiştir. Yeni yönetmeliğe bakarak benzeri çalışmanın tasarım yerine akademik teşvikte dikkate alınabilmesi amacıyla “talim elemanının akademik cümbüş alanında” olması şartı getirilmiştir.

ESKİ YÖNETMELİK

YENİ YÖNETMELİK

Dizayn : Ayrımsız görüşme eserinin, yapının veya maharet ürünün geçmiş taslağı, çizim ve dizayn halini

Tasarım : Öğretim elemanının akademik hayatiyet alanında tıpkısı yapının, ustalık veya sınai ürünün geçmiş taslağı, çizim ve dizayn halini

7- Yönetmelikte “ULUSAL YAYINEVİ” tanımında düz kayran sene şartı ile ilişkin düzenlemeye gidilmiş olup, akademik teşvike asıl faaliyetlere değerlendirebilmek amacıyla tıpkısı millî yayınevinin bildirme beş altı 5 sene faaliyette olması ve 20 mektup yayımlama şartı getirilmiştir.

ESKİ YÖNETMELİK

YENİ YÖNETMELİK

Ulusal fihrist: Yer az üç sene millî düzeyde eğlenceli faaliyet örümcek, yayınları Türkiye’deki yükseköğretim kuramlarının kütüphanelerinde kataloglanan ve henüz evvel bir alanda farklı yazarlara ilgilendiren genişlik birkaç beş pusula yayımlamış yayınevini anlatım kırat.

Ulusal yayınevi: Bildirme beş altı beş yıl ulusal düzeyde eğlenceli cümbüş yürüten ve daha önce bire bir alanda ayrımlı yazarlara ilgili sunu az yirmi mektup yayımlamış yayınevini ifade bedel.

8- Yükseköğretim kurumlarında Akademik Isteklendirme Ödeneği işlemlerini yürütmekle görevli komisyonun adı ve yapısı yeni yönetmelikte değiştirilmiştir. Yıpranmamış adı “Akademik Teşvik Aranjman, Fal ve İtiraz Komisyonu” yerine belirlenmiştir. Senato eliyle seçilen üyelerin fariza süresi 3 yıldan 2 yıla düşürülmüştür. Ayrıca, komite başkanlığı görevi henüz evvel üyelerin kendi arasında yapacağı seçimle belirlenirken, bakir düzenleme sonrasında Rektör eliyle görevlendirilen Rektör Yardımcısı Alt Kurul Başkanı olacaktır.

ESKİ YÖNETMELİK

YENİ YÖNETMELİK

Akademik Heveslendirme Komisyonu

KONU 4- (1) Bu Yönetmelikte tamlanan görevleri yerine anlatmak üzere yükseköğretim kurumlan bünyesinde yer beş altı üç üyeden oluşan akademik isteklendirme komisyonu kurulur. Komisyon, sunma faziletli akademik teşvik puanına ehil olan talim üyelerinden ilişkin yükseköğretim kurumundaki beher doçentlik asıl alanından sunu beş altı aynı sevimli atılmak üzere rektörün her bir üyelik üzere önereceği üç namzet arasından senato eliyle seçilen üyelerden oluşur. Encümen ilk toplantısında öz üyeleri arasından bir başbuğ seçer.

(2) Alt Kurul üyeleri üç sene için seçilir. Süresi biten üye baştan seçilebilir. Üyeliğin değme sebeple boşalması halinde küsurat süreyi kişiselleştirmek için birinci fıkrada meydan kayran usulle bakir üye seçilir.

(3) Alt Kurul, komutan dahil örgen tamsayısının öz çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların katışıksız çoğunluğu ile karar verir. Oyların bedel olması halinde komisyon başkanının oyu yönünde karar münfail sayılır. Üyeler kararsız düşünce kullanamaz.

(4) Alt Kurul, akademik heveslendirme, referans takviminin hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumludur.

(5) Encümen, faaliyetlerin belgelendirilmesinde ve elektrik türleri içerisinde sınıflandırılmasında oluşan tereddütleri gidermeye yetkilidir.

Akademik Motivasyon Düzenleme, Bakı ve İtiraz Komisyonu

BAP 4- (1) Bu Yönetmelikte kendisine sunulan görevleri hesabına bildirmek amacıyla yükseköğretim kurumlan bünyesinde faziletkâr akademik heveslendirme puanına topluluk öğretim üyelerinden beherglas doçentlik ana alanından genişlik bir iki tıpkısı güç koyulmak üzere rektörün beher üyelik üzere önereceği üç aday arasından senato marifetiyle seçilen üyelerden oluşan Akademik Motivasyon Düzenleme, Fal ve İtiraz Komisyonu kurulur. Akademik Heveslendirme Aranjman, Fal ve İtiraz Komisyonunun başkanlığını rektör tarafından görevlendirilen rektör yardımcısı yürütür. Bu alt kurul komutan aut bildirme beş altı dört üyeden kalkışmak koşuluyla iki yıl süreyle seçilir. Süresi biten üye baştan seçilebilir. Üyeliğin seçkin sebeple boşalması halinde kalan süreyi tahsis etmek için tıpkısı usulle yeni unsur seçilir.

(2) Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu, başvurular başlamadan evvel uygulama usul ve ilkelerinin belirlenerek duyurulmasından, akademik isteklendirme referans takviminin hazırlanmasından, yürütülmesinden ve ifa yapılacak yılın 15 Küçük Ay tarihine kadar sürecin tamamlanmasından sorumludur.

(3) Akademik Motivasyon Aranjman, Fal ve İtiraz Komisyonu, faaliyetlerin belgelendirilmesinde ve neşelilik türleri içerisinde sınıflandırılmasında oluşan tereddütlerin giderilmesinde sonuncu değişmeyen merciidir.

9- Üniversitelerin akademik birimlerine yapılacak akademik isteklendirme başvurularını büyütmek ve kayırıcı komisyona fırlatmak amacıyla bozuk yönetmeliğe bakarak “Ön İnceleme Heyetleri” kuruluyordu. Yıpranmamış yönetmeliğe göre bu görevi yapmak üzere değme departman/anabilim dalı yahut anasanat dalı başkanlıkları bünyesinde bildirme az üçer üyeden oluşan “Birim Akademik Heveslendirme Başvuru ve İnceleme Komisyonu” kurulacaktır. Komite üyeleri üç sene için ilişkin birimin Yönetim Kurulu eliyle seçilecektir.

ESKİ YÖNETMELİK

YENİ YÖNETMELİK

Akademik motivasyon başvurusu ve yöre inceleme heyeti

KAPAT X

KONU 5- (4) Tedris elemanlarınca yapılan başvurular rastgele büro, anabilimdalı veya anasanatdalı başkanlıkları bünyesinde kurulan civar tetkik heyeti eliyle incelenir. Civar inceleme heyeti;

a) Rektörlüğe mecbur bölümlerde çağ başkanının başkanlığında koyulmak için bildirme erdemli akademik teşvik puanına cemaat olan tedris elemanları arasından bölüm başkanı aracılığıyla seçilen,

b) Medrese, akademi ve iz yüksekokullarında göz başkanının başkanlığında girmek amacıyla arz faziletkâr akademik motivasyon puanına eş olan tedrisat elemanları arasından fakültelerde dekanın, yüksekokul ve patika yüksekokullarında müdürün önerisi üstüne fakülte, akademi ve iz yüksekokulu oturmuş marifetiyle seçilen,

e) Enstitülerde anabilimdalı yahut anasanatdalı başkanının başkanlığında atılmak için genişlik yüksek akademik isteklendirme puanına cemaat olan tedrisat elemanları arasından enstitü müdürünün önerisi konusunda enstitü müesses yoluyla seçilen, en az iki veya sunma haddinden fazla dört üyeden oluşur. Kesim, anabilimdalı veya anasanatdalı başkanlıkları bünyesinde yeterli öğretim elemanı bulunmaması halinde üyeler andıran alanlardaki tedris elemanlarından tamamlanır.

(5) Civar tetkik heyeti üyeleri üç sene amacıyla seçilir. Süresi biten üye baştan seçilebilir. Üyeliğin seçkin sebeple boşalması halinde kalan süreyi düğümlemek için dördüncü fıkrada yer kayran usulle bakir üye seçilir.

(6) Yöre inceleme heyeti, başbuğ dahil unsur tamsayısının arı çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların sili çoğunluğu ile değişmeyen verir. Oyların karşılık olması halinde yöre tetkik heyeti başkanının oyu yönünde karar münfail sayılır. Üyeler çekimser düşünce kullanamaz.

Birim Akademik Isteklendirme Referans ve İnceleme Komisyonu

HUSUS 5- (1) Bu Yönetmelikte kendisine verilen görevleri namına beyan etmek üzere yükseköğretim kurumlarının seçme devir, anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlıkları bünyesinde genişlik beş altı üçer üyeden oluşan Vahit Akademik Teşvik Müracaat ve İnceleme Komisyonu kurulur. Encümen başkanlığı ilişik göz/anabilim dalı/anasanat dalı başkanı yoluyla yürütülür. Alt Kurul üyeleri ise ilgili birimin Umumi Heyet yoluyla, yüksek akademik motivasyon puanına erbap olan talim elemanları arasından seçilerek oluşturulur. Bölüm, anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlıkları bünyesinde ehliyetli öğretim elemanı bulunmaması halinde, üyeler mail alanlardaki tedris elemanları ile tamamlanır. Encümen üyeleri iki sene amacıyla seçilir. Süresi biten uzuv yeniden seçilebilir. Üyeliğin temas sebeple boşalması halinde kalan süreyi bağlamak için aynı usulle bakir üye seçilir.

(2) Encümen, başbuğ karışma organ tamsayısının arı çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların münezzeh çoğunluğu ile karar verir. Oyların kıymet olması halinde alt kurul başkanının oyu yönünde değişmeyen münfail sayılır. Üyeler müstenkif düşünce kullanamaz.

(3) Yarkurul, faaliyetlerin belgelendirilmesinde ve canlılık türleri içerisinde sınıflandırılmasında oluşan tereddütleri gidermeye yetkilidir.

10- Bozuk yönetmelik hükümlerine göre akademik motivasyon işlemlerinde itiraz mercii ilişik üniversitenin Senatosu adına belirlenmişti. Bakir düzenlemeye bakarak, akademik heveslendirme ödeneği başvurusunda hata olduğunu iddia eden talim elemanı itirazını “Akademik Motivasyon Düzenleme, Fal ve İtiraz Komisyonu“na yapacaktır.

ESKİ YÖNETMELİK

YENİ YÖNETMELİK

KONU 5(11) Komisyon kararlarına cebin zar tarihinden itibaren ilkokul işgünü ortamında senatoya itiraz edilebilir.

YÖN 6- (6) Akademik Motivasyon Aranjman, Denetleme ve İtiraz Komisyonu kararlarına alın duyuru tarihinden itibaren beş işgünü zarfında mukayyet adına anılan komisyona itiraz edilebilir. Komite, yapılan itirazları, itiraz süresinin bittiği tarihten itibaren sunma geç ilkokul işgünü içerisinde karara bağlar. Akademik Heveslendirme Aranjman, Fal ve İtiraz Komisyonunun vereceği kararlar kesindir.

11- Sakat talimatname hükümleri göre, içeriğinde kocaman tadilat yapılmamış kitap veya betik bölümlerinin gene baskıları yahut ISBN numaraları değişse da akademik motivasyon puanına ağırbaşlılık etmiyordu. Antrparantez yine eden sergiler, gösteriler birlikte dikkate alınmıyordu. Ancak, yıpranmamış yönetmelikte bu konu ile ilgili düzenlemeye gidilmiştir. Bundan böyle, gene fail bilimsel ameliyat için ast ruh oranının %50’si dikkate alınacak.

ESKİ YÖNETMELİK

YENİ YÖNETMELİK

MADDE 6(9) İçeriğinde büyük tadilat yapılmamış pusula ve betik bölümlerinin tekrar baskıları, başlığı yahut ISBN numaraları değişmiş olsa üstelik baştan puanlamada temel alınmaz. Yeniden eden sergiler, gösteriler yine puanlanamaz. İçeriğinde balaban değişiklikler yapılmamış olan ayrımsız tebliğin yazı, kitap veya kitap bölümü haline dönüştürülmesi durumunda puanlama yapılmaz.

YÖN 7- (8) Esasen baskısı yapılmış kitap yahut betik bölümleri, tıpkısı sene içerisinde yine eden işporta, konser ve gösterilerin puanlanmasında, mevcut istimara yılındaki neşelilik puanının %50’si uygulanır

12- Akademik heveslendirme puanı hesaplanırken, dangadak fazla talim elemanıyla gerçekleştirilen yayın ve beyanat faaliyetlerinde puan heveslendirme oranlarında belirlenmesinde dikkate alınan yüzdelerde artışa gidilmiştir.

ESKİ YÖNETMELİK

YENİ YÖNETMELİK

KONU 7(4) Anide aşkın talim elemanıyla im yapılması yahut ihsan alınması halinde canlılık türü fakül teşvik oranlarının belirlenmesinde:

a) Bir Numara adam üzere %100’ü,

b) İkinci kişioğlu amacıyla %75’i,

c) Üçüncü anatomi amacıyla %50’si,

ç) Dördüncü ve sonrası (senior ve correspondence author aut) âdemoğlu için “fehamet/kişi sayısı” oram,

d) Senior kişioğlu (makaledeki sonuç ölümlü) için %90’ı (yayının yapıldığı alanda daha önce en bir iki on nüsha arsıulusal im yapmış olmak şartıyla),

dikkate alınır.

HUSUS 8(4) Vehleten aşkın tedris elemanıyla gerçekleştirilen ürün ve deklarasyon faaliyetlerinde puan teşvik oranlarının belirlenmesinde:

a) Bir Numara beniâdem üzere %100’ü,

b)Yayındaki mesul edip (corresponding author) ve senyör edip (yayının yapıldığı alanda elan önceki sunma beş altı on nüsha uluslararası im yapmış makaledeki sonuç sima) ile tebliği sunan âdemoğlu amacıyla edip sırasına bakılmaksızın %100’ü,

c) İkinci anatomi üzere %90’ı,

ç) Üçüncü beşer için %80’i,

d) Dördüncü âdem üzere %70’i,

e) Beşinci ve daha ahir esame amacıyla %50’si dikkate alınır.

13- Akademik teşvik puanı hesaplanırken, apansız fazla talim elemanıyla gerçekleştirilen projelerde zindelik oranlarının belirlenmesinde dikkate alınan yüzdelerde değişikliğe gidilmiştir.

ESKİ YÖNETMELİK

YENİ YÖNETMELİK

KONU 7(5) Ani fazla talim elemanının görev aldıkları proje faaliyet türü nokta motivasyon oranlarının belirlenmesinde:

a) Yürütücü amacıyla %100’ü,

b) Araştırman öğretim üyesi üzere %75’i,

c)Araştırman; asistan, öğretim yardımcısı, okutman ve bilirkişi amacıyla %100’ü,

ç) Müşavir; amme çekicilik ve kuruluşları ile hukuksal kişilerin yürütmüş olduğu projelerde

%100’ü, yürütücünün gerçek kişi olduğu projelerde %50’si, .

dikkate alınır.

ÖZELLIK 8(5) Vehleten çok tedrisat elemanının görev aldığı proje faaliyet türünde motivasyon puanı oranının belirlenmesinde:

a) Yürütücü için %100’ü,

b) Araştırmacı yahut müşavir öğretim üyesi amacıyla %80’i,

c) Araştırman yahut müşavir; öğretim görevlisi, asistan, lektör ve eksper üzere %70’i,

dikkate alınır.

14- Geçen sene yeryüzü haddinden fazla sevgili yaşanan ATIF‘ların hesaplanması ile ait kebir tıpkı aranjman kullanılmamış yönetmelikte kayran almıştır. Bakir hükme göre; Çevirme ruh türünün puanlanmasında sevimli sayısı dikkate alınmayacak, beherglas araştırmacı için ayrı puanlama yapılacaktır. Tıpkısı esere benzeri kitabın veya makalenin ayrımlı bölümlerinde/kısımlarında yapılan atıflar sadece ayrımsız atıf adına değerlendirilecektir. Ancak, kesim yazarları ayrımlı olan kitaplarda değişik bölümlerde yapılan beher çevirme için ayrı nokta değerlendirmesi yapılır.

15- Neşelilik puanı hesaplanırken makbul katsayılarla ilgili değme değişikliğe gidilmemiştir. Müderris ve doçentler amacıyla 1; koruyucu doçentler amacıyla 1,5; asistan, öğretim görevlisi ve okutman kadrolarında bulunanlar üzere 2; ehlivukuf, çevirgeç ve eğitim bilimi-öğretim planlamacısı kadrolarında bulunanlar üzere 1 adına uygulanması bitmeme edecektir.

16- Yeni yönetmelikte yapılan kocaman düzenlemelerden biri dahi fakül hesaplaması ile ilgilidir. Bundan hakeza, puanların ve ödemelerin hesaplanmasında öğretim elemanının “heveslendirme başvurusu yaptığı tarihteki” kadro unvanı asıl alınacaktır. Bozuk yönetmelikte ise, “faaliyetin gerçekleştiği tarihteki” takım unvanı asıl alınmaktaydı.

ESKİ YÖNETMELİK

YENİ YÖNETMELİK

MADDE7-(8) Puanların hesaplanmasında, tedris elemanının faaliyetin gerçekleştiği tarihteki ekip unvanı anne alınır.

KONU 8(9) Puanların ve ödemelerin hesaplanmasında tedrisat elemanının heveslendirme başvurusu yaptığı tarihteki takım unvanı temel alınır

Yukarıda yaptığımız izahat yönetmeliğin konu metninde gördüğümüz değişikliklerle ilgilidir. Antrparantez, yönetmeliğinde ekinde düz düz “FAALİYET VE NOKTA TABLOSU“nda düzenleme yapılmıştır.

Eskimemiş yönetmeliği incelediğimizde; 7 zir bilimsel faaliyetin kaldırıldığını, 7 kullanılmamış madun ilmî faaliyetin eklendiğini, 9 alt ilmî faaliyetin oranın yükseltildiğini ve 17 ast bilimsel faaliyetin ise oranlarının düşürüldüğünü görüyoruz.

Ilmî faaliyetlerin oranlarında yapılan değişiklikleri koparmak üzere TIKLAYINIZ.

Güç Çın KAPLAN

Share: