Esas Mahkemesi 10 dosyayı esastan görüştü

Kanunuesasi Mahkemesi 20 Orak Ayı 2022 ‘da, hep 11 dosyayı görüştü.

Esastan görüşülen dosyalar arasında kamuoyunda çok tartışılan “limanların 49 yıllığına kiralanması” düzenlemesi dahi var:

Kanuna bakarak, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Laedri Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Ihtişam Çipo Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ilişkin bazen limanların pres hakkı verilmesi/devri yöntemiyle özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan bir iki süreli kesim süreleri; başvuru gerçekleştirilmesi ve sözleşmeden kaynaklanan umum yükümlülüklerin hesabına getirilmesi ile davalardan vazgeçilmesi halinde 49 yıla büyüklüğünde uzatılacak.

Duruşma antrparantez 44 siyasal partinin “Siyasi Parti Mali Denetim Dosyaları”nı ele alacak. Bunlardan 14 tanesi üzerine esastan karar verecek.

Ayakyolu No

Temel Sayısı

Konusu

İnceleme Evresi

Türü

1

E.2022/88

26/5/2022 günlü ve 7407 basit Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Az Kanun Mesabesinde Kararnamede Uymazlık Yapılmasına Dayalı Yasa’un bazen hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına değişmeyen verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

2

E.2020/90

Düzce 2. İş Mahkemesi

Kapatılan 22/4/1926 tarihli ve 818 mahdut Borçlar Kanunu’nun;

A. 26., 125. ve 128. maddelerinin,

B. 332. maddesine 29/6/1956 tarihli ve 6763 sayılı Yasa’un 41. maddesiyle eklenen ikinci fıkrasının,

iptallerine değişmeyen verilmesi talebi.

Anne

İtiraz

Başvurusu

3

E.2020/98

Van 4. İdare Mahkemesi

12/6/1933 tarihli ve 2313 az Esrar Maddelerin Murakabesi Hakkında Yasa’a 1/2/2018 günlü ve 7078 az Kanun’un 11. maddesiyle eklenen eklenmiş 2. maddenin iptaline değişmeyen verilmesi talebi.

Temel

İtiraz

Başvurusu

4

E.2021/121

Ankara 13. Yavaş Ceza Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 çevrilmiş Ukubet Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesine 6/12/2006 tarihli ve 5560 mahdut Kanun’un 23. maddesiyle eklenen (12) numaralı fıkranın iptaline değişmeyen verilmesi talebi.

Temel

İtiraz

Başvurusu

5

E.2022/45

Tokat 1. Sulh Ukubet Hakimliği

13/10/1983 günlü ve 2918 basit Karayolları Trafik Kanunu’nun 3/11/1988 günlü ve 3493 basit Kanun’un 49. maddesiyle değiştirilen 115. maddesinin 1/2/2018 günlü ve 7072 mahdut Kanun’un 58. maddesiyle değiştirilen sekizinci fıkrasının üçüncü cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

Temel

İtiraz

Başvurusu

6

E.2022/52

KAPAT X

İstanbul İnfaz Hakimliği

26/9/2004 tarihli ve 5237 az Türk Ukubet Kanunu’nun 51. maddesinin (7) numaralı fıkrasında vadi alan “…infaz hakimliğince…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Asıl

İtiraz

Başvurusu

7

E.2022/53

Çorum İnfaz Hakimliği

26/9/2004 tarihli ve 5237 çevrilmiş Türk Ceza Kanunu’nun 51. maddesinin (7) numaralı fıkrasında düz kayran “…kasıtlı tıpkı suç işlemesi…” ibaresinin “hepten askeri taksirat” yönünden iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

8

E.2022/22

6/1/2022 tarihli ve 7350 sınırlanmış Ara Sıra Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa’un 1. maddesiyle 24/11/1994 tarihli ve 4046 dar Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Yasa’a eklenen geçici 30. maddenin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına değişmeyen verilmesi talebi.

Asıl

İptal Davası

9

E.2022/48

Erzurum Nahiye İdare Mahkemesi 4. İdari Sav Dairesi

6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargı Usulü Kanunu’nun;

A. 18/6/2014 günlü ve 6545 basit Yasa’un 19. maddesiyle değiştirilen 45. maddesinin;

1. (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin,

2. (6) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin,

2577 sayılı Kanun’un 48. maddesinin (7) numaralı fıkrasının “.2 ve 6 ncı fıkralarda sözü edilen kararlar, dosyanın gönderildiği Danıştayın ilişik dairesi ve kurulunca, kesin olarak verilir.” bölümü yönünden,

B. 5/4/1990 günlü ve 3622 çevrilmiş Kanun’un 17. maddesiyle değiştirilen 48. maddesinin 18/6/2014 tarihli ve 6545 basit Yasa’un 21. maddesiyle değiştirilen (7) numaralı fıkrasının “.2 ve 6 ncı fıkralarda sözü edilen kararlar, dosyanın gönderildiği Danıştayın ilgili dairesi ve kurulunca, değişmez olarak verilir.” bölümünün

iptallerine karar verilmesi talebi.

Asıl

İtiraz

Başvurusu

10

E.2022/51

Antalya 2. Vergi Mahkemesi

31/12/1960 günlü ve 193 basit Gelir Vergisi Kanunu’nun 9/4/2003 tarihli ve 4842 basit Yasa’un 3. maddesiyle başlığı ile alay malay değiştirilen 31. maddesinin;

1. Bir Numara fıkrasında saha kayran “Faaliyet gücünün…” ibaresinin,

2. Üçüncü fıkrasının,

iptallerine değişmeyen verilmesi talebi.

Anne

İtiraz

Başvurusu

11

E.2022/62

Ankara Nahiye İdare Mahkemesi 4. İdari Sav Dairesi

10/3/1983 günlü ve 2803 mahdut Cingöz Kuruluş, Görev ve Yetkileri Kanunu’nun 9/11/2016 tarihli ve 6756 basit Yasa’un 112. maddesiyle değiştirilen 13/A maddesinin 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Yasa’un 51. maddesiyle değiştirilen altıncı fıkrasının ikinci cümlesinin “sıkı” yönünden iptaline değişmeyen verilmesi talebi.

Esas

İtiraz

Başvurusu

Share: