Emniyet personelinin saha değişikliği işlemlerinde neler değişti?

“Itimat Hizmetleri Sınıfı Mensupları Tayin ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde” 29 Haziran 2010 tarihi itibariyle ayrım yapılmıştır. Yapılan değişiklikteki bildirme balaban kapı, personelin atanamayacağı yerler, martir ve gazi kayırıcı ve çocukları üzere getirilen istisnalar ve 2. bölge hizmetine ilgilendiren düzenlemelerdir. Memurlar.net’in değerlendirmeleri amacıyla başlığa tıklayınız.

PERSONELİN ATANAMAYACAĞI YERLER DEĞİŞTİ

ESKİ HÜKÜMRANLIK

a) Personel, kendisinin doğduğu yahut nüfusa kayıtlı olduğu vadi ile eşinin nüfusa kayıtlı olduğu yahut hizmetini ters yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu evet de nüfusa kayıtlı olmamakla gelişigüzel sunma birkaç 15 yıl müddetle sabah akşam olarak tevakkuf ettikleri devlet ve bu ile mecbur ilçelere atanamaz.

YENİ HÜKÜMRANLIK

a) Personel, nüfusa mukayyet olduğu yere atanamaz. Hanım personel için evlenmeden önceki nüfusa kayıtlı olduğu düzlük asıl alınır.

DEĞERLENDİRME

Esbak yönetmelik hükmünde, personel nüfusa kayıtlı olmamakla alay malay doğduğu yere bile atanamamaktaydı. Bu egemenlik kaldırılmıştır. Tekrar esbak düzenlemede, “nüfusa mukayyet olmamakla alay malay yeryüzü az 15 yıl müddetle kesiksiz yerine tevakkuf ettikleri yer ve bu ile kapalı ilçelere” bile atanamamaktaydı, bu buyruk de kaldırılmıştır.

1 MİLYON ISIM ŞARTI

ÖNCEKİ ARANJMAN

b) Atandığı ilde (a) bendinde tamlanan durumdaki tıpkısı kimse ile evlenen personelin, düzlük değiştirmesini gerektiren başka tıpkısı amil olmadıkça bildirme geç üç yıl ortamında atama gönül formu doldurtularak bulunduğu diyar dışında bir yere ataması yapılır.

YENİ DÜZENLEME

c) Resmi verilere göre biçim nüfusu benzeri milyonu aşan iller amacıyla (a) bendi hükmü uygulanmaz. İllerin zat sayularında meydana mevrut tebeddülat o yılın genel tayin döneminde dikkate alınır. Fakat, bu illere atanmış olanlar, nüfusa kayırlı oldukları ilçeye atanamazlar.

DEĞERLENDİRME

(a) bendi hükmünün uygulanmasında kalıp nüfusu 1 milyon istisnası getirilmiştir. Buna bakarak, ilin tarz nüfusu 1 milyon ise nüfusa kayıtlı olunan yere atanamayacağı şeklindeki düzenleme uygulanmayacaktır. Ancak, kaymakamlık kısıtlaması devam edecektir.

KAPAT X

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER İÇİN İSTİSNA

e) 12/04/1991 günlü ve 3713 mahdut Terörle Mücadele Kanunu veya 3/11/1980 tarihli ve 2330 mahdut Nakdi Tazminat ve Mahiye Bağlanması Hakkında Yasa kapsamında hayatını kaybeden yahut Sosyal Asayiş Kurumu esenlik Kurulunun kararı doğrultusunda, sürmek için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının arkalama ve desteğine eksikli olacak derecede sökel olan Güven Teşkilatı mensuplarının âdem ve çocukları karşı (a) ve (c) bentleri uygulanmaz.

DEĞERLENDİRME

Martir yakınları ile (âdem ve çocuk) gaziler amacıyla a ve c bendi uygulanmayacaktır. Bunlar nüfusa kayıtlı oldukları ile atanabilecektir.

MEYDAN DEĞİŞTİRMEDE PERSONELİN İSTEĞİNE BAKILACAK

18. maddede zamandışı atama müessesi düzenlenmiştir. Buna göre, “Güvenlik ve asayişin mecburi kıldığı sebepler, Birimlerin kuruluşu, değişikliği ve kaldırılması, Personelin veya eş ve çocuklarının hastalığı nedeniyle bulunduğu yerde görev yapamayacağının kül teşekküllü Celal hastanesinden verilecek keyif müesses raporu ile belgelenmesi, Personelin rütbesinin yükselmesi cihetiyle bulunduğu yerde göreve bitmeme imkanının kalmaması,
Gördüğü kurs veya öğrenimle ilgilendiren kadrolara atanma zorunluluğu, Eşinin veya çocuğunun ölmesi, Yönetmeliğin 38 inci maddesinde düz düz adam durumu ve 40 ıncı maddesinde saha kayran tahsil durumu ile ait şartların ortaya çıkması, Yönetmeliğin 34 üncü maddesindeki şartların ortaya çıkması, Yer Sarsıntısı, toprak kayması ve hâkim baskını kabil elbette aynı facia cihetiyle, hizmet yaptığı bölgede evi yıkılan personelin zat isteği üzerine, Mevzuat değişikliği, Can güvenliği sebebiyle çalıştığı birimde bakım müşahede imkanını kaybetmesi, Personelin boşanması ve boşandığını murafaa ilamı ile belgelemesi üzerine öz talebi” hallerinde,

umumi atama ve ünsüz göçüşmesi zamanına sınırlı kalınmaksızın ve atama iştiyak formu istenmeksizin rastgele zaman nasıp ve metatez yapılabilmakteydi. Bu düzenlemede vadi düzlük ” atama heves formu istenmeksizin” hükmü ve “Personelin rütbesinin yükselmesi cihetiyle bulunduğu yerde göreve bitmeme imkanının kalmaması, düzenlemeden çıkarılmıştır. daha çok, güven ve güvenlik zorunlu kılsa bile personelin görev yeri değiştirilirken, personele atama arzu formu doldurtulacaktır.

2. BÖLGEDE ZORUNLU HİZMET SÜRESİ DEĞİŞTİ

ÖNCEKİ BUYRUK

b) İkinci bölgenin;

A- Zir bölgesine girenler 4 yıl,
B- Zir bölgesine girenler 3 sene,
C- Zir bölgesine girenler 2 yıldır.

YENİ BUYRUK

b) İkinci bölgenin;

A- Zir bölgesine girenler 6 sene,
B- Alt bölgesine girenler 5 yıl,
C- Madun bölgesine girenler 4 sene,
D- Zir bölgesine girenler 3 sene,
E- Alt bölgesine girenler 2 yıldır.

DEĞERLENDİRME

2. Bölgede bakım süreleri uzatılmıştır.

HİZMET SÜRESİNİN START TARİHİ BELİRŞENMİŞ VE 3 AYLIK MÜSAMAHA TANINMIŞTIR

YENİ BUYRUK

Personelin bakım süresinin hesaplanmasında müddet esas tarihi, atandığı yerde göreve bidayet tarihidir. Bakım süresinin hesaplanmasında tıpkı iklim sınırları içinde kâin farklı birimlerde geçirilen süreler birleştirilir. Birinci bölgede hizmet süresinin dolduranların müddet hesabında, yıl döngüsü namına umumi tayin dönemleri temel alınır; ancak üç taban kadar sakim hizmeti olanlar bölgedeki hizmet süresinin tamamlamış sayılır.

PERVAZ HİZMETİ YAPANLARIN 2. MINTIKA HİZMETİ

YENİ BUYRUK

Zorunlu 2. mıntıka hizmeti amacıyla ataması yapılıp göreve başlayan ve 28/02/1985 tarihli ve 3160 sınırlanmış Emniyet Teşkilatı Uçuş ve Plonjon Hizmetleri Tazminat Kanunu kapsamında çalışarak uçuş hizmeti işleyen personelin ikinci bölgedeki bakım süresi hesaplanırken, pervaz hizmetlerinin yüzdelik ellisinden fazlasının gerçekleştirilddiği ast bölgenin bakım süresi anne alınır.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER, 2. MINTIKA HİZMETİNDEN MUAF TUTULABİLECEK

3713 sınırlanmış Terörle Uğraş Kanunu yahut 2330 basit Nakdi Ödence ve Mahiye Bağlanması Için Yasa kapsamında hayatını kaybeden veya Içtimai Asayiş Kurumu esenlik Kurulunun kararı doğrultusunda, aylamak üzere gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine eksikli olacak derecede sökel olan Inanma Teşkilatı mensuplarının adam ve çocukları arzu etmeleri halinde zorunlu ikinci bölge hizmetinden muaf tutulur.

2. BÖLGEYE ATANMADA KOLAYLIK

Esbak düzenlemede, ikinci bölge hizmetine ikinci posta kendi talebi ile atanmak talip polis memurlarının, en bir iki ilkokul yıl birinci bölgede hizmetini tamamlaması gerekmekteydi. En bir iki 5 yıl şartı 3 yıla düşürülmüştür.

HİZMET SÜRESİ HESAPLANIRKEN İLİŞKİN KESME TARİHİ TEMEL ALINACAK

Yönetmeliğin 28. maddesinde kayran alan “Benzeri toprak veya ülke zarfında yapılan kayran değiştirmeler zımnında hizmet süreleri değişik bölgelerde sabık personelin bakım süresi, saha değişiminden önceki bölgede kaldığı müddet, kalınması müstelzim sürenin 2/3’ü yahut elan fazla ise esbak nahiye, daha az ise yıpranmamış havza bakım süresine göre hesaplanır.” şeklindeki hükme aşağıdaki kanun maddesi eklenmiştir.

“Bu hesaplamada personelin çarkıt fariza yerinden ilişkik akçakesme tarihi temel alınır ve önel müddeti yıpranmamış atanılan yerin hizmet süresine karışma edilir. Ancak, tıpkı kesim veya iklim içre serencam atanılan kavuşum hizmet süresi elan birkaç olmamak şartıyla; akıbet atanılan yerin bakım süresi iki yıl ise yeryüzü beş altı onsekiz kamer, üç sene veya henüz fazla ise genişlik birkaç oniki ay çalışılması kaydıyla serencam atanılan kavuşum hizmet süresine tabi olunur.”

KOMİSER YARDIMCILIĞI SONRASI AD ÇEKME

ÖNCEKİ HÜKÜMRANLIK

Saha Komiseri yardımcılığı kursundan sükse ile çıkışlı olanlar; kol, bakım ve ihtiyaca göre tayin olunacak bölgelere ve görevlere ad çekme usulü ile atanırlar. Algın bu Yönetmelikte atanamayacağı tamlanan yerlerden birini yahut çalıştığı birimi çekici personele tıpkı başka birime atanması için baştan kura çektirilir. Ihtişam memurları ile evli olanlar üzere ad çekme çekilen yerler Genel Müdürlükçe değiştirilebilir.

YENİ EGEMENLIK

Komise yardımcılığı kursunda muvaffakiyet ile çıkışlı olanlar; takım, bakım ve ihtiyaca göre belirleme olunacak bölgelere ve görevlere ad çekme usulü ile atanırlar. Cılız bu Yönetmelikte atanamayacağı tamlanan yerlerden birini yahut resmi verilere göre forma nüfusu tıpkısı milyonu aşan yerler dünya çalıştığı birimi çeken personele baştan kura çektirilir. Azamet memurları ile evli olanlar yahut kura çektiği yerde 37 nci maddede tamlanan hususlar çerçevesinde kendisinin, koca ve çocuklarının otama imkanı bulunmayanlar amacıyla kura çekilen yerler Umumi Müdürlükçe değiştirilebilir.

DEĞERLENDİRME

Saha Komiseri yardımcılığı sonrasında ad çekme usulü ile atamada, sağlık özrü birlikte tahrifat şartları arasına girmiştir.

İl ve kaymakamlık bazında bakım sürelerini gösterir yıpranmamış fena liste için tıklayınız.

Share: