Ekonomistlerin özel bakım tazminatı

Maliye Bakanlığı, Ekonomistlerin özel hizmet tazminatlarına yönelik yıpranmamış tıpkı çalışma bulunmadığını açıkladı.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşekleme, Ekonomistlerin özel bakım tazminatlarına yönelik ayrımsız çalışma bulunup bulunmadığı yönündeki soruyu cevapladı. Şimşilişik’in cevabında konunun mevzuattaki namına üstelik açıklama getirildi.

EKONOMİSTLERİN EK GÖSTERGE CETVELİNDEKİ YERİ

Ekonomistlerin eklenmiş göstergesi 657’e yapışık ekleme gösterge cetvelinde şu şekilde düzenlenmiştir:

Kadroları bu sınıfa dahil olup, en bir iki 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan çıkışlı namına yürürlükteki hükümlere göre;

Jeolog, Hidrojeolog, Su Bilimci, Yüzey Bilimci, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, Ä°statistikçi, Yöneylemci (akım araştırmacısı), Matematiksel Ä°ktisatçı, Ekonomici ve Kimyacı unvanını almış olanlarla Maharet Yüksek Öğretmen Okulu mezunları

1 3000 2 200 3 1600 4 1500 5 1200 6 1100 7 900 8 800

EKONOMİSTLERİN ÖZEL HİZMET TAZMİNATI CETVELİNDEKİ YERİ

Ekonomistlerin özel bakım tazminatı cetvelindeki yeri ise şu şekilde düzenlenmiştir.

c) Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyacı, fizikçi, yüzey bilimci, bölge plancısı, arkeolog, matematikçi, istatistikçi, gök bilimci, tütün eksperi
olanlarla, 29.4.1992 tarihli ve 3795 sayılı Kanuna göre ustalık öğretmen unvanı alanlardan; Ödence Oranı -1-4 derecelerden aylık alanlar ……………………….. : 115 -Diğasker derecelerden aylık alanlar ……………………. : 110 d) Unvanları (a), (b) ve (c)’bile sayılmayan diğleşker
mesleksel teknik yükseköğrenimlilerden;
-1-4 derecelerden aylık alanlar ……………………….. : 90 -Diğer derecelerden aylık alanlar ……………………. : 85

DAVA

Dikkat edileceği üzere melfuf gösterge cetvelinde şöhret kendisine sayıulan ekonomistler, yan öağıt kararnamesinde ün adına sayılmamıştır. Burada ekonomist unvanının ismin zikredilmemesine rağmen (d) bendi kapsamına girip girmediği tartışmalı bir konudur.

Maliye Bakanlığı, Manisa Saylav Erkan Akçay’ın soru önergesine verdiği yanıtta ekonomist unvanının “mesleksel ustalık” tıpkısı ün olmadığını belirtmiştir.

Maliye Bakanlığının cevabi yazısı şu şekildedir.

Share: