Ekleme özel hizmet tazminatı İFP’liye ayrıca ödenecek

İstihdam fazlası personel namına özge kamu kurumlarına nakil olanların finansal hakları 4046 sayılı Kanunun 22. maddesinde belirtilmiştir. THS’deki aynı kadroya atanıp üstelik arazide çalıştığı amacıyla ekleme özel hizmet tazminatı alanların bu ödemeyi ek namına alıp almayacağı ağız dalaşı konusu idi. Maliye Bakanlığı, Mersin Üniversitesine verdiği kuruntu yazısında, ilişik özel hizmet tazminatının ayrıca ödenmesi gerektiğini belirtmiştir.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Umumi Müdürlüğü

Suret : B.07.0.BMK.0.15.115472-613 20/11/2009*16270
Konu : 4046 Sayılı Kanunun Uygulanması

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
(Izlem Geliştirme Daire Başkanlığı)

İlgi : Personel Daire Başkanlığının 14/10/2009 günlü ve B.30.2.MEÜ.0.71.04.00/7486-15714 sınırlanmış yazısı.

İlgi alfabe incelenmiş olup, Bakanlığımız görüşü aşağıda belirtilmiştir.

Bilindiği amacıyla, 3/7/2005 tarihli ve 5398 az Kanunun 8 inci maddesiyle değiştirilen 4046 sınırlanmış Kanunun 22 nci maddesinin ilkokul ve altıncı fıkralarında;

?(5) Bu bap hükümlerine bakarak kamu gurur ve kuruluşlarına nakledilen sözleşmeli personel ile iş kanunlarına tâbi personele, Çap Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kol ve pozisyonlarına ilişkin yerine tebligat tarihi itibarıyla almakta oldukları itilaf ücreti, ecir (aşkın emek ücreti hariç), ikramiye, bankacılık tazminatı, katma ecir, ilişik ödeme, motivasyon ödemesi ve tıpkısı adlarla yapılan ödemelerin hep kesin tutarının (bu tutar çakılı bire bir derece kendisine asıl alınır); nakledildiği hava yahut kuruluştaki takım veya pozisyonlara ait namına yapılan aylık, munzam belirti, ikramiye, değme türlü bindirim ve tazminatları (mülhak tazminat ve bankacılık tazminatı derun), makam tazminatı, hile tazminatı, görev tazminatı, sözleşme ücreti, ecir, ekleme sevap, melfuf ifa, motivasyon ödemesi, döner kebap payı ve aynı adlarla yapılan seçkin türlü ödemelerin (çok himmet ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen eklenmiş ibret ücreti hariç) hep net tutarından fazla olması halinde aradaki ayırt tutarı, temas kazanç ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca ödence namına ödenir. Atandıkları kurumdaki takım unvanı yahut pozisyonlarında isteğe mecbur kendisine seçme uymazlık olanlarla, eksantrik kurumlara geçenlere fark tazminatı ödenmesine serencam verilir.
(6) 399 dar Yasa Mesabesinde Kararnameye fena (1) sayılı cetvelde tamlanan kadrolarda fariza yapmakta iken nakle tâbi tutulan personelin ….. Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadrolarına ilişkin adına bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları mahiye, katma araz, ikramiye, rastgele makule remiks ve tazminatları (ekleme tazminat ve bankacılık tazminatı yürek), rahat tazminatı, temsil tazminatı, fariza tazminatı, sevap (çok faaliyet ücreti hariç), ekleme sevap, ekleme ifa ve ayrımsız adlarla yapılan ödemelerin hep kesin tutarının (bu hacim sabit bir değer yerine ana alınır); nakledildiği kurum ve bünye aracılığıyla şahsa vabeste türe adına ödenen mahiye, mülhak karine, zam, hususi bakım tazminatı, gönül rahatlığı tazminatı, kumar tazminatı, görev tazminatı ödemeleri ile şahsa sınırlanmış hak dışında yapılan ikramiye, ecir, mülhak ücret, ek ödeme, ek tazminat, isteklendirme ödemesi, döner kebap payı ve bire bir adlarla yapılan temas cins ödemelerin (aşkın düzentileme ücreti, çalışarak yapılan öğüt karşılığı ödenen melfuf öğüt ücreti dış) toplanmış kemiksiz tutarından çok olması hâlinde aradaki ayırt tutarı, değme vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar antrparantez ödence olarak ödenir. Atandıkları kurumdaki kadro unvanı yahut pozisyonlarında isteğe kapalı adına seçkin değişiklik olanlarla, başka kurumlara geçenlere şahsa bağlı hak uygulaması ile fark tazminatı ödenmesine sonuç verilir.?
denilmektedir.

Yukarıda meydan alan hükümler ile ?fark tazminatı? uygulaması düzenlenerek, nakle tabi tutulan personelin atandığı tarihte almakta oldukları mahiye yahut barışma ücretlerinden yasal kesintiler düşüldükten sonradan hesaplanan açık tutarın, ilgililerin atandığı bakir grup veya pozisyonda almakta olduğu herhangi bir makule ödemelerden (aşkın say ücreti ile çalışarak yapılan öğüt karşılığı ödenen melfuf öğüt ücreti aut) yasal kesintiler düşülmek kaydıyla hesaplanan kemiksiz tutardan çok olması halinde aradaki farkın ödence namına ödenmesi öngörülmektedir.

657 az Kanunun 152 nci maddesi uyarınca 17/4/2006 günlü ve 2006/10344 dar Kabine Kararı ile yürürlüğe konulan ve 5/1/2009 günlü ve 2009/14539 dar Bakanlar Kurulu Kararı ile 2009 yılında uygulanmasına devam edilen Izzet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın ekindeki (II) dar Cetvelin (E) Beceri Hizmetler Bölümünün 6 ncı sırasında ise,

?Teknik Hizmetler Sınıfına ilişik kadrolarda mevcut personelden; seksiyon, atölye, ısı santralı, laboratuar, üretim (toplumsal tesisler karışma), işletme, üretimlik ve hizmet binaları dışında koyulmak amacıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, otopark, bostan, beyaz zehir, çıplak alanlarda yerleşmiş tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve sefer kadar kilitsiz küreksiz mücahede mahallerinde çalışarak çalışanlara (tamlanan mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri karışma), çalışılan gelişigüzel periyot üzere aşağıda gösterilen oranlarda ayrıca hususi bakım tazminatı ödenir.
a) 1/a, b ve c sıralarında sayılanlara …………… : 3,0
b) 1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara ……….. : 2,0
c) 3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara ……………. : 1,2
Bu eklenmiş özel hizmet tazminatının ödenmesinde ilgililerin kadroları asıl alınır.
Tazminatın kimlere ödeneceği; hisse senedi programları ve himmet mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer mahiye dönemler itibarıyla ilişik ünite amirlerince belirlenir. Ödemeler görevin filen yerine getirilmesinden sonraları üçer aylık zaman sonlarında yapılır.
Fakat, bu şekilde ödenecek ek hususi bakım tazminat toplamı üçer aylık dönemler bakımından,
a) 1/a, b ve c sıralarında sayılanlara …………… : 60
b) 1/d sırası ile 2 nci tam sayılanlara ……….. : 40
c) 3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara ……………. : 24
oranlarını aşamaz.?

denilmektedir. Buna bakarak, Teknik Hizmetler Sınıfına ilgili kadrolarda bulunan personelden; göz, atölye, ısı santralı, laboratuar, yapı (toplumsal tesisler dahil), pres, fabrika ve hizmet binaları dışında kalkmak gibi toprak, şantiye, inşaat, baraj, park yeri, bostan, eroin, çıplak alanlarda yerleşmiş tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve kat kabilinden kilitsiz küreksiz mücahede mahallerinde çalışarak çalışanlara ödenebilir nitelikte tıpkı ödence olan söz konusu ödeme, özgür aynı ödeme kapsamında belirlenmemiştir.

Nitekim, zam ve tazminatların uygulanmasına ait namına yayımlanan 160 Dizi No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin ?B- II Basit Cetvele İlişkin Izahat? bölümü?nün 6 ncı sırasında dahi;

? II sayılı Cetvelin (E) Beceri Hizmetler Bölümünün 6 ncı sırasında, Beceri Hizmetler Sınıfına ilişik kadrolarda bulunan personelden; kısım, işlik, ısı santralı, laboratuar, kasılma (toplumsal tesisler karışma), pres, üretimevi ve bakım binaları dışında girmek neredeyse yerey, yapı yeri, inşaat, baraj, otopark, bahçe, maden, berrak alanlarda kurulu ekincilik ve hayvancılık aplikasyon birimleri ve kat kabil meydanda mesai mahallerinde fiilen çalışanlara (tamlanan mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil), çalışılan gelişigüzel aktarılma üzere %3, %2 ve %1,2 oranlarında mülhak özel bakım tazminatı ödeneceği; bu şekilde ödenecek munzam hususi bakım tazminatı toplamının üçer aylık dönemler bakımından %60, %40 ve %24 oranlarını aşamayacağı, bu ilave tazminatın kimlere ödeneceğinin ise iş programları ve mücahede mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer maaş dönemler halinde, ait vahit amirlerince belirleneceği ve ödemelerin görevin fiilen yerine getirilmesinden sonradan üçer mahiye periyot sonlarında yapılacağı hükme bağlanmıştır.
Buna bakarak, kadroları Teknik Hizmetler Bölümünün l ila 4 üncü sırasında sayılanlara, söz konusu ekleme özel bakım tazminatının ödenebilmesi üzere;
a) Bu personelin çağ, işlik, ısı santralı, laboratuar, üretim (sosyal tesisler dahil), işletme, üretimlik ve bakım binaları kabilinden ?sınırlanmış mahaller? dışında yerey, park, bostan, yapı yeri, inşaat, maden, ayan alanlarda kurulu ekincilik ve hayvancılık aplikasyon birimleri, misil, tünel, demiryolu, nazik içme suyu, güreşçi köprüsü, ibik yapıları, baraj v.b. bulutsuz iş mahallerinde görevlendirilmiş ve bu mahallerde fiilen çalışmış olmaları,
b) söz konusu görevlendirmelere ait kendisine ilgilendiren ünite amirlerince belirlenen görev ve isimleri tazammun eden listelerin ibrazı,
yeterli olacaktır.
?
İlgili ünite amirlerince hazırlanan listelerde saha almamakla birlikte, yukarıda tamlanan bulutsuz faaliyet mahallerinde çalışarak çalıştığını dokümantasyon edenlere, birim amirlerinin onayı ile bahis konusu ödeme yapılabilecektir.
..
Üç mahiye görevlendirme listeleri hazırlanırken esbak dönemler ve geçmiş yıllardaki hisse senedi programları ile personelin düzentileme mahalleri ayn önünde bulundurulacaktır.
?.?
denilmektedir.

Görüldüğü için, 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 mahdut Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 5/1/2009 günlü ve 2009/14539 az Hükûmet Kararı ile 2009 yılında uygulanmasına bitmeme edilen Heybet Memurlarına Ödenecek Bindirim ve Tazminatlara İlişkin Kararın ekindeki (II) mahdut Cetvelin (E) Ustalık Hizmetler Bölümünün 6 ncı sırasına göre ödenen eklenmiş özel hizmet tazminatı kol unvanı ve kariyerin karşılığı tıpkı ödeme olmayıp, ilave mahiyette fiilen mücahede karşılığı yapılan ayrımsız ödeme olduğundan, bu ün ve kadrolarda bulunanlar amacıyla daim bire bir mali doğruluk evet de müktesep doğruluk niteliği taşımamaktadır.

KAPAT X

Yukarıda kayran alan hükümler ve izahat çerçevesinde, 657 az Kanunun 152 nci maddesi gereğince 17/4/2006 günlü ve 2006/10344 dar Hükûmet Kararı ile yürürlüğe konulan ve 5/1/2009 günlü ve 2009/14539 mahdut Bakanlar Kurulu Kararı ile 2009 yılında uygulanmasına devam edilen Devlet Memurlarına Ödenecek Remiks ve Tazminatlara İlişkin Kararın ekindeki (II) basit Cetvelin (E) Beceri Hizmetler Bölümünün 6 ncı sırasına bakarak ödenen ek hususi hizmet tazminatının, 4046 sınırlanmış Kanun kapsamında nakle bağımlı tutulan personele ödenecek ayırt tazminatının hesabında dikkate alınmadan antrparantez ödenmesi gerektiği kanaat edilmektedir.

Bilgilerini temenni ederim.

Icra Vekili a.

Share: