Dolandırıcı, görevli cins mi?

Aşağıdaki değişmeyen, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bir Numara Hukuk Müşavirliğinin genel ağ sitesinden alınmıştır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde yaşanan olayda;

1- Tapuda memur bir memur 10 aktarılma göreve gelmediği üzere, 1978 yılında görevden çekilmiş sayılmıştır.

2- Bu sevimli 2001 yılında baştan tapuda “Hizmetli” kendisine göreve başlamıştır. Gönül gizlilik basamaklı tıpkı birimde çalıştırılacakken karşı düzenlilik soruşturması yapılması gerekmiş, bu anket sırasında daha evvel için Dolandırıcılık suçundan açılmış ve kesinleşmiş bire bir mahkumiyet kararı olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun konusunda kişinin görevine sonuç verilmiştir.

3- Yaşama sorun açmış ve yasak hakların iadesi kararı aldığına dayalı belgeleri mahkemeye sunmuştur. Kocaeli İdare Mahkemesi gönül lehine, Danıştay yönetim lehine en son Kocaeli İdare Mahkemesinin ısrar kararı üstüne Danıştay İDDK dümen lehine değişmeyen vermiştir. Bu son değişmeyen üzerine dosya yeniden Kocaeli İdare Mahkemesine gelmiştir. Murafaa serencam kararında Danıştay İDDK karrına uymuş ve memnu hakların iadesi kararının münfail olmasının, yüz kızartıcı suçlar itibarıyla, memuriyete antre yönünden doğruluk kısıtlılığının ortadan kaldırmadığını belirtmiştir.

4- Mahkeme kararında, 657’deki hükmün, Adli Sicil Kanunundaki hükme göre özel bire bir düzenleme olduğuna özen çekilerek, ayyarlık suçundan kıran ceza almış bire bir kişinin, yasak hakların iadesi kararı almış olsa de, vazifeli olamacağı belirtilmiştir.

İŞTE MAHKEME KARARI

DOSYA NO:011-03-605

T.C.

KOCAELİ

1.İDARE MAHKEMESİ

ASIL NO:2012/493

KAPAT X

DEĞIŞMEYEN NO:2012/589

DAVACI:

DAVALI: TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ANKARA

DAVANIN ÖZETİ : Kocaeli Valiliği …Toprak Tapu Sicil Müdürlüğünde vazifeli kendisine görev fail davacının 657 mahdut Celal Memurları Kanunu’nun 48/A-5. maddesi layıkıyla görevine serencam verilmesine ilişik 27.08.2002 çağ ve 28 dar işlemin; cezanın 18 yıl öncesine ilişik olduğu, Kırklareli Temel Ceza Mahkemesinin kararına karşı iadeli-i usa vurma davası açıldığı, bahis konusu cezanın Ankara 14. Asliye Ukubet Mahkemesi kararıyla adli sicil kayıtlarından çıkarıldığı, kararın hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu iddialarıyla iptali istenilmektedir.

SAVUMANIN ÖZETİ: Davacının ayyarlık suçundan Kırklareli Temel Ukubet Mahkemesinin kararıyla 3 ay hapishane cezası aldığı ve söz konusu cezanın kesinleştiği, sav konusu işlemin 657 sınırlanmış Kanunun 48/A-5 ve 98/b maddeleri gereği yapı edildiği ve mevzuata akıllıca olduğundan bahisle davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Kocaeli 1. İdare Mahkemesi’nce, dava konusu işlemin iptali yolundaki Mahkememizin 19.04.2007 zaman E: 2007/163; K: 2007/658 sınırlanmış ısrar kararının Danıştay İdari Sevgili Daireleri Kurulu’nun 17.11.2011 çağ ve E. 2007/2368; K: 2011/1214 basit kararıyla bozulduğu görülerek 2577 çevrilmiş İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49, maddesinin Danıştay İdari Sorun Daireleri Kararına uyulması mecburi olduğu hükmü layıkıyla işin gereği görüşüldü:

Sorun, Kocaeli Valiliği .. Havza Tapu Sicil Müdürlüğünde odacı adına fariza fail davacının, 657 sınırlanmış Kanunun 48/A-5 ve 98/b maddeleri asil alınarak görevine akıbet verilmesine ilgili 27.08.2002 günlü, 28 basit işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

657 çevrilmiş Fehamet Memurları Kanunu’nun Heybet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel şartları düzenleyen ve ülkü konusu işlemin yapı edildiği tarihte yürürlükte bulunan 48/A-5 maddesinde; kusurlu taksirat ve aşağıda aziz suçlar dışında talik edilmiş ahkâm dış görünmek amacıyla, yavaş mahpushane veya şeş aydan fazla mapushane yahut affa düçar olsalar de Devletin şahsiyetine cebin işlenen suçlarla zimmet, aşıramento, irtikâp, algı, hırsızlık, ayyarlık, sahtecilik, fideist kötüye kullanma, hileli iflas kabilinden utandırıcı, haysiyet ve porte biberli suptan veya kullanma ve istihlak kaçakçılığı aut kaçakçılık, resmi tenkis ve hava satımlara arabozanlık kurca, Heybet sırlarını açığa vurma suçlarından ufuk hükümlü azalmak gerektiği hükme angaje; tıpkı Yasanın 98/b maddesinde de, Cesamet memurlarının, memurluğa alınma şartlarından rastgele birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi halinde memurluğunun sona ereceği hükmü düzlük almıştır.

Davacının, … Tapu Sicil Müdürlüğünde memur yerine fariza yapmakta iken sellemehüsselam ve mazeretsiz 10 zaman süreyle işe gelmediği üzere 21.04.1978 tarihinde görevinden fariğ sayılmış, 28.12.2001 tarihinde (yaklaşık 23 yıl sonra) Elazığ .. Kesim Tapu Sicil Müdürlüğü emrine havadan hizmetli namına atandığı, henüz sonraları 2002 yılında Kocaeli .. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü emrine naklen ataması mamul, burada odacı kendisine alışmakta iken gizlilik basamaklı görevde çalıştırılacağı üzere karşı yapılan düzenlilik soruşturması sonucunda, davacının 1984 yılında işlemiş olduğu ayyarlık suçundan muhit Kırklareli Esas Ceza Mahkemesinin 06.11.1986 tarihli, E: 1985/66, K:1986/190 sınırlanmış kararıyla Türk Ceza Kanunu’nun 503/önce maddesi gereğince 3 ay mahpushane cezasıyla cezalandırılmasına karar verildiği ve bu kararın temyiz edilmeksizin kesinleştiği saptanarak 657 sınırlanmış Kanunun 48/A-5 ve 98/b maddeleri mucibince 27.08.2002 tarihli işlemle görevine son verilmesi konusunda bakılan ülkü açılmıştır.

Davacının görevine son verilmesinden bilahare 18.02.2003 günlü başvurusu konusunda Ankara 14. Esas Ceza mahkemesinin tıpkı tarihli kararı ile söz konusu mahkûmiyetin 3682 sınırlanmış Kanun’un 8/b maddesi göre adli sicil kaydından silinmesine değişmeyen verildiği, anılan mahkûmiyet kararı ile ilgili olarak Malatya Aheste Ukubet Mahkemesinin 03.12.2001 tarihli kararı ile davacının yasak haklarının iadesine yönelik kararın ise Danıştay Onikinci Dairesinin iptal kararından sonraları dava dosyasına sunulduğu, davacının memnu haklarının iadesine ilişik olarak ülkü dosyasına sunduğu bahis konusu kararda görevine son verilmesine dayanak noktası oluşturan mahkûmiyet kararının dışında, Ankara 3. Esas Ceza Mahkemesinin 26.11.1984 günlü, E: 1982/1292, K: 1984/829 sınırlanmış kararı ile TCK 503/ İlk, 522/1 maddeleri layıkıyla ayyarlık suçundan ufuk 1 ay 15 çevrim delik 750 liralık okkalı mülk cezasına çarptırıldığı, ayrı benzeri mahkûmiyet kararının elan bulunduğu ve bu mahkumiyet dolayısıyla da memnu haklarının iadesine karar verildiği dosyanın incelenmesinden anlaşılmıştır.

Memnu hakların iadesi kararı, 657 basit Kanun’un anılan 48/A-5 maddesinde sayılan utandırıcı suçlar dışında küsurat taksirat itibarıyla büyüklük memuru olabilme koşulları yönünden ehliyetsizliği geleceğe dönük namına ortadan kaldırmakta, ancak mezkûr Kanun maddesinde fehamet memuru olabilmek amacıyla utandırıcı suçlardan mahkûm olmamak koşulu arandığından, yasak hakların iadesi kararı, utandırıcı bir suçtan ortalık mahkûmiyet kararı almış eşhas yönünden şevket memuru olabilme koşullarını sağlama bakımından benzeri türe doğurmamaktadır.

Mavera yandan, 3682 mahdut Adli Sicil Kanunu’nun, 4778 sayılı Kanunla ayrı ayrı 8. maddesinin (b) bendi, dümdüz ve kalifiye zimmet, yiyicilik, vergi, arakçılık, dolandırıcılık, sahtekârlık, fideist kötüye kullanma ve dolanlı iflas üzere yüz kızartıcı taksirat ile ilkokul yıldan aşkın ağırbaşlı hapis ve delik cezasına mahkûmiyetlerde cezanın çekildiği yahut ortadan kalktığı yahut oluştuğu tarihten itibaren ilgilinin on sene içre bir vakitler sunulan ukubet cinsinden benzeri cezaya veya elan ciddi benzeri cezaya mahkûm olunmadığı takdirde adli sicildeki kaydının silinmesini öngörmekte olup, Türk Ceza Kanunu karşısında özel tıpkısı kanun olan 657 az Kanun’un 48/A-5, maddesi ile Türk Ukubet Kanunu’nun tersine anlaşılan taksirat açısından, bu suçlar affa düçar olsalar bile, süresiz doğruluk yoksunluğu getirecek bir düzenleme yapıldığından, adli sicil kaydının silinmesi, yüz kızartıcı suçtan muhit ortaya çıkan hak yoksunluğunu ortadan kaldıracak nitelikte bulunmadığından, sevgili konusu işlemde hukuka uymazlık görülmemiştir.

Açıklayan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 147,37-TL yargılama gideri ile 43,50- TL karar düzelti giderinin savlayıcı üstünde bırakılmasına, müddeialeyh hile vasıtasıyla yapılan mecmu 45,00- TL 1. ve 2. temyiz giderinin davacıdan alınarak_davalı idareye verilmesine, 659 KHK uyarınca hukuk müşaviri İle külah edilen idarelere üstelik nezaret ücreti ödenmesi hususu düzenlendiğinden A.A.Ü.T gereğince belirlenen 600,00-TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak mahkemeli idareye verilmesine, Harçlar Kanunu 8. maddesi uyarınca sakim kalan 13,27- TL karar harcının postadan mahsubu sonrasında küsurat sefer ücretinin isteği halinde davacıya iadesine, 07.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Share: