Doktorların çakılı mülhak ödemesi şüphesiz hesaplanmaktadır?

Tabiplerin sabit munzam ödemeleri otacı dışı müteharrik esenlik personeline bakarak ayrımlı hesaplanmaktadır. Doktorların Çakılı Ek Ödemeleri hem 209 az kanuna göre hem 375 sayılı kanuna göre hesaplanmaktadır.

Tabiplerin sabit munzam ödemeleri otacı dışı çalışan keyif personeline göre farklı hesaplanmaktadır. Doktorların Sabit Katma Ödemeleri hem 209 basit kanuna göre hem 375 az kanuna bakarak hesaplanmaktadır.

209 SAYILI YASA:

Katma Bap 3(Ek: 21/1/2010-5947/2 md.;Değişik:11/10/2011-KHK-663/58 md.)Vekâlet ve sınırlanmış kuruluşlarının grup ve pozisyonlarına (döner kebap dahil) atanan ve 5 inci husus (altıncı fıkrası hariç) göre döner kebap gelirlerinden ilişik ifa düzlük yetişek görevlilerine en faziletli Fehamet memuru aylığının (eklenmiş gösterge karışma) % 410’u, ehlivukuf doktor, tıpta uzmanlık mevzuatına göre ehlivukuf olanlar ile bilirkişi diş tabiplerine % 335’i ve pratisyen doktor ve diş tabiplerine ise % 180’i oranında, temas ay seçkin katkıya tutkun olmaksızın döner kebap gelirlerinden ek ifa yapılır.

Kamu hastane birliklerinde ve hastanelerin kontratlı pozisyonlarında istihdam edilen tabipleriçin birlikte bu hâkimiyet uygulanır. Bu ödemeye hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilgilendiren hükümler uygulanır. Bu husus kapsamında yapılan mahiye munzam ifa tutarı, 5 inci bap ile Keyif Bakanlığı ve Mecbur Kuruluşların Kurum ve Görevleri Için Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesi layıkıyla tıpkı ayak tabanı ilgili namına yapılacak mülhak ödeme tutarından mahsup edilir. Bu maddeye göre yapılan ekleme ödemenin 5 inci özellik ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Organizasyon ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesi layıkıyla tıpkısı taban ilişin olarak yapılacak mülhak ödemeden aşkın olması halinde aradaki ayırt anlayışsız alınmaz. Bu yön kapsamında ödeme yapılanlara 375 mahdut Yasa Mesabesinde Kararnamenin ilişik 9 uncu maddesi hükümlerine bakarak mülhak ifa yapılmaz.

375 SAYILI YASA

(I) SAYILI ÇIZGILIK

KATMA IFA ORANLARI

a) Eksper tabiplerden; 1) 1-2 dereceden aylık alanlar 200

2) 3-4 dereceden aylık alanlar 190

3) Değişik derecelerden aylık alanlar 180

b) Tabipler ve tıpta eksperlik mevzuatında tamlanan dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlardan;

1) 1-2 dereceden aylık alanlar 190

2) 3-4 dereceden mahiye alanlar 180

3) Ayrıksı derecelerden aylık alanlar 170

KAPAT X

c) Diş tabiplerinden;

1) 1-2 dereceden aylık alanlar 185

2) 3-4 dereceden aylık alanlar 175

3) Farklı derecelerden mahiye alanlar 165

Ayrıca vermiş olduğumuz kanunlara bakarak doktor çakılı ilişik ifa önceki 209 sk. bakarak hesaplanır arkadan 375 az kanuna bakarak hesaplanır.209 sk. göre yapılan çakılı ilişik ifa kesin tutarı 375 KHK bakarak yapılan çakılı ilişik ödeme yük tazminatı açık tutarı altında kalırsa aradaki az ayırt kadar 375 KHK çakılı ilişik ödemesi yapılır.

209 sınırlanmış kanuna göre hesaplanan Otacı Sabit Melfuf ödemeden Dirimlik Vergisi ve Kaşe vergisi kesilir.

209 az kanuna Hekim Çakılı Ilişik ödemeden 1 Aile 2019 tarihinden itibaren SGK prim kesintileri kaldırılmıştır.

MADDE 12- 31/5/2006 günlü ve 5510 sınırlanmış Içtimai Sigortalar ve Umumi Keyif Sigortası Kanununun ilişik 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Pratisyen Doktor ve Uzman Otacı ünvanları ile Doktor Sabit Ilişik Ödeme örnekleri hesaplayalım.

Eş 1 : 1/4 basamak kademeden Pratisyen Hekim Çakılı Eklenmiş Ödemesi ne kadar evet ?

İlk geçmiş 209 az kanuna göre hesaplayalım.

Aylık Aylık Katsayısı X Arz Faziletkâr Oran Memuru Maaşı Göstergesi

0,130597 X 9500=1240,67 TL.

Matrah %180 (Doktor Çakılı Munzam Ifa oranı)

1240,67 X 180 / 100=2233,21 TL Brüt elde etmiş olduk.

Dirimsel Vergisi Kesintisi: Brüt X Dirimlik Vergisi Oranı/100

2233,21×27/100=602,97 TL.

Işaret Vergisi Kesintisi: Brüt X Istampa Vergisi Oranı/100

2233,21×7,59/1000=16,95 TL

Kesintiler Toplamı= Sağlık Vergisi Kesintisi+ Kaşe Vergisi Kesintisi

602,97 TL + 16,95 TL=619,92 TL.

Net Hacim :Brüt-Kesintiler Toplamı

2233,21-619,92=1613,29 TL.

Şimdi 375 KHK göre hesaplayalım

Mahiye Aylık Katsayısı X Sunma Faziletli Fehamet Memuru Maaşı Göstergesi

0,130597 X 9500=1240,67 TL.

Matrah %190 (375 KHK Ek ifa oranı)

1240,67 X 190 / 100=2357,27 TL Brüt elde etmiş olduk.

Nitelik Vergisi Kesintisi: Brüt X Damga Vergisi Oranı/100

2357,271×7,59/1000=17,89 TL

Kesintiler Toplamı= Istampa Vergisi Kesintisi

17,89

Açık Hacim :Brüt-Kesintiler Toplamı

2357,27-17,89=2339,38 TL.

209 SK.VE 375 KHK GÖRE ÇIKAN NET TUTARLAR KARŞILAŞTIRILIR.EĞER 209 SK. SABİT MELFUF ÖDEME 375 KHK SABİT MUNZAM ÖDEMEDEN KÜÇÜKSE ARADAKİ AYIRT BÜYÜKLÜĞÜNDE MIKTAR ALINIP KİŞİYE ÖDENİR.

1613,29-2339,38=726,09 TL

Doktora ödenecek toplanmış çakılı ilişik mülhak ödeme:1613,29(9209 sk]726,09(375 KHK)=2339,38 TL

Yukarıdaki 375 KHK sabit ilişik ödemeyi kişiye öderken gelir vergisi kesintisi yapmadık.Fakat 375 KHK gelir vergisi kesintisi 375 KHK Brütü Döner Sermaye Ilişik Ödemesinden mahsup edilirken sağlık vergisi kesilmiş tamam. Yani Döner Kebap Sermayeden hem başarım dönerin hem 375 khk brütün sağlık vergisi alınıp performans dönerden 2 posta dirimsel vergisi kesilmiş tamam.

Üsteki örnekte 375 KHK brütünü bulup örneklendirme yapalım.

Elde ettiğimiz 726,09 tl dengemizin brütünü almak için aşağıdaki kabilinden formülİze ederiz.

Istampa Vergisi 0,759

Dirimlik Vergisi 27

Dirimlik+Istampa Vergisi 27,759

Brüte uygulanacak oran 72,241

726,09×100/72,241=1005,09

375 KHK BRÜT 1005,09 + 209 SK.BRÜT 2233,21 =3238,30

3238,30 TL. Döner Sermaye Munzam Ödemesinden mahsup edilecek toplanmış brütdür.

Hekim Sabit Melfuf Ifa aylıklara ilgilendiren ahkâm uygulanacağından seçme ayın 15’inde kişiye ödenmesi gerekir.

Sedat ATLAS

Mutemet/Edip

2019 Aile-Orak Ayı arası Hekim Çakılı Ilişik Ifa Kemiksiz Tutarları

Eksper Tabip (Sülale 2019)

Kazanç Oranı

209 SK.SABİT KATMA IFA

375 KHK SABİT EKLEME ÖDEME

TOPLAM SABİT MELFUF ÖDEME

1) 1-2 dereceden aylık alanlar

15

3.501,27

0,00

3.501,27

20

3.293,45

0,00

3.293,45

27

3.002,52

0,00

3.002,52

35

2.670,02

0,00

2.670,02

2) 3-4 dereceden maaş alanlar

15

3.501,27

0,00

3.501,27

20

3.293,45

0,00

3.293,45

27

3.002,52

0,00

3.002,52

35

2.670,02

0,00

2.670,02

3) Ayrıksı derecelerden maaş alanlar

15

3.501,27

0,00

3.501,27

20

3.293,45

0,00

3.293,45

27

3.002,52

0,00

3.002,52

35

2.670,02

0,00

2.670,02

Tıpta eksperlik mevzuatına bakarak TUTGtamlanan dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlar

Alacak Oranı

209 SK.SABİT KATMA ÖDEME

375 KHK SABİT MUNZAM IFA

MECMU SABİT EKLENMIŞ IFA

1) 1-2 dereceden maaş alanlar

15

3.501,27

0,00

3.501,27

20

3.293,45

0,00

3.293,45

27

3.002,52

0,00

3.002,52

35

2.670,02

0,00

2.670,02

2) 3-4 dereceden maaş alanlar

15

3.501,27

0,00

3.501,27

20

3.293,45

0,00

3.293,45

27

3.002,52

0,00

3.002,52

35

2.670,02

0,00

2.670,02

3) Başka derecelerden mahiye alanlar

15

3.501,27

0,00

3.501,27

20

3.293,45

0,00

3.293,45

27

3.002,52

0,00

3.002,52

35

2.670,02

0,00

2.670,02

Diş tabipleri

Merhale:Brüt ve Netler hem 375 hem 209 toplanıp verilmiştir.

Idrak Oranı

209 SK.SABİT EKLENMIŞ IFA

375 KHK SABİT MELFUF IFA

TOPLAM SABİT EK IFA

1) 1-2 dereceden maaş alanlar

15

1.881,28

396,54

2.277,82

20

1.769,62

508,20

2.277,82

27

1.613,29

664,53

2.277,82

35

1.434,64

843,19

2.277,83

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

15

1.881,28

273,42

2.154,70

20

1.769,62

385,08

2.154,70

27

1.613,29

541,41

2.154,70

35

1.434,64

720,06

2.154,70

3) Başka derecelerden mahiye alanlar

15

1.881,28

150,29

2.031,57

20

1.769,62

261,95

2.031,57

27

1.613,29

418,28

2.031,57

35

1.434,64

596,93

2.031,57

Pratisyenler (Familya 2019)

Denli:Brüt ve Netler hem 375 hem 209 toplanıp verilmiştir.

Vergi Oranı

209 SK.SABİT EKLEME IFA

375 KHK SABİT MELFUF IFA

TOPLAM SABİT MUNZAM ÖDEME

1) 1-2 dereceden mahiye alanlar

15

1.881,28

458,11

2.339,39

20

1.769,62

569,77

2.339,39

27

1.613,29

726,09

2.339,38

35

1.434,64

904,75

2.339,39

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

15

1.881,28

334,98

2.216,26

20

1.769,62

446,64

2.216,26

27

1.613,29

602,97

2.216,26

35

1.434,64

781,62

2.216,26

3) Sair derecelerden aylık alanlar

15

1.881,28

211,86

2.093,14

20

1.769,62

323,52

2.093,14

27

1.613,29

479,84

2.093,13

35

1.434,64

658,50

2.093,14

Sedat ATLAS

Share: