Doktorası biten araştırma görevlisi derse girebilir mi?

Doktora eğitimini tamamlayarak yükseköğretim kurumlarında görevlerine bitmeme eden araştırma görevlileri derse girebilirler mi ?

Bilindiği üzere, hangi kadroda görev yaparsa yapsın 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi kapsamında doçentlik unvanını alanların kol unvanlarının gerektirdiği görev ve sorumlulukları namına değirmek şartıyla doçentliğin seçkin türlü akademik haklarından yararlanmalarına YÖK Genel Müesses tarafından 18 Mayıs 2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ayrıca söz konusu kararda; kadro unvanının gerektirdiği görev ve sorumlulukları hesabına getirmeleri kaydıyla öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, eksper, eğitim öğretim planlamacısı ve çevirici kadrolarında bulunanların haftalık ibret yüklerinin 10 saat olarak belirlenmesine, bu saat üzerindeki ders yükleri için doçent göstergesi üzerinden eklenmiş ders ücreti almaları akla yatkın görülmüştür. Kararı görmek içmağara TIKLAYINIZ.

Bu değişmeyen çerçevesinde, 2547 sayılı Kanuna göre yasalı adına ders atfetmek görevi sıfır öğretim yardımcıları sınıfındaki araştırma görevlisi, ehlihibre, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrosunda bulunanlardan doçentlik unvanı alanların, doçentlik kadrosuna atamaları yapılıncaya büyüklüğünde ibret görevi almalarında seçkin sakınca bulunmamaktadır.

DOKTORASI BİTEN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DERSE GİREBİLİR Mİ ?

YÖK’ün almış olduğu bu öbuğulu karar sonrası, yükseköğretim kurumlarında doktora eğitimini tümleç araştırma görevlilerinin öğretim üyesi kadrolarına atamaları yapılıncaya büyüklüğünde yasal olarak derse girmelerinin mümkün olup olmadığı, mümkün olduğu takdirde haftalık öğüt yüklerinin nasıl belirleneceği hususunda tereddütler oluşmuşcevelan. Bunu mevzuat hükümleri ışığında açıklamaya çalışalım.

Bilindiği kadar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinin (m) fıkrasının 3 üncü bendinde; “Yardımcı Doçent: : Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta uzmanlık veya muhtemelen konuşma dallarında yeterlik vesika ve yetkisini kazanmış, ilk kademedeki akademik unvana sahip kişidir.” şeklinde tanımlanmıştır.

Diğçeri taraftan, aynı kanunun 36 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında; “Öğretim üyesi, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim birimi ile sınırlı olmaksızın ve ihtiyaç bulunması halinde görevli olduğu üniversitede haftada minimal on saat öğüt vermekle yükümlüdür. Öğretim görevlisi ve okutmanlar ise, haftada minimum on iki saat ibret vermekle yükümlüdür.” ifadesi bulunmaktadır.

amma velakin, mezkur kanunun Yardımcı Doçentliğe nasıp başlıklı 23 üncü maddesinin (a) fıkrasında; “Ayrımsız üniversite biriminde açık mevcut yardımcı doçentlik, isteklilerin başvurması için rektörlükçe ilan edilir. Fakültelerde ve fakültelere bağlı kuruluşlarda dekan, rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokullarda müdürler; biri o birimin yöneticisi, biri dahi o üniversite dışından oluşmak üzere üç profesör yahut doçent belirleme ederek bunlardan adayların değme biri hakkında yazılı mütalaa isterler. Dekan veya ilgili müdür kişi yönetim kurullarının görüşünü bile aldıktan sonraları önerilerini rektöre sunar. Atama, rektör tarafından yapılır.” hükmü vadi almaktadır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun bahsettiğimiz hükümleri doğrultusunda haberimize konu olan soru değerlendirildiğinde;

Yardımcı Doçentlik tıpkı akademik san olmakla birlikte; öncelikle bu unvana cemaat olabilmek için sırasıyla:

1-Doktora eğitiminin tamamlanması,

2-Yükseköğretim kurumu tarafından grup car edilmesi,

3-Çeviri sınavları ile jürinin müspet mütalaalarının alınması,

4-Dekan veya ilgilendiren vahit amirlerinin yönetim müesses görüşlerinin Rektöre sunulması,

KAPAT X

5-Rektörün atama kararını vermesi kabil süreçleri içermektedir.

Bu açıdan, Yardımcı Doçent unvanı alabilmek, Doçentlikte olduğu gibi “Doçentlik Sınav Yönetmeliği” çerçevesinde tüm şartları taşıtaraf adayların bilgi alanı bazında müracaat ettiği benzeri uygulama ile olmamaktadır.

Elan birlikte açık tıpkı şekilde anlatım edersek Yardımcı Doçentlik aynı GRUP, Doçentlik ise ayrımsız UNVANDIR.

Sonuç namına, doktora eğitimini tamamlayarak Yardımcı Doçentlik kadrosuna atanmayı bekleyen araştırma görevlilerinin kâin mevzuat hükümlerine göre ne derse girebilmeleri hangi birlikte girdikleri ders karşılığı ücret alabilmeleri mümkün değildir….

Çetince Dürüst KAPLAN

Share: