Doktora mütemmim akademisyene, bir rütbe mi, iki paye mi verilir?

Yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan akademisyenlerden doktora bitirenlerin öğrenim değerlendirmelerinde farklı uygulamalar yıllardır devam ediyor !

Bilindiği üzere, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 6 ncı maddesinde; “Yükseköğrenimi tamamladıktan sonraları, hizmete girmeden önce veya bakım sırasında yüksek lisans yahut yükseköğrenim üstü uzmanlık öğrenimi görenlere, bir evre ilerlemesi; tıpta uzmanlık belgesi alanlara veya doktora yapanlara ve doçentlik unvanını alarak doçent kadrosuna atananlara bir kademe yükselmesi uygulanır.” hükmü bulunmaktadır.

Diğasker taraftan; 657 sayılı Mehabet Memurları Kanunu’nun 36 ncı maddesinin “Eş Hükümler” Bölümünün (A) fıkrasının 9 numaralı bendinde; “Memurluğa girmeden önce yahut memuriyetleri sırasında yükseköğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yükseköğrenim kurumlarında sunu bir iki benzeri yıl arttırma öğrenim yaparak lisansüstü önsezi sertifikası alanlara bire bir rütbe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara tıpkısı rütbe yükselmesi uygulanır.

Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilişik öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde iki paye ilerlemesi uygulanır.” Ä°fadesi bulunmaktadır.

Bu iki madde hükmünü alay malay değerlendiren Maliye Bakanlığı 10 yıl öncesinde vermiş olduğu görüşte özetle; 2914 sayılı Kanunda yüksek lisans öğrenimi zımnında tıpkısı etap ilerlemesinden yararlananların daha sonra doktora yapmaları halinde bu öğrenimlerinin ne şekilde değerlendirileceğine ilişgaraz tıpkı hükme düzlük verilmemiş olmakla alay malay, 2914 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde düzlük düz, “Bu kanunda hüküm namevcut hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Oran Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.” hükmü gereğteferruatlı konu hakkında 657 sayılı Kerem Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” Bölümünün (A) fıkrasının (9) numaralı bendi hükmünün uygulanması ve doktora için ön hazırlık niteliği taşıyan yüksek lisans öğrenimini bitirerek bire bir kademe ilerlemesinden yararlananların elan bilahare doktora öğrenimi tamamlamaları halinde doktora öğreniminden dolayı iki etap ilerlemesi yaptırılmak yoluyla doktora öğrenimlerinin değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Bu görüş ışığında yükseköğretim kurumlarında uygulamada birlikteliğinin sağlanmasının aksine yıllardan beri farklı işlemler sürmektedir. Bazı üniversitelerde doktorasını bitirenlere 1 (bir) basamak verilmekte iken, bazılarında ise 2 (iki) derece uygulaması yapılmaktadır.

PEKİ DOĞRU UYGULAMA HANGİSİ ?

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda düzlük kayran öğretim elemanları tanımına giren personeli sınıflandırmak, aylıklarını ve eklenmiş göstergelerini düzenlemek, paye yükseltilmesi ve mertebe ilerlemesinin şekil ve şartları ile içtimai haklardan intifa, katma öğüt ücreti, üniversite, yönetimsel görev ve geliştirme ödeneklerinin miktarını tespit etmek, emekli ve yabancı öğretim elemanlarının sözleşmeli adına çalıştırılma asıllar ve esasları 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda düzenlenmiştir.

Hükümlerinin mahiyetine göre herkese uygulanması mümkün olan kanunlara genel yasa, buna karşılık anlaşılan kişilere veya mahsus olaylara muteber kanunlara ise özel kanun tabiri kullanılmaktadır. 2914 sayılı Kanundaki kanuncu düzenlemelerden anlaşılacağı üzere, bu yasa kapsamı itibarıyla 657 sayılı Yasa’a göre özel kanun olup, öğretim elemanlarının özlük hakları düzenlenmektedir.

Bu bakımdan, 2914 sayılı Kanun’da hüküm sıfır hallerde, umumi kanun olan 657 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı açıktır. Fakat, 2914 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde doktorasını tüketici öğretim elemanına aynı evre verilmesi hükmü düzenlenmişken, bu hususta 657 sayılı Kanuna atıf yapılarak doktora yapanlara iki rütbe verilmesi yönündeki görüşün ve buna bağlı kendisine uygulamanın hatalı olduğunu değerlendiriyoruz.

Yıllardan beri farklı bitmeme etmekte olan bu uygulama hakkında ilgili kurumlar tarafından verilecek yeni ayrımsız görüş doğrultusunda üniversiteler arasında bire bir birlikteliğin olmasının öbuğulu olduğunu düşünüyoruz.

Çetince Muhik KAPLAN

Share: