Doçentlik sınavına yanlış juri oluşumundan periferi halel kararı

Ankara 11. İdare Mahkemesi, juri hatalı oluşturulduğu üzere yapılan sözlü sınavı iptal etti.

Erciyes Üniversitesinde yaşanan bir olayda, Uran Mühendisliği doçentlik sınavına başvuran benzeri akademisyen için 5 kişilik juri atanmış ve bu juri nişane incelemesinde liyakatli bulduğu adayı aday sınavda oyçokluğu ile elemiştir.

Namzet tarafından açılan davada jurinin falsolu oluşturulduğu ve sözlü sınavın denetlenebilmesi için zaruri tedbirin alınmadığı argüman edilmiştir.

Duruşma heyeti yaptığı incelemede, 5 juriden yalnız 2’sinin alanının sanayi mühendisliği olduğu, antrparantez jüri üyelerinden ikisinin anahtar kelimesinin davacının müracaat ettiği 1.070 kodlu Kalite Yönetimi alanından olmadığını belirtip, falsolu juri oluşturulmasından muhit aday sınavı fek etmiştir.

Murafaa antrparantez değişmeyen gerekçesinde, aday imtihan sonrasında tutulan tutanaktaki yanlışlara ise şöyle değinmiştir:

“Ne jüri üyesinin ne gerekçeye dayalı olarak davacının yavuklu aşamasında liyakatsiz sayılmasına katılmadığının tutanakta açıklığa kavuşturulmadığı üzere, davacının namzet sınavda verdiği cevapların illet tam düzeyde olmadığının, ne konularda eksiklilerin tayin edildiğinin, sunulan akla yatkın cevapların davacının muvaffakiyetli olmasına neden yetmediğinin münhal ve objektif tıpkı biçimde ortaya konularak yavuklu sınavın denetlenebilir liginin sağlanmadığı görüldüğünden, davacının yavuklu sınavda liyakatsiz sayılmasına ilgilendiren işlemde bu yönüyle dahi hukuka agreman bulunmamıştır.”

İŞTE MAHKEME KARARI

T.C.
ANKARA
11. DÜMEN MAHKEMESI

ANNE NO: 2014/769
KARAR NO: 2014/1465

DAVACI:

DAVALI: ÜNIVERSITELERARASI ASAMBLE BASKANLIGIAnkara

SEVGILI TARIHI: 22.04.2014

DAVANIN ÖZETI: April 2013 döneminde basvurdugu doçentlik sınavının işaret asamasında basarılı olan davacı eliyle, 27.01.2014 tarihinde girdigi sözlü sınavda basarısız sayılması konusunda basarısız sayılmasına iliskin isleme karsı sınavın usule aykırı yapıldıgı, bu nedenle tekrarlanması istemiyle yaptıgı itirazın reddine iliskin 25.02.2014 zaman ve 3497 az islemin; yapılan yargıcılar kurulu degisikliklerinin ve jüri olusumunun mevzuata hilaf oldugu, hakem heyeti üyelerinin tarafsızlıgı ve yavuklu sınavın yapılıs sekli ile ilgili hukuka ve hakkaniyete yeraltı durumların bulundugu, namzet sınavda vermis oldugu cevapların patırtılı-fon kaydı imkanı olmasa üstelik arz azından biraz özet mecmu ile mazbata altına alınması gerektigi, böylecene Yönetmelikteki denetlenebilirlik ilkesinin gerçeklestirilecegi, islemin hukuka hilaf oldugu müstakbel sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETI: Sevgili konusu islemin yönetimsel davaya laf edilebilecek nitelikte tıpkısı islem olmadıgı, değişmez ve icrai bire bir islem olmadıgı için davanın usulden reddi gerektigi, islemin davacının türel yerinde tıpkı degisiklik yaratmadıgı, davanın süresi süresince açılmadıgı, anne yönünden ise, yargıcılar kurulu üyelerinin tamamen Doçentlik Imtihan Yönetmeligi hükümleri çerçevesinde davacının sınavını yaptıgı ve adayın namına yöneltilen sorulara verdigi cevapları göz uğrunda bulundurarak sınavda basarısız olduguna karar verildigi, namzet sınavda yapılan degerlendirmenin dogrulugunun veya yanlıslıgının objektif belgelerle ortaya konulmasının sınavın niteligi geregi olanaklı olmadıgı, yargıcılar kurulu üyelerinin olusumunun hukuka akla yatkın oldugu belirtilerek davanın reddi gerektigi savunulmaktadır.

TÜRKMILLETIADINA

Değişmeyen veren Ankara 11. Yönetim Mahkemesi’nce, mahkemeli idarenin usule iliskin itirazları durumunda görülmeyip dosyanın de tekâmül ettigi görüldügünden isin esasına geçilerek geregi görüsüldü:

Sevgili, April 2013 döneminde basvurdugu doçentlik sınavının yapıt asamasında basarılı olan müddei aracılığıyla, 27.01.2014 tarihinde girdigi namzet sınavda basarısız sayılması üzerine basarısız sayılmasına iliskin isleme karsı sınavın usule hilaf yapıldıgı, bu nedenle tekrarlanması istemiyle yaptıgı itirazın reddine iliskin 25.02.2014 devir ve 3497 sayılı islemin iptali istemiyle açılmıstır.

2547 mahdut Yüksekögretim Kanunu’nun 24.maddesinde, “a) Doçentlik sınavı, Üniversitelerarası
Kurulca yılda iki misil yapılır.
Asagıdaki sartları haiz adaylar, Üniversitelerarası Kurulun belirleme edecegi tarihe kadar, Üniversitelerarası Kurula vacip belge ve yayınlar ile alay malay baslıca haber dalı ile eksperlik ve arastırma konularını dahi bildirerek basvururlar.
b) Doçentlik sınavına basvurabilmek amacıyla asagıdaki sartlar aranır:
1) Benzeri lisans diploması aldıktan bilahare, doktora veya tıpta eksperlik unvanını yahut Üniversitelerarası Kurulun önerisi konusunda Yüksekögretim Kurulunca belirleme edilen galiba laf dallarının birinde yeterlik kazanmıs oluşmak.
2) Üniversitelerarası Kurulun beherglas malumat disiplininin özelliklerini dikkate alarak belirtecegi görüs çerçevesinde Yüksekögretim Kurulu eliyle çıkarılacak yönetmelikte belirtilen sartları tasıyan ibdai bilimsel im ve çalısmalar düzenlemek.
3) Yüksekögretim Kurulunun belirledigi kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı açacak sınavında basarılı kalkışmak. Bu sınavın, adayın haber dalı ile ilişkin olması sartı aranmaz. Malumat alanı tıpkısı yabancı dille ilişkin olanlar bu sınavı baska bire bir ecnebi dilde atfetmek zorundadırlar.
c) Üniversitelerarası Asamble, adayın basvurdugu malumat veya laf dalından bes kisilik benzeri jüri ve bu jüri üzere iki yedek üye tespit bedel. Ilişkin bilim yahut hanek dalında ehliyetli ögretim üyesinin bulunmaması halinde, yargıcılar kurulu üç organ ile teskil edilebilir.

Doçentlik sınav jürisinde meydan düzlük anne ve rezerv üyeler, adayın akademik çalısmalarının her birini degerlendirerek hazırladıkları ince ve gerekçeli kisisel raporlarını Üniversitelerarası Kurula gönderirler. Asıl üyelerin hukuken muteber tıpkısı mazerete dayalı adına raporunu verememesi halinde, sakınma üyelerin raporları, sırasına göre degerlendirmeye anne alınır. Degerlendirmeye anne alınan bu raporların birer örnegi, nişane incelemesi sonucuna iliskin ihbarname yazısı ile gelişigüzel adaya gönderilir.

Im incelemesinde basarılı bulunan aday, doçentlik sınav jürisi aracılığıyla, sözlü sınava tabi tutulur. Jüri üyeleri, yapılan aday sınavın denetlenebilirligini saglamak üzere lüzumlu tedbirleri alır.
Sözlü sınavda basarılı olması halinde, adaya ilişik marifet dalında doçentlik unvanı verilir.
Doçentlik sınavına iliskin asil ve usuller, Üniversitelerarası Kurulun görüsü darılmak yoluyla Yüksekögretim Yerleşmiş aracılığıyla çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” hükmü düz almaktadır.

KAPAT X

Yukarıda anılan Kanun hükmüne dair olarak 31.01.2009 ruz ve 27127 basit Resmi Gazete’birlikte yayımlanarak yürürlüge giren Doçentlik Sınav Yönetmeligi’nin 5.maddesinin bir numara fıkrasında, “(1) Üniversitelerarası Kurul, Doçentlik Sınav Komisyonunun önerisi üzerine, doçentlik basvurusunda kâin adaylardan temas biri için bes kisilik bire bir yargıcılar kurulu ve bu hakem heyeti amacıyla iki sakıntı uzuv belirler. Jüri amacıyla temel ve ihtiyat üyeler, adayın basvurdugu alan ayn uğrunda bulundurularak belirlenir. Adayın basvurdugu alanda ehliyetli ögretim üyesinin bulunmaması halinde, ayrıklı namına, yargıcılar kurulu üç ana ve iki sakıntı gelmek için bes unsur ile teskil edilebilir. ” hükmü, 6.maddesinde ise, “(1) Doçentlik sınavı, iz incelemesi ve sözlü imtihan atılmak için, iki asamada yapılır.

(7) Degerlendirmeye esas alınan hakem heyeti raporları bakımından çogunlukla iz incelemesinde basarılı bulunan namzet, yavuklu sınava tabi tutulur.

(11) Namzet sınav, doçent ve profesör unvanına cemaat ögretim üyelerine açıktır. Jüri baskan ve üyeleri, aday sınavın denetlenebilirligini saglamak amacıyla vacip tedbirleri alırlar. Aday sınavın yapılacagı yer ile ahit ve saati, sınavın yapılacagı üniversite rektörlügünce genel ağ sayfasında yayımlanır. (12) Namzet sınav böylecene hakem heyeti, adayın basarılı olup olmadıgına çogunlukla değişmeyen verir. Bu karar, düzenlenen tutanakta imza altına alınır ve baskan marifetiyle hakem heyeti üyeleri önünde adaya aday yerine bildirilir.
(13) Yavuklu sınavda basarılı olanlara Üniversitelerarası Asamble tarafından Doçentlik Belgesi verilir…” hükmübulunmaktadır.
Sevgili dosyasının incelenmesinden, Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisligi bölümü ögretim üyesi yerine görev özne davacının Teşrinievvel 2011 döneminde mühendislik alanında doçentlik sınavına basvurdugu, yapıt tetkik asamasında 2/5 çogunlukla basarısız sayılması üzerine basarısız sayılmasına dayalı islemin iptali istemiyle açtıgı davada Ankara 17. Hile Mahkemesi’nin 18.12.2013 ruz ve E:2013/1276 çevrilmiş kararı ile yanlış olusturulan hakem heyeti eliyle yapılan ürün incelemesi asamasında davacının basarısız sayılmasına iliskin islemde hukuka uygunluk bulunmadıgı gerekçesiyle sevgili konusu islemin yürütmesinin durdurulmasına değişmeyen verildigi, beraber davacının April 2013 döneminde 906 kodlu Uran Mühendisligi selen alanı, 1.070 kodlu Nitelik Yönetimi anahtar kelimesinden doçentlik sınavına tekrar müracaat ettigi, olusturulan yargıcılar kurulu aracılığıyla ürün tetkik asamasında basarılı olan davacının 27.01.2014 tarihinde gerçeklestirilen yavuklu sınavda hakem heyeti üyelerinin oyçoklugu ile basarısız sayıldıgı, davacının basarısız sayılmasına dayalı isleme yaptıgı itirazın dava konusu 25.02.2014 tarih ve 3497 çevrilmiş islemle reddedilmesi üstüne bakılan davanın açıldıgı anlasılmaktadır.

Mahkememizin 08.07.2014 günlü mesafe kararına cevaben gönderilen belgelere bakarak, davacı üzerine namzet asamada degerlendirme özne bes yargıcılar kurulu üyesinden,
Prof.Dr.Yasemin Claire Erensal’ın malumat alanının 906 kodlu Uran Mühendisligi bilgi alanı, anahtar kelimesinin 1.039 kodlu Ergonomi oldugu,
Prof .Dr.Murat Caner Testik’in bilim alanının 906 kodlu Sanayi Mühendisligi bilgelik alanı, anahtar kelimesinin 1.070 kodlu Kalite Yönetimi oldugu,
Prof.Dr.Mahmut Tekin’in vukuf alanının 1143 kodlu Üretim Yönetimi haber alanı, açacak kelimelerinin 1.070 kodlu Kalite Yönetimi, 1.140 kodlu Istihsal Teknolojileri, 1.141 kodlu Üretim ve Servis Sistemleri, 1.148 kodlu Yöneylem Arastırması, 1.180 kodlu Bilisim Sistemleri oldugu,
Prof.Dr.Kenan Özden’in bilgelik alanının 906 kodlu Uran Mühendisligi bilim alanı, açacak kelimesinin 1.039 kodlu Ergonomi, 2.166 kodlu Uygulamalı Ekonometri, 3.034 kodlu Üretim Yönetimi ve Pazarlama Egitimi oldugu,
Prof.Dr.Ipek Savran Karakoç’un bilim alanının 1123 kodlu Nicel Değişmeyen Yöntemleri marifet alanı, açacak kelimesinin 1.066 kodlu Istatistiksel Analiz, 1.070 kodlu Nitelik Yönetimi, 1.071 kodlu Değişmeyen Destek Sistemleri, 1.141 kodlu Üretim ve Servis Sistemleri, 1.148 kodlu Yöneylem Arastırması oldugu,

görülmektedir.

Yukarıda mezkûr mevzuat hükümlerine bakarak, ürün incelemesi yapacak hakem heyeti üyelerinin adayın basvurdugu alan gözönünde bulundurularak belirlenmesi gerekmekte olup, hakem heyeti üyelerinden ikisinin davacının basvurdugu 906 kodlu Sanayi Mühendisligi olgun alanından olmadıgı, ayrıca jüri üyelerinden ikisinin anahtar kelimesinin davacının müracaat ettigi 1.070 kodlu Nitelik Yönetimi alanından olmadıgı anlasılmakta olup davacının basvurdugu vukuf alanı ve açacak kelimesine makul namına olusturulmayan yargıcılar kurulu tarafından yapılan degerlendirme neticesinde aday sınavda basarısız sayılmasının hukuka uygun olmadıgı sonucuna varılmıstır.

Mavera yandan, yukarıda anılan mevzuat hükümlerine bakarak,yargıcılar kurulu baskan ve üyelerinin sözlü sınavın denetlenebilirligini saglamakla vazifeli olmalarına karsın, müddei hakkında Yönetmelik geregi planlı aday sınav tutanagında, davacının basarısız sayılmasına oyçoklugu ile değişmeyen verildiginin belirtilmesine karsın ne hakem heyeti üyesinin ne gerekçeye dayalı adına davacının yavuklu asamasında basarısız sayılmasına katılmadıgının tutanakta açıklıga kavusturulmadıgı kabilinden, davacının namzet sınavda verdigi cevapların sebep ehliyetli düzeyde olmadıgının, ne konularda eksiklilerin tayin edildiginin, verilen dogru cevapların davacının basarılı olmasına bozukluk yetmediginin berrak ve objektif bir biçimde ortaya konularak namzet sınavın denetlenebilirliginin saglanmadıgı görüldügünden, davacının yavuklu sınavda basarısız sayılmasına iliskin islemde bu yönüyle bile hukuka uygunluk bulunmamıstır.

Açıklanan nedenlerle, ülkü konusu islemin iptaline, asagıda dökümü yapılan 126,20 TL anlık giderinin ve 750,00 TL avukatlık ücretinin mahkemeli idareden alınarak davacıya verilmesine, 41,50 TL yürütmenin durdurulması istemi harcı ile mütezayit kez ücretinin değişmeyen kesinlestikten sonra davacıya iadesine, kararın tebligini izleyen günden itibaren 30 dönme ortamında Danıstay’a temyiz yolu çıplak gelmek için, 04/11/2014 tarihinde oybirligiyle değişmeyen verildi.

Baskan
EYÜP KAYAÇ
33798
Örgen
GIYAP ÖZDAG
101829
Uzuv
LEYLA BAKIR
167855

Share: