Dekanlığa vekalette süre sınırlaması var mıdır?

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre dekanlığa vekalet işlemlerinde süre sınırlandırması iki türlü yorumlanmalı!

Bu yazımızda, Dekanlık görevine vekalet işlemlerinde süre sınırlaması olup olmadığı hakkında bazı değerlendirmelerde bulunacağız.

Bilindiği üzere, dekan atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 16 ncı maddesinin (a) fıkrasında düzenlenmiştir. Ä°lgili yasa hükmünde; “Atanması: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal asıllar ile atanır. Süresi biten dekan baştan atanabilir. Dekan namına çalışmalarında yardımcı kalkışmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişgani dekan yardımcısı kendisine seçer. Fakat merkezi açıköğretim yapmakla görevli üniversitelerde, lüzumlu hallerde açıköğretim yapmakla görevli fakültenin dekanı tarafından dört dekan yardımcısı seçilebilir. Dekan yardımcıları, dekanca yer çok üç yıl içmağara atanır. Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet kıymet. Göreve vekalet altı aydan çok sürerse yeni aynı dekan atanır.” ifadesi yer almaktadır.

Ä°lgili yasa hükmünde düz düzlük vekaleten nasıp işlemine göre asaleten dekan atanmış, ancak bu kişi geçerli bire bir mazereti (yıllık izin, hastalık izni, görevlendirme vb) dolayısıyla görevi başında imkânsız. Bu durumda vekaleten görevlendirme arz aşkın altı kamer süre ile yapılabilir. Şayet bu süre aşyer, asaleten eskimemiş Dekan ataması içmağara lüzumlu işlemler yapılır. Buradaki altı aylık sürenin ise selis olduğu değerlendirmelidir. Özetle, YÖK tarafından asaleten atanan Dekanın kıvrak tıpkı şekilde altı aydan çok tıpkısı süre ile görevinden ayrılırsa eskimemiş bir Dekan atanmalıdır.

Diğer tıpkı Dekanlık görevine vekalet işleminde ise, Dekanlık görevi değme şekilde boşalmış yahut ilgilendiren fakülte bakir kurulmuşvolta. Dolayısıyla, bu görevin asıl sahibi henüz atanmamıştır. Ä°dari işlemlerin devam etmesi ve asaleten nasıp sürecinin ince sürmesi sebebiyle üniversitenin teklifi ve Yükseköğretim Müesses Başkanının onayıyla vekaleten görevlendirme işlemi yapılış edilmektedir.

Bu işlem geçici tıpkısı buut olmakla gelişigüzel, kesin olarak anlatım edilebilecek süre sınırlandırması bile bulunmamaktadır.

Öte yandan, 15 Orak Ayı sürecinden sonra Yükseköğretim Müesses tarafından oran ve vakıf üniversitelerinde görevli 1577 Dekanın istifası istenmiş, bu süreçkap bilahare ilgilendiren Dekanlıklara önce yukarıdahi belirttiğimiz üzere vekaleten görevlendirme işlemleri yapılmış, akabinde ise üniversitelerin teklifleri üzerine asaleten atanması önerilen adayların atamaları yapılmıştır. Fakat, gelinen noktada bazı üniversiteler atanma şartlarını taşıtaraf namzet olmasına rağmen düşünülerek asaleten atama teklifi yapmayarak vekaleten görevlendirmeyi geçici bir boyut olmaktan öteye götürerek detaylı süren yönetsel işleme dönüştürmektedir.

Bu bağlamda, fakültelerin ve bağlı bölümlerin işleyişinden birinci basamak sorumlu olan Dekanlık görevinin ayrıntılı yıllar süresince üniversitelerde vekaleten görevlendirilmesinin sağlıklı tıpkısı genişlik olmadığı göz önüne alınarak, Yükseköğretim Kurulu tarafından Dekanlık görevinin sınırlı bire bir süreye çekilmesine yönelik tedbir alınmasında kâr bulunmaktadır.

Ağır Namuslu KAPLAN

Share: