Defa ücreti nedir, kimlere verilir?

Yol ve gerek ücretlerine ilgili detaylı aranjman 657 çevrilmiş Kanunda kayran almaktadır.

Misil ücreti, kamuda vakit kaybetmeden afiyet personeli için uygulanmaktadır. MEB’e mecbur yurtlar ile sosyal bakım yurtlarındaki personele ise ekleme ders ücreti adı altında ödeme yapılmaktadır.

El ücreti verilen halle şu şekildedir:

Afiyet Bakanlığına sadık kurumlar: Yataklı Vagon tedavi kurumları, seyyah hastaneler, dudak ve diş sağlığı merkezleri, ev sağlığı merkezleri, sosyete sağlığı merkezleri ve 112 ivedili afiyet hizmetlerinde haftalık faaliyet süresi süresi dışındaki nöbetler…
Üniversiteler: Üniversitelerin yataklı vagon otama kurumlarında çalışan, tıpta uzmanlık öğrenimi yapan öğrenciler, tıpta uzmanlık öğrenimi kayran ecnebi uyruklu öğrenciler,

Bu defa karşılığında cevaz verilmelidir, eğer izin verilmiyorsa nöbet ücreti verilmektedir.

Kez ücreti, bu işyerlerinde hem memurlara hem dahi sözleşmeli personele verilmektedir.

Kat ücreti, her bir kat saati amacıyla aşağıdaki tezahür rakamlarının mahiye katsayı ile çarpımından oluşmaktadır.

Kat ücretinden bahsedilebilmek amacıyla nöbetin kesintisiz 6 saatten az olmaması gerekmektedir.

Öğün ücreti; pahal bakım, acil servis ve 112 acil keyif hizmetlerinde tutulduğunda yüzdelik 50 oranında artırımlı ödenir.

Ayda ev sağlığı ve topluluk sağlığı merkezlerinde 60 saatten, özge yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten ilavesi amacıyla ödeme yapılmaz.

Kat ücreti, nitelik vergisi aut gelişigüzel alacak ve kesintiye tabi tutulmaz.

İcap nöbeti:

İcap nöbeti, evde beklenilen ve aksiyon çıkması halinde fariza adına gelerek bakım sunulan benzeri posta türüdür. Bu haldeki nöbetin birlikte normalde müsaade verilerek karşılanması gerekmektedir. İzinle karşılanamaması durumunda, lazım nöbeti süresi 12 saatten az olmamak kaydıyla, beher kere saati için, normal misil ücretinin yüzdelik 40’ı oranında lazım kez ücreti verilir.

KAPAT X

Toplanmış ister nöbeti süresi mahiye 120 saati geçemez.

Karine

Mahiye katsayı Ayrımsız saatlik kat ücreti 130 saat üzerinden aynı ayda alınabilecek tavan defa ücreti Kısık bakım, evgin servis ve 112 acildeki tavan el ücreti Aile sağlığı ve toplum sağlığında tavan kere ücreti (60 saat üzerinden) 120 saat üzerinden aynı ayda alınabilecek hep lazım nöbeti ücreti (Normal ücretin Yüzdelik 40’ı oranında)

a) Yetişek görevlisi(1), başasistan, bilirkişi doktor

100

0,076998 7,7 7,7*130= 1001 1501 462 369

b) Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine bakarak uzmanlık belgesi kayran otacı dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar

90

0,076998 6,9 6,9*130= 897 1345 414 331

c) dişçi ve eczacılar

80

0,076998 6,15 6,15*130=799 1198 369 295

ç) Mesleksel faziletkâr öğrenim görmüş esenlik personeli

60

0,076998 4,6 4,6*130=598 897 276 220

d) Ortaöğretim dengi mesleksel tahsil görmüş afiyet personeli

50

0,076998 3,84 3,84*130=499 748 230 184

e) Değişik personel

35

0,076998 2,69 2,69*130=349 523 161 129

İŞTE 657’NİN İLGİLİ MADDESİ

Eklenmiş Bap 33(Mülhak: 23/2/1995KHK547/10 md.; Değişik: 21/1/2010-5947/10 md.)
Yataklı Vagon tedavi kurumları, gezgin hastaneler, gaga ve diş sağlığı merkezleri, sülale sağlığı merkezleri, sosyete sağlığı merkezleri ve 112 müstacel keyif hizmetlerinde haftalık himmet süresi dışında alışılagelen, müstacel yahut branş nöbeti tutarga, bu misil karşılığında kurumunca müsaade kullanmasına müsaade edilmeyen memurin ile sözleşmeli personele, izin vasıtasıyla karşılanamayan her bir yol saati amacıyla (kere süresi okunabilen 6 saatten bir iki olmamak için), aşağıda gösterilen nişan rakamlarının maaş katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenir. (Melfuf kül:2/1/20146514/10 md.) Bu ücret sakil bakım, müstacel servis ve 112 ivedi afiyet hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetler için yüzde elli oranında artırımlı ödenir. Fakat ayda sülale sağlığı ve cemiyet sağlığı merkezlerinde 60 saatten, gayrı yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten ilavesi amacıyla ödeme yapılmaz. Bu sevap ıstampa vergisi dünya değme rüşvet ve kesintiye tabi tutulmaz. (3)

Gösterge

a) Eğitim görevlisi(1), başasistan, ehlihibre hekim

100

b) Hekim, tıpta eksperlik mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine bakarak uzmanlık belgesi kayran doktor dışı personel, benzeri dallarda doktora belgesi alanlar

90

c) dişçi ve eczacılar

80

ç) Mesleksel efdal tahsil görmüş sağlık personeli

60

d) Lise dengi mesleki tahsil görmüş keyif personeli

50

e) Sair personel

35

Bu konu hükmü, üniversitelerin yataklı otama kurumlarında etkin ve 4/11/1981 günlü ve 2547 az Yükseköğretim Kanununun 50 nci maddesinin (e) bendi kapsamında bulunanlar ile yataklı tedavi kurumlarında müteharrik ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 çevrilmiş Kanunun mülhak 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında bulunanlar karşı üstelik uygulanır. (2)
İcap nöbeti tutan ve bu kez karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, müsaade vasıtasıyla karşılanamayan beher lüzum nöbeti saati için, lazım nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten bir iki olmamak amacıyla, yukarıda el ücreti üzere belirlenen ücretin yüzdelik 40’ı tutarında ister sefer ücreti ödenir. Bu şekilde ücretlendirilebilecek bütün ister nöbeti süresi aylık 120 saati geçemez.
Bu husus uyarınca yapılacak ödemeler, döner sermaye sermayesi kâin kurumlarda döner bütçesinden karşılanır.

Share: