Danıştay’dan, Rektörün 13/b yetkisine dayalı cesim karar

Danıştay İkinci Ofis, üniversitelerde rektörün görevlendirme yetkisinde süre sınırlaması olmadığına aksan yaparak, görevlendirmelerde esas amacın hizmetin karşılanmasına müteveccih olması gerektiğini hükmetti.

Danıştay İkinci Dairesi, üniversitelerde rektörlerin 2547 basit Kanunun 13/b-4 maddesi kapsamında personelin görev yerini değiştirme yetkisinde görevlendirmeler amacıyla müddet şartının olmadığını, kanunda bu konuda seçme sınırlama getirilmediği, zımnında bu konu çerçevesinde yapılan görevlendirme işlemlerinin eğreti görevlendirme adına değerlendirilmemesi gerektiği anlatım edildi.

Ayrıca, bahis konusu duruşma kararında idarelerin görev alanı ortamında düz düz aynı hizmeti kaldırmak amacıyla ve o hizmetle ilişik konuda uzmanlaşmış kamu görevlilerini, kadroları üzerlerinde durmak amacıyla görevlendirilmelerinin olduğunu, fakat sevgili konusu olayda davacı ile ait adına “makul benzeri hizmeti vurmak” için görevlendirilme işlemi yapı edilmediğinden İdare Mahkeme Kararını bu yönde doğruca bularak mahkemeli dümen olan İstanbul Üniversitesinin temyiz istemi reddedildi.

İŞTE DANIŞTAY KARARI

T.C

DANIŞTAY

İkinci Ofis

Ana No : 2018/305

Karar No : 2018/2505

Temyiz İsteminde Mevcut (Davalı) : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü

Vekili : Av…..

İsteğin Özeti : İstanbul 5. İdare Mahkemesince sunulan 25/12/2014 günlü, E:2014/667, K:2014/2530 sınırlanmış kararın, dilekçede yazılmış nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi

Cevabın Özeti : Karşılık verilmemiştir.

Danıştay Araştırma Hakimi : Elif TURHAN

Düşüncesi : Duruşma kararının tıpı tıpına onanması gerektiği düşünülmektedir.

KAPAT X

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hükümranlık veren Danıştay İkinci Dairesince; Danıştay Sekizinci Dairesi vasıtasıyla verilen 28/12/2017 günlü, E:2015/8487, K:2017/10042 dar atıf kararı ile Dairemize iletilen dosyada işin gereği düşünüldü :

Sav; İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Genel İdari Hizmetler Sınıfı, Daktilo kadrosunda işyar davacının, 2547 çevrilmiş Kanun’un 13/b-4 maddesi uyarınca, Hasan Yüksek Yücel Eğitim Bilimi Fakültesi’nde görevlendirilmesine ilgili 26/02/2014 gündüz ve 20071 az işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İstanbul 5. İdare Mahkemesinin 25/12/2014 günlü, E:2014/667, K:2014/2530 mahdut kararıyla; İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Genel İdari Hizmetler Sınıfı, Daktilo kadrosunda görev yapmakta iken, gelişigüzel süre öngörülmeksizin ve makul benzeri hizmeti yürütme amacı güdülmeksizin, yapılan sorun konusu görevlendirme işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle anılan işlemin iptaline hükmedilmiştir.

Müddeialeyh idare; sav konusu işlemin hukuka makul olduğunu encam sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Umumi İdari Hizmetler Sınıfı, Daktilograf kadrosunda görev yapmakta iken, dava konusu iş ile 2547 mahdut Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca, bir idareye sınırlı Hasan Yüce Yücel Eğitim Bilimi Fakültesinde görevlendirilmesi üzerine, bu işlemin iptali istemiyle temyizen incelenmekte olan davacının açıldığı anlaşılmaktadır.

2547 az Kanunun 13/b-4 maddesinde; “Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan bünye ve birimlerde görevli tedrisat elemanlarının ve özge personelin fariza yerlerini değişmek yahut bunlara bakir görevler çevirmek”, rektörün görev izin ve sorumlulukları ortada sayılmıştır. İlgili husus metnin de anlaşılacağı için, görevlendirmelere ilişik seçme müddet şartı veya hacir söz konusu değildir. Bu nedenle, dava konusu işlemin, geçici görevlendirme değil; gerekli görülen hallerde, mecburi ihtiyacın karşılanmasına müteveccih benzeri görevlendirme işlemi kendisine kabulü gerekmektedir.

Bu durumda, İdare Mahkemesince, amme çekicilik ve kuruluşlarının fariza alanı süresince vadi kayran bire bir hizmet tüydürmek amacıyla ve o hizmetle ilişkin konuda uzmanlaşmış amme görevlilerinin, kadroları üzerlerinde beklemek üzere görevlendirilmeleri olabilir ise üstelik; İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genel İdari Hizmetler Sınıfı Daktilograf kadrosunda görev eden davacının, Yasa ile öngörülen görevlendirmenin koşulu, hizmetin gerekli kılması durumu olarak kabul edildiği halde, belli tıpkı hizmeti icra amacı güdülmeksizin, münezzeh ölçüm yetkisine dayanılarak, tıpkısı idareye kapalı Hasan Mehabetli Yücel Yetişek Fakültesinde görevlendirilmesine ait sav konusu işlemde, hukuka ve mevzuata uygunluk görülmemesi gerekçesine dayanılarak buyruk kurulması gerekirken, kararda; bu gerekçenin beraberinde, bahis konusu görevlendirmenin belgisiz süreli namına yapılmasında da hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesine üstelik dayanılmış olmasında türel isabet bulunmamakta ise de; kararda yer verilen sair tahrip gerekçesinin hukuka uygun bulunması karşısında, bu husus, mezkûr kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, mahkemeli idarenin temyiz isteminin reddiyle İstanbul 5. İdare Mahkemesince verilen 25/12/2014 tarihli, E:2014/667, K:2014/2530 sayılı kararın gerekçesi düzeltilmek aracılığıyla onanmasına, temyiz giderlerinin istemde mevcut müddeialeyh hile üstünde bırakılmasına, deklerasyon tarihini izleyen 15 (onbeş) dönüş içinde Danıştay’üstelik karar düzeltme yolu berrak gelmek amacıyla, 11/04/2018 tarihinde oyçokluğu karar verildi.

Share: