Danıştay’dan elektronik mühendisliği bölümünün eşdeğerliği hakkında değişmeyen!

Danıştay Sekizinci Dairesi, Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla Elektronik Mühendisliği Bölümünün Canlılık-Elektronik Mühendisliği Bölümüyle eşdeğerliğinin iptaline müteveccih davada hukuka tehalüf bulmadı!

Yükseköğretim Kurulunun “Elektronik Mühendisliği programlarında Faaliyet Mühendisliği ile ilgili ders bulunmadığından Canlılık-Elektronik Mühendisliği programına eşdeğer olmadığına” ilgilendiren kararının iptali üzere açılan sorun açılmıştır.

Danıştay Sekizinci Dairesi; Elektronik Mühendisi unvanının Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunlarına verildiği; mezkûr Bölümde okutulan derslerin Hareketlilik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’ndeki öğüt programlarından değişik olduğu, üniversiteye methal koşulları birlikte dikkate alındığında her iki bölümün mezunlarının eşdeğer sayılamayacağı, ayrıca eğitim bilimi ve öğretimdeki hedef farklılığı zımnında teadül ilkesine da aykırı benzeri yan bulunmadığı göz önüne alınarak Yükseköğretim Yerleşmiş kararında hukuka mugayeret görmemiştir.

T.C.

D A N I Ş T A Y

SEKİZİNCİ DAİRE

Temel No : 2017/3053

Değişmeyen No : 2021/604

DAVACI : .

VEKİLİ : Av. .

DAVALI : . Başkanlığı

VEKİLİ: Av..

DAVANIN KONUSU :

Yükseköğretim Kurulu Eğitim Bilimi Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın . güneş ve . çevrilmiş kararı ile bu karara temel Yükseköğretim Icra Oturmuş’nun . tarihli kararında bahsedilen “04.06.2014 tarihli kararının iptaline” ve “Elektronik Mühendisliği programlarında Canlılık Mühendisliği ile ilişik ibret bulunmadığından Hayatiyet-Elektronik Mühendisliği programına eşdeğer olmadığına” ilgili kısımların iptali istenilmektedir.

DAVACININ İDDİALARI:

KAPAT X

2010 yılında Bulgaristan Angel Kınçev Üniversitesi’nin Elektronik Mühendisliği bölümünden çıkışlı olduğu, 13/04/2011 günü Elektronik Mühendisi kendisine diplomasına denklik verildiği, müddeialeyh idarenin . tarihli kararı ile Elektronik Mühendisliği ile Cıvıltı-Elektronik Mühendisliği’nin eşdeğer olduğuna karar verildiği, bu değişmeyen üzerine akreditasyon belgesinin Cıvıltı-Elektronik Mühendisliği adına değiştirilmesi talebiyle davalı idareye başvurduğu, başvurunun reddi konusunda . İdare Mahkemesi’nde ülkü açtığı, Mahkeme’nin fesih ile sonuçlanmasına karşın gereğinin hesabına getirilmediği, 03/02/2017 günlü sorun konusu işlem ile de . günlü kararın iptaline ve Elektronik Mühendisliği programlarında Cümbüş Mühendisliği ile ait ders bulunmadığından Canlılık-Elektronik Mühendisliği programına eşdeğer olmadığına karar verildiği, iki programın ve ders içeriklerinin neredeyse birbiriyle aynı olduğu, müddeialeyh idarenin türel istikrar ve belirlilik ilkesini ihlal ettiği, işlemin fesih edilmesi gerektiği sav edilmektedir.

DAVALININ SAVUNMASI :

Mekân ve Şehircilik Bakanlığı Çatı İşleri Umumi Müdürlüğü’nün . tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen dersleri şehadetname öğreniminde almaları gibi Elektronik Mühendisliği bölümü mezunlarının 1kV’nın üzerindeki işlerde çalışıp çalışamayacakları ve bu işlerde Cıvıltı Mühendisliği bölümü ile eşdeğer olup olmadığı konusundaki yazısının . tarihli Icra Oturmuş toplantısında incelendiği, Üniversitelerarası Müesses’n görüşünün alındığı, amma velakin 31/01/2013 tarih ve 28545 dar Resmi Ceride’de yayınlanarak yürürlüğe giren TMMOB Ruh Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliği’nde Başkalık Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinin (8) numaralı alt bendinin “8- Cıvıltı-elektronik mühendislerinin Faaliyet 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi talep etmeleri halinde; bu belgenin verilebilmesi üzere transkript istenir. Neşelilik-elektronik mühendislerinin transkriptinde “neşelilik makineleri”, ” iletim sistemleri”, ” tevzi sistemleri”, ” alçak sistemleri”, ” enerji sistemleri”, ” hayatiyet tesisleri”, ” dulda”, “erdemli yüklülük tekniği” veya bu derslerle bir içerikte olup, farklı isimler altında olan derslerden sunu az üçünün bulunması durumunda cıvıltı-elektronik mühendislerine Cıvıltı 1kV üstü ve 1kV şeş tesisler SMM belgesi, düzenlenir” şeklinde değiştirildiği, ilgilendiren hüküm gereğince Elektronik Mühendisliği programından çıkışlı olanların ancak 1kV şeş SMM Belgesi aldıkları, arttırma dersleri almaları durumunda birlikte Neşelilik 1kV üstü SMM Belgesi almalarının akla yatkın olmadığına karar verildiği, işlemin hukuka akla yatkın olduğu savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : .

DÜŞÜNCESİ : Davanın reddi gerektiği düşünülmektedir.

DANIŞTAY SAVCISI : …

DÜŞÜNCESİ :

Sav; Yükseköğretim Yerleşmiş Eğitim Bilimi Tedris Dairesi Başkanlığının . devir ve . sayılı işleminde ve bu karara ana Yükseköğretim Icra Kurulunun . tarihli kararında bahsedilen “04.06.2014 günlü kararının iptaline” ve “Elektronik Mühendisliği programlarında Hayatiyet Mühendisliği ile ilişik öğüt bulunmadığından Cümbüş-Elektronik Mühendisliği programına eşdeğer olmadığına” ilişik kısımların iptali istemiyle YÖK Başkanlığına cebin açılmıştır.

2547 az Yükseköğretim Kanununun 2880 mahdut Kanunla değişik 43. maddesinin (b) bendinde, benzeri çığır ve bilim dallarında, eğitim-öğretim eden üniversitelerde, eğitim-tedris, metod, ebat, öğretim süresi ve sene içindeki istimara esasları itibarıyla eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların ayrımsız ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususunun Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler üzere belirtilen esasların tespiti Milli Terbiye Bakanlığı ile bile işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenleneceği hükme bağlanmıştır.

Kişilerin yada kurumların “şan kullanma” ve “eşdeğerlik” hususunda yaptıkları başvurular dolayısıyla yapılan toplantılarda, Üniversitelerarası Kurulun görüşleri üstelik alınarak verilen YÖK Icra Kurulu Kararları incelendiğinde;

YÖK Yürütme Kurulunun 30.03.2011 günlü toplantısında; ” 1985-2000 yıllarında kayran düz Hayatiyet-Elektronik Mühendisliği ile Elektronik ve Danışma Mühendisliği bölümlerinden çıkışlı olanların “Faaliyet-Elektronik Mühendisliği” unvanını kullanamayacaklarına” karar verilmiş iken; 06.11.2013 tarihli toplantısında, “Hayatiyet-Elektronik Mühendisliği Programının, Elektronik Mühendisliği ile Elektronik ve Danışma Mühendisliğine eşdeğer olduğuna”, değişmeyen bırakılmış; 04.06.2014 tarihli toplantısında; “Hareketlilik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği ile Elektronik ve Tanıtma Mühendisliği bölümlerinde tanıdık eğitimlerin birbirine eşdeğer olduğuna ve 30.03.2011 tarihli YÖK Icra Oturmuş kararının iptaline” karar bırakılmış;14.12.2016 tarihli toplantısında; “18.03.2004 günlü: 25406 dar Resmi Ceride yayımlanarak yürürlüğe giren TMMOB Ruh Mühendisleri Odası Azade Danışman Mühendisliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinin (8) numaralı madun bendinde 31.01.2013 devir ve 28545 çevrilmiş R.G.’da yayımlanan Yönetmelikle yapılan uymazlık ile, “8- (Değişik:RG-31/1/2013-28545) Hareketlilik-elektronik mühendislerinin Hayatiyet 1kV üstü ve 1kV şeş tesisler SMM belgesi istek etmeleri halinde; bu belgenin verilebilmesi amacıyla transkript istenir. Ruh-elektronik mühendislerinin transkriptinde “faaliyet makineleri”, ” iletim sistemleri”, ” tevzi sistemleri”, ” vahim sistemleri”, ” enerji sistemleri”, ” cıvıltı tesisleri”, ” himaye”, “efdal gerginlik tekniği” veya bu derslerle tıpkı içerikte olup, ayrımlı esame altında olan derslerden sunma birkaç üçünün bulunması durumunda ruh-elektronik mühendislerine Canlılık 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi, düzenlenir.” hükmüne göre; Elektronik Mühendisliği Programından mezun olanların ancak 1kV altı SMM Belgesi aldıkları, arttırma dersleri almaları durumunda da Elektrik 1 kV üstü SMM Belgesini almaları akıllıca olmadığı” kararı verilmiştir.

01.02.2017 günlü YÖK Icra Müesses toplantısında ise “……4.6.2014 güneş ve 2014.18.3060 basit YÖK Icra Kurulu kararı tağyir edilerek, a) Elektronik Mühendisliği Programlarında Cıvıltı Mühendisliği ile ilgili öğüt bulunmadığından Hareketlilik-Elektronik Mühendisliği Programına eşdeğer olmadığına;

B) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Programının, Zindelik-Elektronik Mühendisliği Programına eşdeğer olduğuna” değişmeyen mevdu; kararın, “04.06.2014 tarihli kararının iptaline” ve “Elektronik Mühendisliği programlarında Hareketlilik Mühendisliği ile ilgilendiren ders bulunmadığından Cümbüş-Elektronik Mühendisliği programına eşdeğer olmadığına” ilişik kısımları sorun konusu edilmiştir.

Sav konusu karardan sonradan 19.04.2017 tarihli YÖK Icra Kurulu toplantısında alınan “…yükseköğretim kurumları bünyesinde Elektrik-Elektronik Mühendisleri Programlarının ağırlıklı olarak Elektronik Mühendisliği eğitimi verdikleri amacıyla Ruh Mühendisliği Programı ile eşdeğer olmadığı” yolundaki kararın bile tıpkısı yönde olduğu görülmektedir.

Yukarıdaki proses incelendiğinde; bahse konu mühendislik programlarının “eşdeğerliliği” hususunda anılan programların isimlerinde ve program içeriğinde saha düz derslerin derece derece değişmesi dolayısıyla farklı kararların alındığı anlaşılmaktadır.

Davacının bu davayı açmasına faktör olan proses incelendiğinde ise; Bulgaristan Ruse Angel Kınçev Üniversitesi Elektronik Mühendisliği mezunu olan davacının başvurusu sonucunda . günlü Yükseköğretim Icra Oturmuş kararıyla Elektronik Mühendisliği alanında icazet denklik belgesi verildiği, henüz bilahare Yükseköğretim Yürütme Kurulunun . günlü kararıyla Hareketlilik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği ile Elektronik ve Tanıtma Mühendisliği bölümlerinde tanıdık eğitimlerin eşdeğer olduğuna değişmeyen verilmesi üzerine, davacının şehadetname akreditasyon belgesindeki unvanın “Hayatiyet-Elektronik Mühendisliği” unvanıyla değiştirilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilgilendiren işlemin iptali istemiyle açılan davada . İdare Mahkemesince sunulan . günlü E:., K:. basit “fesih” kararının Danıştay Sekizinci Dairesinin 27.09.2018 güneş ve E:2018/2065, K:2018/4964 az kararı ile “bozulması” sonrasında davacının Kararın Düzeltilmesi isteminin 12.02.2020 tarihli E:2019/3317, K:2020/742 basit kararıyla “reddedildiği” anlaşılmaktadır.

Bu durumda; 2547 az Yasanın 43/b maddesi göre; tıpkı çığır ve malumat dallarında, yetişek-tedrisat işleyen üniversitelerde, yetişek-öğretim, usul, genişlik, tedris süresi ve sene içindeki istimara esasları bakımından eşdeğer olması gerektiği bariz olup; “Elektronik Mühendisliği Programlarında Ruh Mühendisliği ile ilgili ders bulunmadığından Canlılık-Elektronik Mühendisliği Programına eşdeğer olmadığına ve eşdeğerlilik ilişik “04.06.2014 günlü kararın iptaline” ilgilendiren sorun konusu işlemlerde art ülfet normlarına ihtilaf görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davanın reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Değişmeyen veren Danıştay Sekizinci Dairesince mahkeme için taraflara önceleri bildirilen 03/02/2021 tarihinde, davacı ve vekili Av. .’un ve mahkemeli hile vekili Av. .’in geldiği, Danıştay Savcısının hazır olduğu görülmekle, bariz duruşmaya başlandı. Taraflara usulüne uygun kendisine kortej verilerek dinlendikten ve Danıştay Savcısının düşüncesi alındıktan sonradan taraflara sonuç kez bayram verilip, duruşma tamamlandı. Istikşaf Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonraları gereği görüşüldü:

HUKUKİ PROSES :

Davacının Bulgaristan Angel Kınçev Üniversitesi’nin Elektronik Mühendisliği bölümünden 2010 yılında mezun adına 13/04/2011 tarihinde Elektronik Mühendisi adına diplomasına akreditasyon aldığı, Yükseköğretim Icra Yerleşmiş’nun 04/06/2014 tarihli “Elektronik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Enformasyon Mühendisliği bölümlerinde tanıdık eğitimlerin eşdeğer olduğuna ve 20/03/2011 tarihli kararın iptaline” ilgilendiren kararı gereğince söz konusu eşdeğerlik kararının baştan değerlendirilmesi konusunda Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından rey alındığı, . periyot ve . çevrilmiş düşünüm yazısında Hareketlilik-Elektronik Bölümü mezunlarının bire bir kısmının Canlılık Mühendisliği yetkinliklerine, başka bire bir kısmının ise Elektronik Mühendisliği yetkinliklerine cemaat olduğunun, beher mezunun almış olduğu derslere bakılarak eşdeğerlik kararının verilmesinin akla yatkın olacağının belirtilmesi konusunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Yerleşmiş’nun . zaman ve .dar toplantısında beher müracaat üzere ayrı işlem kuruluş edilmesinin işlevsel olmadığı ile genel yerine Elektronik Mühendisliği ile Elektronik ve Danışma Mühendisliği Programlarının müfredatları dikkate alındığında, konuya ilgilendiren “04/06/2014 günlü kararın iptaline ve Elektronik Mühendisliği programlarında Hayatiyet Mühendisliği ile ilgilendiren ders bulunmadığından Faaliyet-Elektronik Mühendisliği programına eşdeğer olmadığına, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği programının Hareketlilik-Elektronik Mühendisliği Programına Eşdeğer olduğuna” karar verildiği, bu kararın . çağ ve . mahdut karar ile Üniversitelere bildirildiği, savlayıcı vasıtasıyla bu kararın “04/06/2014 günlü kararın iptaline ve Elektronik Mühendisliği programlarında Canlılık Mühendisliği ile ilişkin ibret bulunmadığından Faaliyet-Elektronik Mühendisliği programına eşdeğer olmadığına” ilişkin kısmının iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İNCELEME VE ESBABIMUCIBE:

ANNE YÖNÜNDEN

İlgili Mevzuat:

2547 çevrilmiş Yükseköğretim Kanunu’nun ‘Yükseköğretim Kurulunun görevleri’ başlıklı 7. Maddesinde Yükseköğretim Kurulunun görevleri;

a) Yükseköğretim kurumlarının bu Kanunda belirlenen maksat, amaç ve ilkeler doğrultusunda kurulması, geliştirilmesi, eğitimöğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve yükseköğretim alanlarının ihtiyaç duyduğu öğretim elemanlarının sıkı süresince ve ensiz dışında yetiştirilmesi için gücük ve etraflı vadeli planlar hazırlamak, üniversitelere tahsis edilen kaynakların, bu cazibe ve programlar çerçevesinde enerjik tıpkısı biçimde kullanılmasını gözetim ve denetleme altında bulundurmak,

b) Yükseköğretim kurumları arasında bu Kanunda belirlenen garaz, umde ve hedefler doğrultusunda birleştirici, bütünleştirici, sürekli, ağır ezgi ve geliştirici işbirliği ve koordinasyonu ulaşmak

p) Sıkıntılı dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış dolay lisans, lisans ve lisansüstü diplomaların denkliğini tespit etmek,” hükmü; “

Ayrımsız kanunun “Lisans düzeyinde tedrisat” başlıklı 43. maddesinde; “Yükseköğretim, harca bağımlı olup bu kanunda belirlenen meram ve ana ilkelere göre aşağıdaki şekilde düzenlenir.

a. Yükseköğretim kurumlarında, bünye özelliklerine ve ihtiyaçlarına bakarak yapılan eğitim bilimi-talim ve buna dair olarak sunulan diplomalarla ilgili esaslar rastgele üniversitece hazırlanacak öğretim ve imtihan yönetmeliğinde belirtilir.

b. Tıpkı meslek ve bili dallarında, terbiye-tedris yapan üniversitelerde, eğitim bilimi-öğretim, metod, uzanım, öğretim süresi ve sene içindeki istimara esasları itibarıyla eşdeğer olması ve öğrenimden sonradan kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üstüne; sarıklı yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile bile işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir.” hükmü düz almıştır.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ruh Mühendisleri Odası Başıboş Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinin (8) numaralı alt bendinde, “Zindelik-elektronik mühendislerinin Hayatiyet 1kV üstü ve 1kV şeş tesisler SMM belgesi murat etmeleri halinde; bu belgenin verilebilmesi için transkript istenir. Canlılık-elektronik mühendislerinin transkriptinde “cıvıltı makineleri”, ” iletim sistemleri”, ” dağıtım sistemleri”, ” ciddi sistemleri”, ” enerji sistemleri”, ” zindelik tesisleri”, ” dulda”, “efdal yüklülük tekniği” yahut bu derslerle bir içerikte olup, ayrımlı adlar altında olan derslerden genişlik bir iki üçünün bulunması durumunda zindelik-elektronik mühendislerine Canlılık 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi,” düzenlenir.” kuralına meydan verilmiştir.

Dava Konusu . devir ve . sınırlanmış Yükseköğretim Icra Oturmuş Kararının İncelenmesi:

2547 çevrilmiş Yükseköğretim Kanunu’nun yukarıda düzlük verilen 43. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi hükmü mucibince faziletkâr tahsil görenlerin kazandıkları unvanların benzeri ve elde edilen hakların eşdeğer sayılmaları hususunun müddeialeyh idarenin yetkisinde olduğu; Yükseköğretim Icra Oturmuş’nu 20/03/2011 tarihli kararında Ruh-Elektronik Mühendisliği’nin, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinde görülen eğitimler ile eşdeğer olmadığına; 04/06/2014 tarihli kararında Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nin, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Danışma Mühendisliği bölümlerinde görülen eğitimler ile eşdeğer olduğuna ve 20/03/2011 günlü kararın iptaline; sevgili konusu . gün ve . çevrilmiş toplantısında ise “04/06/2014 günlü kararın iptaline ve Elektronik Mühendisliği programlarında Neşelilik Mühendisliği ile ilişkin ibret bulunmadığından Elektrik-Elektronik Mühendisliği programına eşdeğer olmadığına, Elektronik ve Danışma Mühendisliği programının Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programına Eşdeğer olduğuna” karar verilmiştir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Zindelik Mühendisleri Odası Azade Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin bir numara fıkrasının (h) bendinin (8) numaralı zir bendi incelendiğinde, Neşelilik-Elektronik Mühendisliği bölümü mezunlarının “canlılık makineleri”, ” ısı yayımı sistemleri”, ” tevzi sistemleri”, ” güç sistemleri”, ” erke sistemleri”, ” faaliyet tesisleri”, ” himaye”, “efdal gerilim tekniği” veya bu derslerle bir içerikte olup, değişik isimler altında olan derslerden genişlik az üçünü almaları halinde 1kV üstü ve 1kV altı SMM belgesi alabildikleri, Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunlarının ilave dersleri almaları yerinde de Cıvıltı 1kV üstü SMM belgesi alamadıkları görülmektedir.

Uyuşmazlıkta; Elektronik Mühendisi unvanının Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunlarına verildiği; anılan Bölümde okutulan derslerin Faaliyet-Elektronik Mühendisliği Bölümü’ndeki ders programlarından değişik olduğu, üniversiteye giriş koşulları birlikte dikkate alındığında her iki bölümün mezunlarının eşdeğer sayılamayacağı, ayrıca yetişek ve öğretimdeki uğur farklılığı nedeniyle teadül ilkesine da çapraz aynı yön bulunmadığı anlaşıldığından yapılan düzenlemede hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklayan nedenlerle;

1. DAVANIN REDDİNE,

2. Ayrıntısı aşağıda gösterilen mecmu . TL entelekt giderinin davacı üstünde bırakılmasına,

3. Değişmeyen tarihinde yürürlükte kâin Avukatlık Asgari Sevap Tarifesi gereğince . TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak mahkemeli idareye verilmesine,

4. Yol gideri avansından küsurat tutarın kararın kesinleşmesinden sonraları istemi halinde davacıya iadesine,

5. Bu kararın bildiri tarihini izleyen 30 (otuz) devir içerisinde Danıştay Sorun Daireleri Oturmuş’na temyiz yolu belirgin tevessül etmek üzere,

03/02/2021 tarihinde oybirliğiyle değişmeyen verildi.

Share: