Danıştay’dan, 4/C’li tecim yapabilir kararı

Danıştay, 4/C statüsünde müteharrik arızi personelin, asli ve sonsuz tıpkısı görevi yürütmediği üzere, dışarıda alacak getirici tıpkısı faaliyette bulunma yasağına tabi tutulamayacağına karar verdi.

Danıştay 12. Dairesi, Sağlık Sen tarafından açılan davada, 4/C statüsünde çalışan personelin birincil ve daim kamu hizmeti görmedikleri araz ve dışarıda kazanç getirici benzeri aha çalışmalarını engelleyen hizmet sözleşmesi hükmünü iptal etti.

Danıştay kararının ait bölümü şu şekildedir:

Davacının iptalini istediği aranjör işlemler ayrı ayrı ele alındığında;
1- Sağlık Bakanlığı 2012 Yılı Hizmet Sözleşmesi’nin (Cins Ittifak) apayrı İş etme yasağına ilişik 2/(b) maddesi ile dayanağı olan 8.12.2011 dönüş ve 2011/2543 dar Bakanlar Kurulu Karan’nın “Eksantrik iş ika yasağı” başlıklı 12. maddesi yönünden;

657 sayıiı Yasanın 4/C maddesinde düzenlenen eğreti personele ilgilendiren mevzuat hükümleri dikkate alındığında, anılan Yasa maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan Hükûmet kararları dışında söz konusu statüyü düzenleyen hususiyet kurallarının bulunmaması zımnında, anılan Kabine kararlarının hukuka aykırılığı öne sürülerek açılan davalarda, uyuşmazlığın çözümü itibarıyla bahis konusu türel boşluğun ilkin 657 az Kanun’daki personel statüleri girmek üzere ünsiyet düzenimizdeki değişik personel statülerine ait mevzuat hükümlerinin İdare Hukukunun ve eğreti personel statüsünün niteliği ayn önüne alınarak kıyasen uygulanması tarafından doldurulacağı açıktır.

657 çevrilmiş Kanun’nın 28. ve 125/D-h maddelerinde ihtişam memurianna Türk Ticaret Kanunu’na göre (tecimen) yahut (esnaf) sayılmalarını gerektirecek tıpkısı faaliyette bulunmaları, tecim ve sanayi müesseselerinde fariza almaları, ticari kıdemli veya ticari bakan yahut kollektif şirketlerde ortak yahut komandit şirkette komandite eş olmaları (görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumların ı temsilen alacakları görevler dış), tecim yapmaları veya Izzet memurianna yasaklanan diğer alacak getirici faaliyetlerde bulunmaları yasaklanmıştır.

Kamu hizmetlerini gerçekleştirebilmek üzere ehil olduğu üstün amme gücünü ağırlıklı kendisine ululuk memurları vasıtasıyla kullanan idarenin, söz konusu hizmetlerin tıkır tıkır yürütülmesi amacıyla birincil kamu personeli grubu olan cesamet memurlarına akçasal haklar ve gelişim güvencesi ilkin olmak için garantili tıpkı statü yarattığı, aynca kamu gücünün kötüye kullanılması ihtimaline binaen ticari canlılık özellikle atılmak üzere memurlukla bağdaşmayan ayrıksı vergi getirici faaliyetleri yasakladığı görülmektedir.

bununla birlikte, memurların memurlukla bağdaşabilecek gelir getirici faaliyetlerde bulunmaları ve yukarıda beiirilen Kanun maddelerinin yasakladığı ticari ameliyat dışında sağlık getirici uğraşlarla iştigal etmeleri olanaklıdır, (söz gelişi; düşün ve nutuk eserleri, yasaklanmayan sportif operasyon, hakemlik, yasaklanmayan ücret karşılığı cerrahi müdahale vs.)

Buna eşit birincil ve sonsuz amme hizmeti görmedikleri, kamu gücünün kullanımına kapalı şekilde katıldı klan, memurin kadar mali güvenceye cemaat olmadıkları ve elan bağan ücretlerle çalıştıkları halde eğreti personele 657 sınırlanmış Kanun’nın memurin üzere Öngördüğü yasakların üstelik konusunda çıkılarak, görevle bağdaşabilecek / bağdaşmayacak amal yönünden bire bir çizi dahi çizilmeksizin dışanda idrak getirici hiçbir iş yapamayacaklarının öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

Bu durumda sav konusu düzenlemelerde hukuka ve hakkaniyete uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Danıştay kararının tekmil metni amacıyla tıklayınız.

Share: