Danıştay, doçentlerin mali haklarını tek bir tane açıkladı

Danıştay Sekizinci Dairesi doçentlik unvanını aldıktan sonraları kadroya atanamayanların finansal hakları ile ilişkin kocaman aynı değişmeyen verdi.

Danıştay Sekizinci Dairesi, tekmil yükseköğretim kurumlarında ayrımlı ayrımlı uygulamalara sebebiyet veren doçent olduktan sonradan kadroya atanamayanların mali hakları ile ilişkin kapsamlı aynı karar verdi.

bahis konusu mahkeme kararına bakarak doçent unvanlı kişilerin doçentlik kadrosuna atanmadan alabilecekleri yahut atanamadan alamayacağı mali hukuk aşağıdaki tabloda ayrıntılı kendisine gösterilmiştir.

MALİ HAKLAR

KANUNCU DAYANAK NOKTASI

AÇIKLAMA

MÜLHAK SEMPTOM

2914 sayılı Kanunun 5 nci maddesi

Doçentlik unvan şartına tutkun olup, kişinin bu ödenekten yararlanabilmesi için doçent unvanını almış olması ve emekliliğe anne derecesinin en azından 3. derecede bulunması şarttır.

MÜLHAK DERSLER

2914 çevrilmiş Kanunun 11 nci maddesi

Doçentlik titr şartına merbut olup, doçentlik kadrosuna atanmadan doçentler üzere belirlenen ilişik öğüt ücreti haklarından yararlanacaklardır.

DÖNER KATKI PAYI

2547 mahdut Kanunun 58 nci maddesi

Doçentlik ün şartına sadık olup, doçentlik kadrosuna atanmadan doçentler için belirlenen döner ulama paylarından yararlanacaklardır.

ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİ

2914 sayılı Kanunun 12 nci maddesi

Doçentlik takım şartına bağlı olup; kişinin bu finansal haktan yararlanabilmesi amacıyla doçent unvanını almış olmasının yanı sıra doçent kadrosuna atanmış olması de gerekmektedir.

GELİŞTİRME ÖDENEĞİ

2914 dar Kanunun 14 nci maddesi

Doçentlik şöhret şartına sınırlanmış olup, kişinin bu ödenekten yararlanabilmesi üzere doçent unvanını almış olması ve emekliliğe temel derecesinin genişlik azından 3. derecede bulunması şarttır.

RAHAT TAZMİNATI

2914 mahdut Kanunun melfuf 2 nci maddesi

Doçentlik takım şartına sadık olup; kişinin bu mali haktan yararlanabilmesi için doçent unvanını almış olmasının beraberinde doçent kadrosuna atanmış olması birlikte gerekmektedir.

EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ

2914 sınırlanmış Kanunun ekleme 1 inci maddesi

Doçentlik san şartına sınırlanmış olup, kişinin bu ödenekten yararlanabilmesi üzere doçent unvanını almış olması ve emekliliğe ana derecesinin yeryüzü azından 3. derecede bulunması şarttır.

GÖREV TAZMİNATI

Görev Tazminatı Ödenmesi Hakkında Değişmeyen

Doçentlik takım şartına sadık olup; kişinin bu finansal haktan yararlanabilmesi amacıyla doçent unvanını almış olmasının birlikte doçent kadrosuna atanmış olması dahi gerekmektedir.

Müşkül Haklı KAPLAN

T.C.

DANIŞTAY

SEKİZİNCİ DAİRE

ANNE:2012/5599

DEĞIŞMEYEN:2017/1511

TARİH :09.03.2017

İstemin Özeti : Gaziantep 1. İdare Mahkemesinin 06.03.2012 ahit ve E:2011/871,

K:2012/220 az kararının hukuka muhalif olduğu öne sürülerek, taraflarca 2577 s. Kanunun 49 uncu maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Taharri Hakimi : ……………………………

Düşüncesi : İstemin kabulüyle Mahkeme kararının bozulması gerektiği

düşünülmektedir.

KAPAT X

TÜRKMİLLETİADINA

Buyruk veren Danıştay Sekizinci Dairesince dosyanın tekâmül ettiği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması istemi karşı değişmeyen verilmeyerek işin gereği görüşüldü.

Dava; davacının, Erzurum Nene eş Eş Mevlit Hastanesi’nde biyokimya uzmanı namına görev yapmakta iken Gaziantep Üniversitesi Tababet Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı için car edilen koruyucu doçentlik karosuna atanma talebinin reddi konusunda açtığı davanın lehine sonuçlandığı, 21.05.2007 tarihinden itibaren de doçentlik unvanını aldığından bahisle mahiye, döner kebap ödemeleri ve seçkin türlü parasal haklarının mezkûr tarihten itibaren 1. Kademe doçent unvanına bakarak ödenmesi talebinin zımnen reddine ilgili işlemin iptali ve mahrum kaldığı parasal haklarının kanuncu faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, müddeialeyh idarece zar edilen apotr doçentlik kadrosuna atanma talebi reddedilmemiş olsaydı koruyucu doçentlik kadrosuna atanacağı mahsus davacının, bu kadroda olmakla gelişigüzel 21.05.2007 tarihinde doçent unvanını almış olması dolayısıyla, doçent unvanı amacıyla öngörülen munzam sendrom üzerinden maaş ve buna kapalı finansal haklardan yararlandırılması gerektiğinden, 21.05.2007 tarihinde doçent unvanını kayran davacıya bu titr için öngörülen katma emare üzerinden maaş ve buna sınırlı mali hakların (döner sermaye munzam ödemesi dünya) hesaplanarak (ikilik konusu dönemde Erzurum Anne Hanım Karı Veladet Hastanesinde çalıştığı tam aldığı akçasal haklar -döner katma ödemesi dünya-mahsup edilerek) davacıya ödenmesi gerekirken, belirtilen akçasal haklar yönünden pahal yönde üretim edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı, hesaplanacak olan zararların (parasal hakların) istihkak tarihinden itibaren işletilecek kanuncu faiziyle alay malay davalı idarece davacıya ödenmesi gerektiği, idareye müracaat tarihinde henüz davalı idarede fiilen göreve başlamayan, zımnında döner sermaye gelirinin oluşmasına katkısı bulunmayan

davacının mahkemeli dümen döner ek ödemesinden yararlandırılmamasında hukuka karşıt benzeri ebat bulunmadığından, dava konusu işlemin döner kebap ekleme ödemesine ilgilendiren kısmında hukuka muhalefet bulunmadığından bahisle, ülkü konusu işlemin; 21.05.2007 tarihinden itibaren 1. merhale doçent unvanı anne alınarak aylık ve buna dair seçme tür parasal hakların ödenmesi isteminin reddine ilgilendiren kısmının iptaline, doçentlik unvanınım alındığı 21.05.2007 tarihinden itibaren 1. etap doçent unvanı amacıyla belirlenen aylık ve buna ilişkin her tür parasal hakların hak ediş tarihinden itibaren işletilecek kanuni faiziyle birlikte (uyuşmazlığa konu akçasal hakların ilgili olduğu dönemde davacının Erzurum Anne kadın Karı Tevellüt Hastanesinden aldığı akçasal hukuk -döner katma ödemesi dünya- mahsup

edilerek) müddeialeyh idarece davacıya ödenmesine, sav konusu işlemin ve tazminat isteminin döner sermaye mülhak ödemesine ilgili kısmı yönünden ise davanın reddine değişmeyen verilmiştir.

2914 basit Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (A) fıkrasında; talim üyeleri sınıfının profesörler, doçentler ve yardımcı doçentlerden oluştuğu, bir fıkranın (b) bendinde; “Doçentlerin, doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren üçüncü derecenin”, (c) bendinde; “Koruyucu doçentlerin, koruyucu doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren beşinci derecenin” evvel kademe aylığını alacakları, (C) fıkrasında; araştırı görevlilerinin tedris yardımcıları sınıfı içinde düz aldığı düzenlenmiştir.

Tıpkı Kanun’un 5 inci maddesinde; üniversite tedrisat elemanlarının aylıklarının

hesaplanmasında, Büyüklük memurlarının aylıklarına asıl olan alamet tablosu ve katsayının dikkate alınacağı, 527 az KHK ile ayrı ayrı 2 nci fıkrasında bile; aylıkların hesabında antrparantez bu Yasaya bitik melfuf karine cetvelinde ün ve derecelere göre belirlenen ekleme araz rakamlarının dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.

Yine tıpkısı Kanun’un 7 nci maddesinde ise; paye yükseltilmesinin koşulları aranje ve mezkûr Yasaya yapışık ekleme karine cetvelinde 527 az KHK ile getirilen başkalık layıkıyla 1.1.1995 den itibaren eklenmiş gösterge rakamları; 1-3. paye doçentler için 4800, 1.rütbe talim görevlileri için 3600 yerine belirlenmiştir.

2914 s. Kanun’un yukarıda saha sunulan hükümleri layıkıyla, doçent unvanını almış görünmek ve 3. dereceyi kazanılmış doğruluk kendisine kabul etmek neredeyse bu unvan üzere öngörülen melfuf göstergeden sezmek için ehliyetli sayıldığından, emekliliğe esas derecesi genişlik beş altı 3. Derecede mevcut öğretim elemanının doçent unvanının karşılığı olan ilişik ses seda rakamından yararlanacağı açıktır.

2914 s. Kanun’un 5 inci maddesinde ifadesini bulan “mahiye”; farklı tıpkı ifadeyle “mahiye” bu bap gereğince standart namına alınmakta olan ve rahat tazminatı, görev tazminatı, döner sermaye, melfuf öğüt ücreti kabilinden herkes amacıyla geçerli sıfır ödentilerin dışında mütezayit oran memurlarının aylıklarına asıl olan nişanlik tablosu ve katsayının, ayrıca bu Yasaya kötü munzam karine cetvelinde meydan alan san ve derecelere göre belirlenen eklenmiş karine rakamlarının dikkate alındığı finansal haklar bütünüdür.

Doçentler üzere öngörülen mali hukuk beyninde; 2547 s. Kanun’un 58 inci maddesi uyarınca döner ulama payı, 2914 s. Kanun’un 11 inci maddesinde melfuf ibret ücreti, 12 nci maddesinde darülfünun ödeneği, 14 üncü maddesinde geliştirme ödeneği, yine tıpkı Yasanın Munzam 1 inci maddesinde eğitim bilimi tedrisat ödeneği, Katma 2 nci maddesinde bile dirlik tazminatı ve 11.06.2008 sıra ve 26903 az Resmi Gazetede yayımlanan “Görev Tazminatı Ödenmesi Için Değişmeyen” başlıklı Bakanlar Kurulu Kararı layıkıyla “fariza tazminatı” kabil ödentiler vadi almaktadır.

Bu nedenle, doçent unvanını almakla alay malay doçent kadrosuna atanmayanların doçentlik kadrosu amacıyla öngörülen maaşı alabilmeleri amacıyla, yukarıda belirtilen hususların ayrı ayrı irdelenmesi gerekmektedir.

2914 az Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 11 inci maddesinde; 2547 mahdut Yükseköğretim Kanunu’nun 36 ncı maddesine göre haftalık okutulması mecburi ders yükü saati dışında, kısmi statüde bulunanlar dahil tedrisat elemanlarının fariza unvanlarına göre Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yükseköğretim Yerleşmiş aracılığıyla belirlenen mecburi ve isteğe ilişkin dersler ve özge işler amacıyla bu ders ve faaliyetlerin haftalık ders programında yer alması ve çalışarak yapılması amacıyla sunma çok yirmi saate kadar, ikinci öğretimde ise sunma çokça on saate büyüklüğünde melfuf öğüt ücreti ödeneceği düzenlemesine meydan verilmiştir.

Bu bap layıkıyla; tedris elemanının doçent unvanı almış olması ve çalışarak öğüt vermiş olması doçentlere ödenen ekleme öğüt ücretinden yararlanması için tam olup; doçent kadrosuna atanma ve emekliliğe esas derecesinin genişlik az 3. mertebe olması şartı da bulunmamaktadır.

2914 s. Kanun’un 12 nci maddesinde planlı üniversite ödeneği ise; grup şartına vabeste olup; kişinin bu mali haktan yararlanabilmesi için doçent unvanını almış olmasının beraberinde doçent kadrosuna atanmış olması üstelik gerekmektedir.

Gene bir Kanun’un 14 üncü maddesinde; sair yükseköğretim kurumlarına göre sosyoekonomik açıdan henüz az kaslı yerlerde öğretim fail ve/veya tam sayıda tedrisat elemanı sağlanamayan yükseköğretim kurumlarıyla bunların bölümlerinde memur talim elemanlarına; almakta oldukları aylık sendrom ve ilişik karine toplamının 657 çevrilmiş Fehamet Memurları Kanunu mucibince belirlenen mahiye katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarın ilkokul katına büyüklüğünde ihya ödeneği ödenebileceği aranje olup; bu ödeneğin ekleme göstergeye göre verildiği anlaşıldığından, kişinin bu ödenekten yararlanabilmesi için doçent unvanını almış olması ve bu kadroya atanmamış ise emekliliğe esas derecesinin sunma azından 3.derecede bulunması gerektiği açıktır.

2914 basit Kanun’un Ilişik-1 inci maddesinde planlı eğitim bilimi tedrisat ödeneği bile geliştirme ödeneği kadar eklenmiş göstergeye mecbur namına ödendiği üzere; kişinin doçent unvanı almış ancak bu kadroya atanmamış olması halinde bu ödenekten yararlanabilmesi amacıyla emekliliğe esas derecesinin sunma beş altı 3. derecede bulunması gerekmektedir.

Esasen 2914 az Kanun’un Ilişik 2 nci maddesinde planlı yan tazminatı ise; anılan Kanun’a kötü gönül rahatliği tazminatı cetvelinde mukayyet kadro ve fariza unvanlarına atananlara ödeneceği için kişinin bu tazminattan yararlanabilmesi üzere doçentlik kadrosuna atanması gerekmektedir.

Görev tazminatı yönünden ise, 11.06.2008 gün ve 26903 çevrilmiş Resmi Gazetede yayımlanan “Görev Tazminatı Ödenmesi Karşı Değişmeyen” başlıklı Bakanlar Kurulu Kararı mucibince; rahatlik tazminatı öngörülmüş olan kadrolara atanmış olanlara “görev tazminatı” ödenebileceğinden, bu tazminattan yararlanabilmesi amacıyla ilgilinin doçentlik kadrosuna atanması gerekmektedir.

döner sermaye katkı payı, 2547 mahdut Yükseköğretim Kanunu’nun 58 inci maddesinde düzenlenmiş olup; bu düzenleme göre kişinin doçentler amacıyla öngörülen döner kebap katkı payından yararlanması amacıyla doçent unvanı almış olması yeterli olup, emekliliğe anne derecesinin bildirme birkaç 3. derecede bulunulması ya dahi doçentlik kadrosuna atanması gerekmemektedir.

2547 basit Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinin (a) bendinin 4. paragrafında, her yetişek tedris araştırı yahut aplikasyon birimi yahut bölümüyle ilişkin tedrisat elemanlarının katkısıyla toplanan döner kebap katışık hasılatının genişlik bir iki %35 inin o yapılış veya birimin çevirici, materyal, araştırı ve diğer ihtiyaçlarına ayrılacağı, artan kısmın ise üniversite idare kurulunun belirleyeceği oranlar çerçevesinde tutkun bulunduğu üniversitenin bilimsel araştırma projeleriyle döner sermaye gelirlerinin elde edildiği fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvarla aplikasyon ve araştırma merkezlerinde memur tedris elemanları ve tıpkısı birimlerde görevli 657 sayılı Oran Memurları Kanununa tabii personel ortada katkıları de dikkate darılmak vasıtasıyla paylaştırılacağı kurala bağlanmıştır.

Kıtipiyoz bile döner katkı paylarının ödenmesinde fiilen yapılan katkının asıl alınması gerekmekte ise üstelik, olayda, davacının çalışarak katkısını engelleyen yönetimsel işlemin hukuka çap olduğunun şiddet kararıyla ortaya konulmuş olması karşısında bu hukuka hilaf muamele zımnında görevde bulunmadığı döneme çıkacak edecek döner sermaye ulama payının ödence yerine ödenmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, dava konusu işlemin davacının döner isteminin reddine ilgilendiren kısmında hukuka uygunluk ve bu hizip yönünden dahi Mahkemece davanın reddedilmesinde hukuki huruç bulunmamaktadır.

Bu itibarla, İdare Mahkemesince davacının emekliliğe anne derecesinin (müktesep doğruluk aylığı derecesinin) ve buna ilişkin olarak de yukarıda belirtilen izahat birlikte ayn önünde bulundurularak, bekâr doçent kadrosuna atanmış olmaya sınırlı ödentilerle emekliliğe ana derecenin sunu az 3. evre kadroda bulunmaya tutkun ödentilerin ve doçent unvanını almanın ehliyetli olduğu ödentiler değişik kıymetlendirilmek aracılığıyla karar verilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; Gaziantep 1. İdare Mahkemesinin temyize laf kararının bozulmasına, dosyanın baştan bir değişmeyen meydana gelmek üzere mezkûr Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın manifesto tarihini izleyen 15 (onbeş) dolaşma içerisinde kararın düzeltilmesi yolu engelsiz almak üzere, 09.03.2017 tarihinde oyçokluğuyla değişmeyen verildi.

KARŞI DÜŞÜNCE

2914 dar Yükseköğretim Personel Kanununun 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında, “Aylıkların hesabında ayrıca, bu kanuna bitik munzam ses seda cetvelinde san ve derecelere göre belirlenen munzam belirti rakamları dikkate alınır.” hükmü gereğince doçent unvanına almış oluşmak, bu şöhret amacıyla öngörülen bütün haklardan sezmek amacıyla tam olduğundan, aksi yönde oluşan çoğunluk karara katılmıyorum.

Share: