Danışbalya bankalar yeminli murakıp yardımcısını haklı buldu

Danışemsal 12. Dairesi, Kurumunda bankalar yeminli murakıp yardımcısı adına görev eden davacının, mali ve içtimai haklarının 15/01/2012 tarihinden önce göreve başlayan murakıp yardımcıları ile eşitlenmesi talebiyle yaptığı başvuruyu haklı buldu.

Inatçı yönde karar veren mahkeme kararı bozuldu.

Danışbalya 12. Dairesi şu değerlendirmeyi yaptı:

Davalı kurumda 15/01/2012 tarihinden sonra göreve başlayan davacının finansal, sosyal hak ve yardımlarına sınırlama getiren 666 sayılı Yasa Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Yasa Hükmünde Kararname’ye eklenen Ilişik 11. maddesinin bir numara fıkrasının (b) bendinde vadi düzlük “murakıp” ibaresi Anayasa Mahkemesi kararı ile fesih edildiğinden ve 15/01/2012 tarihinden önce ve bilahare göreve başlayan bankalar yeminli murakıp yardımcıları arasındaki finansal, toplumsal adalet ve yardımlarına ilişgaraz farklılığa kez açzaman sınırlamanın kanuncu dayanağı kalmadığından, davacının 15/01/2012 tarihinden önce göreve başlayan personel ile aynı finansal ve içtimai haklardan yararlanması gerekeceği açıktır.

Bu durumda, davacı tarafından finansal, sosyal hak ve yardımlarının 15/01/2012 tarihinden önce göreve başlayan personelle eşitlenmesi talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki Ä°dare Mahkemesi kararında türel çıkmış bulunmamaktadır.

T.C.

DANIŞDENKTAŞ

ONÄ°KÄ°NCÄ° DAÄ°RE

Ana No: 2019/6746

Karar No: 2022/152

TEMYÄ°Z EDEN (DAVACI) : .

KARŞI CANIP (DAVALI) : . Kurumu

VEKÄ°LÄ°: Av. .

Ä°STEMÄ°N KONUSU:

. İdare Mahkemesinin. ruz ve E:.., K:. sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

KAPAT X

YARGILAMA SÜRECİ:

Sav konusu istek:

… Kurumunda bankalar yeminli murakıp yardımcısı namına görev eden davacının, finansal ve toplumsal haklarının 15/01/2012 tarihinden önce göreve başlayan murakıp yardımcıları ile eşitlenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişmaksat . tarih ve . sayılı işlemin iptali, göreve başladığı 07/01/2013 tarihinden itibaren yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle alay malay ödenmesi ve 375 sayılı Yasa Hükmünde Kararname’nin Mülhak 11. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulmasına karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

.. Ä°dare Mahkemesince, Danışdenktaş Onbirinci Dairesinin 28/04/2016 ruz ve E:2015/4426, K:2016/2228 sayılı kararı ile bozulması üzerine dosya baştan incelenerek; 375 sayılı Yasa Hükmünde Kararname’nin Ekleme 11. maddesinin bir numara fıkrasının (b) bendinde kayran alan ”…murakıp ve…” ibaresi Anayasa Mahkemesinin 07/11/2015 gün ve 29525 sayılı Resmi Gazete’dahi yayımlanan 22/10/2015 gündüz ve E:2015/1, K:2015/91 sayılı kararıyla nakız edilmiş olmakla birlikte, Anayasa’nın 128. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, memurların ve diğçeri kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ile diğer özlük işlerinin kanunla düzenlenmesinin zorunlu olması, ayrıca, tağyir kararının, 15/01/2012 tarihinden sonra göreve başlayanların finansal ve içtimai haklarının, 15/01/2012 tarihinde gurur kadrolarında bulunan personel hakkında uygulanması öngörülen ve anıulan tarihten önce yürürlükte mevcut mevzuat hükümlerine göre ödenmesi zorunluluğunu getirdiğinden söz edilemeyeceği, öte yandan, fesih kararı nedeniyle oluşzaman kanun boşluğunun teşri organı tarafından giderilmiş olması karşısında, 15/01/2012 tarihinden sonradan göreve başlayan davacının finansal haklarının, bu tarihten önce başlayan aynı ün ve görevdeki kişilerle eşitlenmesi hukuken olanaklı olmadığından, davacının bu yöndeki başvurusunun reddine ilişamaç ülkü konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine ilişkin kararında ısrar edilerek, davanın reddine değişmeyen verilmiştir.

TEMYÄ°Z EDENÄ°N Ä°DDÄ°ALARI:

Çalım personelinin ücret ile diğer mali haklarının, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin yürürlüğünden önce 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun ait hükümleri uyarınca kurumun değişmeyen organı olan asamble tarafından belirlendiği, ancak 666 sayılı Yasa Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca mali ve sosyal haklara ilişmaksat yeniden düzenleme yapıldığı, 15/01/2012 tarihinden önce göreve başlayan bankalar yeminli murakıp yardımcıları ile grup, görev ve sorumlulukları aynı olmasına karşın, finansal ve sosyal haklarının düşük olarak belirlendiği, öte yandan, Anayasa Mahkemesinin E:2015/1 sayılı kararıyla, sav konusu işlemin dayanağını teşkil fail 375 sayılı Yasa Hükmünde Kararname kapsamında mevcut ”…murakıp ve…” ibaresinin iptaline karar verildiğinden, davanın reddi yolundaki kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

15/01/2012 tarihinden bilahare göreve başlayan davacının finansal ve içtimai haklarının, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Munzam 11. maddesi ve bu konu uyarınca yürürlüğe konulan Kabine Kararındaki ait hükümler ve belirlemelere göre tayin edildiği, değme ne büyüklüğünde Temel Mahkemesinin E:2015/1 sayılı kararıyla, anılan Kanun Hükmünde Kararname’deki ibarenin, yetki kanununa aykırılıktan dolayı iptaline değişmeyen verilmişse üstelik, Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürümeyeceği ilkesi göz önüne alındığında, bünye edildiği gün itibarıyla yürürlükte mevcut mevzuat hükümleri uyarınca gerçekleştirilen ülkü konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, öte yandan, 6704 sayılı Yasa’un 30. maddesiyle, 15/01/2012 tarihinden sonradan ilk kez yahut baştan atanan bankalar yeminli murakıp yardımcıları ile bankacılık bilirkişi yardımcılarının maaşlarının ödenmesine ilişamaç esasların belirlendiği, böylece, Kanunuesasi Mahkemesinin tağyir kararına bahis 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Munzam 11. maddesinin rabıt haline geldiği belirtilerek, istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞDENKTAŞ TETKÄ°K HAKÄ°MÄ° DÜŞÜNCESÄ°:

Davacının temyiz isteminin kabulüyle, davanın reddine ilişhedef kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Değişmeyen veren Danışemsal Onikinci Dairesince, Danışemsal Ä°dari Ülkü Daireleri Kurulunun 24/06/2019 güneş ve E:2018/3519, K:2019/3248 sayılı kararıyla, Danışhemayar Onbirinci Dairesinin tağyir kararı üzerine verilen . Ä°dare Mahkemesinin temyize laf kararının, ısrar kararı niteliği taşımadığı gerekçesiyle, temyiz incelemesi içmağara Dairemize gönderilen dosyada, Istikşaf Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten bilahare gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDÄ° OLAY:

… Kurumunda bankalar yeminli murakıp yardımcısı adına görev özne davacının, finansal ve içtimai haklarının 15/01/2012 tarihinden önce kurumda göreve başlayan murakıp yardımcıları ile eşitlenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin . tarih ve . sayılı işlemin iptali, göreve başladığı. tarihinden itibaren mahrum kaldığı akçasal haklarının kanuni faiziyle gelişigüzel ödenmesi ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Katma 11. maddenin bir numara fıkrasının (b) bendinin iptali için Esas Mahkemesine başvurulmasına değişmeyen verilmesi istemiyle, bakılan sav açılmıştır.

Ä°LGÄ°LÄ° MEVZUAT:

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “Bankacılık Düzenleme ve Denetim Kurulu” başlıklı 83. maddesinde, Bankacılık Düzenleme ve Fal Kurulunun, Kurumun değişmeyen organı olduğu, Kurulun; biri başnefes, biri ikinci başkan almak üzere yedi üyeden oluştuğu ve Asamble Başkanının Kurumun da başkanı olduğu; “Hava personeli” başlıklı 92. maddesinde, Bu Yasa ile Kuruma sunulan görevlerin gerektirdiği sürekli görev ve hizmetlerin, bankalar yeminli murakıpları ve yardımcıları, bankacılık bilirkişi ve yardımcıları, ünsiyet ehlihibre ve yardımcıları, bilişiz uzman ve yardımcıları ile Bankacılık Düzenleme ve Bakı Kurumu ehlihibre ve yardımcılarından oluşan patika personeli ve idari personel vasıtasıyla yürütüleceği; “Ücretler, mali ve diğasker toplumsal hukuk” başlıklı 102. maddesinin birinci fıkrasında, Kurul Başkanına Başbakanlık Müsteşarı içmağara belirlenen seçkin türlü ödemeler karışma mali ve toplumsal hukuk tutarında aylık ücret ödeneceği, Başbakanlık Müsteşarına ödenenlerden, vergi ve diğer yasalı kesintilere tabi olmayanların bu Yasa’a göre birlikte alacak ve diğasker kesintilere bağımlı olmayacağı, Asamble üyelerine ise Asamble Başkanına yapıulan ödemelerin yüzde doksanbeşi oranında aynı usül ve esaslara göre ömersiye yapılacağı belirtilmiş, ikinci fıkrasında ise, Kurumun kadro karşılığı sözleşmeli personelinin ücretleri ile diğleşker mali ve sosyal haklarının birinci fıkrada belirlenen ücret tavanını geçmemek üzere Kurul tarafından tespit edileceği kurallarına düz verilmiştir.

02/11/2011 çağ ve 28103 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’da yayımlanan 666 sayılı Yasa Hükmünde Kararname’nin 1. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Katma 11. maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde, 5018 sayılı Kanun’a fena (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumların grup ve pozisyonlarına ilk defa veya yeniden atanan asamble başkanı, asamble üyesi ve başkoku yardımcısı ile murakıp ve uzman unvanlı iz personeline, ilişik mevzuatı uyarınca ödenen seçkin türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, bindirim, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti, kar payı ve herhangi bir hangi kişi altında olursa olsun yapıulan diğasker ödemeler ile toplumsal türe ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdi ödemelerin bir aylık mecmu açık tutarının; asamble başkanı içmağara bakanlık müsteşarı, kurul üyesi için bakanlık müsteşar yardımcısı, başkoku yardımcısı içmağara bakanlık umumi müdürü, murakıp ve ehlivukuf unvanlı meslek personeli içmağara Başbakanlık uzmanlarına mevzuatında kadrosuna bağlı kendisine mali haklar ile içtimai hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin tıpkısı aylık bütün kesin tutarını geçemeyeceği ve bunların, tekaütlük hakları bakımından üstelik emsali adına belirlenen personel ile balya akseptans edileceği kurala bağlanmıştır.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile Gurur personelinin finansal ve içtimai hakları Kurul tarafından belirlenirken, 15/01/2012 tarihinde yürürlüğe giren 666 sayılı Yasa Hükmünde Kararname’nin 1. maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Ekleme 11. maddesi ile 15/01/2012 tarihinden sonradan göreve başlayan kurul personeline gelişigüzel ne ad altında olursa olsun yapıulan bütün ayni ve nakdi ödemelerin bire bir aylık toplanmış açık tutarının, murakıp ve bilirkişi unvanlı iz personeli içmağara Başbakanlık uzmanlarına mevzuatında kadrosuna bağlı namına finansal hukuk ile içtimai türe ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin tıpkı aylık bütün kemiksiz tutarını geçemeyeceği düzenlenmiştir. Dolayısıyla bu düzenlemenin yürürlük tarihi olan 15/01/2012 tarihinden sonra göreve başlayan personele mevzuatı uyarınca ödenecek tüm mali, içtimai adalet ve yardımlara ilişkin bire bir sınırlama getirilmiştir. 11/10/2011 gündüz ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. maddesiyle 375 sayılı Yasa Hükmünde Kararname’ye eklenen Munzam 11. maddenin bir numara fıkrasının (b) bendinde düzlük düzlük “…murakıp ve…” ibaresinin, Anayasa Mahkemesinin 07/11/2015 zaman ve 29525 sayılı Resmi Gazete’birlikte yayımlanan 22/10/2015 sıra ve E:2015/1, K:2015/91 sayılı kararıyla, 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında olmadığı gerekçesiyle iptaline değişmeyen verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Esas’nın 153. maddesinde düz düz, Anayasa Mahkemesince sunulan nakız kararlarının geriye yürümeyeceği kuralı, tağyir edilen hükümlere göre kazanılmış olan, doğistek anında hukuka akıllıca namına tamamlanmış ve böylece kişege özgü, lehe sonuçlar doğurmuş, elan bilahare mevzuat değişikliği veya işlemin düşüncesiz alınması üzere nedenlere rağmen, ahbaplık düzenince korunması müstelzim haklara yönelik olup, Temel’ya aykırı bulunarak fesih edilmiş benzeri düzenlemeyle ilişkin uyuşmazlıkların, Temel’ya aykırılığı saptanmış hükümler dikkate alınarak çözümlenmeleri Temel’nın üstünlüğü ve ülfet devleti ilkesine aykırılık teşkil edecektir.

Buna göre, davalı kurumda 15/01/2012 tarihinden sonraları göreve başlayan davacının finansal, sosyal türe ve yardımlarına sınırlama getiren 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Yasa Hükmünde Kararname’ye eklenen Katma 11. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde meydan alan “murakıp” ibaresi Temel Mahkemesi kararı ile tağyir edildiğinden ve 15/01/2012 tarihinden önce ve bilahare göreve başlayan bankalar yeminli murakıp yardımcıları arasındaki mali, sosyal doğruluk ve yardımlarına ilişgaraz farklılığa yol açdakika sınırlamanın yasal dayanağı kalmadığından, davacının 15/01/2012 tarihinden önce göreve başlayan personel ile aynı mali ve içtimai haklardan yararlanması gerekeceği açıktır.

Bu durumda, davacı tarafından mali, toplumsal adalet ve yardımlarının 15/01/2012 tarihinden önce göreve başlayan personelle eşitlenmesi talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişgaraz işlemde hukuka agreman, davanın reddi yolundaki Ä°dare Mahkemesi kararında hukuki huruç bulunmamaktadır.

DEĞIŞMEYEN SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun’un 49. maddesine akla yatkın bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine lişhedef temyize konu . İdare Mahkemesinin . zaman ve E:., K:. sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Baştan bire bir değişmeyen peyda olmak üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına bitmeme edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık oluşmak üzere, 26/01/2022 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

(X) KARŞI OY:

. Ä°dare Mahkemesinin . gündüz ve E:., K:. sayılı kararının, asıllar ve hukuka akıllıca olduğu, dilekçağabey müstakbel sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı anlaşıldığından, temyiz isteminin reddi ile temyize bahis kararın onanması gerektiği oyuyla, karara katılmıyorum.

Share: