Dört başlıkta yükseköğretimde düzgü kadro süreci!

Yükseköğretim kurumlarında düzgü ekip uygulamalarına dair süreçler dört adımda yürüyor.

Bilindiği üzere, yükseköğretim kurumlarının akademik grup işlemlerinde, Cumhurbaşkanlığına hükümet sisteminden ilk 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre işlem organizasyon ediliyordu. Ancak, bakir hükümet sistemi ile mezkür KHK’nın yürürlükten kaldırılması bakir tıpkı düzenleme yapılması ihtiyacını doğurdu.

Bu kapsamda, 2 sayılı Genel Grup ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesine 4 üncü fıkra kendisine eklenen;

“Öğretim elemanı kadrolarına, ihtişam yükseköğretim kurumları bünyesindeki birimler, ön lisans, lisans ve lisansüstü programların sayısı, niteliği ve öğrenci sayıları ile yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretim dışında yürüttüğü hizmetler dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulunca çıkarıulan norm kol yönetmeliğine göre ilişkin büyüklük yükseköğretim kurumunca tayin yapılır. ” düzenlemesi ile gelişigüzel “Yükseköğretimde Düzgü Kadro Sistemi” hayatımıza girmiş oldu. Bu düzenleme çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan Yönetmelik ise 2 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de “Kerem Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Düzgü Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına Ä°lişkin Yönetmelik” ismiyle yayımlanarak uygulamaya konuldu.

Kullanılmamış sistemle birlikte, “minimal grup sayısı”, “norm kadro sayısı”, “norm içi”, “düzgü dışı” ve “2/3 şan kuralı” terimleri üstelik yükseköğretimde yerini aldı. Yaklaşık namına 1 yıl 7 ay gibi benzeri süreden bu yana geçerli norm takım sisteminde devir içerisinde tedrici düzenlemeler yapılarak üniversitelerde çalışmalar sürmektedir.

Diğleşker taraftan, önceki yıllarda vakit kaybetmeden öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarında uygulanan yıllık tayin sayısı sınırlaması bu yıl ilk kez öğretim üyesi kadrolarına de getirilmiştir. Haliyle, bu aplikasyon yükseköğretim norm grup sürecini dahi etkilemektedir. Aşağıdaki tabloda elan detaylı açıkladığımız üzere üniversitelerde düzgü ekip süreci ayrımsız yılda dört farklı aşamadan geçmektedir.

Bunlar;

1- PLANLAMA SÜRECİ:

“Büyüklük Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Düzgü Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına Ä°lişmaksat Yönetmelik”in 4 üncü maddesinin 8 inci fıkrasında; “Yükseköğretim kurumları, bu maddenin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları çerçevesinde yapacakları norm kol planlamalarından benzeri sonraki yıl car edilmesi planlanan kadroları üniversite yönetim kurulu kararıyla birlikte her yıl Aralık ayı içinde Yükseköğretim Kuruluna gönderir ve öz internet sitesinde yayımlar.” hükmü yer almaktadır.

Bu doğrultuda, seçme yıl yükseköğretim kurumları, bire bir ahir yıl zar etmeyi planladığıNORM İÇİ KADRO Ä°HTÄ°YAÇLARINI” internet sitesinden yayımlamakla yükümlüdür. Burada dikkat edilmesi müstelzim diğer bire bir husus; üniversiteler düzgü dışı grup ihtiyaçlarını car etmek zorunda değillerdir. Üniversiteler yıllık adına yalnız minimal kol sayısı ve norm içi durumdaki kadroları duyurmalıdır. Ayrıca, araştırma görevlileri düzgü kadro sayısı içerisinde değerlendirilmediğinden, ayrımsız sonraki yıl ilanı planlanan kadrolar içerisinde meydan almamalıdır.

Serencam yerine, yıllık planlama tablosunun zar şeklinde üniversiteler arasında çok farklı çalışmalar bulunmaktadır. Yükseköğretim kurumlarının aynı kısmı vakit kaybetmeden zar edeceği birimi, bölümü ve anabilim dalını yazıp adet belirtmezken, aynı kısmı bile ilgili kadro birimini belirtip san belirtmemektedir. Gine yönetmeliğe rağmen planlamasını web sitesinde hiç yayımlamayan üniversitelerde oldukça aşkın. Buradaki usul, personel alım ilanında olduğu kabilinden olmalı yani nasıl ki, öğretim üyesi ilanında vahit, bölüm, anabilim dalı/program ve kol unvanı ve adedi yazılıyorsa, düzgü ekip planlamasında dahi analog içeriklere ilgili veriler yayımlanmalıdır.

2- DAĞTAFSILAT SÜRECİ

2 sayılı Umumi Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca bu yıl ilk kez öğretim üyesi kadrolarına yıllık sayı sınırlandırması getirilmiştir. Elan sonra alınanıaziz ayrımsız Cumhurbaşkanı Kararı ile yükseköğretim kurumlarında çekicilik içerisinden akademik yükselme namına yapılacak doçent ve profesör grup atamaları bu sayı sınırlandırmasının dışında tutulmuşcevelan. Haliyle, son düzenlemeler çerçevesinde, hava içerisinden hekim öğretim üyeliğine ve amma velakin gurur dışından doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör kadrolarına yapılacak atamalar Yükseköğretim Oturmuş tarafından tahsis edilen atama iznine tabidir.

Bu bakımdan, yükseköğretim kurumları tarafından lüzum öğretim üyesi, ister öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarının kullanılabilmesi için öncelikle mezkür yönetmeliğmağara 5 nci maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca kadroların vahit, bölüm ve anabilim dalı bazlı dağılımının yapılması gerekir.

Dağılımda düz almayan ayrımsız kadronun aktarılması ve kullanılması Yönetmelik gereği mümkün değildir.

KAPAT X

3- AKTARIM SÜRECİ

2 sayılı Genel Takım ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilişkin hükümlerine göre, yükseköğretim kurumlarında akademik kadroların aktarılabilmesi Yükseköğretim Kurulunun iznine bağlıdır. Fakat, son iki senedir Yükseköğretim Kurulu düzgü içi durumda olan birimlerde (bazı istisnalar hariç) kadro aktarım iznini üniversitelere devretmektedir. Bu bakımdan, aşağıdaki tabloda düz düzlük başlıklar üzerinden ayrıntılı yerine görülebileceği üzere düzgü içinde kol aktarımları üniversitelerce yapılabilmektedir.

Yükseköğretim kurumları düzgü dışı kadrolar, fakültelerde istihdam edilecek ile mecburi dersler ve uygulamalı vahit öğretim görevlileri, araştırma görevlileri, kapanan evet birlikte açılacak bölüm/programlara alınacak öğretim üyesi/öğretim görevlileri ile enstitüler altında saha düzlük anabilim dallarına ve Mühendislik Anne Bilimlerine yapılacak kadro aktarım tekliflerini Yükseköğretim Yerleşmiş Başkanlığına sunmaktadırlar.

4- KULLANIM SÜRECİ

Planlama, dağılım ve aktarım süreçleri tamamlanan akademik kadroların serencam aşaması kullanım (zar) aşamasıdır. Yakın bir tarihte Yönetmelikte düzenlemeye gidilerek, kadroların kullanım (car) süreçlerinde aynı takım değişiklikler yapılmıştır. Buna göre norm dışı ve asgari takım aşamasındaki kadrolar, doğrudan Rektör tarafından car edilebilmektedir.

Diğçeri taraftan, norm içi olan kadroların kullanımında ilgilendiren Bölüm Başkanlığının talebi Yönetmelikten çıkartılmıştır. Bu kadroların kullanımı ise ilgili ünite Yönetim Kuruluna bağlanmıştır. Ayrıca, düzgü içi durumda olan kadroların kullanımı içmağara Üniversite Yönetim Kurulunun izni mecburi tutulmuşcevelan.

Sonuç yerine, özellikle atamalara aynı takım kısıtlamalar getirmesi cihetiyle benimsenmesi oldukça el olsa bile; üniversitelerde düzgü kol sistemi doğrusuyla evet birlikte yanlışıyla aşağıdaki şekilde yürümektedir.

Share: