CTE 160 ceza uygulama kurumu katibi matlup

Ukubet ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 160 ukubet infaz kurumu katibi ahzetmek üzere ilana bundan sonra

Türe Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Umumi Müdürlüğünden:

UKUBET İNFAZ KURUMU KATİBİ ALIM İLANI

1) 657 çevrilmiş Celal Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (A) fıkrası, 2802 çevrilmiş Hakimler ve Savcılar Kanununun 114’üncü maddesi, 2 mahdut Umumi Grup ve Usulü Karşı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11’inci maddesi, Doğruluk Bakanlığı Görevli Sınav, Nasıp ve Aktarım Yönetmeliği hükümlerine göre; 20 Gücük Ay 2020 günlü ve 2020/60 mahdut Cumhurbaşkanlığı kararı ekinde değişiklik eden 24.03.2020 günlü ve 2020/104 sınırlanmış Cumhurbaşkanlığı kararı ekinde verilen nasıp izni layıkıyla 9, 10, 11 ve 12’nci kademeli kadrolara, ILIŞIK-2 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği tamlanan ukubet uygulama kuramları amacıyla 160 kadrolu ukubet infaz kurumu katibi alımı yapılacaktır.

2) Sınavlar, planlanan personel sayısı dikkate alınarak Mülhak-2’de gösterilen 12 ayrı adli mahkeme kararı geçmiş kademe mahkemesi adalet komisyonu başkanlığınca (sınav merkezi) yapılacaktır. Sınava girecek adayların Ekleme-1 başvuru formunu doldururken sınava başvuracağı adli karar önce merhale mahkemesi doğruluk komisyonu başkanlığını (imtihan merkezi) gösterir kısmı doldurması ve atanmak istediği ukubet infaz kurumunun kapalı olduğu adli mahkeme kararı önce evre mahkemesi adalet komisyonu başkanlığını belirtmesi gerekmektedir.

3) Bu kadrolara yapılacak atamalar için merkezi sınava (KPSS 2020) girip sunma beş altı 70 ve vücut nokta düz adayların arasından sunu erdemli puandan elde etmek üzere ilan edilen grup sayısının yirmi (20) allahsız kullanışlı sınava çağrılacaktır. Uygulamalı sınavda liyakatli olanlar arasından akla yatkın söz sayısı esas alınmak kaydıyla sunu çok doğru kelime yazan adaydan dercetmek için ilan edilen grup sayısının üç (3) ceberut kadar namzet namzet sınava çağırılacaktır.

4) Başvurularda, lisans mezunları için 2020 KPSSP3, önlisans mezunları amacıyla 2020 KPSSP93, ortaöğretim mezunları amacıyla 2020 KPSSP94 puanı ana alınmak kaydıyla Kamu Personeli Seçilmiş Sınavından 70 ve elan yukarı puan almış olma şartı aranacaktır.

5) Ukubet İnfaz Kurumu Katibi Kadrolarına Yerleşebilmek İçin Müstelzim Şartlar;

I. Umumi Koşullar:

a) Türk Vatandaşı tutmak,

b) Kamu haklarından mahrum düşmek,

Türk Ukubet Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler eski olsa dahi; bilerek işlenen ayrımsız suçtan hava tıpkısı yıl yahut elan aşkın süreyle cezaevi cezasına ya de affa tutulmuş olsa birlikte devletin güvenliğine cebin suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı taksirat,(…) zimmet, irtikap, algı, arakçılık, dolandırıcılık, sahtekârlık, güveni kötüye istimal, dolanlı iflas, ihaleye ara bozuculuk teşviş, edimin ifasına arabozanlık karıştırma, suçtan kaynaklanan mamelek değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

c) Askerlikle ilişiği eksilmek veya askerlik çağına gelmemiş olmak yahut askeriye çağına mevrut ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya tehirli yahut rezerv sınıfa geçirilmiş kalkışmak,

d) Düzenlilik soruşturması müspet sonuçlanmak, (Düzenlilik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü imtihan ve buluşma sonucunda kalburüstü olan adaylar üzere yaptırılacaktır.)

e) Türe Bakanlığı Görevli, Sınav-Nasıp ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Afiyet Bakanlığına ilişkin kül teşekküllü Çap hastanelerinden alacakları keyif müesses raporu ile tevsik etmek,

f ) Merkezi sınavdan (KPSS) bildirme az 70 benek kabul etmek,

KAPAT X

g) Yapılacak sınavın akıbet müracaat tarihi olan 05.02.2020 bakımından 18 yaşını doldurmuş tevessül etmek;

Merkezi sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Sülale ayının birinci haset itibarıyla (ukubet uygulama kurumu katibi) 35 yaşını bitirmemiş tutmak (01 Ocak 1985 ve sonrası tevellütlü olanlar sınava başvurma edebilecektir.)

ğ) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel yasa yahut başka mevzuatta aranan şartları kaldırmak.

II. Hususi koşullar:

A- Ukubet uygulama kurumu katipliği kadrolarına başvurabilmek için;

a) Medrese yahut yüksekokulların bilgisayar bölümü, hak patika yüksekokulu yahut iz yüksekokullarının türe, hak ön lisans veya ukubet yürütüm ve asayiş hizmetleri programı, ortaöğretim veya iz liselerinin hak alanı ve ait mevzuat göre bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile farklı lise ve dengi okulların elektronik beyin veya enformatik teknolojileri alanlarından taşınmak, (Bu maddede sevgili öğretim kuramlarından mezun olanlardan daktilo veya elektronik beyin sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, yer beş altı ortaöğretim veya dengi ekol mezunu olup, daktilo ya üstelik bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını tevsik etmek yahut akıbet referans tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bilimi Bakanlığınca musaddak veya kamu çalım ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilograf ya birlikte elektronik beyin sertifikasına iyesi olmak. (örgün eğitim marifetiyle verilen elektronik beyin ya üstelik daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi yerine belgeleyenlerden daktilo veya elektronik beyin sertifikası istenmeyecektir.)

c) Kullanışlı sınavdan yer birkaç bir hafta önce Nezaret genel ağ sitesinde zar edilecek bağlanmış metinler arasından, sınav sırasında beher kol üzere ilgisine bakarak sınav kurulu yahut komisyon marifetiyle kura yöntemiyle belirlenerek adaylara sunulan evet dahi UYAP sistemi üzerinden resen namına seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada kusursuz ve tekrarsız bildirme birkaç doksan söz beğenmek,

6. Müracaat tarihi:

Başvurular 18.01.2021 Pazartesi haset başlayıp, 05.02.2021 Cuma haset faaliyet saati bitiminde (16:00) sona erecektir.

7. Referans yeri ve şekli:

Adaylar, yapılacak olan sözlü sınav ve kılgısal sınava, adalet komisyonu başkanlıklarından veya Nezaret genel ağ sitesinden realizasyon edecekleri EK-1 (Genel Ağ sitemizde vadi almaktadır.) başvuru formunu doldurup, tahsil belgesi ve sınav sonuç belgesinin aslı yahut noter musaddak sureti evet birlikte komisyon başkanlığınca musaddak örneği ile birlikte en son başvuru günü mücahede bitimine kadar sınavı yapacak hak komisyonu başkanlığına (sınav merkezi) yahut herhangi bir adli önem ilk basamak mahkemesi doğruluk komisyonu başkanlığına başvuracaklardır. Ayrıca herhangi bir nedenle askerlikten muaf olan adayların muafiyetlerine ilişik keyif raporu veya bedelli askeriye belgesini başvuru formlarına eklemeleri gerekmektedir.

Adli hız önce merhale mahkemesi türe komisyonu başkanlıkları dışında değme mercie yapılan müracaat kabul edilmeyecektir. Esasen adalet komisyonu başkanlıklarına yol veya kargo ile yapılan başvurular akseptans edilmeyecektir.

Başvuruyu düzlük adli yargı evvel adım mahkemesi adalet komisyonu tarafından UYAP üzerinden imtihan kuma rolünden sınavı yapacak adli mahkeme kararı ilk aşama mahkemesi türe komisyonunun(sınav merkezi) tanımladığı sınav numarası seçilerek başvuru kaydedilecektir. Henüz sonradan başvurulara ilişkin evrak; masrafı ilgilisinden içerlemek suretiyle bir dönem tez misil servisi (APS) ile ait adli etki evvel mertebe mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına (imtihan merkezine) evgin gönderilecektir.

Adaylar hemen benzeri adli önem önceki paye mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının yapacağı sınava başvurabileceklerdir. Tıpkı evet da ayrımlı komisyona başvurulması durumunda yapılan eksiksiz başvurular batıl sayılacak, bu şekilde sınava girenler nail olsalar birlikte künde işlemleri yapılmayacaktır.

Adaylar, başvuru yaparken bu hususu ayn uğrunda bulundurmaları gerekmektedir.

8. Sınav yeri:

EKLENMIŞ-2 listede belirtilen adli yargı ilk paye mahkemesi türe komisyonu başkanlıklandır.(Sınav merkezleridir.)

9. Sınava alınacak aday sayısı ve ilanı:

Aplikasyon sınavına katılacak ukubet infaz kurumu katibi adaylarının sözlü sınavdan önce 12.02.2021 tarihinde ilişik Adli Yargı İlk Merhale Mahkemesi Hak Komisyonu Başkanlıkları ve varsa ilgilendiren imtihan komisyonunun sınırlanmış olduğu Cumhuriyet Altını başsavcılığı resmi genel ağ sitelerinde ilan edilecek olup, antrparantez bağlanmış ihbarname yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen müracaat sahiplerine seçme bildirimde bulunulmayacaktır.

10. Ukubet uygulama kurumu katipliği uygulama imtihan tarihi:

22.02.2021 tarihinde adayların daktilograf yahut bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada doğru dürüst adına sunma az doksan kelime yazıp yazmadıklarının tespiti amacıyla aplikasyon sınavı yapılacaktır. Belirtilen günde aplikasyon sınavının bitirilememesi halinde takip fail günlerde sınava devam edilecektir. Ukubet İnfaz Kurumu Katipliği aplikasyon sınavında kullanılacak sınav metinleri aplikasyon sınavından sunma birkaç tıpkısı hafta önceki Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü resmi genel ağ sitesinde ilan edilecektir.

11. Asayiş soruşturması ve arşiv araştırması:

Ukubet infaz kurumu katibi adaylarından, yavuklu sınava girmeye türe kazananların isimleri 26.03.2021 tarihinde zar edilmesi gerekmekte olup, zar edilen adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (MELFUF-3) (İnternet sitemizde düzlük almaktadır.) doldurarak (2 nüsha) vukuatlı insan anahtar tablosu ile birlikte ilgilendiren Adli Egemenlik İlk Paye Mahkemesi Türe Komisyonu Başkanlıklarına doğrulama etmeleri gerekmektedir.

12. Yavuklu sınav tarihi:

Ukubet uygulama kurumu katipliği yavuklu sınavı 31.03.2021 ve devam eden günlerde yapılacaktır. Alınacak personel sayısı ve unvanına bakarak aday sınavın tarihleri sınavı yapacak ait Komite Başkanlığı vasıtasıyla belirlenerek car edilecektir.

13. Imtihan şekli:

Sınav namzet ve kullanışlı adına yapılacaktır.

14. Namzet imtihan konuları:

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki hikmet (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve bükülme tarihi (20 benek),

c) Genel firez (20 fakül),

d) Bir konuyu algılama ve rapor yeteneği (20 fakül),konularından oluşmaktadır.

Adayın yavuklu sınavda muvaffakiyetli sayılabilmesi için 100 yekpare nokta üzerinden genişlik az 70 nokta alması gerekecektir.

15. Nihai Başarı Listesi:

Sonuncu muvaffakiyet listesi adayların merkezi ve yavuklu sınavda aldıkları puanların matematik ortalamasına bakarak arz faziletli puandan başlayarak sıralanması aracılığıyla düzenlenecektir. Ceza infaz kurumu katipliği kadrolarına atanacaklara ilgili sonuncu sükse listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, doğruluk iz yüksekokulu veya patika yüksekokullarının adalet, doğruluk ön lisans yahut ukubet infaz ve asayiş hizmetleri programı, ortaöğretim veya patika liselerinin adalet alanı ve ilişkin mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen izlence veya düz mezunları sunu faziletli benek düz adaydan iletilmek üzere sıralanır. Özge adaylar ise bu sıralamayı takiben zat aralarında sunma faziletkâr puandan başlayarak sıralanır.

16. İlanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan mahsus adaylar hakkında yapılan birlik işler bozma edilecektir.

17. Imtihan sonucunun tebliğinden itibaren 15 zaman içerisinde belgelerini teslim etmeyen yahut dolap onayının tebliğinden sonraları 15 dönem içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonraları anlaşılanların atamaları tahrip edilecek ve yerlerine fakül sıralamasına bakarak bire bir Adli Şiddet İlk Rütbe Mahkemesi Doğruluk Komisyonu için belirlenen ihtiyat adaylardan kapanca işlemi ilişkin sınav merkezi tarafından yapılacaktır.

18. İlan metninde belirtilmeyen hususlar için, ilişik mevzuat hükümlerine bakarak işlem yapılacaktır.

Duyurulur

Share: