Bürodaki polise de çok emek hukuka makul

Danıştay, departman görevi özne 66 bin polise fazla mücahede verilmesini makul bulmuş. Ombudsman, bu uygulamanın mesai barışını bozduğunu belirtti.

Emniyet kuruluş etkin polis memurlarına, 2003 günlü ayrımsız olurla, 3201 basit Kanuna dayanılarak fazla çalışma verilmektedir.

bahis konusu fazla çalışmadan, yıllık izinlerde kesinti yapılınca tıpkı başkomiser dava açmıştır. Danıştay, bu davada, ödenen aşkın çalışma ücretinin faaliyet dışında yapılan aşkın emek karşılığı kendisine değil, görevin niteliği, yapılan işin zorluğu kaynaklanan tıpkısı ödeme olduğunu belirtmiştir.

İŞTE KAMU DENETÇLİĞİ KURUMU RAPORUNDA DÜZLÜK DÜZLÜK DEVIR

Aşkın Himmet
33)
Polislerin bir değişik şikayet konusu ise yaptıkları çok mesailer ile sunulan melfuf görevler karşılığında seçme ekleme ecir almadıkları ve kendileri kadar polis memuru olan fakat sektör görevinde bulunan polislerle bire bir maaşı almalarıdır.

Polislerin illere bakarak haftalık faaliyet ortalamasının 41,79 ile 59,15 saat beyninde değiştiği. polislerin 30 mülhak görevde bulunduğu ve bunlardan şehit cenazeleri, turist satıcılar yıkım tenkis mahkeme tedbirleri, para nakliyle ilgilendiren görevlerin iş içre kabul edildiği, sair katma görevlerin ise duruma bakarak emek süresince duruma göre say dışında akseptans edildiği. bu sunulan melfuf görevlerden hemen imtihan tedbirleri (Açıkça Talim Fakültesi, ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı sınavları) karşılığında munzam sevap aldıkları hususlarına yukarıda ayrıntılı adına değinilmiştir.

34) Polislerin çok çalışma karşılığında ekleme tıpkı ecir alıp almadıkları hususunda yapılan inceleme neticesinde, 3201 az Güven Teşkilatı Kanununun ek21 inci maddesi kapsamında polisler beyninde murabba aynı sınıflandırmanın yapıldığı ve bu sınıflandırmaya göre polislere aşkın emek adı altında gelişigüzel ay sabit ayrımsız mülhak ücretin ödendiği tespit edilmiştir. Konuya ilgilendiren bilgilere aşağıdaki tabloda düz verilmiştir.

35) Tablodan, çok faaliyet kapsamında itimat hizmetleri sınıfına karışma kadrolarda hususi harekat ve ihsas birimlerinde fariza eden 13.607 kişiye 377TL. siyasal bakım, acar bilek birimleri ile güreşçi köprüsü ve alıngan bölgeleri himaye görevlerinde çalışarak çalışanlarla, panzer sürücüsü ve operatörü yerine fariza eden 62.099 kişiye 344TL. ayrıksı birimlerinde görevli olan 169.938 kişiye 290TL. çarşı ve mahalle bekçisi 3.709 kişiye 138TL atılmak üzere maaş çakılı bir eklenmiş ücretin ödendiği anlaşılmaktadır.

36) Çok emek konusuyla ilişik yerine Danıştay 11. Dairesine Başkomiser yerine fariza işleyen müddei aracılığıyla, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’nun ek21 inci maddesi mucibince ödenen çok emek ücreti usul ve esaslarına ilgilendiren 10/11/2003 ruz ve … sayılı İçişleri Bakanlığı OLUR’unun, aşkın faaliyet ücretinin çalışılan süreye sınırlanmış olmaksızın ve peşin olarak mahiye işle alay malay ödenmesinin ve almanak izinde güzeşte çalışılmayan süreler zarfında fazla say ücreti ödenmesinin anayasaya çapraz olduğu iddialarıyla bu işlemin iptali ve bu muamele zımnında eksik ödenen tutarın kanuni faizi ile birlikte ödenmesine değişmeyen verilmesi istemiyle sorun açılmıştır.

Danıştay 11. Dairesinin 23/06/2009 sıra ve 2006/6559 Esas, 2009/6677 Değişmeyen sayısında, söz konusu çok faaliyet ücretini düzenleyen 10/11/2003 gün ve 4206 sınırlanmış İçişleri Bakanlığı OLUR’unun 3201 çevrilmiş Güvenlik Teşkilatı Kanunu’na dayandığı ve hukuka akla yatkın olduğu, ödenen aşkın say ücretinin himmet dışında yapılan çok faaliyet karşılığı namına değil, görevin niteliği, yapılan işin zorluğu ve önemi doğrultusunda itimat hizmeti sınıfı kadrolarında bulunanlardan görev yapılan birime bakarak münezzeh bu görevi yerine getirmeleri zımnında seçme kamer çakılı namına yapılan tıpkısı ifa olduğu ve günlük faaliyet saatleri dışında yapılan çalışmaların karşılığı ( alanlar amacıyla ) ödenen aşkın say ücretinden format adına ayrımlı olduğunun anlaşıldığı, bu kapsamda yapılan ödemenin hukuka makul olduğu, yönünde karar verilmiş ve dava reddedilmiştir.

37) Amma Velakin Güven Teşkilatında tarz ve merkeze aracısız bağlı birimlerde 9.959, dışarlık teşkilatında 56.947 oluşmak için toplam 66.906 polis güçleri memurunun ayrımsız değişik ifadeyle polislerin %27,7 sinin yani seçkin dört polisten birisinin seksiyon hizmetlerinde çalıştığı anlaşılmıştır. 3201 mahdut kanunun ek21 inci maddesinde güvenlik teşkilatı mensupları (polisler) ortada yapılan dörtlü sınıflandırmada “Özge Birimlerde Işyar” olarak nitelendirilen derslik içerisinde göz hizmetlerinde görev yapan bu polis memurlarının da bulunduğu ve sektör hizmetlerinde çalışan bu kişilerin dahi 3201 sayılı kanun kapsamında aşkın emek ücreti adına 2014 yılı bakımından aylık çakılı yerine 290TL aldıkları görülmüştür.

Bölüm Hizmetinde Müteharrik Polisler

41) Inanma Teşkilatında dalan ve merkeze doğrudan kapalı birimlerde 9.959, dışarlık teşkilatında 56.947 oluşmak amacıyla hep 66.906 polis güçleri memurunun tıpkı diğer ifadeyle polislerin %27,7 sinin yani değme 4 polis güçleri memurundan 1 sinin çağ işlerinde çalıştığı. 3201 sayılı Inanma Teşkilatı Kanunu’nun ek21 inci maddesi kapsamında fasıl hizmetlerinde görev fail bu polis güçleri memurlarının çok emek yapıp yapmadıklarına bakılmaksızın 2014 yılı bakımından fazla himmet ücreti adına mahiye çakılı 290TL aldıkları görülmüştür.

42) Bu izahat ve tespitlerden, itimat teşkilatında departman işlerinde etkin polis güçleri sayısının oldukça yüksek olduğu, bu polislere 3201 sınırlanmış Güven Teşkilatı Kanunu’nun Ilişik 21 inci maddesi kapsamında aşkın mücahede yapıp yapmadığına bakılmaksızın fazla faaliyet ücretinin verildiği, bu uygulamaların patika içindeki himmet varlık ve barışını bozduğu kanaati ve sonucuna varılmıştır.

Share: