Branşlı güven personeli için yapılan eskimemiş düzenlemeler

Itimat Genel Müdürlüğü, branşlı personele müteveccih tensikat yaptı.

Güven Genel Müdürlüğü branşlı personel alınması, aktarılması ve çıkarılması hususlarını düzenleyen “Itimat Hizmetleri Sınıfı Kol Yönetmeliğinde” değişikliğe gitti. Tıklayınız.

Yapılan değişiklikte yetişkin noktalar şu şekildedir:

– Benzeri polis güçleri memurunun, iz yaşamı süresince sunma çok 3 dal kursu alabileceği yönündeki sınırlama kaldırıldı.

– Branşa aktarmada, elektronik ortamda sınav yapılması şartı kaldırıldı. Dal kursunu başarıyla bitirenler arasından kol komisyonu berceste yapacak.

– Hususi harekat branşında görevlendirilmek için genişlik bir iki bir sene polis olarak hizmet etmek şartı kaldırıldı

– Bakım içi eğitim, elverişsiz içi ve elverişsiz dışı eğitim bilimi, otama ve erek dulda görevi nedenleriyle geçirilen süreler; branştan tart kararına ana “branştan uzakta kalınan sürelerde” değerlendirilmeyecek.

– Branştan ayrılanların eski branşlarına dönmesine dayalı yıpranmamış düzenlemeler yapıldı. Kol dışında bir müddet çalıştığı üzere branştan çıkarılanlar ile haklarında yönetsel ve asayişle ilişik mecburi durumların ortaya çıkması zımnında çıkarma kararı alınanlar, aynı defaya mahsus tutmak üzere eski branşına aktarılabilecek.

– Polis yetişek merkezlerindeki eğitim bilimi sırasında özel kol kursu görüp branşta çalışmaya başlayanların mecburi himmet süresi 10 yıldan 15 yıla çıkarıldı.

YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN KARŞILAŞTIRMALI ÖZELLIK TABLOSU

ESKİ YENİ e) Branşlı Personel: Genel Müdür onayı ile oluşturulan branşlarda çalıştırılmak üzere dal kursu verilerek sertifikalandırılan ve branşa aktarılan personeli,

“e) Branşlı Personel: Umum Müdür onayı ile oluşturulan kol ile ait kursu alarak sertifikalandırılan ve branşa aktarılan personeli,”

Kol kursları ve sertifika verilmesi

Madde 7(1) Branşlı personel sıfatının kazanılabilmesi amacıyla ilgili kol kursunun görülmesi ve muvaffakiyet ile bitirilmesi zorunludur. Hangi kursların branşa aktarmaya anne oluşum edeceği kol yönergelerinde belirlenir ve gelgel içi web sayfasında yayımlanır. Kol komisyonlarınca ait branşın yönergesinde sayılan nitelikleri haiz personelden; umumi hizmet statülü olanlar ya dahi ayrıksı tıpkısı branşa eş olup dahi bulunduğu branşın komisyonunca kursa katılması uygun görülenler kol kursuna çağrılabilir.
(2) Tıpkı personel patika yaşamı boyunca branşa aktarmaya ana teşkil edecek sunma aşkın üç ağırşak alabilir.

(3) Kurs bitimi yapılan sınavda muvaffakiyetli olan personele sertifika verilir. Kursa katılan ancak kursa keyif nedenleriyle devam edemeyeceği keyif raporu ile çakılı olanlar veya idarece akseptans edilebilecek tıpkı mazereti zımnında bitmeme edemeyenler açılacak ilk kursa çağırılır. Bu süre içinde ayrıksı ayrımsız kursa katılarak branşlı personel sıfatını kazanırsa tamamlayamadığı kursla ilişik adalet talebi düşer; ancak bu maddenin bir numara ve ikinci omur hükümleri saklıdır.

BAP 2Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin bir numara ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Branşlı personel sıfatının kazanılabilmesi amacıyla ilişik kol kursunun görülmesi ve sükse ile bitirilmesi zorunludur. Hangi kursların branşa aktarmaya esas yapılanma edeceği dal yönergelerinde belirlenir ve kurum intranet sayfasında yayımlanır. İlgili Daire Başkanlığınca zat dal yönergesinde muazzez nitelikleri haiz personelden; umumi hizmet statülü olanlar ya dahi apayrı ayrımsız branşa sahip olup bile bulunduğu branşın komisyonunca kursa katılması akla yatkın görülenler dal kursuna çağırılabilir.”

“(2) Branşlı olduğu halde eksantrik dal kursu gören personel, çalışarak kurs gördüğü branş birimlerinde çalışması halinde talebi aranmaksızın çalıştığı branşlı Daire Başkanlığı yoluyla çarkıt branşından çıkartılması için ilgilendiren Kat Başkanlığına talepte bulunulabilir.”

Branşa aktarma
Konu 9(1) Branşa aktarılacak personelde aşağıdaki şartlar aranır;
a) Serencam üç sene içerisinde; etap ilerlemesinin durdurulması veya ikiden çok mahiye kesimi cezası almamış almak,
b) Personelin kendisinin belirleyeceği elan evvel çalıştığı yahut halen çalışmakta olduğu genişlik beş altı iki amirinin; değim, mesleksel uzluk, başarı ve işe agreman yönünden yazılı yahut elektronik ortamda olumlu görüşünü almış kalkışmak,
c) Eğitim Bilimi Dairesi Başkanlığınca yapılacak/yaptırılacak elektronik ortamdaki sınavda, ait branşlı kat başkanlığının belirlediği aya puanı almış görünmek,
ç) İlgili branşlı ofis başkanlığınca mukteza görülmesi halinde branşın gerektirdiği vukuf, ustalık, kabiliyet ve motivasyonu ölçmeye müteveccih bağlanmış, sözlü veya elektronik ortamda yapılacak sınavlardan muvaffakiyetli atılmak,
d) Aktarılacak branşla ilgili kursu sükse ile cezbetmek.
(2) Sınavda başarılı olanlar arasından ilgili kol komisyonunca belirlenen ve branştan mesul Genel Müdür Yardımcısı aracılığıyla akla yatkın görülerek Personel Dairesi Başkanlığına bildirilenler, personelden sorumlu Umum Müdür Yardımcısının uygun görüşü ve Umumi Müdürün onayı ile branşa aktarılır. Umumi Müdüre aracısız mecbur branşlı kat başkanlıkları üzere branşa transfer işlemi ilgili ofis başkanının makul görüşü ve Umumi Müdürün onayı ile gerçekleştirilir.
(3) Branşla ilgili kurs bitiminde başarılı olan personel, branş komisyonunda değerlendirmeye alınmadan önce ilgili kat başkanlıklarınca hazırlanacak kol yönergelerinde belirtilecek müddet büyüklüğünde branşla ilişik birimlerde mukannen süre istihdam edilebilir. Bu süreçte personelin branşa aktarılmasına temel kalkışmak amacıyla; işe uygunluğu ve adaptasyonu karşı tavsiye niteliğinde istimara raporu hazırlanabilir.
(4) Güven hizmetleri sınıfına ilk kez atanan personel fiili yerine bir bakım yılını doldurmadan evvel branşa aktarılmaz.
(5) Bir personel benzeri anda iki branşlı gayrimümkün.
(6) Havacılık, özel harekat, bomba uzmanı ve gidiş geliş branşları için bir numara fıkrada tamlanan şartlardan hangisi veya hangilerinin aranmayacağı Personel Dairesi Başkanlığının akla yatkın görüşü alınarak ait daire başkanlıklarının kol yönergelerinde düzenlenir. HUSUS 3Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten bertaraf, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Branş kursunu başarıyla bitirenler ile 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre yine branşa aktarılacaklar arasından ait branş komisyonunca belirlenen ve branştan mesul Umum Müdür Yardımcısı eliyle akıllıca görülerek Personel Dairesi Başkanlığına bildirilenler, personelden sorumlu Genel Müdür Yardımcısının akıllıca görüşü ve Umumi Müdürün onayı ile branşa aktarılır. Umumi Müdüre aracısız tutkun branşlı kat başkanlıkları üzere branşa transfer işlemi ilişkin kat başkanının makul görüşü ve Genel Müdürün onayı ile gerçekleştirilir.”

“(4) Emniyet hizmetleri sınıfına ilk defa atanan personel fiili kendisine bire bir hizmet yılını doldurmadan ilk branşa aktarılmaz. Ancak özel harekat branşında görevlendirilecek personel için bu omur hükmü uygulanmaz.

Branştan çıkarma
Husus 10- (3) Personelin branştan çıkarılmasında aşağıdakilerden rastgele birinin varlığı aranır;
a) İlgili kol yönergesinde belirlenen branşa aktarmaya esas şartlardan rastgele birini yitirenler,
b) Personelin çalıştığı hizmette mübarek olamayacağı veya hizmeti damarı bozuk etkilediği hikmet ve belgelerle anlaşılanlar,
c) Adli ve/yahut yönetimsel aynı suçtan kontekst ceza almış olanlardan çalıştığı branşta mübarek olamayacağı anlaşılanlar,
ç) Bir Numara kayıtlı ikazı aldığı tarihten itibaren bire bir almanak müddet içerisinde ikinci defa yazılmış uyarı edilenler,
d) Polis-halk ilişkilerinde menfi şekilperest ve durumlar sergilediği bilgelik ve belgelerle anlaşılanlar,
e) İlgili kol yönergelerinde belirlenen müddet büyüklüğünde branşı dışında çalışanlar,
(5) Branşa asıl yönergelerde belirlenen süreler hafi çalışmamak kaydıyla kol komisyonu kararı aranmaksızın;
a) Selis namına üç sene boyunca branşı dışında görevlendirilenler,
b) Referans tarihi itibariyle polislik mesleğinden ayrılması nedeniyle sunma birkaç iki sene süreyle ayrı kalanlardan mesleğe hoşgörüsüz dönecek olanlar,
ilişkin branşlı daire başkanlıklarının Personel Ofis Başkanlığına seçkin sene Gücük Ay ayına kadar yapacakları bildirimle veya Personel Kat Başkanlığı marifetiyle yapılan aracısız değerlendirme ile durumları tespit edilenler Personel Dairesi Başkanlığınca re’sen branştan çıkarılır.

(6) Hizmet içi eğitim bilimi, yurt içi ve ev dışı yetişek, tedavi ve murat himaye görevi nedenleriyle geçirilen süreler bu maddenin beşinci fıkrası kapsamında değerlendirilmez.
(7) İdari ve asayişle ilgilendiren zorunlu durumların ortaya çıkması halinde personelin branştan emisyon işlemi yukarıdaki şartlar aranmaksızın Umum Müdür marifetiyle re’sen yapılabilir. YÖN 4Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Hizmet içi eğitim, güçlükle içi ve güçlükle dışı eğitim, otama ve gaye siper görevi nedenleriyle geçirilen süreler bu maddenin üçüncü fıkrasının (e) bendi ve beşinci fıkrası kapsamında değerlendirilmez.”

Branştan ayrılan yahut branştan çıkarılan personelin durumu

Madde 13(1) Branştan ayrılan ya birlikte çıkarılan personel umumi hizmet statüsünde istihdam edilir. 10 uncu yön layıkıyla branştan çıkarılanlar tıpkı daha aynı branşa aktarılamaz. Bu egemenlik, 10 uncu maddenin 5 inci fıkrasının (a) bendi layıkıyla branştan çıkarılanlar karşı uygulanmaz.
(2) 12 nci yön uyarınca branştan ayrılanlar ise tıpkısı defaya muhtemelen tevessül etmek amacıyla branş yönergelerinde henüz birkaç ayrımsız süre belirtilmediği takdirde branştan ayrıldığı tarihten itibaren yer geç üç sene içerisinde bozuk branşına aktarılmak isteyebilir. Bu durumdaki personelin değerlendirilmesi ilgili kol komisyonunca yapılır ve branşa aktarılması 9 uncu maddede tamlanan usule göre yapılır. Buna ilişik müddet ve özge kıstaslar kol yönergelerinde düzenlenir.

YÖN 5Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“YÖN 13(1) Branştan ayrılan ya üstelik çıkarılan personel genel bakım statüsünde istihdam edilir. 10 uncu yön layıkıyla branştan çıkarılanlar tıpkı elan ayrımsız branşa aktarılamaz. Ancak bu egemenlik, 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (e) bendi, beşinci fıkrasının (a) bendi ile yedinci fıkrası mucibince branştan çıkarılanlar hakkında uygulanmaz.

(2) 12 nci özellik, 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (e) bendi, beşinci fıkrasının (a) bendi ile yedinci fıkrası layıkıyla branştan ayrılanlar ise ayrımsız defaya anlaşılan almak üzere eski branşına aktarılmak isteyebilir. Bu durumda olan personelden fiilen branşlı birimlerde memur olanlar, talebi aranmaksızın kol komisyonunca branşa aktarılabilir.

(3) Bu maddenin bir numara ve ikinci fıkrası kapsamındaki personelde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında tamlanan şartlardan hoppadak (a) bendi aranır ve personelin değerlendirilmesi ilişkin branş komisyonlarınca yapılır. Talebi dal komisyonunca akıllıca görülen personel 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında tamlanan usule bakarak branşa aktarılır.”

Bakım öncesi kol eğitimleri
Bap 15/A
(1) Bakım öncesinde polis güçleri eğitim ve öğretim kurumlarında branşa aktarmaya ana özel düz eğitimi verilmesi halinde, eğitimi başarıyla mütemmim ve yetişek sonu sınavda kudretli olup aday polis güçleri memuru kendisine Emniyet Teşkilatı kadrolarına atanan personel, hatta ayrımsız el işi icap kalmaksızın doğrudan eğitimlerine akla yatkın branşlara aktarılır.
(2) Bir Numara fıkrada tamlanan usule göre branşa dökme personel, dümen yoluyla tanıdık lüzumlu üstüne yapılan branştan emisyon işlemi aut, 10 yıl süre ile branştan ayrılamaz. 10 yıl müddet dolmadan branştan çıkartılan personel, mütezayit süreyi acara bilek birimlerinde tamamlar.
KONU 6Aynı Yönetmeliğin 15/A maddesinin ikinci fıkrasında yer kayran “10 yıl” ibareleri “15 yıl” şeklinde değiştirilmiştir.

Share: