Bozuk ‘uzman’, eskimemiş ‘öğretim görevlileri’nin, derslere girmelerine cevaz verilmeli

Bozuk sistemde eksper yıpranmamış sistemde öğretim görevlisi olan akademik personelin derslere girmelerine izin verilmeli!

ESKÄ° “EHLIVUKUF” YENÄ° “ÖĞRETÄ°M GÖREVLÄ°LERÄ°”NÄ°N

DERSLERE GÄ°RMELERÄ°HANGI Ä°ZÄ°N VERÄ°LMELÄ° !

Bildiğiniz üzere, 06 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7100 sayılı “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Yasa ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa“un geçici 11 inci maddesinde saha alan; ” Bu maddenin yürürlüğe girdiği çağ itibarıyla Bitirmiş ve Periferi Güvenlik Akademisinin; “yardımcı doçent” takım unvanı ait mevzuatı uyarınca “hekim öğretim üyesi” şeklinde, “okutman”, “ehlivukuf” ve “eğitim öğretim planlamacısı” kol unvanları ilgilendiren mevzuatı uyarınca “öğretim görevlisi” şeklinde değiştirilir ve bu şekilde değiştirilen “yardımcı doçent” kadrolarında bulunanlar “doktor öğretim üyesi” kadrolarına, “okutman”, “bilirkişi” ve “eğitim öğretim planlamacısı” kadrolarında sürekli atamalı adına bulunanlar “öğretim görevlisi” kadrolarına başka ayrımsız işleme lazım kalmaksızın atanmış sayılır. Okutman kadrolarına süreli olarak atanmış bulunanlar ise başka benzeri işleme lüzumlu kalmaksızın “öğretim görevlisi” kadrolarında süreli namına istihdam edilmeye bitmeme olunur.” düzenlemesi ile üniversitelerde ekip unvanlarında sadeleşmeye gidilerek uzman kadroları kaldırıldı ve öğretim görevlisi yerine dönüştürüldü.

Diğer taraftan, aynı kanunun 34 üncü maddesinin 2 inci fıkrasında vadi kayran ; “Ehlihibre, çevirici, eğitim öğretim planlamacısı kadrolarında görev yapmakta iken bu Kanunla öğretim görevlisi kadrolarına atanmış sayılanlara öğüt görevi verilmez ve bu personel bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilişik mevzuatta söz konusu kadro unvanları içmağara öngörülen görevleri yapmaya bitmeme ederler.” hüküm çerçevesinde, “UZMANLARIN HİÇBÄ°R AYRIM YAPILMAKSIZIN” derslere girmelerinin önü kapandı.

Öte yandan, Yükseköğretim Umumi Kurulunun 18 Mayıs 2016 tarihinde almış olduğu kararda;

1- Ne kadroda görev yaparsa yapsın 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi kapsamında doçentlik unvanını alanların ekip unvanlarının gerektirdiği görev ve sorumlulukları yerine getirmek şartıyla doçentliğin seçkin türlü akademik haklarından yararlanmaları,

2- Aylıkları karşılığında takım unvanının gerektirdiği görev ve sorumlulukları namına getirmeleri kaydıyla öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, bilirkişi, eğitim öğretim planlamacısı ve çevirici kadrolarında bulunanların haftalık ibret yüklerinin 10 saat kendisine belirlenmesine, bu saat üzerindeki ders yükleri içmağara doçent göstergesi üzerinden eklenmiş öğüt ücreti almaları,

Uygun görülmüştür.

Yasa değişikliği maatteessüf alıyemek bu Kararı bire bir anlamda geçersiz hale getirmiştir. Çünkü, uzmanlar doçent dahi olsa derslere girmeleri engellenmiş, akademik haklardan yararlanamaz ağıl gelmiştir.

amma velakin, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından güncellenen “Doçentlik Kriterlerinde” “Güzel Sanatlar” ana alanı hariç tüm alanlarda, doçentliğe başvurabilmek için doktora eğitimi tamamladıktan sonra tıpkı dörutubet ders vermeleri zorunlu şeğin olmuşvolta.

Dolayısıyla, doktorasını tüketici uzmanlar doçentliğe başvurabilmeleri içmağara zorunlu ders verme yükümlülüğünü kanunda koyulan engellemeden dolayı hesabına getirememektedirler.

Tüm bu açıklamalar ve gerekçelerden dolayı, yetişmiş eş kaynağının yükseköğretimde en bereketli şekilde değerlendirilmesi ve kişilerin akademik hayatlarında yükselebilmelerinin önünü açmak amacıyla, sakat adıyla uzmanların yıpranmamış adıyla öğretim görevlilerinin ibret vermelerini kırıcı bu düzenlemenin yürürlükten kaldırılması büyük önem bildirme etmektedir.

Zor Esaslı KAPLAN

Share: