Biricik tabloda, vekalet görevi, ve ödenecek aylıklar

Bu dosyamızda vekalet görevi ve verilecek aylıklara dair ayrıntılı hikmet düz almaktadır.

Vekalet müessesesi amme hizmetlerinin kesintiye uğramaması içmağara öngörülmüş ve 657 sayılı Heybet Memurları Kanununda birlikte saha almıştır. Kanunun 86. maddesinde “Memurların kanuni izin, geçici görev, sıkı cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine gurur içinden veya diğçeri kurumlardan yahut açıktan nazır atanabilir.” hükmü yer almakta ve devamı fıkrasında ise “Tıpkısı görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır.” ifadesiyle boş kadrolara ilgili görevlerin Kurumlarca lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz kendisine vekaleten gördürülebileceği belirtilmiştir.

Aylıklı vekalette ise; vekalet görevinin 3 aydan çok bitmeme fail süresi içmağara vekalet aylığı ödenir. Alım dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir. Ayrıca 657 sayılı Kanuna bağımlı kurumlarda, finansal, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı kopmak aracılığıyla memurin arasından nasıp yapılabilir. Ancak, beş öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, vaizlik, Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlığa ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahalli idarelerde izin şartı aranmaz) ile açıktan icra vekili atanabilir.

Vekalet Aylığı: Aynı göreve vekaleten atanan memurlara vekalet edilen görevin kol derecesinin bir numara kademesinin üçte biri, açıktan atananlara ise üçte ikisi verilir. Bulundukları yerden başka tıpkısı yerdeki aynı göreve vekalet vasıtasıyla atananlara, Harcırah Kanununun geçici görevle başka yere gönderilenlere ilişhedef hükümleri uygulanır.

Vekaletin ve vekalet nedeniyle finansal ödemelerin şartları:

* Kerem Memurları Kanunu 175. maddesinde çalım içinden veya diğer kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi içmağara, vekilin asilde aranan şartları taşıması mecburi olduğunu bahsetmiştir. Vekilin asilde aranan tüm şartları -SINAV ŞARTI HARİÇ- taşıması gerekmektedir. Yani asaleten atanmada sınav şartı aranan kadrolarda, vekalet edecek olan memurun bu sınava girebilme hakkının elde edilmiş olması gerekmektedir.

* Vekalet edilecek ekip “işyar” kadrosu olması gerekmektedir. Aynı zamanda vekilin bile işyar olması gerekmektedir (Açıktan icra vekili olarak görevlendirilenler hariç). Akademik personel, askeri personel, 657 sayılı Kanunda sayılan sözleşmeli personel, işçi, geçici personel icra vekili olarak atanamaz.

* 657 sayılı Kanunun Fehamet memurluğuna atanacaklarda aradığı umumi ve özel şartları düzenleyen 48. maddesinde belirtilen şartları, açıktan vekaleten atanacakların da taşıması gerekmektedir.

* Vekaletin kibar memuru atamaya izinli amir tarafından verilmesi gerekmektedir.

* Son namına Kanunun 174. maddesinde vekalet aylıklarının ödenebilmesi içmağara görevin fiilen yapılmasının şpeş olduğu belirtilmiştir.

Vekilin bu şartları aynı anda tıpkı arada taşıması gerekmektedir. Aksi halde vekilin almış olduğu vekalet aylığı ve diğasker ödemeler Gurur tarafından köylü istenilmekte ve yönetsel yargıde bu konuda ayrımsız çok ülkü bulunmaktadır.

Meşgul KadroBoş Kol Ne Geçmek?

Mahmul kadroda, kadronun halen başka tıpkısı memur tarafından işgal ediliyor olması halidir. Yani kökten sürme kadroda bulunan memurun kanuni cevaz, geçici görev, sıkı cezası uygulaması yahut görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici namına ayrılmaları halidir.

Boş kadro ise, kadronun hiçbire bir işyar işgalinde olmamasıdır. Kadroya nasıp yapılmamış olması, memurun ricat etmesi, ölüm, çekilmiş sayılma halleri, başka tıpkı yere veya kuruma naklen atanma, memurluk görevine serencam verilme, memurluktan çıkarıma ve emeklilik üzere nedenlerle boşdüz yahut boş mevcut kadrodur.

BOŞ KADROYA Hava İçinden, Hava Dışından ve Açıktan Atamalarda Finansal Hukuk aşağıdaki gibidir:

GELGEL İÇİNDEN

HAVA DIŞINDAN

AÇIKTAN

VEKALET AYLIĞI
AYLIK GÖSTERGE+
EKLEME GÖSTERGE

*Aylıksız vekalet esastır.
*Bu Kanuna bağımlı kurumlarda, finansal, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı koyulmak vasıtasıyla memurin arasından tayin yapılabilir

KAPAT X

*Çekicilik içinden vekalet edenlere, vekalet görevinin 3 aydan aşkın devam fail süresi içmağara vekalet aylığı ödenir.

*Alım içinden Ä°lkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.

(1/3 Vekalet Aylığı)

GELGEL İÇİNDEN

*Aylıksız vekalet esastır.
*Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışzaman baytar doktor veya efsanevi sağlık memurları, baytar hekim veya hayvan sağlık memuru bulunmayan belediyelerin baytarlık yahut hayvan sağlık memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere bu hizmetlerle ilişik kadrolara vekalet aylığı artmak kanalıyla atanabilirler.

(1/3 Vekalet Aylığı)

Çekicilik dışından atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.

ÇEKICILIK DIŞINDAN

*2/3 Vekalet Aylığı

* Açıktan atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.
*Ä°lkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, vaizlik, Kur’zaman kursu öğreticiliği, önder-hatiplik ve müezzin-kayyımlığa ilgili boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahalli idarelerde izin şartı aranmaz) ile açıktan bakan atanabilir.

*Boş kâin saymanlık ve veznedarlık görevine açıktan nazır atanamaz.

*KOMPLE TAKIM AÇIKTAN VEKİL HÜKÜMLERİ BURADA BILE GEÇERLİDİR.

AÇIKTAN

REMIKS VE TAZMÄ°NATLAR

Vekalet ettikleri grup yahut görevler içmağara zam ve ödence kararnamesi uyarınca öngörülen remiks ve tazminatların bütün kemiksiz tutarının, birincil kol veya görevleri karşılığında çalışarak aldıkları remiks ve tazminatların toplam kemiksiz tutarından çok olması halinde, aradaki ayırt; 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin çalışarak yapıldığı sürece ödenir.

Vekalet ettikleri takım yahut görevler için remiks ve tazminat kararnamesi uyarınca öngörülen zam ve tazminatların bütün kemiksiz tutarının, birincil takım veya görevleri karşılığında çalışarak aldıkları bindirim ve tazminatların hep açık tutarından fazla olması halinde, aradaki fark; 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapıldığı sürece ödenir

Benzeri göreve açıktan vekalet edenlere, bu göreve ilgilendiren remiks ve tazminatlar, 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın vekalet aylığıyla birlikte ödenir

AYAK TABANI AYLIĞI

Ödenmez

Ödenmez

Açıktan icra vekili kendisine atananlara ödenecek vekalet aylığının hesabına memurluk aya aylığı dahi dahil edilir.(madde 175)

TOPLUMSAL YARDIMLAR

Ödenmez

Ödenmez

Açıktan icra vekili adına atananlar bu Kanunla memurlara tanıekmek sosyal haklardan birlikte yararlanırlar (yön 175)

DOLU KADROYA Gurur İçinden, Çalım Dışından ve Açıktan Atamalarda Finansal Haklar aşağıdaki gibidir:

HAVA İÇİNDEN

GURUR DIŞINDAN

AÇIKTAN

VEKALET AYLIĞI
AYLIK GÖSTERGE+
MUNZAM GÖSTERGE

1/3 Vekalet aylığı
Vekalet görevinin 3 aydan aşkın bitmeme eden süresi içmağara vekalet aylığı ödenir.
İlkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.

1/3 Vekalet aylığı
Vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ödenir.

*2/3 Vekalet Aylığı

Göreve başlanıldığı tarihten itibaren vekalet aylığı (gösterge, ek gösterge, aya aylığı), canip ödeme (remiks ve tazminatlar), içtimai yardımlar (sülale yardımı) ödenir.

*Sigorta primi kesintisi yapılır.

Bindirim ve Tazminatlar

Ödenmez

Ödenmez

Aya Aylığı

Ödenmez

Ödenmez

6245 Sayılı Harcırah Kanununa Göre Vekalette Finansal Hukuk :

Gurur içi ve çekicilik dışı vekaletlerde, Harcırah Kanunu hükümlerine göre gidiş-dönüş yol masrafı (Harcırah Kanunu bap 14) ve gündelik (Harcırah Kanunu özellik 42) verilir. Yalnız sunulan gündelik miktarı Harcırah Kanunu madde 42/a gereğmufassal; ayrımsız yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden aşkın verilemez. Ä°lk 90 gün için tüm, takibeden 90 gün içmağara 2/3 oranında ödenir. Mütezayit 180 gün içmağara ayrımsız ömersiye yapılmaz.

Açıktan atamalarda; gidiş-dönüş gündelik ve posta masrafı, vekalet süresince 2/3 vekalet aylığı ödenir. Ayrıca zam ve tazminatlar bilcümle olarak adalet kazanılır.

Çağatay Eğlek

Share: