Belediyeler, namzet sınavla avukat alabilir mi?

Van büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Bahçelievler Belediyesinin KPSS puanları sonrasında namzet sınavla avukat alması hukuka makul değildir.

Mahalli idarelerin, merkezi harmoni dışında kurumsal tıpkısı süreçle personel almasının dayanağı Kamu Görevlerine İlk Kez Atanacaklar Hakkında Imtihan Yönetmeliğinin 27/A, B, C ve D maddeleridir. 27/A’nin evvel fıkrası şu şekildedir:

“(1) İl özel idareleri, belediyeler ve sadık kuruluşları, bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ile döner kebap sermayeli kuruluşların B grubu kadrolarına bu Yönetmeliğin Dördüncü Bölümünde vadi düz asıllar ve esaslara bakarak nasıp yapılabileceği gibi, KPSS (B) grubu benek sıralaması dikkate alınarak, açıktan tayin yapılacak grup sayısının beş katına büyüklüğünde belirlenecek adaylar ortada yapılacak yazılmış ve/veya namzet sınavlardaki muvaffakiyet sırasına bakarak dahi tayin yapılabilir.”

27/B maddesi ise şu şekildedir:

“(1) İl özel idareleri, belediyeler ve sınırlanmış kuruluşları, bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ile döner sermaye sermayeli kuruluşlarca yapılacak sınava referans şekli, sınavın türü, sınav konuları, sınav kurulunun teşkili, kurulun himmet asıllar ve esasları, imtihan sonuçlarının değerlendirilmesi, kalburüstü olan necip ve sakıntı adayların belirlenmesi usulü, sınav sonuçlarına itiraz ile sınava ilişkin farklı hususlar İçişleri Bakanlığı ile Kasaba ve Kentçilik Bakanlığınca müştereken yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.

27/B maddesine gösterilen talimatname ise 24 fasıla 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Tıklayınız.

Avukat alımında dair bambaşka aranjman gine Amme Görevlerine İlk Kez Atanacaklar Için Imtihan Yönetmeliğinde yapılmıştı. 2012 yılında yönetmeliğe eklenen Eklenmiş 6. özellik şu şekildedir:

“Amme gurur ve kuruluşları, hususi mevzuatlarında imtihan, referans, komite teşkili ve sınava ilişik başka hususlarda düzenleme fora etmek kaydıyla, hazne avukatı ve hukuk müşaviri kadroları ile avukat takım ve pozisyonlarına, KPSS (B) grubu fakül sırası dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro veya hâlet sayısının ilkokul katına büyüklüğünde belirlenecek adaylar amacıyla yapacakları kayıtlı ve/yahut aday sınavlardaki muvaffakiyet sırasına bakarak atama yapabilirler.”

Fakat bu özellik, Danıştay 12. Dairesince tağyir edilmiş, bu bozma kararı de Cumhurbaşkanlığının itirazına karşın Danıştay İdari Ülkü Daireleri Kurlunca onanmıştır. Danıştay Daireleri, namzet sınavın, nesnel bir sınav olan KPSS’yi etkisizleştirdiği ayrıca denetime imkan vermediğine dikkat çekmişlerdir.

Bu bağlamda, bire bir sorun açılması hainde, benzer Danıştay İDDK kararı mucibince mahalli idarelerin namzet sınavla avukat alımının üstelik nakız edilmesi mümkündür.

Share: