Bekletici maslahat kavramı akademik personel yönünden sıkı mevzuatına girdi

KAMU GÖREVLISI hakkında aynı fiillerden dolayı yürütülen adli ve idari soruşturmalarda isabetli değişmeyen almanın yolu için “Bekletici Maslahat” kavramı disiplin mevzuatımıza girdi.

BEKLETÄ°CÄ° MESELE (SAV) NEDÄ°R ?

“Bekletici Iş” veya “Bekletici Sevgili” kavramı, 04/02/2011 tarihli ve 27836 sayılı Resmi Gazete’bile yayımlanan 6100 sayılı Ahbaplık Muhakemeleri Kanununda düzenlenmiştir.

Söz konusu kanunun 165 nci maddesinde;
(1) Bire Bir davada hüküm verilebilmesi, başka bire bir davaya, yönetsel makamın tespitine yahut sorun konusuyla ait tıpkısı türel ilişkinin sülfatı mevcut olup olmadığına kısmen veya ağız ağıza bağlı ise mahkemece o davanın sonuçlanmasına veya yönetimsel makamın kararına kadar yargılama bekletilebilir.
(2) Ayrımsız davanın incelenmesi ve sonuçlandırılması başka bir davanın yahut yönetimsel makamın çözümüne bağlı ise murafaa, ait tarafa görevli mahkemeye yahut idari makama başvurması içmağara makul bir süre verir. Bu süre içinde görevli mahkemeye yahut idari makama başvurulmadığı takdirde, ilişik canip bu husustaki iddiasından vazgeçmiş sayılarak temel sorun hakkında karar verilir.
Hükümleri bulunmaktadır.

Bu kapsamda, yürüyen benzeri adli davada karar verilebilmesi başka benzeri davaya yahut yönetimsel makamlarca verilecek kararlara “kısmen evet da tamamen bağlı olduğu” takdirde mahkemeler tarafından “BEKLETÄ°CÄ° DAVA” gözetilerek yargılama durdurulabilmektedir.

DETAYLI SÜREN ADLİ YARGILAMA İDARİ SORUŞTURMAYI OLUMSUZ ETKİLİYOR !

Bilindiği üzere, 657 sayılı Celal Memurları Kanununun “Cezai Kovuşturma Ä°le Disiplin Kovuşturmasının Bir Arada Yürütülmesi” başlıklı 131 inci maddesine göre, aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, sıkı düzen kovuşturmasını geciktirmemekte olup, ayrıca memurun ceza kanununa göre mahküm olması yahut olmaması halleri, ayrıca düzen bağı cezasının uygulanmasına da engel değildir.

Diğer taraftan, mezkür kanunun 127 nci maddesinde ise ukubet ita yetkisi ile ilgilendiren olarak zamanaşımı süreleri düzenlenmiştir.

a) Uyarı, kınama, aylıktan akçakesme ve merhale ilerlemesinin durdurulması cezalarında benzeri ay içerisinde sıkı düzen soruşturmasına başlanmadığı takdirde,

b) Amme Görevinden Çıkompozit cezalarında ise altı ay içerisinde sıkı düzen soruşturmasına başlanmadığı takdirde,

Disiplin cezası ita yetkisi zamanaşımına uğramaktadır.

Bunlarla gelişigüzel, düzen bağı cezasını gerektiren edim ve hallerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde sıkı cezası verilmediği takdirde ukubet ödeme yetkisi zamanaşımına uğramaktadır.

Rastgele ne kadar 657 sayılı Mehabet Memurları Kanununa göre adli soruşturmalar ile yönetsel soruşturmalar birbirinden ayrı tutulsa dahi, amme görevlileri hakkında aynı eylemden dolayı hem adli hem bile yönetsel soruşturma başlatılması yerinde kanuni adına bazı sorunlarla karşılaşılmaktadır.

Bunlar;

1- Kamu görevlisinin işlemiş olduğu fiilden dolayı adli soruşturma bitmeme etmekte iken, görevli olduğu idare tarafından yapılan yönetsel soruşturma sonucunda bulunan vukuf ve belgeler adli soruşturmanın sonucu beklemeyi gerektirirse ve adli soruşturmanın bile yargılama safhasının uzun sürmesi durumunda, yukarıbile belirtilen zamanaşımı süresinin geçmesine hastalık olabilmektedir.

KAPAT X

2- Adli soruşturma sonuçlanmadan eldeki hikmet ve belgelere göre kamu yönetimi tarafından sıkı cezası verilir ve daha bilahare söz konusu eylemin ilişkin kamu görevlisince işlenmediği adli yargılamada ortaya çıkarsa, verilecek cezanın türel geçerliliği ortadan kalkacak ve iptali söz konusu olacaktır.

“BEKLETÄ°CÄ° MESELE (SORUN)” KAVRAMI DÄ°SÄ°PÄ°N MEVZUATIMIZA GÄ°RDÄ°

Bilindiği üzere, 6764 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yasa Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dayalı Kanunla, çap ve vakıf üniversitelerinde görev eden akademisyenlerin ve diğasker kamu görevlilerinin sıkı hükümleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda bütünüyle değiştirilmiştir.

Yapılan değişiklikler sonucunda, “Sıkı Soruşturması ve Defans Hakkı” başlıklı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53/A maddesinin (n) fıkrasında; “Bir fiilden dolayı ilişkin hakkında ukubet soruşturması veya kovuşturması yapılıyor olması, aynı fiilden dolayı sıkı soruşturması yapılmasına, ceza verilmesine ve bu cezanın hesabına getirilmesine bariyer değildir. Gerektiğinde ukubet kovuşturması “BEKLETÄ°CÄ° MASLAHAT” yapılabilir. Bu durumda disiplin soruşturmasına ilişgaraz zamanaşımı süreleri durur.” düzenlemesi getirilmiştir.

Bu düzenleme sonucunda, yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan akademik ve idari personel hakkında eş zamanlı yürütülecek adli ve yönetsel soruşturmalarda, disiplin suçunun amme görevlisi tarafından işlenip işlenmediği henüz dümen tarafından sübuta ermediği hallerde, adli yargılamanın sonucu “BEKLETÄ°CÄ° MESELE” yapılabilecektir.

Bu karar, hile tarafından alındığı tarihten itibaren ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN SÜRELER DURDURULACAKTIR.

TÜM MEMURLARI KAPSAYACAK ŞEKİLDE KANUNCU DÜZENLEME YAPILMALI

Hükümlerinin mahiyeti itibarıyla herkese veya seçkin olaya uygulanması mümkün olan kanunlara “GENEL YASA“, buna karşılık mahsus kişilere yahut mahsus olaylara makbul kanunlara ise “ÖZEL YASA” denilir.

Dolayısıyla, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamı itibarıyla özel yasa olup, bu kanunda yapıulan düzenlemelerde elden yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan akademik ve idari personele uygulanabilmektedir.

Bu bakımdan, yazımızda detaylı adına bahsettiğimiz “BEKLETÄ°CÄ° MASLAHAT” uygulamasının yalnız üniversitelerde değtoprak tüm kamu kurumlarında yürütülmekte olan yönetimsel soruşturmalarda uygun karar almak amacıyla, umumi kanun olan 657 sayılı Şevket Memurları Kanununda bile yer alması gerekmektedir.

Zor Rast KAPLAN

Share: