Batman Üniversitesi 27 kişilik öğretim elemanı ilanını bozukluk halel ettiğkayınbirader açıkladı

Batman Üniversitesi Rektörlüğü, bire bir önceki rektör döneminde 30 Aralık 2021 günlü Resmi Gazetede yayımlanan 27 kişilik öğretim elemanı alım ilanını, zar şartlarında yer düzlük hukuki sorunlardan dolayı tağyir ettiğini duyurdu. Hukuki yerine benzeri ayıp belirleme edilmeyen 4 grup ilanının ise nakız edilmediği belirtildi.

Batman Üniversitesi Rektörlüğü, önceki Rektör tarafından 30 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 27 kişilik öğretim elemanı alım ilanıyla ilişkin öbuğulu aynı karar aldı. Ä°landa meydan düzlük 4 kadroda hukuki adına bire bir şaibe tespit edilmedi.

Ancak diğasker kadrolarda,
yönetmelik hükümlerine aykırı olarak yabancı anahtar şartı istenmemesi,
uzmanlık alanındaki kadroya uzmanlık alanının dışındaki benzeri alandan mezuniyet şartı istenmesi
hangi eğitim düzeyinin istendiğinin yazılmaması,
tecrübenin hangi öğrenim düzeyinden bilahare olması gerektiğine ilişkin seçkin ibarenin yazılmaması,
subjektif özel şartlar istenmesi,
gerekçeleriyle nakız kararı alındı.

İŞTE ÜNİVERSİTENİN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Üniversitemizce 30.12.2020 tarihinde Resmi Gazetede ve üniversitemiz web sayfasında yayımlanan 27 nüsha öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı alım ilanı hakkında Rektörlüğümüze ulaşdakika itirazlar üzerine tetkik başlatılmıştır.

Ä°nceleme raporlarındaki tespitler ve Ünsiyet Müşavirliğimizin görüşleri doğrultusunda;

* 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav Ä°le Giriş Sınavlarına Ä°lişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe asıllar ve esaslar yönünden aykırılığı tayin edilmeyen kadroların süreçlerine kaldığı yerden bitmeme edilmesine karar verilmiştir. (1., 7., 8. ve 9. sıradaki kadrolar)

* Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişhedef Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin;

“Yükseköğretim Kurulu tarafından akseptans edilen merkezi yabancı kurgu sınavından arz beş altı 50 nokta yahut eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili ayrımsız nokta almış kalkışmak gerekir.” hükmüne aykırı tıpkısı şekilde yabancı vesile sınavından arz bir iki 50 puan almış başlamak şartının istenmediği (21., 22. ve 24. sıradaki kadrolar),

“ALES’ten bildirme az 70 nokta almış kalkışmak gerekir…………… Çığır yüksekokullarının Yükseköğretim Müesses tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.” hükmüne aykırı aynı şekilde uzmanlık alanındaki kadroya uzmanlık alanının dışındaki aynı alandan ikmal şartı istenerek ALES muafiyetinin uygulandığı (19. sıradaki takım),

“Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda bildirme az tezli yüksek lisans derecesine iyesi olmak” hükmüne aykırı tıpkı şekilde ne eğitim düzeyinin istendiğinin yazılmadığı (16., 22. ve 23. sıradaki kadrolar),

“Ä°lanlarda, alanında tecrübe sahibi kalkışmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ilgili olduğu, belli başlı bir adayı tanımlamayacak şekilde belirtilir.” hükmüne aykırı benzeri şekilde tecrübenin ne öğrenim düzeyinden bilahare olması gerektiğine ilişkin seçkin ibarenin yazılmadığı (16., 19., 21., 22., 23. ve 24. sıradaki kadrolar),

“..öğretim elemanı kol ilanlarında lisans yahut lisansüstü intaç alanları ile zar edilen alana ait ilmî, objektif ve denetlenebilir koşullar dışında mukannen bire bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar.” hükmüne aykırı bire bir şekilde subjektif özel şartlar istendiği (21. ve 23 sıradaki kadrolar),

hususları tespit edilmiştir.

Yukarıda sayılan eksiklikler ancak ilanın fek edilmesi ile giderilebilmesinin mümkün olduğu anlaşıldığından söz konusu kadroların fek edilmesine değişmeyen verilmiş olup, nakız ilanımız 22 April 2021 günlü Resmi Gazete ve üniversitemiz web sayfasında yayımlanmıştır. (16., 19., 21., 22., 23. ve 24. sıradaki kadrolar)

KAPAT X

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav Ä°le Giriş Sınavlarına Ä°lişgaraz Asıllar ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin;

* Giriş sınavı jürisinin belirlenmesi başlıklı 9. maddesi “Yükseköğretim kurumlarında giriş sınavı jürisi; fakültelerde dekanın; konservatuar, enstitü, yüksekokul ve çığır yüksekokullarında müdürün önereceği, biri ait anabilim dalı başkanı, anabilim dalı başkanı yoksa bölüm başkanı, yabancı diller yüksekokullarında ise yüksekokul müdürü almak üzere sunma bir iki sekiz öğretim üyesi arasından ait yönetim kurulunca seçilecek üç asıl tıpkı sakınım üyeden oluşur. Asıl üyelerden birinin ait anabilim dalı başkanı, anabilim dalı başkanı yoksa bölüm başkanı, yabancı diller yüksekokullarında ise yüksekokul müdürü olması ve seçilecek üyelerin, atama yapılacak öğretim elemanı kadro unvanının gerektirdiği görev alanı ile ilgilendiren olması esastır.” hükmüne aykırı şekilde giriş sınav jürilerinin belirlendiği ve analog ayrımsız genişlik üniversitemizce daha önce yapılan benzeri öğretim görevlisi alımı sınavında, jüri üyelerinin hatalı oluşturulduğu, jüri üyeleri hatalı oluşturulduğundan dolayı düz dışı sorular sorulduğu iddiası ile açıulan ayrımsız davada, Batman Ä°dare Mahkemesinin kararında “… yazılı sınav sorularını hazırlayan jüri üyelerinden birinin ilgili anabilim dalı başkanı, anabilim dalı başkanı yoksa bölüm başkanı olması ve seçilecek üyelerin, nasıp yapılacak öğretim elemanı ekip unvanının gerektirdiği görev alanı ile ait olması gerekmesine rağmen sınav jüri üyelerinin Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav Ä°le Giriş Sınavlarına Ä°lişgaraz Asıllar Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesinde kayran düz şartları karşılamadığı anlaşıldığından ülkü konusu sınav işleminde ve bu işleme bağlı kendisine gerçekleştirilen davacının ait kadroya atanamaması ve namına …’nın atanması işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” belirtilerek sınav sonucu ve tayin işlemi fek edilmiştir. Ä°lgili hükme aykırı aynı şekilde giriş sınav jürilerinin belirlendiği tespit edilmiştir. (2., 3., 4., 5., 6., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 18. ve 20. sıradaki kadrolar)

* Genel şartlar başlıklı 6. maddesinin 3. fıkrasındaki “Ön değerlendirme ve sonuncu değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik had sistemlerinin 100’lük gömlek sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Müesses kararıyla belirlenir.” hükme aykırı aynı şekilde değerlendirme aşamalarında YÖK’ün 4’lük sistemin 100’lük sisteme eşdeğerlilik tablosunun uygulanmadığı tayin edilmiştir. (10. ve 11. sıradaki kadrolar)

* Yukarıdahi sayılan eksikliklerin giderilmesi içmağara mevzuata aykırılıkları tespit edilen iş ve işlemlerin yetkide birlik ilkesi gereği gene işlemi işleyen dirlik tarafından hoşgörüsüz alınabileceğinden söz konusu kadrolara ilişkin süreçlerin ”Giriş Sınav Jürisinin Belirlenmesi” aşamasından başlamak üzere Ön Değerlendirme, Giriş Sınavı ve Sonuncu Değerlendirme aşamalarının yenilenmesine değişmeyen verilmiştir (2., 3., 4., 5., 6., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 18. ve 20. sıradaki kadrolar).

* Ayrıca, Ä°nceleme raporlarına güvenerek belirleme edilen kusurlu iş ve işlemlerin sorumluları hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53/A maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğuzun soruşturma açma safhasına geçilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Batman Üniversitesi Rektörlüğü

Share: