Başpolis ve kıdemli başpolis alımı kaldırılıyor

Polis Güçleri memurları arasından başpolis ve kıdemli başolis memuru alımına serencam veriliyor

Yanlışsız Öğür marifetiyle TBMM’ye verilen kanun teklifine bakarak, polis güçleri memurları arasından, başpolis ve kıdemli başpolis memuru alımına imkan veren 3201 dar Kanunun eklenmiş 28. maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır.

Teklifte düz kayran yön şu şekildedir:

“Madde 3- 3201 mahdut Kanunun ilişik 28 İnci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.”

Yürürlükten kaldırıldığı belirtilen bap ise şu şekildeydi:

“Ekleme Madde 28Emniyet Genel Müdürlüğünce, gerekseme duyulması halinde aşağıda tamlanan kriterlere göre seçilecek sunu beş altı on sene çalışarak fariza yapmış yahut 35 yaşından aktarılma almış polis güçleri memurları arasından başpolis memuru kadrolarına, başpolis memuru adına fiilen altı sene fariza yapmış olanlar arasından ise mümessil başpolis memuru kadrolarına nasıp yapılabilir. Başpolis ve mümessil başpolis memuru kadrolarına atanacakların birimlere ve branşlara göre sayısı Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir.

Başpolis memurluğu ve kıdemli başpolis memurluğuna atanacakların seçiminde; iz kıdemi, eğitim bilimi düzeyi, personelin yöneticilik özelliğine ilgilendiren amirlerinin değerlendirmesi, performans değerlendirme puanı, adli ve idari cezalar ile yazılı sonuçları asıl alınır.

Güvenlik Genel Müdürlüğünce, antrparantez gelişigüzel sene gerekseme yerine tespit olunan başpolis memurluğu sayısının % 20’sine kadarı 24 sene ve eğin fiili hizmet süresi kâin polis memurları için ayrılır. Bu sayıya göre belirlenecek polis memurları, yönetmelikte belirlenen referans şartları, kişi aralarında düzenlenecek nominal ve diğer kriterler esas alınarak yapılacak sıralamaya bakarak başpolis memurluğuna atanır.

Mümessil başpolis memuru, başpolis memuru ve polis güçleri memurunun; başpolis memuru ise polis memurunun hiyerarşik üstüdür.

Başpolis memuru ve kıdemli başpolis memurları için, bu Kanun ve özge kanunlarda belirtilmeyen hususlarda polis güçleri memurları hakkındaki hükümler uygulanır.

Başpolis ve mümessil başpolis memurluğuna atanacakların seçiminde aranacak şerait, referans ve istimara, uygulanacak mukayyet, muvaffakiyet sırasının tespiti, verilecek eğitimler, atanma ve bunlara ilişik özge ana ve usuller yönetmelikle düzenlenir.”

DEĞERLENDİRME

Dürüst Öğür vasıtasıyla sunulan teklfin TBMM’de kabul edilmesi halinde, Polis memurları arasından başpolis ve kıdemli başolis memuru alımına sonuç verilecek.

Gayrı taraftan, teklifin 4. maddesiyle 3201 az Kanuna arızi ayrımsız bap eklenmekte şu aranjman getirilmektedir: “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırkbeş yaşından dolaşma almamış lisans mezunu başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları ortada yapılacak mukayyet/namzet sınavlarda kudretli olanlardan, Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek evvel merhale amirlik eğitimini başarıyla bitirenler Saha Komiseri Yardımcılığı rütbesine atanır. Adaylarda aranacak farklı vasıflar, sınavlara ve önce adım amirlik eğitimine ilişik asıllar ve esaslar Bakanlıkça düzenlenir.”

Share: