Bölge müdürlüğü onaylı vekalete, ücret verilir mi?

Bölge müdürlüğü onayıyla şube müdürlüğüne vekalet ettirilen bir vazifeli, vekalet ücretine türe şayan mi?

Ä°yi akşamlar ben … Bakanlığı … Bölge Müdürlüğünde … olarak çalışmaktayım. Şahsıma Bölge Müdürlüğü onayı ile Şube Müdürlüğü vekilliği verildi. Vekalet ücreti alabiliyor muyum yoksa vekaletin bakanlık onaylı olması mı gereklidir.

657 sayılı Çap Memurları Kanunun “Vekalet Görevi ve Aylık Verilmesinin Şartları” başlıklı 86 ıncı maddesi ile ;

Madde 86- Memurların kanuncu cevaz, geçici görev, sıkı düzen cezası uygulaması yahut görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici adına ayrılmaları halinde yerlerine hava içinden yahut diğleşker kurumlardan veya açıktan icra vekili atanabilir.
Benzeri görevin memurlar marifetiyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır….
Aynı kurumdan birinci fıkrada sayıulan ayrılmalar dolayısıyla atanan icra vekili memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, kurum dışından veya açıktan atananlarla hava içinden beş öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.….”

ile aynı Kanunun “Vekalet, Ä°kindar Görev Aylık ve Ücretleri ile Diğer Ödemeler” başlıklı 175 nci maddesinde;

“Konu 175- Tıpkı göreve vekaleten atanan memurlara vekalet edilen görevin kol derecesinin birinci kademesinin üçte biri, açıktan atananlara ise (Köy ve çevre imamlığı kadrolarına atananlara 146 ncı maddede yazılı minimum ücret aylık tutarından aşağı olmamak üzere) üçte ikisi verilir.
Bulundukları yerden başka benzeri yerdeki ayrımsız göreve vekalet suretiyle atananlara, Harcırah Kanununun geçici görevle başka yere gönderilenlere ilişhedef hükümleri uygulanır.
Ancak, gelgel içinden veya diğer kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi içmağara, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur.”

hükümleri düzlük almaktadır.

Diğer yandan, Canip ömersiye kararnamesinin Vekaleti düzenleyen 9’uncu maddesinde; 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca kurumlarınca tıpkısı göreve alım içinden yahut diğleşker kurumlardan vekalet ettirilenlere hangi hallerde vekalet ücreti verileceği açıklanmıştır.

Buna göre, vekaletin, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine dayanarak yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması, vekaletin, Bakanlar Kurulu kararı yahut müşterek karar ile tayin yapılması gereken kadro veya görevler içmağara ait Vekil, diğleşker grup veya görevler içmağara asili atamaya yetkili baş tarafından verilmesi, vekillerin, genel ve ilgilendiren özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan grup veya görevler içmağara bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması karışma) tıpkı arada taşımaları kaydıyla; vekalet ettikleri kadro veya görevler için bu Karar uyarınca öngörülen bindirim ve tazminatların toplam kemiksiz tutarının, birincil grup yahut görevleri karşılığında çalışarak aldıkları remiks ve tazminatların mecmu net tutarından çok olması halinde, aradaki ayırt; 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapıldığı sürece ödenmektedir.

Yukarıüstelik belirtilen şartları ayrımsız arada taşımayanlara, mehil müddeti, yıllık cevaz, vesile izni, hastalık izni, geçici görev, vekalet, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, bakım içi eğitim, ağırşak yahut seminer nedeniyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere, vekaletleri esnasında yıllık müsaade, bahane izni, hastalık izni, vekalet görevine ilişkin sıfır geçici görev, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, bakım içi eğitim, ağırşak, seminer ve aynı nedenlerle vekalet görevine meydanlık verenlere (uzaklık verdikleri günler için), vekalet nedeniyle öngörülen bindirim ve tazminatlar ödenmeyecektir.

Ayrıca son namına; 666 KHK nın; 375 sayılı KHK ya Ek Husus 9 ekleyen 1 inci maddesinin 5 fıkrasında;

“Bir Numara fıkra kapsamına giren personelden; kurumlarınca tıpkısı kadroya çalım içinden veya çalım dışından vekalet ettirilenlere, vekaletin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine güvenerek yapılmış ve bu hususun onayda belirtilmiş olması, vekalet görevinin Hükûmet kararı yahut müşterek değişmeyen ile tayin yapılması müstelzim kadrolar içmağara ilişkin vekil, diğçeri kadrolar içmağara asili atamaya çıkışlı bey tarafından verilmesi, vekalet fail personelin asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranıulan kadrolar içmağara bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) taşıması kaydıyla vekalet ettikleri ekip için öngörülen munzam ödemenin birincil kadroları için öngörülen mülhak ödemeden fazla olması halinde, aradaki ayırt, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görev çalışarak yapıldığı sürece ödenir. Ancak, vade müddeti, yıllık cevaz, kulp izni, hastalık ve refakat izni, geçici görev, vekalet, görevden uzaklaştırma, hizmet içi eğitim, seminer ve ağırşak nedenleriyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere bu şekilde ömersiye yapılmaz.” düzenlemesi ile mülhak tazminatlar (eksiklik adı katma öağıt) arasındaki farkında vekalet ödemesinde dikkate alınacağı belirtilmiştir.

Bu nedenle; çalışmış olduğunuz kurumda (Bölge Müdürlüğü) Şube Müdürü kadrosuna vekalet ettiğinizden dolayı, 657 sayılı Kerem Memurları Kanununun 86 ve 175 inci maddelere göre vekalet aylığı, canip ömersiye kararnamesinin 9 uncu maddesine göre bindirim ve ödence farkını ve 666 KHK nin 1 inci maddesi ile düzenlenen ek tazminat farkını alabilmeniz içmağara;

1- Vekaletin atamaya izinli bey tarafından verilmesi,

2- Genel ve ait özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları taşıyor olmanız gerekiyor.

KAPAT X

Diğer taraftan, bir kadroya kimlerin nasıl atanacağı 2451 sayılı Yasa ve kurumların teşkilat kanunlarında meydan kayran hükümlerle belirlenmektedir. Şube Müdürü ataması, 2451 sayılı Kanunda sayılan atamalardan birisi değildir. Genelde bu atamalar, teşkilat kanununlarının “Nasıp” maddesind eyer kayran hüküm gereğmufassal, ya icra vekili onayı ile yada bakanın yetkisini devrettiği Müsteşar, Müsteşar yardımcısı veya Umumi Müdür onayı ile olmaktadır. Bölge Müdürünün bu işleyişte tıpkısı yetkisi bulunmamaktadır.

Bu nedenle, bölge müdürlüğünün onayı ile yapılan vekaleten atamanıza binaen, vekalet ödemesinden faydalanmanız mümkün değildir.

Share: