Aynı adım, öğretim elemanlarına nasıl uygulanacak?

Bilindiği üzere, Amme Görevlilerinin Geneline ve Bakım Kollarına Yönelik Mali ve Içtimai Haklara Ä°lişgaraz 2016 ve 2017 Yıllarını Havi 3. Dönem Şişman Sözleşmenin Ä°lave Evre Verilmesi başlıklı 28 inci maddesiyle; 2/2/2005 tarihli ve 5289 sayılı Yasa hükümlerinden yararlanmamış olanlardan 15/1/2016 tarihinde görevde bulunanlar (aylıksız izinde bulunanlar karışma) ile bunlardan anıulan tarihten önce tekaüt, adi malüllük, görev malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve babasız aylığı alanlar hakkında dahi uygulanacağına ilişmaksat hükme vadi verilmişti.

Diğçeri taraftan; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel KanunununÖğretim elemanlarının sınıflandırılması” başlıklı 3 üncü maddesinde;

“Bu Kanuna bağımlı öğretim elemanlarının sınıfları ile başlangıç dereceleri aşağıüstelik gösterilmiştir.

A) Öğretim üyeleri sınıfı :

Bu sınıf, profesörler, doçentler ve yardımcı doçentlerden oluşur.

a) Profesörler, profesör kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren bir numara derecenin,

b) Doçentler, doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren üçüncü derecenin,

c) Yardımcı doçentler, yardımcı doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren beşinci derecenin,

Ä°lk rütbe aylığını alırlar.

Yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentlerine göre üst dereceye atananlar, bu dereceleri kazanılmış doğruluk olarak aldıktan bilahare geçirecekleri temas yıl için benzeri merhale ilerlemesinden yararlanırlar.

B) Öğretim görevlileri ve okutmanlar sınıfı:

Bu sınıf, öğretim görevlileri ile okutmanlardan oluşbağa.

C) Öğretim yardımcıları sınıfı :

Bu sınıf, araştırma görevlileri ile uzman, çevirici ve eğitimöğretim planlamacılarından oluşur.

KAPAT X

Öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarının giriş dereceleri (657 sayılı Celal Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler”i ile getirilen derece ilerlemesi ve etap yükselmesine ilişamaç hükümleri hariç) Cesamet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre belirleme edilecek kazanılmış adalet aylık adım ve kademelerine iki paye eklenmek yoluyla belirlenir.”

ile “Öğretim elemanlarının görev aylıkları” başlıklı 4 üncü maddesinde ise,

“Öğretim elemanlarının bu Kanunun 3 üncü maddesine göre belirleme edilen görev aylıkları kazanılmış adalet teşkil etmeyip, aylık ödemelerine esas tutulur ve bu Yasa kapsamından çıkmaları halinde dikkate alınmaz.

hükümleri düzlük almaktadır.

Ä°lave tıpkısı derecenin öğretim elemanlarına hangi şekilde uygulanması gerektiği hususu 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunundaki 3 ve 4 üncü maddelerdeki hükümlere göre değerlendirdiğimizde şunları söyleyebilir:

1- Öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcıları için görev aylığına ilişkin ekip derecesi, kazanılmış hak aylığa 2 kademe eklenmek süretiyle tespit edilmektedir.

2- Toplu sözleşmeyle sunulan 1 derece kazanılmış adalet aylığına ilişgaraz dereceyi artırmaktadır.

3- Kazanılmış adalet aylığına dayalı derecenin artırılmasından sonraları görev aylığına ilişhedef ekip derecesi bile, 2 aşama arttırma edilerek, izlem fail aydan itibaran artması gerekmektedir.

Bu konuda karşılaşılacak ayrımsız diğasker konu ise yükselebileceği ekip derecesinin olmaması sorunudur. Bu konuda bile Kanunun Aşama yükseltilmesi” başlıklı 7 nci maddesinde;

“Öğretim elemanları;
a) Yükselebilecekleri derecede aynı unvanla boş benzeri kadronun bulunması,
b) Derecesi içinde en az üç yıl bulunmuş ve bu derecenin üçüncü adım aylığını tıpkı yıl fiilen almış olmaları,
c) Bu süre içinde müspet sicil almış bulunmaları, Şartıyla tıpkı üst dereceye yükseltilebilirler.”
düzenlemesi yapılarak öğretim elemanlarının adım yükselmesi düzenlenmiştir.

Ancak, kadrosuzluk yerinde derece yükselmesi yapılamaması sorununu içermiş bir hüküm yer almamıştır. Yalnız; “Uygulanacak diğasker yasa hükümleri” başlıklı 20 maddesinde: “Bu Kanunda hüküm namevcut hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Mehabet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.” denilmektedir.

Bu hüküm kapsamında; 657 sayılı Izzet Memurları Kanununun 67 inci maddesinde; “Diğasker şartları taşımakla birlikte üst derecelerde (…) grup olmadığı içmağara adım yükselmesi yapamayan memurların kazanılmış hak aylıkları, öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri dereceyi aşmamak şartıyla işgal etmekte oldukları kadroların üst derecelerine yükseltilir.” hükmünün uygulanabileceğkayınbirader düşünmekteyiz.

Share: