Aylıksız izne temel bakım süresi zahir hesaplanır?

Bire Bir Büyüklük memuruna 5 yıl hizmeti olması halinde, talebin bakarak, 1 yıla kadar ücretsiz müsaade verilebilmektedir. Bu yazıda 5 yıllık sürenin hesabında nelerin dikkate alınacağına düzlük verilmiştir.

SORU: Sayın Memurlar.net Soru/Yanıt Ekibi,
Öncelikle bizi aydınlatan çalışmalarınızdan çevre ve soruma vereceğiniz cevabınızdan dünya şimdiden teşekkürname ederim.
2011 yılı Haziran ayında 4/B Sözleşmeli statüde …. Üniversitesi’nde memuriyete başladım.
2013 yılı Eylül ayında hükümetin tanıdığı haktan yararlanarak 4/A statüsünde işyar oldum ve (…Üniversitesi’nde yani ayrımsız kurumumda) görevime bitmeme ettim.
12 aya büyüklüğünde ücretsiz yıllık müsaade hakkına ehil olabilmem üzere 5 yıllık memuriyetimin dolması gerektiğini sitenizde yayınlanan ilgilendiren yasa maddelerinden öğrendim.
Burada 5 yılımın hesaplanmasında 4/B’li statüde çalıştığım yılların de hesaba karışma edilebilmesi için zahir bire bir nöbet izlemeliyim?
Ailemle ilgilendiren hususlardan periferi bu ücretsiz cevaz hakkına haddinden fazla ihtiyacım var. Bana ayrımsız kat göstermenizi istirham kırat, ilginize çokça teşekkür ederim.

CEVAP: 657 sayılı Çap Memurları Kanunun 108 inci maddesi şu şekildedir:

“E)Memura, almanak izinde temel alınan süreler itibarıyla beş bakım yılını tamamlamış olması ve isteği halinde memuriyeti süresince ve bildirme aşkın iki defada kullanılmak üzere, bütün tıpkı yıla kadar aylıksız cevaz verilebilir…

154 Sekans no’lu Oran Memurları Kanunu Tebliğinde ise şu hâkimiyet kayran almaktadır:

“1- Almanak izin sürelerinin hesabında, ne statüde olursa olsun kamu gurur ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu çalım ve kuruluşlarında geçmese birlikte Azamet memurlarının kazanılmış türe aylıklarında değerlendirilen bakım sürelerinin dikkate alınması, gerekmektedir.”

Anılan düzenlemem layıkıyla Oran memurlarının amme kurumlarında ne statüde olura olsun kamu kurumlarında sabık bakım süreleri yıllık izinde değerlendirilmektedir.

108 inci maddesinin (D) bendi uyarınca maaşsız cevaz verilmesi şu şartlara bağlanmıştır:
-5 yıllık hizmete,
-Memurun isteği,
-İdarenin takdirine
(akıllıca bulmasına) .

HİZMET SÜRESİNDEN SAYILAN SÜRELER

1- Ne statüde olursa olsun kamu gelgel ve kuruluşlarında geçen süreler:

Kamu çekicilik ve kuruluşlarında çalışanların statülerini sıralayacak olursak kamu çalışanları;
Memurlar
Sözleşmeli personel
657 az Kanunun 4/B maddesi
399 Az KHK KİT
Sair kontratlı personel
Eğreti Personel(657 S K.4/C
İşçiler
Amelî (daim) işçiler
Eğreti İşçiler

Sair Amme Görevlileri
Askeri Personel
Bilge ve Savcılar
Akademik Personel

2- Kamuda geçmese da kazanılmış doğruluk maaş merhale ve kademesinde değerlendirilen süreler

Celal memurlarının memuriyete girmeden evet bile memurluktan ayrılarak hususi sektörde yahut azade yerine yapmış olduğu hizmetlerinin müktesep türe mahiye merhale kademesinde değerlendirilmesi üzere yasal düzenleme bulunması gerekmektedir.

KAPAT X

Memurluk dışında geçen hizmetlerin değerlendirilmesi, 657 sınırlanmış Kanunun 36/C maddesinde açıklanmıştır. Buna bakarak memurluk dışındaki sürelerin değerlendirilmesi hizmet sınıfına bakarak değişmektedir. 657 sınırlanmış Kanunun 36/C maddesine bakarak memuriyet dışındaki erkin adına çalışılan veya resmi ve hususi sektörde geçen süreler, Maharet Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Avukatlık Hizmetleri sınıfları ile Milli Terbiye Bakanlığı kadrolarında ve basınla ilgilendiren kadrolarda çalışanlar üzere değerlendirilirken, aynı süreler Umumi İdare Hizmetleri Sınıfında müteharrik memurin açısından değerlendirilmemektedir.

657 basit DMK 83 ve 84 üncü maddeleri mucibince askerlik süresi SGK borçlanılmasına bakılmaksızın Kazanılmış türe maaş derece ve kademesinde değerlendirilmektedir.

657sayılı Kanunun 108 inci maddesinin B bendi uyarınca doğuma ilişkin verilen aylıksız izin süreleri de kazanılmış hak maaş evre ve kademede değerlendirilmektedir.

657 mahdut Kanunun 77 maddesi uyarınca yabancı memleketlerin resmi kurumları veya uluslararası kuruluşlarda çalışmasına cevaz verilenlerin bu süreleri dahi müktesep ha mahiye etap ve kademelerinde değerlendirilmektedir.

Ayrıca, sair kanunlar ile kazanılmış türe maaş aşama ve kademelerde değerlendirmeye ilgili ahkâm bulunabilmektedir. Burada hep mevzuat taranmamış bazen örneklere düzlük verilmiştir. Söz Gelişi, 4688 çevrilmiş Amme Görevlileri Sendikaları ve Dolgun Anlaşma Kanununun 18 inci maddesi gereğince aylıksız izinli geçirilen sürelerin kesenek ve karşılıkları ödenmek yoluyla kazanılmış türe mahiye paye ve kademesinde değerlendirilmektedir.

Yukarıda saha verilen mevzuat ve meşruhat mucibince;
-657 az Kanunun 108 inci maddesinin E bendi mucibince aylıksız izin vermenin şatları bellidir.

-Bu kanun maddesi layıkıyla cevaz alabilmek üzere 5 almanak hizmet süresini yetiştirmek gerekmektedir.

-Mezkûr köşe yazısı uyarınca izin verilmesinde değerlendirilecek süreler almanak cevaz sürelerinde değerlendirilen süreler olarak belirlenmiştir.

-4/B statüsünde çalışmakta iken 6495 sayılı Yasa layıkıyla kadroya geçenlerin bu statüdeki hizmetleri Müktesep doğruluk aylık evre ve kademesinde değerlendirilmektedir. Bu sebeple mecmu hizmetinizin 5 sene olması halinde maaşsız cevaz talebinde bulunmanız gibi bulunmaktadır.

Share: