asistan alımları üzere düzenleme yapıldı

Akademisyen Dışındaki Tedrisat Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalara Dayalı Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, asistan alımlarında, çıktı mutlak tıpkısı lisansüstü eğitime devam şartı aranacak.

Akademisyen Dışındaki Tedrisat Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalara Dayalı Yönetmelikte yapılan değişikliğe bakarak, asistan alımlarında, daha çok kesinkes bire bir lisansüstü eğitime devam şartı aranacak.

7 Haziran 2018 günlü Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle, akademisyen dışındaki talim elemanı kadrolarını gurur yönetmeliğinde düzenleme yapıldı.

YAPILAN DÜZENLEMEYE DAİR TESPİTLERİMİZ

09 Mayıs 2018 günlü haberimizde; 01 Karı 2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanunun mülhak 38 inci maddesi çerçevesinde ihtişam yükseköğretim kurumlarında cümle asistan atamaları 2547 az Kanunun 50/d maddesine göre yapılmaya başlandığından; araştırma görevlisi ilanlarında “lisans mezunu kalkışmak şartı”nın artık getirilemeyeceğini, verilecek ilanlarda katiyen tıpkı lisansüstü eğitime devam şartı aranacağına dikkat çekmiştik.

Bu kapsamda, muktezi talimatname değişikliği yapılarak çap yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli efdal lisans, doktora yahut sanatta iktidar eğitimi öğrencisi olmak; vakıf yükseköğretim kurumlarının asistan kadrolarına başvurularda en beş altı lisans mezunu olmak şartı getirilmiştir.

Buna göre; tezli erdemli lisans yahut doktora eğitime bitmeme etmeyenler izzet üniversitelerinin araştırma görevlisi kadrolarına başvuramayacak. Vakit Kaybetmeden vakıf üniversitelerinin araştırma görevlisi kadrolarına başvurma imkanları olacak.

Diğer taraftan, 1416 sınırlanmış Kanuna bağımlı namına yurtdışında lisansüstü eğitim bilimi görerek yurda dönenler üniversitelerin elden öğretim görevlisi kadrolarına atanabilecek. Asistan kadrolarına atanamayacaklardır.

Ayrıca, elan ilkin lisans düzeyinde eğitim bilimi yapılan birimlerde car edilen Öğretim Yardımcısı kadrolarına başvuracak adayların sunu beş altı tezli erdemli lisans mezunu doğmak yahut lisans mezunu oluşmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında sunma birkaç beş sene tecrübeli gelmek şartı aranıyordu. Fakat, yapılan aranjman ile lisans düzeyinde zar edilen öğretim yardımcısı kadrolarına lisans mezunu olup, sunu bir iki beş yıl deneyimli olanlar bundan sonra müracaat edemeyecektir. Bu kadrolara başvuracak adayların daha çok yer birkaç tezli faziletkâr lisans mezunu olması gerekmektedir.

Müşkül Mevsuk KAPLAN

İŞTE KARŞILAŞTIRMALI MADDE TABLOSU

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

BAP 2- (1) Bu Talimatname, Fehamet ve finans yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi, okutman, asistan, ehlivukuf, vesile ve eğitim bilimi-öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamaları kapsar.

(2) 8/4/1929 günlü ve 1416 az Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Mektepli Karşı Yasa kapsamında ilk defa bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara yapılacak atamalarda, 26/4/2014 tarihli ve 28983 mahdut Resmi Gazete’da yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre eksperlik eğitimi almaya türe kazananların asistan kadrolarına atanmalarında, 4/11/1981 tarihli ve 2547 çevrilmiş Yükseköğretim Kanunun 50 nci maddesinin bir numara fıkrasının (d) bendi kapsamında benzeri çap yükseköğretim kurumunda fariza yapmakta olan araştırma görevlilerinin ayrımsız yükseköğretim kurumunda 2547 sınırlanmış Kanunun 33 üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamındaki asistan kadrolarına atanmalarında, oran hizmeti yükümlülüğü kurası sonuçlarına bakarak ehlivukuf kadrolarına atanmalarda, bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolarda istihdam edilenlerin görev süresi uzatımı mahiyetindeki yeniden atanmalarında ve yabancı uyruklu tedrisat elemanlarının sözleşmeli adına çalıştırılmalarında bu Talimatname hükümleri uygulanmaz.

MADDE 2(1) Bu Yönetmelik, cesamet ve tıkır yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi ve asistan kadrolarına yapılacak atamaları kapsar.

(2) 8/4/1929 tarihli ve 1416 dar Yabancı Memleketlere Gönderilecek Mektepli Karşı Kanun kapsamında ilk kez öğretim yardımcısı kadrosuna yapılacak atamalarda, 26/4/2014 tarihli ve 28983 az Resmi Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile 21/10/2016 tarihli ve 29864 mahdut Resmi Gazete’da yayımlanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimi almaya hak kazananların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında, devlet hizmeti yükümlülüğü kurası sonuçlarına göre öğretim yardımcısı kadrolarına atamalarda, bu Talimatname kapsamındaki kadrolarda istihdam edilenlerin fariza süresi uzatımı mahiyetindeki yeniden atanmalarında ve yabancı uyruklu tedris elemanlarının kontratlı kendisine çalıştırılmalarında bu Talimatname hükümleri uygulanmaz.”

YÖN 4- (1) a) Methal Sınavı: Bu Yönetmelikte belirtilen hakem heyeti tarafından, ecnebi şalter okutmanı ve kurgu kadroları üzere yapılacak sözlü sınavı; sair kadrolar üzere yapılacak mukayyet sınavı; yabancı dille terbiye-tedris yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadroları için yapılacak namzet imtihan ve yavuklu sınav sonucu liyakatli olanlar için senato kararı olması halinde yapılacak yazılı sınavı

MADDE 4- (1) a) Methal Sınavı: Bu Yönetmelikte belirtilen jüri tarafından, olgun alanı ecnebi dille ilişkin birimlerdeki öğretim görevlisi kadroları ile 4/11/1981 günlü ve 2547 basit Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi layıkıyla mecburi yabancı dil dersini isnat etmek üzere atama yapılacak öğretim görevlisi kadroları için yapılacak aday sınavı; bu Talimatname kapsamındaki değişik kadrolar için yapılacak yazılmış sınavı; ecnebi dille yetişek-tedrisat yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadroları için yapılacak aday imtihan ile namzet imtihan sonucu muvaffakiyetli olanlar amacıyla senato kararı olması halinde yapılacak kayıtlı sınavı

HUSUS 6- (4) Yabancı dille eğitim bilimi-tedrisat yapılan programlardaki öğretim yardımcısı kadrolarına yapılacak atamalarda, Yükseköğretim Yerleşmiş marifetiyle kabul edilen merkezi ecnebi açar sınavından atama yapılacak programın terbiye dilinde sunu az 80 puan yahut eşdeğerliği kabul edilen tıpkısı sınavdan bu fakül muadili tıpkısı puana iyesi olmak şartı aranır.

ÖZELLIK 6- (4) Ecnebi dille yetişek-tedrisat yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda nasıp yapılacak programın eğitim dilinde, bilgelik alanı ecnebi dille ilgilendiren birimlere yapılacak öğretim yardımcısı atamaları ile 4/11/1981 günlü ve 2547 basit Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin bir numara fıkrasının (ı) bendi layıkıyla zorunlu yabancı açacak dersini yöneltmek amacıyla öğretim yardımcısı atamalarında ilgilendiren dilde, yükseköğretim kurumlarının arsıulusal ilgiler ile yabancı dille ilgilendiren kılgılı birimlerinde istihdam edilecek tedris görevlilerinin bildirme az tıpkısı dilde, Yükseköğretim Müesses aracılığıyla akseptans edilen merkezi ecnebi açkı sınavından genişlik az 80 nokta veya eşdeğerliği akseptans edilen tıpkısı sınavdan bu benek muadili ayrımsız puana erbap olma şartı aranır.

HUSUS 7 – (1) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek amacıyla yeryüzü bir iki lisans mezunu oluşmak ve ilana önceki başvuru tarihi bakımından otuz ilkokul yaşını doldurmamış oluşmak gerekir.

(2) Yükseköğretim kurumlarında tıpta uzmanlık ve tıpta canip eğin uzmanlık eğitimi yapmakta olan otacı veya eksper otacı araştırma görevlileri, eksperlik eğitimlerini tamamladıklarında Esenlik Bakanlığına, bilirkişi olduklarının bildirildiği tarihten sonraki geçmiş Fehamet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası sonuçlarının, kurumlarına beyanat edildiği tarihe kadar kurumları ile ilişkileri kesilmeksizin asistan yerine görev yapmaya bitmeme ederler.

(3) Öğretim Yardımcısı kadrosuna başvuru üzere aranacak özel şartlar şunlardır:

KAPAT X

a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe sınırlı bölümler karışma) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında sunu bir iki tezli faziletkâr lisans mezunu olmak yahut lisans mezunu tutmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında sunma birkaç beş yıl görmüş geçirmiş kalkışmak,

b) Fena Hâlde Sanatlar Fakülteleri, Terbiye Fakültelerinin Sunturlu Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile yöre lisans düzeyinde terbiye yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında yeryüzü beş altı tezli yüksek lisans mezunu koyulmak yahut lisans mezunu atılmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında yer birkaç iki sene deneyimli kalkışmak.

(4) Lektör kadrosuna başvuru amacıyla aranacak hususi şerait şunlardır:

a) Ecnebi araç okutmanları hariç başlamak amacıyla lisans düzeyinde eğitim bilimi yapılan birimlerde (rektörlüğe kapalı bölümler dahil) atanacak lektör adaylarında sunu bir iki tezli faziletli lisans mezunu görünmek,

b) Yabancı açacak okutmanı başvurularında, car edilen yabancı dilde Yükseköğretim Yerleşmiş tarafından akseptans edilen merkezi yabancı çevirici sınavından bildirme bir iki 80 nokta yahut eşdeğerliği kabul edilen tıpkı sınavdan bu fakül muadili ayrımsız puana sahip olmak.

(5) Ehlihibre ve eğitim bilimi-talim planlamacısı kadrosuna başvurabilmek üzere bildirme bir iki tezli faziletkâr lisans mezunu tutmak veya lisans mezunu gelmek ve belgelendirmek kaydıyla alanında yer beş altı iki sene deneyimli koyulmak gerekir.

(6) Dil kadrosuna referans amacıyla aranacak hususi şartlar şunlardır:

a) Sunu az tezli faziletkâr lisans mezunu görünmek veya lisans mezunu oluşmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında genişlik beş altı iki yıl deneyimli tutmak,

b) Yükseköğretim Oturmuş yoluyla kabul edilen merkezi ecnebi miftah sınavından arz az tıpkı dilde 80 fakül yahut eşdeğerliği akseptans edilen bir sınavdan bu puan muadili tıpkısı puan almış koyulmak.

ÖZELLIK 7(1) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek amacıyla ilana ilk referans tarihi itibarıyla otuz ilkokul yaşını doldurmamış oluşmak gerekir. Celal yükseköğretim kurumlarının asistan kadrolarına başvurularda tezli faziletkâr lisans, doktora veya sanatta kifayet eğitimi öğrencisi başlamak; nakit yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda bildirme beş altı lisans mezunu almak şartı aranır.

(2) Yükseköğretim kurumlarında tıpta uzmanlık ve tıpta yan ense uzmanlık eğitimi yapmakta olan tabip veya bilirkişi tabip araştırı görevlileri, eksperlik eğitimlerini tamamladıklarında uzman olduklarının Esenlik Bakanlığına bildirildiği tarihten ahir önce Fehamet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası sonuçlarının kurumlarına beyanat edildiği tarihe kadar kurumları ile ilişkileri kesilmeksizin asistan olarak fariza yapmaya devam ederler.

(3) Öğretim Yardımcısı kadrosuna müracaat amacıyla aranacak hususi şerait şunlardır:

a) Rektörlüğe ilişkin bölümler karışma olmak amacıyla lisans düzeyinde terbiye yapılan birimlere başvuracak öğretim yardımcısı adaylarında yeryüzü beş altı tezli faziletli lisans mezunu kalkmak.

b) Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde terbiye yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında yeryüzü az tezli erdemli lisans mezunu koyulmak veya lisans mezunu tevessül etmek ve belgelendirmek kaydıyla alanında yeryüzü beş altı iki sene tecrübeli tutmak.

(4) Kılgısal birimlerde fariza yapacak öğretim görevlisi adaylarında bildirme birkaç tezli faziletli lisans mezunu doğmak veya lisans mezunu girmek ve belgelendirmek kaydıyla alanında genişlik birkaç iki yıl deneyimli oluşmak şartı aranır.

YÖN 8(1) Yükseköğretim kurumlarında gerekseme mahsus öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları, varsa ilgilendiren birimin seksiyon başkanınca, göz kurulunun görüşü alınarak fakültelerde dekanlığa, konservatuar ve yüksekokullarda müdürlüklere, rektörlüğe mecbur bölümlerde rektörlüğe, enstitülerde ise enstitü dalavere kurulunun görüşü alınarak, müdür aracılığıyla, car edilmek için rektörlüğe iletilir. Rektörlükler kendilerine ulaşan kol taleplerini en geç bir kamer zarfında Yükseköğretim Yerleşmiş Başkanlığına bildirirler. 78 az Yasa Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesine göre istimal izni sunulan kadrolar Yükseköğretim Kurulunun genel ağ adresinde yayınlanmak için rektörlükçe Yükseköğretim Müesses Başkanlığına gönderilir. İlan metninde adaylarda bu Talimatname kapsamında belirlenen koşullar, serencam müracaat tarihi, dolay kıymetlendirme sonuçlarının car tarihi, giriş sınavı tarihi, ecnebi dille terbiye-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında senato kararıyla sözlü imtihan sonucu 60 ve vücut benek alanlar için mukayyet yapılacaksa mukayyet tarihi ve sonuçlarının açıklanacağı günler ile genel ağ adreslerini içeren sınav takvimi bile belirtilir. Akıbet başvuru tarihi zar tarihinden itibaren onbeş günden birkaç kendisine belirlenemez. Adayların başvuruları, şahsen veya posta vasıtasıyla ilanda belirtilen adrese ya üstelik ilanda belirtildiği takdirde genel ağ erişimi üzerinden yapılır. Postadaki gecikmeler ve ilanda tamlanan süreler içre yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

HUSUS 8- (1) 78 dar Yasa Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesine bakarak kullanma izni sunulan akademisyen dışındaki öğretim elemanı kadroları, Yükseköğretim Kurulunun internet sitesinde yayınlanmak için rektörlükçe Yükseköğretim Yerleşmiş Başkanlığına gönderilir. İlan metninde adaylarda bu Talimatname kapsamında belirlenen şerait, akıbet referans tarihi, ön istimara sonuçlarının car tarihi, antre sınavı tarihi, yabancı dille eğitim-talim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında senato kararıyla namzet sınav sonucu 60 ve vücut benek alanlar üzere nominal yapılacaksa nominal tarihi ve sonuçlarının açıklanacağı eyyam ile internet adreslerini içeren sınav takvimi de belirtilir. Sonuç başvuru tarihi ilan tarihinden itibaren on ilkokul günden beş altı yerine belirlenemez. Adayların başvuruları, şahsen yahut kat aracılığıyla ilanda belirtilen adrese evet birlikte ilanda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden yapılır. Postadaki gecikmeler dolayısıyla ilanda belirtilen süre süresince yapılamayan başvurular dikkate alınmaz.

BAP 10(1) Imtihan jürisi; müracaatlarda, başvurma fail adaylar arasından zar edilen ekip sayısının on katına büyüklüğünde adayı, ecnebi dil okutmanı, çevirgeç ve ecnebi dille eğitim bilimi-tedris yapılan programlardaki öğretim yardımcısı kadrolarında (iz yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil görünmek üzere) ALES puanının %40’ını ve ecnebi açar puanının %60’ını, farklı kadrolarda ALES puanının %60’ını ve ecnebi miftah puanının %40’ını; çığır yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans tekmil notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan ayar. Bu sıralamaya bakarak son tam bire bir puana topluluk gürpedek fazla adayın olması halinde, bu kişilerin topu topu sınava çağrılır. Müracaat sayısının car edilen kadronun on katından birkaç olması halinde, adayların bütünü antre sınavına alınır. Adayların ön değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans bitirme notları ekip ilanında tamlanan genel ağ adresinde car edilir.

HUSUS 10- (1) Sınav jürisi; müracaatlarda, başvurma fail adaylar arasından zar edilen grup sayısının on katına büyüklüğünde adayı, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında (patika yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler da dahil atılmak için) ALES puanının %40’ını ve ecnebi çevirici puanının %60’ını, bu Yönetmelik kapsamındaki sair kadrolarda ALES puanının %60’ını ve ecnebi açacak puanının %40’ını; patika yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans kat notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve takım ilanında belirtilen genel ağ adresinde zar ayar. Bu sıralamaya bakarak serencam sırada tıpkı puana sahip şappadak aşkın adayın olması halinde, bu kişilerin topu sınava çağrılır. Müracaat sayısının ilan edilen kadronun on katından beş altı olması halinde, adayların kâffesi giriş sınavına alınır. Adayların ön değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans intaç notları kadro ilanında tamlanan genel ağ adresinde zar edilir.

YÖN 11- (1) Antre sınavı, imtihan jürisi eliyle; yabancı çevirgeç okutmanı, araç kadrolarında adayların mesleksel ifade ve bilgi becerisi ile tabir yeteneğini ölçecek şekilde yemeden içmeden aday, bu Yönetmelik kapsamındaki başka kadrolar üzere ise car edilen alanla ilişik bilgelik düzeyini ölçecek şekilde elden bağlanmış yerine yapılır. Ecnebi dille yetişek-talim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında aday sınav yapılır. Ancak senato kararı olması halinde aday imtihan sonucu 60 ve vücut nokta alanlar için yazılı birlikte yapılır. Bu durumda olanların antre sınavı puanı, yavuklu ile kayıtlı sınavın aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

HUSUS 11- (1) Methal sınavı, imtihan jürisi tarafından; olgun alanı ecnebi dille ilişkin birimlerdeki öğretim yardımcısı kadroları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sınırlanmış Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin bir numara fıkrasının (ı) bendi mucibince zorunlu ecnebi miftah dersini atfetmek üzere atama yapılacak öğretim görevlisi kadroları için adayların mesleki rapor ve hikmet becerisi ile tabir yeteneğini ölçecek şekilde sadece namzet, bu Yönetmelik kapsamındaki başka kadrolar üzere ise zar edilen alanla ilgilendiren bilgi düzeyini ölçecek şekilde sadece yazılmış olarak yapılır. Ecnebi dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim yardımcısı kadrolarında namzet imtihan yapılır. Ancak senato kararı olması halinde yavuklu imtihan sonucu 60 ve üzeri puan alanlar üzere yazılı sınav bile yapılır. Bu durumda olanların antre sınavı puanı, aday ile mukayyet sınavın aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

HUSUS 12 –(1) Imtihan jürisi değerlendirmesinde; yabancı çevirgeç okutmanı, açar ve ecnebi dille yetişek-tedris yapılan programlardaki öğretim yardımcısı kadrolarında (meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil görünmek amacıyla) ALES puanının %30’unu, lisans bitirme notunun %10’unu, ecnebi çevirgeç puanının %30’unu ve methal sınavı notunun %30’unu; diğer kadrolarda ALES puanının %30’unu, lisans tekmil notunun %30’unu, yabancı anahtar puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; iz yüksekokullarında ise ALES notunun %35’ini lisans tekmil notunun %30’unu ve giriş sınavı notunun %35’ini hesaplayarak zar edilen grup sayısı büyüklüğünde adayı başarı sırasına bakarak belirler. Kıymetlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır. Adayların değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans ikmal notları kol ilanında belirtilen internet adresinde zar edilir.

YÖN 12(1) Sınav jürisi değerlendirmesinde; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında (meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler birlikte dahil başlamak amacıyla) ALES puanının %30’unu, lisans kat notunun %10’unu, yabancı vasıta puanının %30’unu ve methal sınavı notunun %30’unu; bu Talimatname kapsamındaki farklı kadrolarda ALES puanının %30’unu, lisans kat notunun %30’unu, yabancı araç puanının %10’unu ve methal sınavı notunun %30’unu; iz yüksekokullarında ise ALES notunun %35’ini, lisans itmam notunun %30’unu ve methal sınavı notunun %35’ini hesaplayarak ilan edilen kol sayısı kadar adayı başarı sırasına bakarak belirler. Istimara puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda rate sayılır. Adayların değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans ikmal notları ekip ilanında belirtilen genel ağ adresinde ilan edilir.

HUSUS 14(1) Doktora yahut sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta yahut diş hekimliğinde eksperlik eğitimini tamamlayanların, iz yüksekokullarının Yükseköğretim Yerleşmiş marifetiyle belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak tedrisat görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış yahut çalışmakta olanların bu Talimatname kapsamındaki talim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi imtihan şartı aranmaz.

(2) Iz yüksekokullarının, ecnebi vesile okutmanı, şalter ve yabancı dille eğitim bilimi-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki tedrisat elemanı kadrolarına başvurularda ecnebi komütatör şartı aranmaz.

YÖN 14(1) Doktora yahut tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte eksperlik ya da sanatta kifayet eğitimini tamamlamış olanların, iz yüksekokullarının Yükseköğretim Yerleşmiş vasıtasıyla belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak talim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında akademisyen dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi imtihan şartı aranmaz.

(2) Çığır yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim yardımcısı kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı çevirici şartı aranmaz

Share: