ASISTAN alımında hangi koşullar zata mahsus niteliktedir?

Asistan Alımlarında “Zata Mahsus Kayıt” Olanaksız “Öğretim Üyesi Dışındaki Talim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Imtihan İle Antre Sınavlarına İlişkin Asıllar ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in Umumi Şartlar başlıklı 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrasında; “Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe bağımlı tedris elemanı kol ilanlarında lisans yahut lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ilişkin bilimsel, objektif ve denetlenebilir şartlar dışında adayı tanımlayan hususi şerait koyamazlar.” hükmü düzlük almaktadır.

Sair taraftan, bir yönetmeliğin 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “Yükseköğretim kurumlarında gerekseme duyulan akademisyen dışındaki tedrisat elemanı kadroları, varsa ait birimin departman başkanınca, devir kurulunun görüşü alınarak fakültelerde dekanlığa, konservatuar ve yüksekokullarda müdürlüklere, rektörlüğe sınırlanmış bölümlerde rektörlüğe, enstitülerde ise enstitü dalavere kurulunun görüşü alınarak, başöğretmen tarafından, car edilmek için rektörlüğe iletilir. Rektörlükler kendilerine ulaşan grup taleplerini yer geç tıpkısı kamer zarfında Yükseköğretim Müesses Başkanlığına bildirirler. 78 dar Yasa Mesabesinde Kararnamenin 5 inci maddesine göre istimal izni sunulan kadrolar Yükseköğretim Kurulunun genel ağ adresinde yayınlanmak amacıyla rektörlükçe Yükseköğretim Müesses Başkanlığına gönderilir.” denilmektedir.

Üniversiteler yukarıda tamlanan talimatname hükümleri çerçevesinde, nara atmak istediği araştırma görevlisi kadrosunda aranacak hususi şartları belirledikten sonradan Yükseköğretim Kuruluna Akademik Takım İlanları menüsünde yayınlanmak için elektronik ortamda gönderir.

Bu süreçten sonraları şayet üniversitenin belirlemiş olduğu özel şartın, Yükseköğretim Oturmuş yoluyla ilgilendiren yönetmelikte aranan “bilimsel, nesnel ve denetlenebilir şartlar dışında adayı tanımlayan” nitelikte olmaması halinde YÖK aracılığıyla düzeltilmesi için ilgilendiren üniversiteye geri gönderilir.

Asistan ilanına geçmek isteyen darülfünun YÖK aracılığıyla düzeltilmesi mergup hususi şartlarla ilgili lüzumlu düzenlemeyi yaparak gine Yükseköğretim Kuruluna elektronik ortamda gönderir.

Yükseköğretim Kurulunun ilanının yukarıda belirtilen talimatname hükmüne akıllıca olduğuna kandırma olursa asistan kadrosu direkt Akademik Takım İlanları menüsünde car edilir.

Bu çerçevede, bütün asistan kadroları YÖK’ün iznine tabi kendisine yayınlandığından adayı tanımlayan özellikli özel şerait yazılması hem pratikte hem da kanuncu mevzuat yerine türlü değildir.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İLANLARINDA HANGİ ÖZEL KOŞULLAR İSTENEBİLİR ?

1- Kadronun car edildiği kısım mezunu almak. (Örneğin, İşletme Bölümüne alınacak Asistan amacıyla “İşletme Bölümü Lisans mezunu kalkışmak.”)

2-Kadronun zar edildiği kısım-anabilim dalında lisans ve erdemli lisans yapmış tevessül etmek.(Örneğin, Araba Mühendisliği Bölümüne alınacak Asistan amacıyla “Araba Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu koyulmak. Tıpkı alanda efdal lisans yapmış oluşmak.)

3-Kadronun car edildiği göz mezunu olup, ilişik alanda tezli yüksek lisans yapıyor görünmek.(Söz Gelişi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne alınacak Asistan üzere “Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans mezunu görünmek. Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Faziletli Lisans yapıyor almak.)

4-Kadronun zar edildiği anabilim dalında faziletkâr lisans yapıyor yahut yapmış koyulmak.(Söz Gelişi, Eğitim Bilimi Bilimleri Bölümü Terbiye Programları ve Tedris Anabilim Dalına alınacak Asistan amacıyla “Yetişek Programları ve Talim Anabilim Dalında Erdemli Lisans yapıyor veya yapmış başlamak.)

5-Kadronun zar edildiği bölümde doktora yapıyor almak. (Örneğin, Asıl İslam Bilimleri Bölümü Fellah Dili ve Belagatı Anabilim Dalına alınacak Araştırma Görevlisi amacıyla “Gündüz Feneri Dili ve Belagatı Anabilim Dalında Doktora yapıyor tutmak.)

KAPAT X

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İLANLARINDA HANGİ KOŞULLAR YAZILMAZ ?

1-Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmak amacıyla deneyim şartı olmadığından ilanlarda hiç ayrımsız şekilde deneyim şartı yazılamaz. (Örneğin lisans mezuniyeti sonrası alanında 2 sene repertuvar kadar)

2-Şehadetname, belge vb. diğer melfuf hususi şartlara iyesi olmak kadar kriterler ilanlara yazılamaz.

Bu itibarla, Araştırma Görevlisi ilanlarında Lisans, Faziletkâr Lisans ve Doktora gibi alan kriterleri dışında ““bilimsel, afaki ve denetlenebilir koşullar dışında adayı tanımlayan” şartların Asistan alımlarında özel yiyecek namına ilanlarda meydan alamayacağını sizlere açıklamaya çalıştık.

Share: