ARAŞTIRMA GÖREVLISI (50-d) yüksek lisansı tamamlaması halinde ilişiği kesilir mi?

Yeni kanuncu düzenlemeye bakarak 50-d statüsüne göre atanan araştırı görevlilerinin faziletli lisansı tamamlaması halinde kadroları ile ilişikleri kesilir mi?

Bilindiği üzere, 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 basit Kanunun Mülhak 38 inci maddesinde; “Yükseköğretim kurumları asistan kadrolarına atamalar, 33 üncü maddede tamlanan usule uygun olarak 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır. Bu kapsamda atananlardan doktora yahut sanatta iktidar eğitimlerini tamamlayanların arz çok %20’si doktora veya sanatta kifayet eğitimini tamamladıkları kurumların senatolarınca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanan performansa dayalı kriterler çerçevesinde apotr doçent kadrolarına atanabilir. Bu kapsamda atanamayanların, doktora yahut sanatta yeterlik eğitimini tamamladıkları kurumların öğretim üyesi kadrolarına atanabilmeleri amacıyla arz beş altı benzeri eğitim bilimi-talim yılı mahdut zarfında veya az dışında değişik ayrımsız yükseköğretim kurumunda çalışması gerekir. Bu konu kapsamında atananlara 35 inci maddeye göre sınırlı içre eksantrik bir yükseköğretim kurumlarındaki doktora veya sanatta kifayet eğitim süreleri amacıyla mecburi hizmet yüklenemez.” hükümleri yer almaktadır.

Yürürlüğe giren kanuncu düzenleme sonrası, Yükseköğretim Kurulu eliyle üniversitelere gönderilen genelgede; “01.01.2018 tarihinden önceki 2547 dar Kanunun 33 üncü maddesi kapsamında atanan araştırma görevlilerinin baştan atanması haricinde 01.01.2018 itibarıyla 2547 mahdut Kanunun 33 üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamında tayin yapılmamasıistendi.

Bu kapsamda, bilcümle üniversitelerde asistan kadrolarına atamalar 01 Karı 2018 tarihinden sonraları 2547 dar Kanunun 50/d statüsüne bakarak “lisansüstü eğitim sonuçlanana” kadar yapılmaktadır.

Mavera yandan, çokça çarkıt tarihli bire bir talimatname olan 13 Ekim 1984 tarihli Resmi Gazete’dahi yayımlanan “Lisansüstü Öğrenim Görenlerden Lektör Kadrolarına Atanacakların Hak ve Yükümlülükleri İle Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Antre Sınavları Hakkında Yönetmelik”mağara “Kadroyu Tahliye” başlıklı 10 uncu maddesinde; “2547 çevrilmiş kanunun 50. Maddesine göre öğretim yardımcılığı kadrolarına geçici kendisine atanıp, faziletkâr lisans, doktora, sanatta yeterlik ve tıpta eksperlik öğrenimlerini başarı ile tamamlayarak faziletkâr lisans, doktora veya sanatta yeterlik diploması yahut tıpta uzmanlık belgesi alanların kadro ile ilişkileri bizatihi kesilir.” düzenlemesi saha almaktadır.

Sair taraftan, 09 Kasım 2018 tarihi itibarıyla top değişen “Öğretim Üyesi Dışındaki Tedris Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Imtihan İle Methal Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Üzerine Talimatname”in 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasında; “araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek üzere …… Ihtişam yükseköğretim kurumlarının asistan kadrolarına başvurularda tezli faziletkâr lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi atılmak şartı aranır.” ifadesi düz almaktadır.

Bu hükme göre üniversiteler asistan ilanlarını üç farklı şekilde yapabilmektedirler. Bunlar;

1- …………….. Bölümü Lisans mezunu tevessül etmek. …………… Tezli Efdal Lisans Yapıyor Görünmek.

2- …………….. Bölümü Lisans mezunu kalkmak. …………… Doktora Yapıyor Olmak.

3- …………….. Bölümü Lisans mezunu atılmak. …………… Tezli Efdal Lisans yahut Doktora Yapıyor Tutmak.

Birlik bu mevzuat hükümleri ve izahat ışığında değerlendirildiğinde; Üniversitelerin “TEZLİ FAZILETKÂR LİSANS YAPIYOR” meşrut asistan kadrolarına atananların lisansüstü eğitimde aranan azami sürelerde Faziletli Lisans eğitimlerini tamamlamaları halinde, doktoraya direkt kayıtları tür olamayacağından ilişiklerinin kesilip kesilmemesi ile ilişkin yükseköğretim kurumlarında tereddütler yaşanmaktadır.

Çoğu üniversitenin doktora mektepli hava ilanlarına güz ve baharat dönemi adına genelde yılın elden belli başlı aylarında başvuru yapılabilmektedir. Söz Gelişi, mart ayında Faziletli Lisansını tamamlayan 50-d statüsündeki bire bir asistan doktoraya araç amacıyla Orak Ayı yahut Ağustos ayına kadar beklemesi gerekmektedir. Hassaten gâh üniversitelerde yılda çabucak bir dolaşma doktora öğrencisi aldığından bu format kişinin “iradesi dışında” üstelik uzamaktadır.

Hal hakeza olunca, ortada yaşanan boşluğu olası mahkemelik süreçler dahi göz önüne alınarak; ancak Yükseköğretim Kurulunun “Lisansüstü Tahsil Görenlerden Okutman Kadrolarına Atanacakların Adalet ve Yükümlülükleri İle Tıpta Eksperlik Öğrencilerinin Methal Sınavları Hakkında Yönetmelik”te yapacağı düzenleme evet dahi duruluk tıpkısı formül kendisine Yükseköğretim Genel Yerleşmiş Kararı ile 50-d statüsünde atanarak faziletkâr lisans eğitimini tamamlayanlara doktoraya vasıta üzere muayyen aynı devir adalet verilmesi gerektiğini düşünüyoruz…

Çetince Selim KAPLAN

Share: