Araştırı görevlileri üçüncü dereceye sebep düşemez?

Yükseköğretim kurumlarında görevli araştırma görevlilerinin grup derecelerinin dördüncü dereceden altına inmesinin önündeki keyfi bürokratik bariyer kaldırılmalı!

Bilindiği üzere, 2914 az Yükseköğretim Personel Kanununa fena Katma Ses Seda Cetveline bakarak Öğretim Yardımcısı ve Araştırı Görevlilerinin takım dereceleri 1 ila 7 aralığında belirlenmiştir.

Çokça mufassal yıllardan bu yana gelen uygulamada üniversitelere mülga 78 çevrilmiş Yükseköğretim Kurumları Talim Elemanlarının Kadroları Üzerine Kanun Mesabesinde Kararname çerçevesinde ihdas edilen Araştırma Görevlisi kadrolarının paye aralıkları 4-7 arasında olmuştur. Yasalı adına yürürlükteki mevzuat hükümlerine bakarak tek bariyer olmamasına karşın halihazırda üniversitelere 3 ve vücut basamak Asistan kadrosu kurma edilmemektedir. Ayrıca, halihazırda görev yapmakta olan araştırı görevlilerine mahmul kadro paye değişikliği yolu ile dahi grup verilmemektedir.

Öte yandan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinde yapılan değişiklikle ile gelişigüzel doktorasını mütemmim araştırı görevlilerine derse duhul hakkı verilmiş olup, haftada oniki saati aşan öğüt görevleri amacıyla haftada on saate kadar 2914 dar Kanunun 11 inci maddesinde yer düzlük esaslar çerçevesinde tedris görevlileri üzere belirlenmiş olan munzam öğüt ücreti, işaret rakamı üzerinden ek öğüt ücreti ile imtihan ücreti ödenmektedir.

Bu kapsamda, doktorasını tamamlamış araştırı görevlileri derse girerek öğüt ücreti ve sınavı ücreti alabildikleri üzere öğretim görevlileri ile eşdeğer sayılmıştır. Fakat, kol derecesi açısından bakıldığında ise araştırma görevlilerine oldukça adaletsiz aynı format yaratılmaktadır. Tedrisat görevlileri 1 inci dereceye büyüklüğünde düşebiliyorken; araştırma görevlileri 4’üncü derecede 9 uncu kademeye büyüklüğünde canip başvurmak vasıtasıyla bekletilmekte ve maddesel olarak kıygın edilmektedir.

Bu çerçevede, kol ihdas ve değişiklik süreçlerinin sorumlusu olan Cumhurbaşkanlığı aracılığıyla halihazırda üniversitelerde görev yapmakta olan araştırma görevlilerinin mağduriyetlerini fethetmek üzere ekip derecelerinin önündeki bürokratik engellerin kaldırılmasına dair işlemlerin tıpkı zaman önceki yapılmalıdır!

Share: