AÖF işletme mezuniyeti Hemşireler için peş öğrenim olarak akseptans edilebilir mi?

Açıköğretim işletme mezuniyeti Hemşireler için üst öğrenim olarak akseptans edilemez.

Hemşire kendisine görev fail davacı aracılığıyla, mezun olduğu dört yıllık Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü’nün dip tahsil sayılarak intibakının yapılması için yaptığı başvurunun reddi işlemine ve bu red işleminin dayanağı olan Faziletkâr Tedrisat Kurulunun Açıköğretim Fakültesi ve başka üniversitelerin İşletme Bölümünün 657 sınırlanmış Kerem Memurları Kanunu’nun “Keyif Hizmetleri ve Apotr Afiyet Hizmetleri” sınıfında meydan almadığı amacıyla…. hemşire….. üzere keyif çalışanları için eğin öğrenin sayılamayacağına” ilişik ait işlemine cebin nakız davası açılmıştır.

Danıştay, üniversitelerin pres fakültesi işletme bölümünden mezun olanların, saf anılan bölümden mezun olmaları zımnında 657 basit Azamet Memurları Kanunu layıkıyla Keyif Hizmetleri ve Koruyucu Esenlik Hizmetleri Sınıfında istihdam edilmeleri kabil olmadığından; pres bölümünü tüketici esenlik görevlilerinin jandarma oldukları bu bölümün afiyet çalışanlarının mesleğiyle ilgilendiren ayrımsız peş öğrenim adına kabul edilmesinin mümkün olmadığına ve Afiyet Hizmetleri ve Havari Esenlik Hizmetleri Sınıfında fariza fail davacının, jandarma olduğu Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünün mesleğiyle ait tıpkısı arka öğrenim olmadığının küşade olduğuna değişmeyen vermiştir.

DANIŞTAY

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No : 2014/4397

Değişmeyen No : 2017/6987

Değişmeyen Tarihi: 10.10.2017

İstemin Özeti : İdare Mahkemesinin 05/12/2013 çevrim ve E:2012/1837, K:2013/1835 çevrilmiş kararının hukuka ters olduğu öne sürülerek, 2577 az Kanunun 49. maddesi layıkıyla temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Araştırı Hakimi : Emine Ferdane PANDIR KI

Düşüncesi : Gerekçe değiştirilerek sonucu itibarıyla hukuka uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Egemenlik veren Danıştay Sekizinci ve Onbirinci Dairelerince 2575 sınırlanmış Yasaya 3619 dar Yasayla eklenen Munzam 1 maddesi hükmü layıkıyla gelişigüzel yapılan toplantıda işin gereği görüşüldü:

Sevgili, ……..İl Esenlik Müdürlüğü ………. Anne Bala Sağlığı ve Ev Planlama Merkezinde Abla olarak görev yapan savlayıcı aracılığıyla, çıkışlı olduğu dört yılllık Rum Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü’nün, dip öğrenim sayılarak intibakının yapılması için yapılan başvurunun reddine ilişkin 30.01.2012 devir ve 21581 mahdut Keyif Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü işlemi ile bu işlemin dayanağı 25.11.2009 gün ve 38646 az Efdal Tedris Kurulu Başkanlığı işleminin “04/11/2009 tarihli Yükseköğretim Icra Oturmuş kararı ile Üniversitelerarası Oturmuş Başkanlığı’nın bu konudaki görüşü dikkate alınarak, Açıköğretim Fakültesi ve başka üniversitelerin İşletme Bölümünün 657 dar Çap Memurları Kanunu’nun “Keyif Hizmetleri ve Koruyucu Keyif Hizmetleri” sınıfında saha almadığı için…. bacı….. kabilinden afiyet çalışanları amacıyla dip öğrenin sayılamayacağına” ilişkin kısmının iptali ile bu muamele zımnında mahrum kalınan kişi ve akçasal hakların kanuni faiziyle alay malay ödenmesine değişmeyen verilmesi istemiyle açılmıştır.

KAPAT X

İdare Mahkemesince, pres lisans programı mezunlarının, “Afiyet Hizmetleri ve Apotr Afiyet Hizmetleri” sınıfında meydan almadıkları, bu konuda çıkışlı Yükseköğretim Yürütme Kurulunca alınan kararlarda işletme bölümünün hemşireler amacıyla üstöğrenim olarak kabul edilmediği dikkate alındığında, çıkışlı olduğu pres bölümünün, abla olan davacı açısından ense tahsil sayılmamasına ait ülkü konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Sav konusu 25.11.2009 çağ ve 38646 çevrilmiş Erdemli Öğretim Oturmuş Başkanlığı işleminin “04/11/2009 günlü Yükseköğretim Icra Oturmuş kararı ile Üniversitelerarası Oturmuş Başkanlığı’nın bu konudaki görüşü dikkate alınarak, Açıköğretim Fakültesi ve başka üniversitelerin İşletme Bölümünün 657 dar Büyüklük Memurları Kanunu’nun “Afiyet Hizmetleri ve Havari Esenlik Hizmetleri” sınıfında yer almadığı için…. hemşire….. gibi afiyet çalışanları için ense öğrenin sayılamayacağına” ilişik kısmı üzerine;

2547 sınırlanmış Yükseköğretim Kanunu’nun 43. maddesinin (b) bendinde, ayrımsız çığır ve bilgelik dallarında, terbiye-talim yapan üniversitelerde, terbiye-öğretim, metod, genişlik, öğretim süresi ve yıl içindeki yorum esasları itibarıyla eşdeğer olması ve öğrenimden sonradan kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususunun, Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; sarıklı yetiştiren birimler için esasların tespiti Milli Yetişek Bakanlığı ile üstelik işbirliği yapılarak Yükseköğretim Kurulunca düzenleneceği kuralına vadi bırakılmış; ‘”Tanımlar” başlığını haiz 3. maddesinin (a) bendinde, Yükseköğretimin, milli yetişek sistemi içre, ortaöğretime dair, bildirme birkaç dört nısıf yılı kapsayan değme kademedeki eğitimöğretimin topu topu olduğu belirtilmiş; tıpkısı maddenin (r) bendinde, civar lisansın, ortaöğretime dayalı, genişlik bir iki dört yarı almanak bir programı kapsayan vuzuh eş gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin önce kademesini teşekkül eden; (s) bendinde, lisansın, ortaöğretime dayalı, arz bir iki sekiz nısıf yıllık tıpkı programı kapsayan; t(1) bendinde ise, faziletkâr lisansın tıpkı lisans öğretimine dair, eğitimöğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan ayrımsız yükseköğretim olduğu marke; 44. maddesinin sonuç fıkrasında, lisans öğrenimini tamamlamayanların veya tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları veya patika yüksekokullarına uyum ettirilmelerinin, Yükseköğretim Kurulu eliyle hazırlanacak talimatname esaslarına göre düzenleneceği hükmü düz almıştır.

Yukarıda meydan sunulan mevzuatta, önlisans eğitimi ve lisans eğitimi birer yükseköğretim olarak sayılmış ve lazım ortaöğretim üzerine 4 almanak müstakil tıpkısı önlisans programından çıkışlı namına, gerekse 8 nısıf almanak lisans öğreniminin önce 4 nısıf yılını bitirerek önlisans diploması kayran kişilerin birlikte tıpkısı yükseköğrenimi açıkgöz oldukları kabul edilmiş bulunmaktadır.

657 mahdut Devlet Memurları Kanununun 36. maddesinin A.12-d paragrafında; “Memuriyette iken yahut memuriyetten ayrılarak (87. maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) peş öğrenimi bitirenler, bire bir kayırıcı öğrenimi tahsile küşayiş vermeden başlayan ve normal süresi ortamında bitirdikten bilahare memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları aşama ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri kudretli hizmet sürelerinin tamamı her sene bire bir aşama herhangi bir üç sene bire bir evre hesabıyla ilave edilmek yoluyla bulunacak evre ve kademeye yükseltilirler.” hükmü kayran almakta olup, tıpkısı Kanunun 631 sayılı Kanun Mesabesinde Kararnamenin 4. maddesi ile “Remiks ve Tazminatlar” başlığı altında baştan düzenlenen 152. maddesinin “II. Tazminatlar” antetli fıkrasında; görevin önem, takı ve niteliği, görev yerinin özelliği, bakım süresi, ekip şan ve derecesi ve eğitim bilimi seviyesi üzere hususlar gözönüne alınarak bu Yasa’bile tamlanan en efdal Izzet Memuru aylığının brüt tutarının Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas, çap ve nispetler dahilinde tazminat kendisine ödeneceği, bire bir fıkranın “A.Özel Hizmet Tazminatı” Bölümü içre düz düzlük (b) bendinde ise, afiyet hizmetleri sınıfına dahil olup dahi, bu görevleri ile ait sıfır bire bir dal öğrenimi bitirenler üzere, geçmiş öğrenim durumlarına ilgili tazminat oranlarının esas alınacağı belirtilmiştir.

Ayrıca, 05/05/2006 günlü ve 26159 az Resmi Gazete’da yayımlanan 2006/10344 dar Kabine Kararı ile hangi görevler üzere hangi oranda özel bakım tazminatı ödeneceği aranje ve 4 üncü maddesinin (e) bendinde düz alan “Kurumların beceri ve keyif hizmetleri sınıflarına ilişkin kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir dal öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca tamlanan ayrıklı hâller hariç kalkışmak amacıyla, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) anne alınarak remiks ve ödence ödenir. Kadroları ustalık ve afiyet hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları bakım sınıflarından tıpkısı kadroya atanılamayacak herhangi bir eğin öğrenimi bitirenlerde ise bitirdikleri kayırıcı öğrenimden etraf bindirim ve ödence ödenmez.” hükmü ile, keyif hizmetlerinde fariza yapanların özel bakım tazminatlarının belirlenmesinde mesleki efdal öğrenimi bitirmenin ölçüt alınacağı belirtilmiştir.

Ülkü dosyasının incelenmesinden, ……. Anadolu Esenlik Meslek Lisesinin Hemşirelik bölümünden çıkışlı olup, Rum Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Hemşirelik bölümünde önlisans eğitimini tümleç ve …..İl Keyif Müdürlüğü ……… Anne Yavru Sağlığı ve Familya Planlama Merkezinde abla yerine fariza işleyen davacının, 30.06.1997 tarihinde Açıköğretim Fakültesi İşletme bölümününden çıkışlı olması konusunda, bitirdiği bölümün mesleksel eğin öğrenim sayılarak intibakının yapılması amacıyla yaptığı başvurusunun reddedilmesi üstüne, yaptığı başvurunun reddine ilgili 30.01.2012 gündüz ve 21581 dar Keyif Bakanlığı Personel Umumi Müdürlüğü işlemi ile bu işlemin dayanağı 25.11.2009 çağ ve 38646 çevrilmiş Yükseköğretim Yerleşmiş Başkanlığı işleminin “04/11/2009 günlü Yükseköğretim Icra Yerleşmiş kararı ile Üniversitelerarası Kurulu Başkanlığı’nın bu konudaki görüşü dikkate alınarak, Açıköğretim Fakültesi ve farklı üniversitelerin İşletme Bölümünün 657 sınırlanmış Izzet Memurları Kanunu’nun “Afiyet Hizmetleri ve Apotr Keyif Hizmetleri” sınıfında vadi almadığı amacıyla…. hemşire….. kabilinden sağlık çalışanları üzere ense öğrenin sayılamayacağına” ilgili kısmının iptali ile bu prosedür dolayısıyla mahrum kalınan zat ve parasal hakların kanuncu faiziyle birlikte ödenmesine değişmeyen verilmesi istemiyle bakılmakta olan işbu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer düzlük mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, hususi hizmet tazminatı ve canip ödeme zammı ödenecek esenlik personelinin, bakım sınıfı ve mesleği ile ilişkin yükseköğrenim görmüş olması gerekmektedir.

Buna bakarak, üniversitelerin pres fakültesi pres bölümünden çıkışlı olanların, günahsız anılan bölümden mezun olmaları nedeniyle 657 çevrilmiş Devlet Memurları Kanunu mucibince Sağlık Hizmetleri ve Havari Afiyet Hizmetleri Sınıfında istihdam edilmeleri olabilir olmadığından; işletme bölümünü tüketici sağlık görevlilerinin bitirmiş oldukları bu bölümün afiyet çalışanlarının mesleğiyle ait bir kayırıcı tahsil yerine kabul edilmesine olanak yoktur.

Ülkü konusu edilen 25.11.2009 sıra ve 38646 mahdut Yükseköğretim Müesses Başkanlığı işleminin “04/11/2009 günlü Yükseköğretim Yürütme Müesses kararı ile Üniversitelerarası Yerleşmiş Başkanlığı’nın bu konudaki görüşü dikkate alınarak, Açıköğretim Fakültesi ve gayrı üniversitelerin İşletme Bölümünün 657 sayılı Kerem Memurları Kanunu’nun “Sağlık Hizmetleri ve Koruyucu Afiyet Hizmetleri” sınıfında kayran almadığı amacıyla…. hemşire….. üzere afiyet çalışanları amacıyla arka öğrenin sayılamayacağına” ilgili kısmı, yukarıda bahsi geçen mevzuat değerlendirmesine uygun yerine organizasyon edilmiş olup, saf pres bölümü mezunu olmanın Keyif Hizmetleri ve Havari Afiyet Hizmetleri Sınıfında istihdam edilebilmek için yeterli olmaması dolayısıyla, pres bölümünü mütemmim sağlık görevlilerinin bitirmiş oldukları bu bölümün esenlik çalışanlarının mesleğiyle ilgilendiren bire bir dal tahsil namına kabul edilmemesinde ve buna ilgili yerine Esenlik Bakanlığına sunulan cevabi yazı mahiyetindeki sevgili konusu kararda hukuka muhalefet bulunmamaktadır.

Gerçekten, Yükseköğretim Icra Kurulunun 22.07.2009 tarihli kararında, Küçük Asya Üniversitesi İşletme Fakültesinde görülen öğrenimin esenlik çalışanları için dip öğrenim olmadığına ve gine 18.8.2010 kararında ise, üniversiteler bünyesinde vadi düz İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Faaliyet Ekonomisi ve Sanayi İlişkileri lisans programlarının Nine, Abla, Sağlık Teknisyeni, Keyif Memuru, Laboratuar, Laboratuar Teknisyeni, Duyum Yitimi, Duyum Yitimi Teknisyeni, Esenlik Teknikeri, Röntgen Teknisyeni, Diş Teknisyeni, Yer, Mekân Kirlenmesi ve Kontrolü, Keyif Memuru (toplum sağlığı), Duyum Yitimi Teknikeri, Röntgen Teknisyeni yahut Teknikerliğinin kayırıcı öğrenimi olmadığına karar verilmiştir.

Sevgili konusu 30.01.2012 gün ve 21581 az Afiyet Bakanlığı Personel Umumi Müdürlüğü işlemi üzerine ise;

Yukaridaki mevzuatın değerlendirilmesi neticesinde ve hukuka makul mevcut 25.11.2009 sıra ve 38646 sınırlanmış Yükseköğretim Yerleşmiş Başkanlığı işleminin “04/11/2009 günlü Yükseköğretim Yürütme Yerleşmiş kararı ile Üniversitelerarası Oturmuş Başkanlığı’nın bu konudaki görüşü dikkate alınarak, Açıköğretim Fakültesi ve gayrı üniversitelerin İşletme Bölümünün 657 çevrilmiş Kerem Memurları Kanunu’nun “Afiyet Hizmetleri ve Apotr Keyif Hizmetleri” sınıfında vadi almadığı amacıyla…. hemşire….. kabilinden afiyet çalışanları amacıyla eğin öğrenin sayılamayacağına” ilişik kısmı gereğince, abla olan ve hemşirelik önlisans mezunu yerine intibakı yapılmış olan davacının, sonradan bitirdiği lisans öğreniminin eğitim bilimi düzeyi bakımından hemşirelik önlisansın dip öğrenimi yerine akseptans edilip intibakında değerlendirilmesi kabil olmadığı üzere, savlayıcı üzerine üretim edilen işlemde hukuka uymazlık bulunmamaktadır.

Bu durumda, Esenlik Hizmetleri ve Yardımcı Esenlik Hizmetleri Sınıfında fariza işleyen davacının, bitirmiş olduğu Rum Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünün mesleğiyle ilgili ayrımsız arka öğrenim olmadığı belirtik olduğundan, ülkü konusu işlemlerde hukuka uymazlık bulunmadığı sonucuna varılmış olup, temyize bahis İdare Mahkemesi kararı sonucu bakımından hukuka uygundur.

Açıklayan nedenlerle, temyize bahis İdare Mahkemesince sunulan karar kanuna makul olup, bozulmasını gerektiren bire bir hastalık bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın yukarıda tamlanan gerekçe ile onanmasına ve temyiz giderlerinin istemde bulunan üstünde bırakılmasına, bu kararın bildiri tarihini izleyen 15 (onbeş) bölüm içerisinde kararın düzeltilmesi yolu belirgin koyulmak üzere, 10.10.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Share: