Akademisyenler, özelde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti verebilir mi?

Akademisyenler kurumlarından izin ahzetmek koşuluyla özel çalım ve kuruluşlara aksiyon sağlığı ve güvenliği uzmanı yerine çalışabilir.

Bu yazımızda, üniversitelerde görevli akademisyenlerden İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı belgesi olanların özel hava ve kuruluşlara hizmet verip veremeyeceğini ele alacağız.

Bilindiği amacıyla, üniversitelerde işyar talim elemanlarının uzmanlık alanlarına bakarak yükseköğretim kurumları dışında yapı yahut kişilere bakım vermesi usulü, 2547 az Yükseköğretim Kanununun “Üniversitelerin Aplikasyon Alanına Müzaheret” başlıklı 37 nci maddesinde düzenlenmiştir.

İlgili maddede düzlük kayran; “Yükseköğretim kurumları dışındaki yapılış yahut kişilerce, darülfünun zarfında yahut hizmetin gerektirdiği yerde, üniversiteler ve vabeste birimlerden istenecek, ilmî düşünüm proje, araştırı ve aynı hizmetler ile üniversitede ve üniversiteye merbut kurumlarda, rahatsız tetebbu ve tedavisi ve bunlarla ait tahliller ve araştırmalar üniversite idare kurulunca akseptans edilecek esaslara bağlı olmak amacıyla yapılabilir. Bu hususta alınacak ücretler ilgilendiren yükseköğretim kurumunun veya buna vabeste birimin döner kebap sermayesine sağlık kaydedilir.” hükmündeki usul ve esaslara bakarak alanında yetkin olan tedris elemanlarının gurur dışına hizmet verebilmesine imkan sağlanmıştır.

Mezkûr özellik kapsamında gerçekleştirilen hizmetler sonucu oluşan ücretler hizmetten yararlanan ilgilendiren birey evet bile kuruluşlarca doğrudan üniversitelerin döner adına aktarıldığı amacıyla bu şekilde gerçekleştirilen ameliyat 657 basit Fehamet Memurları Kanunu’nun 28 inci maddesi ile yasaklanan ticaret ve sair algı getirici cümbüş kapsamına de girmemektedir.

Bununla alay malay buradaki ana kayıt, bakım verecek akademisyenlerin ilişkin Kanunun 37 inci maddesi kapsamındaki asıllar çerçevesinde üniversitenin izinli organlarından vacip izni alması ve elde edilecek gelirin kesinlikle üniversite döner sermaye yerine aktarılmasının güvence altına alınmasıdır.

Bu asıllar ve esaslar çerçevesinde sunulabilecek olan hizmetlerden birisi dahi 6331 dar İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgilendiren mevzuat hükümleri kapsamında A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı belgesini taşıyan olan öğretim elemanlarının asıl ve hukuksal kişilere sunacağı danışmanlık hizmetleri olduğu değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede, yükseköğretim kurumlarında işyar tedrisat elemanları işyerlerinde iş güvenliği uzmanı namına çalışması 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine tabi olup, yukarıda düz verdiğimiz 37 nci konu çerçevesinde müstelzim amal yürütülmelidir.

Başka taraftan, İş Güvenliği Uzmanlığı belgesine ehil akademisyenler 6331 dar İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 8 inci maddesinin 7 nci fıkrasında saha alan, “Amme gurur ve kuruluşlarında ait mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya gelişim güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, lazım belgeye ehil olmaları üzere asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine uyma ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ait personelin muvafakati ve peş yöneticinin onayı ile farklı kamu gelgel ve kuruluşlarında görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personele, fariza yaptığı gelişigüzel saat için (200) semptom rakamının vazifeli aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ifa, hizmet düz alım yoluyla yapılır. Bu ödemeden damga vergisi hariç seçkin ara yapılmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye ilişik arttırma ödemelerde, günce himmet saatlerine merbut durmak kaydıyla, maaş toplam seksen saatten çok olan görevlendirmeler dikkate alınmaz.” düzenlemesine bakarak arka tutumlu onayıyla kurumlarında dahi hizmet verebilmektedir.

Share: