Akademisyen, kamu kurumlarında eğreti sürekli görevlendirilebilir mi?

Akademik personel kamu kurumlarında arızi devamlı görevlendirilebilir mi ? Görevlendirilirse süresi arz aşkın hangi kadar olur ?

ISTIFHAM:

Selam, Ego 8 yıldır öğretim görevlisi namına fariza yapıyorum. Aynı zamanda da çalıştığım memleket dışında doktora yapıyorum. Doktora yaptığım ilde doktoram bitene büyüklüğünde (3 sene var bitmesine) şehremaneti, SGK veya İŞKUR’üstelik arızi görevlendirme istiyorum. YÖK ve personel kanununa baktım, görevlendirmenin süresinin genişlik aşkın hangi kadar olabileceği yazmıyor. Izzet memurları amacıyla en aşkın 6 kamer diyor ancak akademik personelin görevlendirilmesinde süreden bahsetmiyor. Sorum şu; 3 yıllığına geçici yerine görevlendirilebilir miyim?Şimdiden teşekkür ederim.

KARŞILIK :

2547 çevrilmiş Yükseköğretim Kanunu’nun “Amme Kuruluşları ve Vakıflarda Görevlendirme” başlıklı 38 inci maddesinin aşağıda kayran kayran hükümlerinde;

Öğretim elemanları; ait kurumların talebi ve kendisinin muvafakati, darülfünun dümen kurulunun makul görmesi ve rektörün onayı ile gerekseme duyulan konularda, şahıs işlemleri zat kurumlarınca yürütülmek kaydıyla, başka amme çalım ve kuruluşları ile amme kurumu niteliğindeki patika kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilenlerin, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumlarındaki aylık ve diğer ödemeler ile özge hakları bitmeme şayan. Yükseköğretim Kurulu, kapalı birimleri ve Üniversitelerarası Kurul ile Adli Tababet Kurumunda görevlendirilenler hariç görünmek için bu köşe yazısı göre görevlendirilenler döner sermayeden yararlanamaz.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile toplum örgütü ve vakıfların dalavere ve denetim organlarında görev yapanlar itibarıyla antrparantez tıpkısı görevlendirme kararı aranmaz. Ancak bu görevler, öğretim elemanının bu Kanundan kaynaklanan mesaisini aksatmayacak şekilde yürütülür.

Yükseköğretim Kurulunun isteği ve ilişkin amme kuruluşunun onayı ile yükseköğretim kurumları yahut birimleri, ilişkin adli mercilerin talebi ile adli tıp mevzuatı çerçevesinde adli tababet olaylarında ve ayrıksı adli konularda resmi ehlihibre yerine görevlendirilebilirler.

Bu husus uyarınca görevlendirilen tedrisat elemanları özlük kurumlarından alacakları aylık ve ödeneklerin birlikte, görevlendirildikleri kurumda yürüttükleri görev üzere birinci derecenin dördüncü kademesinde kâin tıpkısı genel müdürün maaş ve ekleme emare rakamlarının işyar maaş katsayısı ile çarpımı sonucu kâin tutarı geçmemek amacıyla ilgili icra vekili vasıtasıyla tespit edilecek miktarı açık yerine ikinci görev aylığı şeklinde ayrıca alırlar. Bunlar görevlendirildikleri kurumlarca kendilerine bu suretle yapılan ödemeleri döner kebap sermayelere tefevvuk etmek zorunda değildirler. Bunlara fariza yapacakları kurumca bu ifa dışında hatta bire bir ödeme yapılmaz.”

İfadeleri bulunmaktadır.

Gayrı taraftan, 657 sayılı Ululuk Memurları Kanunu’nun “Kurumlar arası Geçici Kesiksiz Görevlendirme” antetli eklenmiş 8 inci maddesinde; “Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile değişik amme alım ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla arızi kesiksiz kendisine görevlendirilebilir:

a) Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri dış kalkışmak üzere, memurun görevlendirileceği kurumda göreve ilişik 4 üncü ve daha üst tıpkı dereceden abes aynı kadronun bulunması şarttır.

b) Eğreti süreli görevlendirilen memurlar, geçici sürekli yerine görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür.

c) Eğreti kesiksiz yerine görevlendirilen memurin, yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri dış görünmek amacıyla, aylıkları ile gayrı mali ve içtimai haklarını kurumlarından alır. Bu memurların kadroları ile ilişkileri, kişi derslik ve derecelerindeki tefeyyüz ve emeklilik hakları devam mesabe.

KAPAT X

d) Eğreti süreli görevlendirme süresi aynı yılda şeş ayı geçemez. Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri üzere eğreti görevlendirme süresi sunma çok iki yıldır; gerekli görülmesi halinde bu süre tıpkı katına kadar uzatılabilir.

e) Geçici devamlı görevlendirmenin, memurların göreviyle ait olması şarttır.

f) Eğreti sürekli görevlendirmede memurun muvafakati aranır.

Birinci fıkrada belirtilen haller dışında memurin, amme menfaati ve bakım gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması halinde kurumlarınca, Oran Personel Başkanlığının akla yatkın görüşü alınarak değişik kamu alım ve kuruluşlarında altı taban kadar geçici süreli namına görevlendirilebilir.” hükümleri meydan almaktadır.

Öte yandan, 2914 basit Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 20 inci maddesinde ise; “Bu Kanunda hüküm sıfır hallerde 2547 sınırlanmış Yükseköğretim Kanunu ile 657 sınırlanmış Mehabet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.” denilmiştir.

Yukarıda saha alan mevzuat hükümleri doğrultusunda sorunuza gelecek olursak;

1- Doktora yaptığınız ilde vadi düz benzeri kamu kurumuna görevlendirilebilmeniz amacıyla öncelikle 2547 basit Yükseköğretim Kanunu’nun 38 inci maddesinde tamlanan şartların oluşması gerekmektedir.

Bunu aynı örnekle açıklarsak daha beliğ olacaktır:

Öncelikle, Bilgi Sanayi ve Uygulayım Bilimi Bakanlığından ihtiyaca dayanarak görevlendirmenizle ilişkin teklifin memur olduğunuz üniversiteye yapılması gerekmektedir. Daha sonraları bu irade öğüt verdiğiniz akademik birime düşün içerlemek için Rektörlükçe sorulur. Gelen olumlu/suratsız düşün Üniversite Hile Kurulunda değerlendirilir. Buradan olumlu kararın çıkması ve Rektörün de uygun görmesi halinde görevlendirmeniz yapılacaktır.

2- İlave adına, 2547 basit Yükseköğretim Kanunu’nun 38 inci maddesinde amme kurumlarında görevlendirilecek tedris elemanlarının görevlendirme süreleri ile ilgili özel bir düzenleme yer almamaktadır. Fakat değme hangi kadar mezkur yasada saha almasa bile bahsettiğiniz için üç yıl kabilinden teferruatlı mütemadi bire bir görevlendirme yapılması mümkün olmayacaktır. Çünkü, talim görevlileri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31 inci maddesine bakarak yeryüzü çok 2 (iki) yıl müddet ile atanmaktadırlar.

Görevlendirme sürenizin 657 mahdut Ululuk Memurları Kanununun ekleme 8 inci maddesinde belirtildiği için tıpkı yılda şeş kocaoğlan geçemeyecek şekilde olabileceğini değerlendiriyoruz.

3- Son yerine Öğretim Görevlilerinin haftalık mecburi 12 saat ibret yükü olması ve görevlendirme yapılması halinde eğitim bilimi-öğretimde aksamalar yaşanacağından, akademisyenlerin amme kurumlarında görevlendirmelerinde “bakım gerekleri açısından” üniversitelerin takdir yetkisi olduğunu düşünüyoruz.

Çetince Güzel KAPLAN

Share: