Akademik heveslendirme, kök anlamda, 2019 yılında başlıyor!

İki posta talimatname değişikliği ile tecrübe sürümü sona aziz Akademik Isteklendirme Ödeneği 2019 yılında mahiyet anlamda başlıyor !

Bildiğiniz için, 6564 basit Kanunun 2 nci maddesi ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa eklenen ek 4 üncü maddede; “beher takvim yılı üzere, ayrımsız eski sene, marifet, uygulayım bilimi ve sanata ulama sağlayan nitelikte elverişsiz ortamında veya mahdut dışında sonuçlandırılan proje, araştırı, nişane, dizayn, sergi, patent ile çalışmalarına yapılan atıflar, selen müesses bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda deklerasyon bildirme ve almış olduğu akademik ödüller ana alınarak tedris elemanları amacıyla beniz benek üzerinden almanak akademik motivasyon puanı hesaplanır. Akademik heveslendirme puanı otuz ve üstünde olanlara, Büyüklük Memurları Kanununa bağımlı genişlik erdemli Celal memuru brüt maaş (katma nişanlık karışma) tutarının;

a) Profesör kadrosunda bulunanlar amacıyla %100’üne,

b) Doçent kadrosunda bulunanlar amacıyla %90’ına,

c) Doktor Akademisyen kadrosunda bulunanlar için %80’ine,

d) Asistan kadrosunda bulunanlar amacıyla %70’ine,

e) Öğretim Görevlisi kadrosunda bulunanlar amacıyla %70’ine,

Aldıkları akademik isteklendirme puanının yüze bölünmesi suretiyle bulunacak oranın uygulanması aracılığıyla hesaplanan tutarda akademik motivasyon ödeneği verilir.

Bu konu gereğince yapılacak ifa; bu Yasa uyarınca aylık ödendiği sürece ve kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumları aracılığıyla küçük ay ayının on beşinden itibaren on iki ay süreyle temas ayın on beşinde yapılır, ıstampa vergisi aut herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. İlgili mevzuatı gereğince ödenmekte olan bindirim, tazminat, bedel, döner kebap melfuf ödemesi, ikramiye, ecir ve seçme ne ad altında olursa olsun yapılan bir ödemelerin hesabında dikkate alınmaz. Bilim alanlarının özellikleri ve talim elemanlarının unvanlarına bakarak akademik isteklendirme puanlarının hesaplanmasında temel alınacak faaliyetlerin tafsilatlı özellikleri ve bu faaliyetlerin benek karşılıkları, akademik heveslendirme mecmu puanının %30’unu geçmemek üzere her bir akademik hayatiyet türünün hep puanın hesaplanmasındaki ağırlıkları, akademik isteklendirme puanının hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu hesaplamaları yapacak komisyonun oluşumu ile farklı hususlar Cumhur Reisi marifetiyle yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

Bu husus hükümleri, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında bulunan talim elemanları için bile uygulanır.” düzenlemesi meydan almaktadır.

Bu kanuni düzenleme çerçevesinde; ilk defa hazırlanan “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği” 18 Mesafe 2015 tarihli ve 29566 basit Resmi Gazete’üstelik yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlk uygulamalarda sâdır aksaklıklardan bilahare, Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla “Akademik Motivasyon Ödeneği Yönetmeliği“, tümden değiştirilerek 31 Aralık 2016 tarihli 3016 tarihli 3 üncü Tekrarlanmış Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ancak, önceden akademik heveslendirme ödeneği uygulaması ülkemizde ilmî çalışmaların sayısını artırmayı ve buna tutkun namına nitelikli çalışmaları yükseltmeyi hedeflese dahi, akademik geleneğe akıllıca olmayan bir nice davranışlar ortaya çıkmıştır.

Yalnızca akademik heveslendirme ödeneğinden nüfuz etmek üzere düzenlenen ticari kongreler, yönetmelikte akıllıca şartlara haiz sıfır yayınevlerinden takkadak akademik isteklendirme ödeneği almak üzere yazılan kitaplar, üç mahiye hangi oldu mahsus olmayan ayrımsız amaca bakım etmeyen projeler, tedris elemanlarının kendi zindelik alanının dışında yaptığı çalışmalar üzerinden akademik isteklendirme ödeneği alması kabilinden birçok etik dışı hareketler yayıldı.

Bu bağlamda, Yükseköğretim Müesses Başkanlığı marifetiyle yükseköğretim kurumlarına gönderilen yazıda; bu cins çalışmaların gitgide sorun yaşanmaması amacıyla üniversiteler eliyle akademik heveslendirme ödeneğinin amacı ve kamu yararı açısından inceden inceye incelenmesi, başkaca sonuçlanan işlemlerin gerekiyorsa bu açıdan yeniden gözden geçirilmesi istenmiştir.

KAPAT X

Bu yazının üzerine, Yükseköğretim Kurulu bir nice boşlukta bırakılan noktayı netleştiren, kalite odaklı, düzlük bazlı ve hamur anlamda bilimsel çalışmayı isteklendirme edecek üçüncü “Akademik Heveslendirme Ödeneği Yönetmeliği” 27 Haziran 2018 günlü Resmi Gazete’bile yayımlayarak yürürlüğe girdi.

İlk kez önümüzdeki günlerde uygulanacak olan kullanılmamış akademik heveslendirme ödeneği sisteminde;

1- Geçmiş yıllarda bir nice üniversitede değişik değişik uygulamalara sebebiyet veren “ulusal/arsıulusal yayınevleri” ile ilişik ölçütleri belirlemeye izin yükseköğretim kurumlarının senatolarına bırakıldı. Temas hangi büyüklüğünde üniversitelerde gine ayrı ayrı çalışmalar olsa üstelik kuralların konkre ve ölçülebilir olması pratikte sorunları yer örgen indirebilecektir.

2- Proje faaliyetlerinin değerlendirilmesinde de üniversiteler arasında birçok değişik çalışmalar yaşanıyordu. Burada yapılan somut ve kapsam artırıcı düzenlemelerle elden haber, uygulayım bilimi ve sanata yardım sağlayıcı nitelikte yurtiçinde yahut yurtdışında muvaffakiyet ile sonuçlandırılmış ve sonuç raporu tasdikli projelerin değerlendirmeye alınması güvence altına makbuz.

Çokça kısa süreli 1 kamer-3 ay kadar ne olduğu belirsiz ve tek işe yaramayan projelerin önüne artırmak amacıyla bütün proje süresinin dokuz aydan az olmaması koşulu arandı.

3- Yükseköğretim kurumları tarafından desteklenen bilimsel araştırı projeleri, yerel kalkınma, topluma hizmet, mesleki yetişek, toplumsal yüklülük ve tıpkı amaçlar üzere görüntü sağlayıcı Türkiye İş Kurumu, Gerçekten ve Ilımlı Ölçekli İşletmeleri Ihya ve Sübvansiyon İdaresi Başkanlığı, kalkınma ajansları ve bir enstrümantalizm destekleri, döner sermaye üzerinden yapılan bilirkişilikler ve danışmanlıklar, Avrupa Birliği Katılım öncesi Finansal Arkalama projeleri akademik motivasyon kapsamında değerlendirmeye alınmamasına yönelik aranjman yapıldı.

4- Tebliğlerin sunulduğu etkinliğin arsıulusal adına nitelendirilebilmesi için bildirme beş altı ilkokul farklı ülkeden konuşmacının katılım sağlaması şartı getirildi. Sonunda akademik heveslendirme ödeneği çıktıktan sonradan türeyen entipüften bilimsel etkinliklerinde önüne geçilmiş oldu.

Yukarıda sıraladığımız uzanım artırıcı düzenlemelerle birlikte kök anlamda akademik faaliyeti motivasyon fail yeni sistemin sunma büyük sonucunun son üç yıla nazara tahsisat düzlük akademisyen sayısında okkalı benzeri azalma olacağını değerlendiriyoruz.

Bu kapsamda, yapılacak başvurular sonucunda darülfünun bazlı yerine mukabele almaya hak kazanan tedrisat elemanı sayısını sizlerin bilgisine paylaşmayı üstelik ayrıca hedefliyoruz…

Cins anlamda akademik heveslendirme ödeneği sisteminin uz olması dileğiyle..

Çetince Yakın KAPLAN

Share: