Aile hekimlerine, ev yardımı ödeneği verilmez

Sülale hekimi ve familya keyif elemanlarına eş yardımı ödeneği verilir mi?

Aile hekimleri ve ocak afiyet elemanlarının, familya yardımı ödeneği alması için idare mahkemelerinde davalar açılmaktadır.

Bu davalar arada sırada birlikte kazanılmaktadır. Bu konudaki; Konya’dahi açılan ve kazanılan sav sonucunu bürümek amacıyla buraya, Bartın’dahi açılan ve kazanılan ülkü sonucunu kaldırmak üzere buraya tıklayınız.

İdare mahkemelerindeki davalar temyiz edilince Danıştay’da görüşülmektedir. Danıştay, eş hekimleri ve eş esenlik elemanlarının karı yardımı ödeneğine alamayacağına değişmeyen vermiştir. Duruşma bu yönde namına gelen dosyada, dümen mahkemesinin kararını bozmuştur.

Danıştay, ezcümle, 375 az KHK’evet eklenen mülhak 8. husus hükmünün, ev hekimleri ve sülale esenlik elemanlarının kapsamadığına karar vermiştir.

İŞTE DURUŞMA KARARI

T.C.
DANIŞTAY
Beşinci Ofis

Asıl No : 2012/9051 Değişmeyen No : 2013/975

Açacak Kelimeler: Sülale Sağlığı Elemanı, Ocak Yardımı Ödeneği, Akçasal Adalet

Özeti: Konuya ilişkin mevzuatla getirilen tensikat karşısında, ocak hekimleri ile sülale sağlığı elemanlarının, Şevket memurlarına sunulan familya yardımı ödeneğinden yararlandırılmalarına imkân bulunmadığı hakkında.

Temyiz Eden (Mahkemeli) : Bartın Valiliği

Vekili : Av….

Alın Canip(Müddei) : … namına Afiyet ve Sosyal Hizmet Çalışanları

Sendikası

Vekili : Av. …

KAPAT X

İsteğin Özeti : Zonguldak İdare Mahkemesi’nce sunulan 26/03/2012 tarihli, E:2011/1037, K:2012/336 sınırlanmış kararın dilekçede yazılmış nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti: Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır..

Danıştay Istikşaf Hakimi : Nurettin Yunus Uysal

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Ülkü, Bartın İli, Kızılelma Ev Sağlığı Merkezinde kontratlı familya sağlığı elemanı namına görev eden davacının, ev yardımı ödeneğinden yararlanmak amacıyla yaptığı başvurunun reddine ilgilendiren Bartın İl Esenlik Müdürlüğü’nün 22.03.2011 sıra ve 3253 çevrilmiş işleminin iptali ile muamelat nedeniyle yoksun kaldığı parasal hakların kanuncu faiziyle birlikte ödenmesine hükmedilmesi istemiyle açılmıştır.

Zonguldak İdare Mahkemesi’nce sunulan 26/03/2012 günlü, E:2011/1037, K:2012/336 sınırlanmış kararla; müddeialeyh yönetim bünyesinde kontratlı familya sağlığı elemanı namına fariza eden ve ev yardımı ödeneğinden veya benzeri başka adla yapılan temas ödemeden yararlanmayan davacının, 375 mahdut Yasa Mesabesinde Kararnameye 6111 az Yasa’la eklenen ek 8. madde layıkıyla Oran memurlarına sunulan familya yardımı ödeneğinden yararlanmasına engel tıpkı durumun olmadığı, bu ödenekten faydalandırılmaması yönünde yapılış edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem fesih edilmiştir.

Müddeialeyh idare, dava konusu işlemin hukuka akıllıca olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

5258 basit Ocak Hekimliği Kanunu’nun 2. maddesinde, sülale sağlığı elemanı; eş hekimi ile gelişigüzel hizmet veren bacı, lavta, esenlik memuru kadar afiyet elemanı namına tanımlanmış, “Personelin Statüsü ve Finansal Hakları” başlıklı 3. maddesinde, Keyif Bakanlığının; Nezaret veya diğer kamu gurur veya kuruluşları personeli olan ehlihibre otacı, otacı ve familya sağlığı elemanı adına çalıştırılacak keyif personelini, kendilerinin talebi ve kurumlarının yahut Bakanlığın muvafakati üstüne, 657 sayılı Izzet Memurları Kanunu ile sair kanunların kontratlı personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine tutkun olmaksızın, sözleşmeli olarak çalıştırmaya veya bu nitelikteki Nezaret personelini ev hekimliği uygulamaları için görevlendirmeye yahut ev hekimliği uzmanlık eğitimi veren kurumlarla itilaf yapmaya mezun olduğu belirtilmiştir. Anılan Kanuna dayanılarak çıkarılan 30.12.2010 devir ve 27801 dar Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sülale Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Antant Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 19. maddesinde, karı sağlığı elemanlarına yapılacak ödemeler düzenlenmiş, maddenin 5. fıkrasında sözleşmeyle çalıştırılan ev sağlığı elemanlarına bu Yönetmelikte belirlenen ödemelerin dışında, Familya Hekimliği Aplikasyon Yönetmeliğinin 17. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen eğitimlere katılmaları halinde, 6245 az Yolluk Kanunu kapsamında ödenecek geçici fariza yolluğu hariç tevessül etmek amacıyla, değme ad altında başkaca bire bir ödeme yapılamayacağı belirtildikten sonradan, bu statüde çalışanlara, seçme hangi şekilde olursa olsun, sözleşmelerinin sona ermesi veya erdirilmesi durumunda, içtimai asayiş mevzuatı gereği ödenenler dış herhangi bir ifa yapılmayacağı kurala bağlanmıştır.

Mavera yandan, 375 az Kanun Mesabesinde Kararnameye 25.2.2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 6111 mahdut Kanunun 118. maddesiyle eklenen mülhak 8. maddede; “Ayın yahut haftanın gâh günleri ya üstelik günün belli başlı saatleri kabilinden kısmi zamanlı müteharrik sözleşmeli personel hariç koyulmak amacıyla kamu gelgel ve kuruluşlarının merkez ve dışarılık teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden ocak yardımı ödeneğinden veya bambaşka benzeri isim altında bile olsa aynı amaçla yapılan seçme ödemeden yararlanamayanlara, Ihtişam memurlarına sunulan sülale yardımı ödeneği, her algı ve kesintiye tabi tutulmaksızın ayrımsız usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.” hükmü getirilmiştir.

Müddei, değinilen Mülhak 8. maddede vadi alan düzenlemeden yararlandırılması gerektiğini müstakbel sürmekte ise bile; Kanun’un yalnızca amme kurum ve kuruluşları teşkilatları ile döner işletmelerinde çalışan kontratlı personeli kapsadığı, maddede familya hekimleri ile aile sağlığı elemanlarına düz verilmediği, Ocak Hekimliği Uygulaması Kapsamında Afiyet Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Uyuşma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte ise ocak sağlığı elemanlarına hesaplanma usulü belirlenen ücretin dışında apayrı bir ödeme yapılamayacağının vurgulandığı ve karı sağlığı elemanlarına ocak yardımı ödenmesine imkân sağlayıcı herhangi bir kurala meydan verilmediği anlaşıldığından, davacının ocak yardımından faydalandırılmaması yönünde kasılma edilen işlemde hukuka aykırılık, mezkûr işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında türel balkon görülmemiştir.

Açıklayan nedenlerle, mahkemeli idarenin temyiz isteminin kabulüyle, Zonguldak İdare Mahkemesi’nce verilen 26/03/2012 günlü, E:2011/1037, K:2012/336 sınırlanmış kararın 2577 basit İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin l/b fıkrası göre bozulmasına, benzeri maddenin 3622 sayılı Kanun’la ayrı ayrı 3. fıkrası mucibince ve yukarıda belirtilen hususlar birlikte gözetilerek baştan tıpkısı karar eksilmek amacıyla dosyanın adı sabık Mahkeme’ye gönderilmesine, 13/02/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Share: