Açığa alınan ve ihraç edilen KİT personeli göreve dönerse, muvaffakiyet ücreti alır mı?

ÖZET: OHAL Kapsamında görevden uzaklaştırılan ve ihraç edilen kontratlı personelin göreve tekrar başlaması halinde sükse ücretinden faydalanıp faydalanamayacağı hk. ( 21/02/2018- E.1276 )

İŞTE KEREM PERSONEL BAŞKANLIĞININ YENİ TARİHLİ GÖRÜŞÜ

399 dar KHK uyarınca kontratlı adına istihdam edilen personel hakkında muteber görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasından sonradan namına ödenecek finansal haklara sükse ücretinin karışma edilip edilmeyeceği ve haklarında görevden uzaklaştırıldıkları dönüş üzere sicil raporu doldurulup doldurulmayacağı ile 679 mahdut KHK ile ihraç edilen ve 697 sayılı KHK ile görevine iade edilen personele muvaffakiyet ücreti ödenip ödenmeyeceği hususlarında Başkanlığımızdan kuruntu talep fail sargı yazılar incelenmiştir.

Bilindiği üzere 399 az KHK’nin 55’inci maddesinde “Görevden uzaklaştırılan kontratlı personelin bu süre içre hertürlü adalet ve yükümlülükleri sürer. Ancak, ilgiliye bu halin devamı boyunca itilaf ücretinin 2/3’ü ödenir.” denilmiş ve 56’ncı maddesinde ise görevden tenkil tedbiri kaldırılanların kesim ücretinin kesilmiş kâin 1/3 oranındaki kısmı ilgililere ödeneceği hâkimiyet altına alınmıştır.
Mezkur hükümlerde “inikat ücreti” üzerinden yetersizlik ve et kafalı ifa yapılacağı belirtilmektedir. Anılan KHK’nin 25’inci maddesinde birinci fıkrasının (c) bendinde “sözleşmeli personele ödenecek ittifak ücreti? ana ecir ile muvaffakiyet ve kıdem ücretleri toplamından oluşur” denilmek suretiyle, muvaffakiyet ücretinin anlaşma ücretine dahil olduğu hükme bağlanmıştır.

Yukarıdaki egemenlik ve açıklamaların bire bir arada değerlendirilmesinden görevinden uzaklaştırılan personele görevden uzaklaştırıldığı süreler amacıyla akıbet sicil notu üzerinden başarı ücretinin dahi karışma olduğu tutar üzerinden yapılan kesintinin ilgililere ödenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Öte yandan, 15/11/1990 günlü ve 20696 sınırlanmış Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Amme İktisadi Teşebbüsleri Kontratlı Personel Sicil ve Sükse Değerlemesi Için Yönetmeliğin Sicil ve Muvaffakiyet Valüasyon Dönemi başlıklı 8inci maddesinde? “Sicil ve sükse değerlemesi raporları her yılın Aralık ayının önce yarısı içre doldurularak sunma geç 15 Ara’a büyüklüğünde bunları sıyanet ile memur birime doğrulama edilir.” hükmü ve 9 uncu maddesinde “Haklarında sicil ve muvaffakiyet değerlemesi raporu düzenlenecek sözleşmeli personelin, değerlendirilmelerini yapacak sicil amirlerinin yanında genişlik az 6 kamer çalışmış olmaları şarttır…Sicil amirinin yanında çalışırken alınan mazeret izinleri ile almanak izinler ve hekim yahut keyif kurulu raporuna müstenit çor izinleri, bakım içi eğitimde sabık süreler, sicil ve muvaffakiyet değerlemesi raporu düzenlenmesi için gereken 6 mahiye süreye dahildir. Şu kadar kim amirin yanında 3 kamer fiilen çalışmış tevessül etmek şarttır.
Hizmet içi eğitimin yahut hastalığın sicil ve başarı değerlemesi raporu esermek amacıyla mukteza sürenin geçmesine imkan vermeyecek kadar mufassal sürmesi ve nedeniyle sözleşmeli personel karşı sicil ve sükse değerlemesi raporu haşiv imkanının bulunmaması halinde, benzeri defaya galiba oluşmak amacıyla geriye akıllıca yer çok 3 yılın sicil ve başarı değerlemesi notlarının ortalaması esas alınır.” hükmüne meydan verilmiştir.

Mezkûr düzenlemelerden, sözleşmeli personelin sicil ve muvaffakiyet değerlemesinin yapılabilmesi üzere minimal 6 mahiye süreye gerekseme bulunduğu ve bu sürenin hesabında almanak müsaade, çor izni ve hizmet içi yetişek sürelerinin karışma olacağı belirtilmiştir. Zımnında bu formül ile yapılacak aynı hesaplamayla minimal 6 ay hizmeti bulunmayan kontratlı personelin sicil ve başarı değerlemesinin yapılması benzer değildir. Bu sürenin tamamlanamaması neticesinde sicil ve sükse değerlemesinin gibi olmaması halinde sadece hizmet içi yetişek ve esenlik durumlarına galiba yerine 3 yılın sicil ve muvaffakiyet değerlemesi notlarının ortalamasının anne alınacağı hüküm altına alınmıştır. Buna bakarak muvaffakiyet ücreti, bir geçmiş sicil ve muvaffakiyet değerlemesindeki fiili hizmetlerin ilgilendiren mevzuatına göre puanlanmasına mecbur tıpkı ücret kalemi olup hizmet içi eğitim ve sağlık durumlarına ait ahkâm saklıdır. Dolayısıyla, belirtilen istisnaları dışında yukarıda belirtilen minimal fiili mücahede dönemlerinin tamamlanamaması halinde muvaffakiyet ücreti ödenmesine asıl dokuma eden sicil ve muvaffakiyet değerlemesi yapılması türlü olmayacağından başarı ücretinin ödenmesi de benzer olmayacaktır.

Başka taraftan, 697 az Yabansı Nakız Kapsamında Bazen Tedbirler Alınması Üzerine Kanun Mesabesinde Kararname’nin 2’nci maddesinin bir numara fıkrasında “Bitik (2) sınırlanmış listede düzlük düz şahıslar, ilgili kanun mesabesinde kararnamenin eki listelerin ilişik sıralarından çıkarılmıştır.”, ikinci fıkrasında ise “İlgili yasa mesabesinde kararname hükümleri, bir numara fıkrada tamlanan şahıslar bakımından tamam hükümranlık ve sonuçlarıyla alay malay ilgili yasa hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden flört etmek üzere ortadan kalkmış sayılır.” denilmek kanalıyla ihraç işlemlerinin KHK’nin yayımı tarihinden itibaren hüküm ve sonuçlarının kaldırılması hükümranlık altına alınmıştır. Anılan fıkranın devamında ise “Bu kapsamda göreve başlayanlara, amme görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar güzeşte süreye karşılama eden mali ve içtimai hakları ödenir. Bu eşhas, amme görevinden çıkarılmalarından yağlık seçme tazminat talebinde bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış adalet aylık derecelerine makul kol ve pozisyonlara atanmak kanalıyla de adına getirilebilir.” ifadesine düzlük verilerek görevine iade edilen personelin ilişiklerinin kesildiği süreler için erbap olduğu haklar ittihaz yoluyla belirtilmiştir.

Mezkur hükümden 697 basit KHK ile göreve iadeli işleminin ferasetsiz alma niteliğinde değil kaldırma niteliğinde olduğu ve geçmişe müteveccih kendine has düzenlemeleri içerdiği görülmektedir. Buna bakarak, iade kararının Resmi Gazete’dahi yayımlandığı zaman sonrasında ihraç işleminin ilgilinin türel durumu üstünde benzeri serencam doğurması türlü değildir. Fakat, ilgilinin ilişiğinin kesildiği döneme ilgilendiren olarak rica edebileceği hukuk anılan KHK’birlikte sayma suretiyle gösterilmiştir.

Belirtildiği için muvaffakiyet ücreti tıpkısı geçmiş sicil başarı değerlemesi döneminin fiili hizmetleri neticesinde ilgiliye ödenen aynı ücret kalemidir. Eksantrik tıpkısı ifadeyle, ilgililere fiili hizmetlerinin değerlenmesi neticesinde hak ettikleri nispette sükse ücreti benzeri sonraki değerleme döneminde ödenmektedir.

Yukarıda düzlük verilen buyruk ve izahat çerçevesinde,

1- Görevinden uzaklaştırılan personele görevden uzaklaştırıldığı süreler için bulunması halinde tıpkı geçmiş sene sicil notu üzerinden muvaffakiyet ücretinin dahi dahil olduğu cirim üzerinden yapılan kesintinin ilgililere ödenmesi gerektiği,

2- Görevden uzaklaştırılması cihetiyle 6 aydan bir iki süre müteharrik sözleşmeli personele göreve bu sürenin tamamlanmasını ardı sıra sicil ve başarı değerlemesi yapılabileceği,

3- Sicil ve sükse değerlemesi yapılmasını takiben alınacak güncelik istikbal eden oranda sükse ücreti ödenmesi gerektiği,

KAPAT X

4- 679 çevrilmiş KHK ile ihraç edilen ve 697 çevrilmiş KHK ile görevine reddetme edilen personelin görevine başladığı zaman sonrasındaki anlaşma ücretleri hesaplanırken cari yıldan geçmiş yıla ilgilendiren sicil ve sükse değerlemesi yapılmışsa bu puana tekabül fail tutarda sükse ücreti ödeneceği, cari yıldan önceki yıla ilgilendiren tıpkı sicil ve sükse değerlemesi bulunmaması halinde ise sükse ücreti ödenebilmesi amacıyla 6 mahiye bakım süresinin tamamlanması ve ardı sıra sicil ve sükse değerlemesinin yapılması gerektiği,
tasarı edilmektedir.

Share: