Açığa alınan öğretim üyesi, akademik teşviğe başvurabilir mi?

Bu yazımızda, 15 Orak Ayı süreci sonrası görevden uzaklaştırılan akademisyenlerin akademik heveslendirme ödeneğine başvuru yapıp yapamayacağı üzerine bilgilendirme yapacağız.

Akademik isteklendirme başvuruları üniversitelerde devam ederken, halihazırda 657 dar Büyüklük Memurları Kanununun 137 nci maddesi gereğince görevinden uzaklaştırılan akademisyenlerin akademik teşvik ödeneğine referans yapıp yapamayacağına yönelik ilgililerin kafasında sorular oluşmuştur.

Üniversitelerde tedrisat elemanlarının aylıkları ve munzam göstergeleri, mertebe yükseltilmesi ve rütbe ilerlemesinin eşkal ve şartları ile toplumsal haklardan faydalanma, katma ders ücreti, üniversite, idari fariza ve ihya ödeneklerinin miktarları 2914 dar Yükseköğretim Personel Kanununda düzenlenmiştir.

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun “Akademik Teşvik Ödeneği” başlıklı mülhak 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında; “Bu özellik layıkıyla yapılacak ödeme; bu Kanun layıkıyla mahiye ödendiği sürece ve kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumları vasıtasıyla küçük ay ayının on beşinden itibaren on iki kamer süreyle seçkin ayın on beşinde yapılır, nitelik vergisi hariç gelişigüzel vergiye tabi tutulmaz. İlgili mevzuatı göre ödenmekte olan bindirim, ödence, ivaz, döner melfuf ödemesi, ikramiye, sevap ve temas hangi kişi altında olursa olsun yapılan tıpkısı ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.” hükmü saha almaktadır.

Özge taraftan, 657 çevrilmiş Mehabet Memurları Kanununun 141 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgilendiren olsun yahut olmasın seçme suçtan tutuklanan yahut gözaltına alınan memurlara bu müddet ortamında aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü toplumsal doğruluk ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.” ifadesi saha almaktadır.

Yukarıdan yapılan izahat kapsamında;

1- İlgili mevzuatı gereğince görevinden uzaklaştırılan akademisyenlerin üniversitelerce car edilen takvim çerçevesinde Akademik Motivasyon Ödeneği başvurusunu kadrolarının bulunduğu akademik birimlere yapmalarında engel bulunmamaktadır.

2- Başvuruları akıllıca görülen ve Akademik Teşvik Ödeneği almaya hak kazananlara “açıkta üstelik olsalar” aylıkları ödendiği sürece her ayın onbeşinde bu mukabele verilecektir.

3- Akıbet olarak “Akademik Teşvik Ödeneği” içtimai türe namına sayılmadığından, açıkta olanlar bu ödeneğin üçte ikisi alınarak belirlenecek tutarı maaşları ile gelişigüzel alacaklardır.

Zor Muhik KAPLAN

Share: